Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

Protokół nr 30 / 2019

PROTOKÓŁ NR 30/2019

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU WRZESIŃSKIEGO

z dnia 7 maja 2019 r.

 

Dionizy Jaśniewicz, starosta wrzesiński otworzył posiedzenie i stwierdził obecność wszystkich członków Zarządu Powiatu.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie przyjął proponowany porządek obrad.

Porządek obrad stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

 

Pkt 1 Przedstawienie tematu związanego z realizacją zadania pn. „Budowa budynku na cele dydaktyczno – sportowe wraz z planem zagospodarowania terenu, infrastrukturą techniczną, drogami dojazdowymi wraz z przebudową istniejącego parkingu naziemnego”

Sprawę omówili:

 1. Anna Wolska-Wróblewska, naczelnik Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich,
 2. Rafał Murat, przedstawiciel firmy Demiurg (projektant – architekt),
 3. Artur Roykowski, inspektor nadzoru branży sanitarnej.

Rafał Murat przedstawił kilka, różnych propozycji możliwości rozwiązania różnicy poziomu istniejącego terenu i zaprojektowanego wejścia do budynku zaplecza dydaktyczno-sportowego:

 1. wykonanie odwodnienia liniowego i murku lub poręczy przed wejściem do budynku,
 2. podniesienie nadproża o 30 cm, wykonanie 3% spadku posadzki i zmiany lokalizacji ścianek działowych,
 3. przebudowa istniejącego parkingu.

Artur Roykowski wyjaśnił, że koncepcja podłączenia kanalizacji deszczowej obiektu do kanalizacji miejskiej jest obarczona ryzykiem cofania się wody, w przypadku awarii odpływów usytuowanych przy ul. Wojska Polskiego. Dodał, że prace elewacyjne są już prowadzone, dlatego podniesienie nadproża spowoduje konieczność rozbiórki niektórych już wykonanych elementów. Zaznaczył, że wykonanie murku lub poręczy przed wejściem do budynku wpłynie negatywnie na estetykę obiektu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie uzgodnił, że oczekuje od firmy projektowej koncepcji gwarantującej całkowitą eliminację spływu wody opadowej w kierunku budowanego obiektu.

 

Pkt 2.1 Zatwierdzenie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, którego przedmiotem jest wykonanie aranżacji zieleni polegającej na zagospodarowaniu zieleni na obszarze przy budynku bursy na ul. Słowackiego 11 we Wrześni

Anna Wolska-Wróblewska, naczelnik Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich poinformowała, że zamówienie swym zakresem obejmuje prace związane z zagospodarowaniem zielenią terenu wokół budynku bursy, roślinnością dopasowaną do wymogów środowiska miejskiego (drzewa liściasta, iglaste krzewy oraz trawy ozdobne). Dodała, że prace dotyczą również wykonania furtki, chodnika z płyt betonowych i ogrodzenia panelowego. Zaznaczyła, że termin realizacji zadania wynosi do 30 dni od dnia zawarcia umowy.

Sprawa jest prowadzona w Wydziale Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich pod znakiem NI.272.24.2019.

W głosowaniu nad zatwierdzeniem specyfikacji wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie zatwierdził Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, którego przedmiotem jest wykonanie aranżacji zieleni polegającej na zagospodarowaniu zieleni na obszarze przy budynku bursy na ul. Słowackiego 11 we Wrześni.

Pkt 2.2 i pkt 2.3 Zatwierdzenie Modyfikacji Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na dostawę wyposażenia dla pracowni w budynku Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach do celów dydaktyczno-szkoleniowych – technika połączeń śrubowych oraz PLC, technika napędowa

Anna Wolska-Wróblewska poinformowała, że w specyfikacjach dotyczących dostawy wyposażenia do pracowni dydaktyczno-szkoleniowych dokonuje się modyfikacji opisu przedmiotu zamówienia polegającej na wprowadzeniu treści: „wykonawca doprowadzi z istniejącej w dedykowanych pomieszczeniach instalacji niezbędne media do miejsca, w którym zabudowane zostaną oferowane maszyny i urządzenia – plan rozmieszczenia pracowni stanowi załącznik do opisu przedmiotu zamówienia”.

