Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

Protokół nr 28 / 2019

 

PROTOKÓŁ NR 28/2019

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU WRZESIŃSKIEGO

z dnia 23 kwietnia 2019 r.

 

Dionizy Jaśniewicz, starosta wrzesiński otworzył posiedzenie i stwierdził obecność czterech członków Zarządu Powiatu, co wobec ustawowego składu stanowiło quorum do podejmowania uchwał i decyzji w sprawach objętych porządkiem obrad. Następnie przedstawił proponowany porządek obrad.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie przyjął proponowany porządek obrad.

Porządek obrad stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

 

Pkt 1.1 Podjęcie uchwały w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji wynikających z art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych

Anna Trubacz, główna księgowa poinformowała, że w I kwartale 2019 r.:

1) plan dochodów wynosił 126.589.639,71 zł i został zrealizowany w kwocie 29.231.414,32 zł, co stanowi 23,09% wykonania planu;

2) plan wydatków wynosił 129.112.584,89 zł i został zrealizowany w kwocie 20.719.394,83 zł, co stanowi 16,05% wykonania planu;

3) nadwyżka powstała na kwotę 8.512.019,49 zł.

W głosowaniu nad uchwałą wzięło czterech członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie podjął uchwałę nr 162/2019 w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji wynikających z art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych.

Uchwała znajduje się w zbiorze aktów normatywnych Zarządu Powiatu w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu (symbol klasyfikacyjny SOR.0025.2019)

 

Pkt 1.2-1.3 Podjęcie uchwał w sprawach powołania komisji przetargowej i nadania jej regulaminu pracy w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na przebudowę drogi powiatowej nr 2932P Mała Górka – Targowa Górka

Grzegorz Stangreciak, zastępca naczelnika Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich poinformował, że w celu przygotowania i przeprowadzenia procedury przetargowej wyłaniającej wykonawcę przebudowy drogi, konieczne jest powołanie komisji i nadanie jej regulaminu pracy. Dodał, że w skład komisji wchodzą przedstawiciele Wydziału Inwestycji i Referatu Dróg Powiatowych.

Projekty uchwał znajdują się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu (symbol klasyfikacyjny SOR.0024.2019)

W głosowaniu nad projektami uchwał wzięło udział czterech członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie podjął uchwały:

1) nr 163/2019 w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na przebudowę drogi powiatowej nr 2932P Mała Górka – Targowa Górka;

2) nr 164/2019 w sprawie nadania regulaminu pracy komisji przetargowej powołanej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na przebudowę drogi powiatowej nr 2932P Mała Górka – Targowa Górka.

 

Pkt 2 Rozpatrzenie wniosku w sprawie korekty umowy na realizację zadania publicznego dotyczącego przygotowania chóru Camerata do występów artystycznych

Joanna Musiałkiewicz, kierownik Referatu Spraw Społecznych i Zdrowia poinformowała, że Stowarzyszenie Chór Camerata, które uzyskało dotację na organizację występów artystycznych, wnioskuje o zmianę w kosztorysie w zakresie środków wydatkowanych z uzyskanej dotacji. Zaznaczyła, że dotyczy to przesunięcia kwoty 300,00 zł między wynagrodzeniami dyrygenta i asystentki w związku z nieobecnością dyrygenta na jednym z zaplanowanych koncertów.

Sprawa jest prowadzona w Referacie Spraw Społecznych i Zdrowia (znak sprawy NPZ.526.10.2.2019)

Zarząd Powiatu jednomyślnie wyraził zgodę na korektę umowy na realizację zadania publicznego dotyczącego przygotowania chóru Camerata do występów artystycznych.

 

Pkt 3 Zaopiniowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Nekli  – działka nr 199

Jerzy Kaczorowski, zastępca naczelnika Wydziału Budownictwa, Środowiska i Rolnictwa poinformował, że Rada Miejska Gminy Nekla podjęła uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Nekli. Zaznaczył, że dotyczy to działki prywatnej nr 199 w miejscowości Starczanowo, która sąsiaduje z działkami objętymi miejscowym planem. Podkreślił, że tereny te przeznaczone są pod zabudowę mieszkaniową, a objęcie planem działki nr 199 pozwoli zagospodarować ją zgodnie z istniejącą wokół infrastrukturą techniczną i jednoznacznie wskazać sposób obsługi komunikacyjnej tego terenu. Dodał, że opracowany projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego będzie uzgadniany przez Zarząd Powiatu.

Sprawa jest prowadzona w Wydziale Budownictwa, Środowiska i Rolnictwa (znak sprawy WB.6740.111.3.2019)

Zarząd Powiatu nie zgłosił wniosków do przedstawionej informacji o przystąpieniu do sporządzenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Nekli – działka nr 199.

 

Pkt 4.1 Zatwierdzenie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, których przedmiotem są dostawa wyposażenia dla pracowni w budynku Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach do celów dydaktyczno-szkoleniowych

Grzegorz Stangreciak poinformował, że postępowania przetargowe obejmują swym zakresem wyposażenie pracowni Centrum tj.: wyposażenie teleinformatyczne i wyposażenie serwerowe wraz z konfiguracją, z minimalnym terminem dostawy do 20 dni, a maksymalnym do 40 dni od dnia zawarcia umowy. Zaznaczył, że wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o kryteria: „cena” 60 pkt, „termin dostawy” 20 pkt i „ czas reakcji serwisu” 20 pkt.

