Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

Protokół nr 26 / 2019

PROTOKÓŁ NR 26/2019

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU WRZESIŃSKIEGO

z dnia 16 kwietnia 2019 r.

 

Dionizy Jaśniewicz, starosta wrzesiński otworzył posiedzenie i stwierdził obecność wszystkich członków Zarządu Powiatu. Następnie przedstawił proponowany porządek obrad.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Porządek obrad stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

 

Pkt 1 Przedstawienie sprawy unieważnienia uchwały Rady Powiatu Wrzesińskiego dotyczącej ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu wrzesińskiego w 2019 r.

Joanna Musiałkiewicz, kierownik Referatu Spraw Społecznych i Zdrowia poinformowała, że wojewoda wielkopolski stwierdził nieważność uchwały Rady Powiatu Wrzesińskiego określającej rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu wrzesińskiego w 2019 r., z uwagi na fakt, iż zapewnienie dostępności świadczeń farmaceutycznych tylko przez jedną, całodobową aptekę, mającą swoją siedzibę we Wrześni w porze nocnej, święta i dni ustawowo wolne od pracy, uniemożliwia mieszkańcom innych miejscowości szybki dostęp do usług świadczonych przez apteki. Przypomniała, że w poprzednich latach, uchwały o podobnej treści obowiązywały na terenie powiatu wrzesińskiego. Zaproponowała, by przygotować projekt uchwały Rady uwzględniający konsultacje z farmaceutami w poszczególnych miejscowościach w zakresie woli pełnienia dyżurów. Podkreśliła, że Rada nie jest organem, który jest w stanie zobowiązać aptekarzy do pełnienia dyżurów.

Zarząd Powiatu jednomyślnie zaakceptował przedstawione rozwiązanie.

 

Pkt 2.1 Rozpatrzenie wniosku w sprawie aneksowania umowy na realizację zadania publicznego pn. „W grupie siła”– zajęcia rekreacyjno-sportowe”

Joanna Musiałkiewicz poinformowała, że „Wrzosiki” Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Dzieci i Dorosłych we Wrześni wystąpiło o zmianę w kosztorysie realizacji zadania, na które uzyskało dotację w ramach otwartego konkursu ofert. Zaznaczyła, że oferent rezygnuje z zajęć na wrzesińskim basenie, prosząc jednocześnie o możliwość przeznaczenia uzyskanych środków na seans filmowy i wizytę w parku trampolin. Dodała, że kwota przyznanej dotacji nie ulegnie zmianie.

Sprawa jest prowadzona w Referacie Spraw Społecznych i Zdrowia (znak sprawy NPZ.526.3.4.2019)

Zarząd Powiatu jednomyślnie wyraził zgodę na zmianę kosztorysu zadania pn. „W grupie siła – zajęcia rekreacyjno-sportowe”.

 

Pkt 2.2 Rozpatrzenie wniosku w sprawie udzielenia dotacji na realizację zadania publicznego dotyczącego podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej

Joanna Musiałkiewicz poinformowała, że Stowarzyszenie Strzelecko-Rekreacyjne „Ogończyk” w Nekli złożyło wniosek o dotację w ramach tzw. małego grantu. Zaznaczyła, że jest to pozakonkursowy tryb zlecania realizacji zadań publicznych, który przewiduje art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Podkreśliła, że zadanie dotyczy organizacji zawodów strzeleckich dla 70 – 100 uczniów w wieku 12 – 17 lat w związku z 75. rocznicą bitwy pod Monte Cassino. Dodała, że oferent zawnioskował o dotację w kwocie 3.000,00 zł, szacując całkowite koszty realizacji zadania na kwotę 3.700,00 zł (sędziowie, prowadzenie strzelania, kierowanie zawodami, materiały do strzelania, nagrody i catering). Podkreśliła, że oferta spełniła warunki formalne, a zadanie wpisuje się w katalog zadań określonych w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz w statutowe zadania wnioskującego. Zaznaczyła, że w terminie 7 dni roboczych od dnia wpłynięcia wniosku, oferta jest zamieszczana w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach informacyjnych i na stronie powiatu wrzesińskiego. Dodała, że po upływie terminu i rozpatrzeniu uwag, które wpłynęły w sprawie wniosku, Zarząd Powiatu podejmuje uchwałę określającą wysokość udzielonej dotacji.

Sprawa jest prowadzona przez Referat Spraw Społecznych i Zdrowia (znak sprawy NPZ.525.1.2019)

Zarząd Powiatu jednomyślnie wyraził zgodę na zlecenie realizacji zadania publicznego Stowarzyszeniu Strzelecko-Rekreacyjnemu „Ogończyk” w Nekli.

