Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

Protokół nr 29 / 2019

PROTOKÓŁ NR 29/2019

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU WRZESIŃSKIEGO

z dnia 29 kwietnia 2019 r.

 

Dionizy Jaśniewicz, starosta wrzesiński otworzył posiedzenie i stwierdził obecność wszystkich członków Zarządu Powiatu.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie przyjął proponowany porządek obrad.

Porządek obrad stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

 

Pkt 1 Ocena zasobów pomocy społecznej za 2018 r.

Anna Kulczyńska, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie poinformowała, że zgodnie z art. 16a ust. 1 i 4 ustawy z dnia 12.03.2004 r. o pomocy społecznej, Zarząd Powiatu do dnia 30 kwietnia opracowuje ocenę zasobów pomocy społecznej wraz z rekomendacjami i przekazuje ją organowi stanowiącemu. Zaznaczyła, że dokumenty te zostały sporządzone na formularzu opracowanym przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, którego wydruk jest niepełny, pojawiają się puste strony. Podkreśliła, że pracownik odbędzie szkolenie w ww. zakresie dopiero w połowie maja. Nadmieniła, że zgromadzone dane pochodzą w części ze zbiorczych sprawozdań stworzonych przez inne jednostki, instytucje. Podkreśliła, że na podstawie opracowanej oceny zasobów pomocy społecznej za 2018 r. zostały opracowane rekomendacje na 2020 r., dotyczące w szczególności:

 1. utrzymania istniejącej infrastruktury jednostek pomocy społecznej,
 2. utrzymania poziomu podejmowanych działań z zakresu pomocy społecznej,
 3. podejmowania działań w celu zwiększenia liczby miejsc w środowiskowych domach samopomocy,
 4. promowania rodzicielstwa zastępczego,
 5. rozszerzenia form wspierania rodzinnej pieczy zastępczej,
 6. rozwoju zawodowych form rodzinnej pieczy zastępczej,
 7. kontynuacji programu korekcyjno-edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie,
 8. zwiększenia zatrudnienia o ½ etatu w Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności,
 9. wykonania klimatyzacji pomieszczeń budynku Centrum,
 10. wyodrębnienia parkingu,
 11. zapewnienia garażu dla samochodu służbowego,
 12. współpracy z placówkami prowadzonymi przez inne podmioty,
 13. dostosowania się do wymogów dotyczących zmniejszenia liczby miejsc w placówkach opiekuńczo-wychowawczych (Ośrodek Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkowie).

Sprawa jest prowadzona w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie pod znakiem BPZIK.015.2.2018.

Ocena zasobów pomocy społecznej stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie przyjął przedstawioną informację i uzgodnił, że z uwagi na brak spójności w formularzu, radni otrzymają wyjaśnienia dyrektora i rekomendacje będące podstawą działań Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w kolejnych latach.

 

Pkt 2.1 i 2.2 Przyjęcie bilansu z wykonania budżetu Powiatu Wrzesińskiego za 2018 r. oraz sprawozdania finansowego

Anna Trubacz, główna księgowa poinformowała, że ww. dokumenty w wersji elektronicznej muszą być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym członków Zarządu i przekazane Regionalnej Izbie Obrachunkowej do dnia 30 kwietnia. Zaznaczyła, że sprawozdanie finansowe składa się z: bilansu jednostki budżetowej, rachunku zysków i start jednostki oraz zestawienia zmian w funduszu jednostki. Podkreśliła, że sprawozdanie finansowe obejmuje również informację dodatkową, w tym m.in.: zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych, dane dotyczące użytkowania wieczystego gruntów, dane dotyczące udziałów powiatu w spółkach i wartość mienia wynajmowanego.

Zarząd Powiatu jednomyślnie przyjął:

 1. bilans z wykonania budżetu Powiatu Wrzesińskiego za 2018 r.,
 2. sprawozdanie finansowe: bilans jednostki budżetowej, rachunek zysków i start jednostki oraz zestawienie zmian w funduszu jednostki.