Sprawy są prowadzone w Wydziale Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich (znak sprawy NI.272.16.2019 i NI.272.14.2019)

W głosowaniu nad zatwierdzeniem specyfikacji wzięło udział czterech członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie zatwierdził Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia, których przedmiotem są dostawa wyposażenia dla pracowni w budynku Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach do celów dydaktyczno-szkoleniowych: wyposażenie teleinformatyczne i wyposażenie serwerowe wraz z konfiguracją.

 

Pkt 4.2 Zatwierdzenie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, której przedmiotem jest przebudowa drogi powiatowej nr 2932P Mała Górka  – Targowa Górka

Grzegorz Stangreciak poinformował, że przedmiot zamówienia dotyczy odcinka drogi powiatowej nr 2932P Zasutowo – Targowa Górka, na odcinku od KM 4 + 513,00 do KM 5 + 013,00 w miejscowości Mała Górka oraz Targowa Górka. Zaznaczył, że zadanie będzie polegało na wykonaniu poszerzenia jezdni bitumicznej do szerokości 5,50 m, wykonaniu warstwy wyrównawczej i ścieralnej z betonu asfaltowego, utwardzeniu zjazdów na drogi boczne, do posesji i na pola uprawne oraz utwardzeniu poboczy kamieniem łamanym. Dodał, że termin wykonania całości przedmiotu umowy ustala się do dnia 31.08.2019 r.

Sprawa jest prowadzona w Wydziale Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich (znak sprawy NI.272.20.2019)

 

W głosowaniu nad zatwierdzeniem specyfikacji wzięło udział czterech członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie zatwierdził Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, której przedmiotem jest przebudowa drogi powiatowej nr 2932P Mała Górka  – Targowa Górka.

 

Pkt 5.1 Zatwierdzenie odpowiedzi na pytania wykonawców w ramach postępowania przetargowego na dostawę wyposażenia dla pracowni w budynku Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach do celów dydaktyczno-szkoleniowych – symulator sterowania obrabiarkami

Grzegorz Stangreciak poinformował, że wpłynęły pytania dotyczące panelu kontrolnego konsoli dla symulatorów oraz właściwości systemów sterowania frezarką i tokarką. Zaznaczył, że odpowiedzi zostały opracowane przez kierownika Centrum Badań.

Treść odpowiedzi stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie zatwierdził treść odpowiedzi na pytania wykonawców w ramach postępowania przetargowego na dostawę wyposażenia dla pracowni w budynku Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach do celów dydaktyczno-szkoleniowych – symulator sterowania obrabiarkami.

 

Pkt 5.2 Zatwierdzenie treści porozumienia na świadczenie usług telekomunikacyjnych w budynku bursy przy ul. Słowackiego i zaplecza dydaktyczno-sportowego przy ul. Wojska Polskiego we Wrześni

Grzegorz Stangreciak poinformował, że zapewnienie dostępu usług telekomunikacyjnych w budowanych budynkach jest warunkiem odbioru robót budowlanych, dlatego też umowy w chwili obecnej zostaną zawarte przez generalnego wykonawcę. Zaznaczył, że zgodnie z treścią proponowanych porozumień, scedowanie umów na świadczenie usług telekomunikacyjnych na Powiat Wrzesiński nastąpi w ciągu:

1) 14 dni po dokonaniu odbioru robót i przekazaniu Powiatowi do użytkowania budynku dydaktyczno-sportowego przy ul. Wojska Polskiego 1 we Wrześni;

2) 60 dni po dokonaniu odbioru robót i przekazaniu Powiatowi do użytkowania budynku bursy przy ul. Słowackiego 11 we Wrześni.

Sprawy są prowadzone w Wydziale Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich (znak sprawy NI.7013.3.2018 i NI.7013.6.2018)

Zarząd Powiatu jednomyślnie zatwierdził treści porozumień na świadczenie usług telekomunikacyjnych w budynku bursy przy ul. Słowackiego i zaplecza dydaktyczno-sportowego przy ul. Wojska Polskiego we Wrześni.

 

Pkt Sprawy bieżące, informacje, komunikaty.

Zarząd Powiatu udzielił pełnomocnictwa mec. Jackowi Sławskiemu, radcy prawnemu do reprezentowania Powiatu Wrzesińskiego przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego i wniesienia kasacji od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Dotyczy to sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie bezobsługowej stacji bazowej telefonii komórkowej sieci Play nr WRZ3020, przewidzianej do realizacji na dz. nr geod. 76/24, obręb Bierzglinek, gm. Września.

Pełnomocnictwo znajduje się w zbiorze upoważnień osób (podmiotów) do działania w imieniu Zarządu Powiatu w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu (symbol klasyfikacyjny SOR.0027.2019)

W pkt. Wolne głosy i wnioski członkowie Zarządu nie podjęli dyskusji. Z uwagi na zrealizowanie porządku obrad Dionizy Jaśniewicz zamknął posiedzenie.

 

Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano.

  1. Dionizy Jaśniewicz                    
  2. Robert Balicki                           
  3. Stefan Tomczak                       
  4. Rafał Zięty                               

 

Protokołowała:

Natalia Kowalczyk-Jakubowska, inspektor

drukuj (Protokół nr 28 / 2019)

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.