 

Pkt 2.3 Rozpatrzenie wniosku w sprawie przyznania wyróżnienia Lider Powiatu Wrzesińskiego

Olga Kośmińska-Giera, zastępca naczelnika Wydziału Promocji i Kultury poinformowała, że Polski Związek Niewidomych Zarząd Koła we Wrześni złożył wniosek o przyznanie wyróżnienia pani Irenie Nowickiej, która jest prezesem Koła od 35 lat. Zaznaczyła, że za tę działalność otrzymała już odznaczenia, jest działaczem społecznym wielu różnych organizacji.

Sprawa jest prowadzona w Wydziale Promocji i Kultury (znak sprawy NP.0532.7.2019)

Zarząd Powiatu jednomyślnie wyraził zgodę na przyznanie wyróżnienia Lider Powiatu pani Irenie Nowickiej.

 

Pkt 2.4 Rozpatrzenie wniosku w sprawie dofinansowania warsztatów z zakresu ratownictwa medycznego „Medyk 2019”

Paweł Puzdrakiewicz, pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych poinformował, że komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej wystąpił o współorganizację warsztatów z zakresu ratownictwa medycznego dla 150 strażaków ochotniczych straży pożarnych wchodzących w skład Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.

Sprawa jest prowadzona w Referacie Bezpieczeństwa (znak sprawy NB.5521.3.2019)

Zarząd Powiatu jednomyślnie wyraził zgodę na współorganizację warsztatów i udzielenie dofinansowania w kwocie 1.500,00 zł.

 

Pkt 2.5 Rozpatrzenie wniosku w sprawie przystąpienia Zespołu Szkół Specjalnych do projektu „Aktywna tablica”

Katarzyna Starzyńska, p.o. naczelnika Wydziału Edukacji i Kultury Fizycznej poinformowała, że dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych planuje ponownie złożyć wniosek o dofinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych w ramach rządowego programu „Aktywna tablica”. Zaznaczyła, że dotyczy to zakupu dwóch interaktywnych monitorów dotykowych za kwotę 17.500,00 zł, z czego deklarowany wkład własny organu prowadzącego wynosi 20% kosztu całkowitego tj. kwotę 3.500,00 zł.

Sprawa jest prowadzona w Wydziale Edukacji i Kultury Fizycznej (znak sprawy SE.4323.3.4.2019)

Zarząd Powiatu jednomyślnie zaakceptował wniosek Zespołu Szkół Specjalnych.

 

Pkt 2.6 Rozpatrzenie wniosku w sprawie zwiększenia wymiaru godzin pedagoga szkolnego w roku szkolnym 2019/2020 w szkołach ponadpodstawowych

Katarzyna Starzyńska poinformowała, że dyrektorzy szkół ponadpodstawowych przeanalizowali kwestię zatrudnienia dodatkowego nauczyciela pedagoga w roku szkolnym 2019/2020 i zadeklarowali potrzebę zatrudnienia dodatkowo pedagoga:

1) w wymiarze 11 godzin tygodniowo w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących;

2) na cały etat w Zespole Szkół Politechnicznych;

3) na ½ etatu w Zespole Szkół Zawodowych nr 2.

Zaznaczyła, że dyrektorzy pozostałych szkół nie widzą potrzeby zwiększania zatrudnienia w tym zakresie.

Sprawa jest prowadzona w Wydziale Edukacji i Kultury Fizycznej (znak sprawy SE.4323.15.2019)

Zarząd Powiatu jednomyślnie wyraził zgodę na zwiększenie zatrudnienia pedagoga w szkołach ponadpodstawowych, zgodnie z wnioskami dyrektorów.

 

Pkt 2.7 Rozpatrzenie wniosku w sprawie zgody na wprowadzenie kształcenia w zawodach: technik rachunkowości i technik programista w Zespole Szkół Politechnicznych

Katarzyna Starzyńska poinformowała, że dyrektor Zespołu Szkół Politechnicznych wystąpił o zgodę na uruchomienie dwóch nowych kierunków kształcenia: technik rachunkowości i technik programista. Zaznaczyła, że utworzenie tych kierunków nastąpiłoby w ramach przyjętej liczby oddziałów, a dyrektor deklaruje dysponowanie odpowiednią bazą i kadrą pedagogiczną do zapewnienia właściwego kształcenia w tych zawodach.

Sprawa jest prowadzona w Wydziale Edukacji i Kultury Fizycznej (znak sprawy SE.4323.5.5.2019)

Zarząd Powiatu jednomyślnie wyraził zgodę na przeprowadzenie procedury dla wprowadzenia kształcenia w zawodach: technik rachunkowości i technik programista w Zespole Szkół Politechnicznych od roku szkolnego 2020/2021.