Dodała, że w specyfikacji na dostawę PLC, technika napędowa dokonuje się modyfikacji polegającej na wprowadzeniu możliwości zastosowania urządzenia CPU bez zintegrowanego portu DP.

Sprawy są prowadzone w Wydziale Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich pod znakiem: NI.272.11.2019.

Modyfikacje stanowią załącznik nr 3 do protokołu.

W głosowaniu nad zatwierdzeniem modyfikacji specyfikacji wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie zatwierdził Modyfikację Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na dostawę wyposażenia dla pracowni w budynku Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach do celów dydaktyczno-szkoleniowych – technika połączeń śrubowych oraz PLC, technika napędowa.

 

Pkt 2.4 Zatwierdzenie Modyfikacji Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na zakup i dostawę wyposażenia kuchennego – agd do budynku bursy przy ul. Słowackiego 11 we Wrześni

Anna Wolska-Wróblewska poinformowała, że odpowiedzi na pytania wykonawców w zakresie parametrów wyposażenia: mikrofalówki, szafy chłodniczej, lodówki, ekspresu do kawy i piekarnika, zmodyfikowały przyjętą specyfikację. Zaznaczyła, że w związku z powyższym, termin złożenia i otwarcia ofert ulegnie przedłużeniu z dnia 09.05. na dzień 14.05.2019 r.

Sprawa jest prowadzona w Wydziale Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich pod znakiem: NI.272.22.2019.

Modyfikacja stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

W głosowaniu nad zatwierdzeniem modyfikacji specyfikacji wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie zatwierdził Modyfikację Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na zakup i dostawę wyposażenia kuchennego – agd do budynku bursy przy ul. Słowackiego 11 we Wrześni.

 

Pkt 3.1 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Zarządu Powiatu Wrzesińskiego 155/2019 z dnia 12 kwietnia 2019 roku w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem jest dostawa wyposażenia dla pracowni w budynku Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach do celów dydaktyczno-szkoleniowych – nr referencyjny 272.1.2019 – cz. VI – symulator spawania

Anna Wolska-Wróblewska poinformowała, że w treści podjętej uchwały omyłkowo został pominięty zapis dotyczący nadania punktacji firmie Technika Spawalnicza z siedzibą w Poznaniu, która również złożyła ofertę w przedmiotowym postępowaniu przetargowym.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu (symbol klasyfikacyjny SOR.0024.2019).

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie podjął uchwałę nr 172/2019 zmieniającą uchwałę Zarządu Powiatu Wrzesińskiego 155/2019 z dnia 12 kwietnia 2019 roku w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem jest dostawa wyposażenia dla pracowni w budynku Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach do celów dydaktyczno-szkoleniowych – nr referencyjny 272.1.2019 – cz. VI – symulator spawania.

 

Pkt 3.2 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia przedstawicielowi firmy Zakład Budowlany Grinbud pełnomocnictwa do odbioru decyzji pozwolenia na użytkowanie w siedzibie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego we Wrześni oraz do złożenia oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do odwołania od decyzji w związku z realizacją umowy dla zadania Przebudowa budynku bursy wraz z robotami towarzyszącymi ze zmianą sposobu użytkowania poddasza na cele związane z funkcją budynku we Wrześni przy ul. Słowackiego 11

Anna Wolska-Wróblewska poinformowała, że prace budowlane bursy przy ul. Słowackiego 11 we Wrześni dobiegają końca, dlatego też wykonawca potrzebuje pełnomocnictwa do odbioru decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu (symbol klasyfikacyjny SOR.0024.2019).

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie podjął uchwałę nr 173/2019 w sprawie udzielenia przedstawicielowi firmy Zakład Budowlany Grinbud Jarosław Sieszchuła z siedzibą ul. Olsztyńska 15, 62-200 Gniezno Sławomirowi Owczarzakowi pełnomocnictwa do odbioru decyzji pozwolenia na użytkowanie w siedzibie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego we Wrześni oraz do złożenia oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do odwołania od decyzji w związku z realizacją umowy dla zadania Przebudowa budynku bursy wraz z robotami towarzyszącymi ze zmianą sposobu użytkowania poddasza na cele związane z funkcją budynku we Wrześni przy ul. Słowackiego 11.

