Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

Protokół nr 33 / 2019

 

PROTOKÓŁ NR 33/2019

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU WRZESIŃSKIEGO

z dnia 16 maja 2019 r.

 

Dionizy Jaśniewicz, starosta wrzesiński otworzył posiedzenie i stwierdził obecność czterech członków Zarządu Powiatu, co wobec statutowego składu stanowiło quorum do podejmowania uchwał i decyzji w sprawach objętych porządkiem obrad.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie przyjął proponowany porządek obrad.

Porządek obrad stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

 

Pkt 1.1 Zatwierdzenie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na dostawę wyposażenia dla pracowni w budynku Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach do celów dydaktyczno-szkoleniowych – symulator sterowania obrabiarkami

Anna Wolska-Wróblewska, naczelnik Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich poinformowała, że przedmiotowe postępowanie przetargowe będzie ogłaszane ponownie, gdyż w poprzedniej procedurze wpłynęła oferta, której cena przewyższyła kwotę, jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Sprawa jest prowadzona w Wydziale Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich pod znakiem NI.272.26.2019.

W głosowaniu nad zatwierdzeniem specyfikacji wzięło udział czterech członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie zatwierdził Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia na dostawę wyposażenia dla pracowni w budynku Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach do celów dydaktyczno-szkoleniowych – symulator sterowania obrabiarkami.

 

Pkt 1.2 Zatwierdzenie odpowiedzi do postępowania przetargowego na dostawę wyposażenia dla pracowni w budynku Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach do celów dydaktyczno-szkoleniowych – wyposażenie teleinformatyczne

Anna Wolska-Wróblewska poinformowała, że pytanie od wykonawcy dotyczy możliwości podłączenia tablicy multimedialnej z projektorem za pomocą kabla usb, gdyż w specyfikacji wskazuje się na odbiorniki wifi. Zaznaczyła, że wykonawca sugeruje, iż ograniczy to konkurencyjność, gdyż tylko jeden wykonawca oferuje możliwość takiego połączenia wskazanego sprzętu. Podkreśliła, że po konsultacji z informatykiem, zweryfikowano, iż więcej niż jeden producent oferują odbiorniki wifi w tablicy multimedialnej. Zaproponowała, by nie dokonywać zmiany w przyjętej specyfikacji.

Sprawa jest prowadzona w Wydziale Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich pod znakiem NI.272.1.2019.

W głosowaniu nad zatwierdzeniem odpowiedzi wzięło udział czterech członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie zatwierdził odpowiedzi do postępowania przetargowego na dostawę wyposażenia dla pracowni w budynku Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach do celów dydaktyczno-szkoleniowych – wyposażenie teleinformacyjne.

 

Pkt 1.3 Zatwierdzenie modyfikacji Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, którego przedmiotem jest wykonanie aranżacji zieleni polegającej na zagospodarowaniu zieleni na obszarze przy budynku bursy na ul. Słowackiego 11 we Wrześni

Anna Wolska-Wróblewska poinformowała, że pytanie od wykonawców dotyczy parametrów ogrodzenia panelowego. Zaznaczyła, że doprecyzowanie tej kwestii modyfikuje treść ogłoszonej specyfikacji i w związku z tym przedłużony zostanie termin do złożenia i otwarcia ofert z dnia 20.05.2019 r. na dzień 21.05.2019 r.

Sprawa jest prowadzona w Wydziale Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich pod znakiem NI.272.24.2019.

W głosowaniu nad zatwierdzeniem modyfikacji wzięło udział czterech członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie zatwierdził modyfikację Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, którego przedmiotem jest wykonanie aranżacji zieleni polegającej na zagospodarowaniu zieleni na obszarze przy budynku bursy na ul. Słowackiego 11 we Wrześni.

 

Pkt 2.1 Podjęcie uchwały w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi powiatowej nr 2932P Mała Górka – Targowa Górka

Anna Wolska-Wróblewska poinformowała, że najkorzystniejszą ofertę złożył Zakład Wielobranżowy „Trans-Bruk” Marek Begier z siedzibą w Nekli. Dodała, że oferta opiewała na kwotę 323.421,12 zł, a na realizację zabezpieczono kwotę 400.000,00 zł.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu (symbol klasyfikacyjny SOR.0024.2019).

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział czterech członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie podjął uchwałę nr 183/2019 w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi powiatowej nr 2932P Mała Górka – Targowa Górka.