 

Pkt 3.1 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie wyłącznie w postaci elektronicznej dzienników lekcyjnych w Przedszkolu Specjalnym, Szkole Podstawowej Specjalnej nr 4, Branżowej Szkole Specjalnej I Stopnia, Szkole Specjalnej Przysposabiającej do Pracy, wchodzących w skład Zespołu Szkół Specjalnych im. Janusza Korczaka we Wrześni

Katarzyna Starzyńska poinformowała, że dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych planuje prowadzić wyłącznie dziennik elektroniczny w placówkach wchodzących w skład Zespołu. Zaznaczyła, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej określającym sposób prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania, organ prowadzący szkołę musi wyrazić zgodę w tej sprawie.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu (symbol klasyfikacyjny SOR.0024.2019)

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie podjął uchwałę nr 158/2019 w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie wyłącznie w postaci elektronicznej dzienników lekcyjnych w Przedszkolu Specjalnym, Szkole Podstawowej Specjalnej nr 4, Branżowej Szkole Specjalnej I Stopnia, Szkole Specjalnej Przysposabiającej do Pracy, wchodzących w skład Zespołu Szkół Specjalnych im. Janusza Korczaka we Wrześni.

 

Pkt 3.2 – 3.3 Podjęcie uchwał dotyczących dostawy pomocy dydaktycznych i podręczników, atlasów, map, filmów dvd w ramach projektu „Nauka to lubię! – kompleksowy program rozwojowy szkół ponadgimnazjalnych oraz szkoły specjalnej na terenie powiatu wrzesińskiego”

Katarzyna Starzyńska poinformowała, że w ramach przedmiotowego postępowania przetargowego, komisja przetargowa wyłoniła wykonawców:

1) dostawy pomocy dydaktycznych do Zespołu Szkół Specjalnych tj. firmę P.W.D. „Apex” Centrum Logopedyczne z siedzibą w Radomsku z ofertą w kwocie 9.668,42 zł, a na realizację zabezpieczono kwotę 4.482,67 zł;

2) dostawy podręczników, atlasów, map, filmów dvd dla pięciu szkół tj. Księgarnię Alfa z siedzibą we Wrześni z ofertą w kwocie 18.866,51 zł, a na realizację zabezpieczono kwotę 16.297,90 zł.

Projekty uchwał znajdują się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu (symbol klasyfikacyjny SOR.0024.2019)

W głosowaniu nad projektami uchwał wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie podjął uchwały:

1) nr 159/2019 w sprawie wyboru wykonawcy, odrzucenia ofert wykonawców w postępowaniu przetargowym o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest dostawa pomocy dydaktycznych do Zespołu Szkół Specjalnych w ramach projektu „Nauka to lubię! – kompleksowy program rozwojowy szkół ponadgimnazjalnych oraz szkoły specjalnej na terenie powiatu wrzesińskiego”;

2) nr 160/2019 w sprawie wyboru wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, obejmującego swym zakresem dostawę podręczników, atlasów, map, filmów dvd w ramach projektu „Nauka to lubię! – kompleksowy program rozwojowy szkół ponadgimnazjalnych oraz szkoły specjalnej na terenie powiatu wrzesińskiego”.

 

Pkt 3.4 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Pani Barbarze Nizio pełnomocnictwa do reprezentowania i występowania w imieniu Powiatu Wrzesińskiego przed właściwym organem, urzędami i instytucjami w postępowaniach administracyjnych w sprawach związanych z realizacją opracowania operatu wodnoprawnego oraz dokumentacji projektowo-wykonawczej budowy urządzenia wodnego – stawu ziemnego dla Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach

Anna Wolska-Wróblewska, naczelnik Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych  i Funduszy Europejskich poinformowała, że pełnomocnictwo jest niezbędne do podjęcia czynności administracyjnych umożliwiających opracowanie operatu wodnoprawnego i dokumentacji projektowej budowy stawu ziemnego przy Centrum Badań w Grzymysławicach.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu (symbol klasyfikacyjny SOR.0024.2019)

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie podjął uchwałę nr 161/2019 w sprawie udzielenia Pani Barbarze Nizio pełnomocnictwa do reprezentowania i występowania w imieniu Powiatu Wrzesińskiego przed właściwym organem, urzędami i instytucjami w postępowaniach administracyjnych w sprawach związanych z realizacją opracowania operatu wodnoprawnego oraz dokumentacji projektowo-wykonawczej budowy urządzenia wodnego – stawu ziemnego dla Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii
w Grzymysławicach
.

 

Pkt 4.1 Zatwierdzenie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, których przedmiotem są dostawa wyposażenia dla pracowni w budynku Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach do celów dydaktyczno-szkoleniowych

Anna Wolska-Wróblewska poinformowała, że przedmiotowe postępowania przetargowe dotyczą zakupu specjalistycznego wyposażenia do pracowni Centrum Badań w zakresie:

1) mechatroniki: urządzenia warsztatowe, zestawy narzędziowe i sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego);

2) technika połączeń śrubowych: komputer przemysłowy ze zintegrowaną wizualizacją HMI, przenośny komputer (programator) przemysłowy, przenośnik transportowy;

3) wyposażenie meblowe warsztatowe: meble laboratoryjne.