 

Pkt 3.3 i pkt 3.4 Podjęcie uchwał w sprawach powołania komisji przetargowej i nadania jej regulaminu pracy w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania, którego przedmiotem jest udzielenie kredytu długoterminowego

Anna Wolska-Wróblewska poinformowała, że w celu przygotowania specyfikacji i wyłonienia wykonawcy przedmiotowego zamówienia, powołuje się komisję przetargową i nadaje jej regulamin pracy.

Projekty uchwał znajdują się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu (symbol klasyfikacyjny SOR.0024.2019).

W głosowaniu nad projektami uchwał wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie podjął uchwały:

 1. nr 174/2019 w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania, którego przedmiotem jest udzielenie kredytu długoterminowego do kwoty 8.322.171,00 zł;
 2. nr 175/2019 w sprawie nadania regulaminu pracy komisji przetargowej, powołanej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania, którego przedmiotem jest udzielenie kredytu długoterminowego do kwoty 8.322.171,00 zł.

 

Pkt 3.5 Podjęcie uchwały w sprawie zlecenia oraz dofinansowania realizacji zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr i dziedzictwa narodowego

Joanna Musiałkiewicz, kierownik Referatu Spraw Społecznych i Zdrowia poinformowała, że oferta dotycząca realizacji zadania publicznego polegającego na wydaniu drukiem wspomnień więźnia obozu pracy przymusowej dla Żydów w Nekli, podlegała publikacji, jednak nie wpłynęły uwagi do jej treści. Przypomniała, że wysokość proponowanej kwoty dotacji wynosi 2.500,00 zł.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu (symbol klasyfikacyjny SOR.0024.2019).

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie podjął uchwałę nr 176/2019 w sprawie w sprawie zlecenia oraz dofinansowania realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr i dziedzictwa narodowego.

 

Pkt 3.6 Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia Pani Krystyny Mikołajczak do zastępowania dyrektora i wicedyrektora Zespołu Szkół Specjalnych im. Janusza Korczaka we Wrześni podczas ich jednoczesnej nieobecności

Katarzyna Starzyńska, p.o. naczelnika Wydziału Edukacji i Kultury Fizycznej poinformowała, że zgodnie z art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo oświatowe, organem właściwym do wyznaczenia zastępstwa jest Zarząd. Podkreśliła, że dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych wystąpił o zgodę na wyznaczenie nauczyciela do zastępowania dyrektora i wicedyrektora podczas ich jednoczesnej nieobecności.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu (symbol klasyfikacyjny SOR.0024.2019).

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie podjął uchwałę nr 177/2019 w sprawie wyznaczenia Pani Krystyny Mikołajczak do zastępowania dyrektora i wicedyrektora Zespołu Szkół Specjalnych im. Janusza Korczaka we Wrześni podczas ich jednoczesnej nieobecności.

 

Pkt 3.7 – 3.9 Podjęcie uchwał w sprawach: zmiany uchwały budżetowej, planu finansowego dochodów i wydatków oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej

Anna Trubacz, główna księgowa poinformowała, że wpłynęły pisma dotyczące zwiększenia planu dotacji celowych o kwoty:

 1. 11.160,00 zł na realizację programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie,
 2. 1.403,00 zł na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego,
 3. 6.750,00 zł na sfinansowanie skutków wejścia w życie rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego sposób ustalania dodatkowego wynagrodzenia osób wchodzących w skład komisji lekarskich orzekających o stopniu zdolności do czynnej służby wojskowej osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej,
 4. 223.278,00 zł na sfinansowanie przedsięwzięcia pn. „Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy” i „Zwiększenie konkurencyjności wynagrodzeń pracowników cywilnych”,
 5. 15.000,00 zł na pokrycie kosztów bieżącej działalności.

Zaznaczyła, że środki zostaną przekazane jednostkom organizacyjnym zgodnie z przeznaczeniem wskazanym w informacjach wojewody wielkopolskiego. Dodała, że ww. zmiany skutkują koniecznością dostosowania planu finansowego dochodów i wydatków oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej.

W głosowaniu nad podjęciem uchwał wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie podjął uchwały:

 1. nr 178/2019 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2019 rok,
 2. nr 179/2019 w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2019 rok,
 3. nr 180/2019 w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2019 rok.