 

Pkt 3.1 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa brokerowi ubezpieczeniowemu

Elżbieta Helman, kierownik Referatu Gospodarczego poinformowała, że umowa na ubezpieczenie mienia Powiatu Wrzesińskiego i jednostek podległych obowiązuje do 31.12.2019 r. (od 01.01.2017 r.). Zaznaczyła, że w Wieloletniej Prognozie Finansowej zabezpieczono na ten cel 450.000,00 zł, a według stanu obecnego co rocznie umowy opiewały na kwoty od 130.000,00 zł do 139.000,00 zł. Nadmieniła, że na wysokość stawki wpływa stan mienia objętego ubezpieczeniem oraz wypłaty za szkodowość. Przypomniała, że firma brokerska reprezentująca Powiat Wrzesiński na podstawie udzielonego pełnomocnictwa będzie mogła przygotować i przeprowadzić procedurę przetargową na ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu (symbol klasyfikacyjny SOR.0024.2019).

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie podjął uchwałę nr 165/2019 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest „Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Powiatu Wrzesińskiego oraz podległych jednostek na okres począwszy od 01.01.2020 r.” w imieniu i na rzecz Powiatu Wrzesińskiego.

                                                                                           

Pkt 3.2 Podjęcie uchwały w sprawie zgody na zawarcie umowy użyczenia części nieruchomości, przekazanej w trwały zarząd Powiatowemu Urzędowi Pracy we Wrześni

Joanna Musiałkiewicz, kierownik Referatu Spraw Społecznych i Zdrowia poinformowała, że umowa użyczenia dotyczy dwóch pokoi gościnnych na drugim piętrze budynku przekazanego w trwały zarząd Powiatowemu Urzędowi Pracy we Wrześni. Zaznaczyła, że z uwagi na planowane uruchomienie budynku bursy przy ul. Słowackiego we Wrześni, proponuje się dokonać użyczenia pomieszczeń na rzecz Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej na czas oznaczony od 01.05.2019 r. do 01.09.2019 r.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu (symbol klasyfikacyjny SOR.0024.2019).

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie podjął uchwałę nr 166/2019 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia na czas oznaczony części nieruchomości, stanowiącej własność Powiatu Wrzesińskiego, przekazanej w trwały zarząd Powiatowemu Urzędowi Pracy we Wrześni.

 

Pkt 3.3 Podjęcie uchwały w sprawie dofinansowania realizacji zadania publicznego z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej

Joanna Musiałkiewicz poinformowała, że nie wpłynęły uwagi w sprawie oferty dotyczącej realizacji zadania publicznego pn. „Upamiętnienie 75.rocznicy bitwy pod Monte Cassino” zgłoszonej przez Stowarzyszenie Strzelecko-Rekreacyjne „Ogończyk”. Zaproponowała udzielenie dofinansowania w kwocie 1.500,00 zł.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu (symbol klasyfikacyjny SOR.0024.2019).

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie podjął uchwałę nr 167/2019 w sprawie zlecenia oraz dofinansowania realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

 

Pkt 3.4 i 3.5 Podjęcie uchwał w sprawach powołania komisji i nadania jej regulaminu pracy w celu przygotowania i przeprowadzenia procedury przetargowej na wykonanie aranżacji zieleni przy budynku bursy na ul. Słowackiego 11 we Wrześni

Anna Wolska-Wróblewska, naczelnik Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich poinformowała, że w celu opracowania specyfikacji i przeprowadzenia procedury przetargowej w ww. zakresie, konieczne jest powołanie komisji przetargowej i nadanie jej regulaminu pracy.

Projekty uchwał znajdują się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu (symbol klasyfikacyjny SOR.0024.2019).

W głosowaniu nad projektami uchwał wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie podjął uchwały:

 1. nr 168/2019 w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na wykonanie aranżacji zieleni polegającej na zagospodarowaniu zieleni na obszarze przy budynku bursy na ul. Słowackiego 11 we Wrześni;
 2. nr 169/2019 w sprawie nadania regulaminu pracy komisji przetargowej powołanej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na wykonanie aranżacji zieleni polegającej na zagospodarowaniu zieleni na obszarze przy budynku bursy na ul. Słowackiego 11 we Wrześni.