Sprawy są prowadzone w Wydziale Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich (znak sprawy: NI.272.13.2019, NI.272.12.2019 i NI.272.17.2019)

W głosowaniu nad zatwierdzeniem specyfikacji wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie zatwierdził Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia, których przedmiotem są dostawa wyposażenia dla pracowni w budynku Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach do celów dydaktyczno-szkoleniowych: mechatronika, technika połączeń śrubowych i wyposażenie meblowe warsztatowe.

 

Pkt 4.2 Zatwierdzenie modyfikacji Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, którego przedmiotem jest zakup i dostawa sprzętu komputerowego, serwerów i akcesoriów do serwerów do budynku bursy przy ul. Słowackiego 11 we Wrześni

Anna Wolska-Wróblewska poinformowała, że modyfikacja dotyczy zmiany wysokości podatku VAT na sprzęt objęty zakupem tj. jednostki centralne, zasilacze UPS i drukarkę laserową, kolorową. Podkreśliła, że przyjęcie modyfikacji wiąże się z koniecznością przedłużenia terminu składania ofert na I i II część postępowania do dnia 19.04.2019 r.

Modyfikacja stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

W głosowaniu nad zatwierdzeniem modyfikacji wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu zatwierdził jednomyślnie modyfikację Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, którego przedmiotem jest zakup i dostawa sprzętu komputerowego, serwerów i akcesoriów do serwerów do budynku bursy przy ul. Słowackiego 11 we Wrześni.

 

Pkt Sprawy bieżące, informacje, komunikaty.

Koncepcja budowy boiska dla Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego

Radosław Wojciechowski, przedsiębiorca, architekt przedstawił różne koncepcje (elementy składowe) boiska projektowanego na potrzeby Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 na terenie należącym do powiatu, znajdującym się naprzeciwko wejścia do budynku szkoły. Zaznaczył, że obiekt ten byłby użytkowany przez szkołę w czasie zajęć lekcyjnych, w godzinach jej pracy i do celów komercyjnych w godzinach popołudniowych. Nadmienił, że boiska mogą być w części zadaszone, a częściowo przykryte dachem w formie balonu, który może być zdemontowany w okresie wiosenno-letnim. Podkreślił, że w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego:

1) inwestor finansuje koszty zaprojektowania i budowy obiektu;

2) teren pod budowę boiska zostaje udostępniony przez właściciela (powiat);

3) koszty utrzymania obiektu leżą po stronie inwestora i podmiotu użytkującego.

Zauważył, że wybudowanie projektowanych boisk wiąże się z koniecznością uzyskania zgody Ministra Infrastruktury w zakresie możliwości zabudowy w granicy działki lub zmianą planu zagospodarowania przestrzennego umożliwiającą taką zabudowę. Dodał, że szacunkowy koszt inwestycji wynosi około 2.500.000,00 zł, a miesięczny koszt utrzymania obiektu to około 30.000,00 zł w okresie zimowym.

Dionizy Jaśniewicz poinformował, że przedstawiona koncepcja jest ofertą poglądową, a wykonawca, po podjęciu przez Zarząd decyzji o realizacji tego zadania w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego, zostanie wyłoniony w postępowaniu przetargowym.

Zarząd Powiatu zapoznał się z koncepcją budowy boiska dla Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego. Decyzję o przyjęciu takiego rozwiązania podejmie po przenalizowaniu możliwości pozyskania środków zewnętrznych i określeniu korzystnej dla powiatu procedury wyłonienia wykonawcy.

Otwarcie Ośrodka „Relax” w Orzechowie w okresie wakacji letnich

W związku ze złym stanem technicznym oraz wysokimi kosztami przygotowania i eksploatacji obiektu, Zarząd Powiatu jednomyślnie nie wyraził zgody na udostępnienie Ośrodka mieszkańcom powiatu wrzesińskiego w okresie letnim w 2019 r.

 

W pkt. Wolne głosy i wnioski członkowie Zarządu nie podjęli dyskusji. Z uwagi na zrealizowanie porządku obrad Dionizy Jaśniewicz zamknął posiedzenie.

Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano.

  1. Dionizy Jaśniewicz                    
  2. Waldemar Grzegorek                
  3. Robert Balicki                           
  4. Stefan Tomczak                         
  5. Rafał Zięty                                

 

Protokołowała:

Natalia Kowalczyk-Jakubowska, inspektor

 

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Dionizy Jaśniewicz
  • opublikował: Natalia Kowalczyk-Jakubowska
    data publikacji: 2019-04-30 12:01

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj oświadczenie o dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.
Zastosuj