Uchwały znajdują się w zbiorze aktów normatywnych Zarządu Powiatu w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu (symbol klasyfikacyjny SOR.0025.2019).

 

Pkt 3.10 Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego

Anna Trubacz poinformowała, że kredyt długoterminowy do kwoty 8.322.171,00 zł zostanie przeznaczony na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w 2019 roku, który związany jest z realizacją zadań majątkowych pn.:

 1. „Budowa i wyposażenie Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego””,
 2. „Tworzenie, modernizacja i aktualizacja rejestrów publicznych oraz standardowych opracowań kartograficznych i tematycznych gromadzonych w powiatowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym oraz ich udostępnienie za pomocą e-usług w powiecie wrzesińskim”,
 3. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2922P na odcinku Sokolniki – Szamarzewo”,
 4. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2932P Targowa Górka – Mała Górka”,
 5. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2159P w miejscowości Nowy Folwark”.

Zaznaczyła, że termin wykorzystania kredytu został określony do dnia 31.12.2019 r., a planowany termin spłaty nastąpi do dnia 30.11.2027 r.

W głosowaniu nad uchwałą wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie podjął uchwałę nr 181/2019 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

Uchwała znajduje się w zbiorze aktów normatywnych Zarządu Powiatu w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu (symbol klasyfikacyjny SOR.0025.2019).

 

Pkt 4 Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie likwidacji Gimnazjum dla Dorosłych w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 im. Powstańców Wielkopolskich we Wrześni przy ulicy Koszarowej 12

Katarzyna Starzyńska poinformowała, że Wielkopolski Kurator Oświaty wyraził pozytywną opinię w sprawie zamiaru likwidacji gimnazjum dla dorosłych, które nie posiada już uczniów. Zaznaczyła, że pozytywną opinię wydali również Związek Nauczycielstwa Polskiego Zarząd Oddziału we Wrześni oraz Organizacja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania Region Wielkopolska. Podkreśliła, że z dniem 01.09.2019 r. gimnazjum zostanie wygaszone, a jego dokumentacja zostanie przekazana organowi prowadzącemu szkołę (dokumentacja przebiegu nauczania zostanie przekazana organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny).

Projekt uchwały Rady znajduje się w zbiorze projektów Rady Powiatu w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu (symbol klasyfikacyjny SOR.0006.2019).

Zarząd Powiatu jednomyślnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie likwidacji Gimnazjum dla Dorosłych w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 im. Powstańców Wielkopolskich we Wrześni przy ulicy Koszarowej 12.

 

Pkt 5 Przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Wrzesińskiego

Katarzyna Starzyńska poinformowała, że przyjęty w marcu 2017 r. plan sieci szkół publicznych na terenie Powiatu Wrzesińskiego zostaje dostosowany do zmiany systemu oświaty z dniem 01.09.2019 r., na podstawie której nie będą już funkcjonować szkoły ponadgimnazjalne, a dotychczasowe licea ogólnokształcące i technika przekształcą się z mocy prawa odpowiednio w 4-letnie licea i 5-letnie technika. Dodała, że dla podjęcia uchwały przez Radę, wymagana jest opinia Wielkopolskiego Kuratora Oświaty.

Zarząd Powiatu nie zgłosił uwag do przedstawionego projektu uchwały Rady.

W pkt. Sprawy bieżące, informacje, komunikaty oraz w pkt. Wolne głosy i wnioski członkowie Zarządu nie podjęli dyskusji. Z uwagi na zrealizowanie porządku obrad Dionizy Jaśniewicz zamknął posiedzenie.

 

Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano.

 1. Dionizy Jaśniewicz                    
 2. Waldemar Grzegorek                
 3. Robert Balicki                           
 4. Stefan Tomczak                         
 5. Rafał Zięty                                

 

Protokołowała:

Natalia Kowalczyk-Jakubowska, inspektor

 

drukuj (Protokół nr 30 / 2019)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dionizy Jaśniewicz
 • opublikował: Natalia Kowalczyk-Jakubowska
  data publikacji: 2019-05-28 14:00
 • zmodyfikował: Natalia Kowalczyk-Jakubowska
  ostatnia modyfikacja: 2019-05-28 14:00

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj oświadczenie o dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.
Zastosuj