 

Pkt 3.6 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pełnomocnictwa firmie Medicsystemart

Anna Wolska-Wróblewska poinformowała, że zmiany treści podjętej uchwały wynikają ze zmiany adresu siedziby firmy Medicsystemart, która uzyskała pełnomocnictwo do opracowania dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę i wykonanie budowy budynku bursy przy ul. Wojska Polskiego 1 we Wrześni.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu (symbol klasyfikacyjny SOR.0024.2019).

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie podjął uchwałę nr 170/2019 zmieniającą uchwałę Zarządu Powiatu Wrzesińskiego nr 1051/2018 z dnia 21 sierpnia 2018 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu Maciejowi Hoffmannowi reprezentującemu Konsorcjum firm Medicsystemart Maciej Hoffmann oraz Sepagroup Sebastian Pałczyński do reprezentowania i występowania w imieniu Powiatu Wrzesińskiego przed właściwymi organami, urzędami i instytucjami w postępowaniach administracyjnych w sprawach związanych z realizacją umowy dla zadania inwestycyjnego polegającego na opracowaniu pełnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę i na jej podstawie wykonanie robót budowlanych dla zadania Budowa budynku bursy przy ul. Wojska Polskiego 1 we Wrześni.

 

Pkt 4.1 Rozpatrzenie wniosku w sprawie udzielenia dotacji na realizację zadania publicznego oraz podjęcie uchwały w sprawie uznania celowości oraz zlecenia realizacji zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr i dziedzictwa narodowego

Joanna Musiałkiewicz poinformowała, że Nekielskie Stowarzyszenie Kulturalne złożyło wniosek o dotację w ramach tzw. małego grantu, który dotyczy upamiętnienia ofiar obozu przymusowej pracy dla Żydów w Nekli poprzez wydanie drukiem wspomnień jednego z więźniów. Dodała, że kwota, o którą wnioskuje oferent wynosi 2.500,00 zł. Podkreśliła, że pracownicy wydziału merytorycznego ocenili ofertę, uznali publikację za wartościową i proponują dofinansować jej wydanie w wysokości wnioskowanej kwoty. Przypomniała, że oferta będzie opublikowana przez okres 7 dni w celu możliwości zgłoszenia uwag i wniosków.

Sprawa jest prowadzona przez Referat Spraw Społecznych i Zdrowia pod znakiem NPZ.525.2.2019.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu (symbol klasyfikacyjny SOR.0024.2019).

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie podjął uchwałę nr 171/2019 w sprawie uznania celowości oraz zlecenia realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr i dziedzictwa narodowego.

 

Pkt 4.2 Rozpatrzenie wniosku w sprawie użyczenia miejsc noclegowych w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących

Katarzyna Starzyńska, p.o. naczelnika Wydziału Edukacji i Kultury Fizycznej poinformowała, że dyrektor Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni wystąpił o zgodę na nieodpłatne użyczenie miejsc noclegowych na rzecz Polskiego Stowarzyszenia Sportu po Transplantacji. Dodała, że działania promujące tę ideę będą przeprowadzane w czasie Rodzinnego Rajdu Rowerowego. Zaznaczyła, że zgodnie z uchwałą Zarządu Powiatu nr 534/2016 z dnia 15.12.2016 r. obowiązują stawki za najem lub dzierżawę pomieszczeń i powierzchni w szkołach i placówkach oświatowych. Dodała, że nieodpłatnie udostępniane następuje w przypadku realizacji zadań statutowych powiatu i jednostek organizacyjnych oraz w uzasadnionych przypadkach za zgodą Zarządu.

Sprawa jest prowadzona przez Wydział Edukacji i Kultury Fizycznej pod znakiem SE.4323.2.14.2019.

Zarząd Powiatu jednomyślnie wyraził zgodę na nieodpłatne użyczenie miejsc noclegowych w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących uznając ideę transplantacji za promowanie zdrowia w powiecie wrzesińskim.

 

Pkt 5.1a i pkt 5.2c Zatwierdzenie Modyfikacji Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na dostawę wyposażenia teleinformatycznego oraz zatwierdzenie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na dostawę oprogramowania do tworzenia dokumentacji technicznej CAD/CAM dla pracowni w budynku Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach do celów dydaktyczno-szkoleniowych

Anna Wolska-Wróblewska, naczelnik Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich poinformowała, że modyfikacja dotyczy wyłączenia dostawy specjalistycznego oprogramowania do tworzenia dokumentacji technicznej z prowadzonego postępowania przetargowego na dostawę wyposażenia teleinformatycznego do Centrum Badań. Zaznaczyła, że wyrażenie zgody na takie rozwiązanie, pozwoli przeprowadzić odrębną procedurę przetargową na wyłonienie dostawcy oprogramowania CAD/CAM. Przypomniała, że postępowanie przetargowe obejmujące swym zakresem m.in. dostawę komputerów wraz
z oprogramowaniem CAD/CAM zostało wszczęte, a otwarcie ofert jest wyznaczone na dzień 28.05.2019 r.

Sprawa jest prowadzona przez Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich pod znakiem NI.272.16.2019.

W głosowaniu nad zatwierdzeniem modyfikacji i specyfikacji wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie:

 1. nie wyraził zgody na modyfikację Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na dostawę wyposażenia teleinformatycznego,
 2. nie zatwierdził Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na dostawę oprogramowania do tworzenia dokumentacji technicznej CAD/CAM dla pracowni w budynku Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach do celów dydaktyczno-szkoleniowych z uwagi na trwającą procedurę przetargową w przedmiotowym zakresie.

 

Pkt 5.1b Zatwierdzenie modyfikacji Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na przebudowę drogi powiatowej nr 2932P Mała Górka – Targowa Górka

Anna Wolska-Wróblewska poinformowała, że wpłynęły pytania od wykonawców w zakresie kategorii drogi, parametrów technicznych robót do wykonania i zmniejszenia poziomu naliczanych kar. Zaznaczyła, że odpowiedzi zmodyfikowały przedmiar robót, opis techniczny i kosztorys ofertowy.

Sprawa jest prowadzona przez Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich pod znakiem NI.272.20.2019.

Modyfikacja stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

W głosowaniu nad zatwierdzeniem modyfikacji specyfikacji wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie zatwierdził modyfikację Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na przebudowę drogi powiatowej nr 2932P Mała Górka – Targowa Górka.

 

Pkt 5.2a i pkt 5.2b Zatwierdzenie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, których przedmiotem są zakup i dostawa wyposażenia kuchennego – gastronomicznego oraz wyposażenia kuchennego – agd do budynku bursy przy ul. Słowackiego 11 we Wrześni

Anna Wolska-Wróblewska poinformowała, że wszczęcie procedur przetargowych w ww. zakresach umożliwi wyposażenie budynku bursy, którego zakończenie budowy nastąpi już wkrótce. Zaznaczyła, że termin dostawy wynosi od 2 do 4 tygodni w obydwu procedurach przetargowych.

Sprawa jest prowadzona przez Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich pod znakiem NI.272.22.2019 i NI.272.21.2019.

W głosowaniu nad zatwierdzeniem specyfikacji wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie zatwierdził Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia na zakup i dostawę wyposażenia kuchennego – gastronomicznego oraz wyposażenia kuchennego – agd do budynku bursy przy ul. Słowackiego 11 we Wrześni.

 

W pkt. Sprawy bieżące, informacje, komunikaty oraz w pkt. Wolne głosy i wnioski członkowie Zarządu nie podjęli dyskusji. Z uwagi na zrealizowanie porządku obrad Dionizy Jaśniewicz zamknął posiedzenie.

Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano.

 1. Dionizy Jaśniewicz                 
 2. Waldemar Grzegorek               
 3. Robert Balicki                           
 4. Stefan Tomczak                         
 5. Rafał Zięty                                

 

Protokołowała:

Natalia Kowalczyk-Jakubowska, inspektor

drukuj (Protokół nr 29 / 2019)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dionizy Jaśniewicz
 • opublikował: Natalia Kowalczyk-Jakubowska
  data publikacji: 2019-05-13 08:51

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj oświadczenie o dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.
Zastosuj