 

Pkt 2.2 – 2.3 Podjęcie uchwał w sprawach wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem jest zakup i dostawa sprzętu komputerowego, serwerów i akcesoriów do serwerów do budynku bursy we Wrześni przy ul. Słowackiego 11 (dotyczy części I – sprzęt komputery i części II – serwery i akcesoria do infrastruktury serwerowej)

Anna Wolska-Wróblewska poinformowała, że komisja przetargowa wyłoniła wykonawców I i II części postępowania przetargowego na wyposażanie budynku bursy przy ul. Słowackiego we Wrześni w sprzęt komputerowy i niezbędne akcesoria, tj.:

 1. firmę Web-Profit Maciej Kuźlik z siedzibą w Piekarach Śląskich z ofertą w kwocie 83.114,40 zł, a zamawiający na tę część przeznaczył kwotę100.600,00 zł,
 2. firmę Hardsoft Telekom Jarosław Kaźmierczak z siedzibą w Poznaniu z ofertą w kwocie 45.854,95 zł, a zamawiający na tę część przeznaczył kwotę 64.090,00 zł.

Projekty uchwał znajdują się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu (symbol klasyfikacyjny SOR.0024.2019).

W głosowaniu nad projektami uchwał wzięło udział czterech członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie podjął uchwały nr 184/2019 i nr 185/2019 w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem jest zakup i dostawa sprzętu komputerowego, serwerów i akcesoriów do serwerów do budynku bursy we Wrześni przy ul. Słowackiego 11 (odpowiednio dotyczy części I – sprzęt komputery i części II – serwery i akcesoria do infrastruktury serwerowej).

 

Pkt 2.4 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego we Wrześni

Bożena Nowacka, sekretarz powiatu poinformowała, że struktura organizacyjna została dostosowana do zmieniającego się obciążenia zadaniami poszczególnych komórek organizacyjnych. Dodała, że treść regulaminu uległa zmianie w związku ze zmianami przepisów prawa, doprecyzowano zadania i uwzględniono dotychczas nieujęte zmiany.

Dionizy Jaśniewicz przedstawił strukturę organizacyjną Starostwa Powiatowego z uwzględnieniem podległości merytorycznej i organizacyjnej informując, że przekształceniu podlegają następujące komórki organizacyjne:

Dotychczasowa struktura:

Wprowadzone zmiany:

Wydział Geodezji, Kartografii
i Nieruchomości, w tym:

Referat – Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

Wydział Nieruchomości, w tym:

Referat Gospodarczy (dawniej stanowił komórkę organizacyjną Wydziału Organizacyjnego)

Wydział – Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

Geodeta Powiatowy

 
 

Wydział Edukacji i Kultury Fizycznej

Wydział Edukacji (zadania dotyczące sportu będą realizowane przez Wydział Promocji,  Kultury i Sportu)

Wydział Promocji i Kultury, w tym:

Referat Spraw Społecznych i Zdrowia

Wydział Promocji, Kultury i Sportu, w tym:

Referat Spraw Społecznych i Zdrowia

Wydział Komunikacji, Dróg i Transportu,
w tym: Referat Dróg Powiatowych

Wydział Komunikacji i Transportu

Wydział Dróg Powiatowych

 

Wydział Organizacyjny, w tym:

Referat Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu,

Referat Gospodarczy

Wydział Organizacyjny, w tym:

Referat Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu (wprowadzenie kontroli jednostek organizacyjnych)

 

Dodał, że nowa struktura organizacyjna będzie obowiązywać od 01.06.2019 r.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu (symbol klasyfikacyjny SOR.0024.2019).

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział czterech członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie podjął uchwałę nr 186/2019 w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego we Wrześni.

 

Pkt 2.5 Podjęcie uchwały w sprawie przyznania grantów edukacyjnych na zajęcia edukacyjne i specjalistyczne oraz wspierające edukację

Katarzyna Starzyńska, p.o. naczelnika Wydziału Edukacji i Kultury Fizycznej poinformowała, że zgodnie z Powiatowym Programem Rozwoju Edukacji przyjętym uchwałą nr 215/XXXV/2017 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 30.08.2017 r., Zarząd Powiatu podejmuje uchwały o przyznaniu grantów. Zaznaczyła, że w pierwszej kolejności proponuje się przyznać granty nauczycielom, którzy zadeklarowali ich realizację już w maju br., dotyczy to 13 wniosków: 237 godzin za łączną kwotę 14.220,00 zł.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu (symbol klasyfikacyjny SOR.0024.2019).

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział czterech członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie podjął uchwałę nr 187/2019 w sprawie przyznania grantów edukacyjnych na zajęcia edukacyjne i specjalistyczne oraz wspierające edukację.

 

Pkt 3.1 Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Wrzesińskiego

Katarzyna Starzyńska poinformowała, że sieć publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych zostanie dostosowana do zmiany systemu oświaty, na podstawie której od 01.09.2019 r. nie będą już funkcjonować szkoły ponadgimnazjalne, a dotychczasowe licea ogólnokształcące i technika przekształcą się z mocy prawa odpowiednio w 4-letnie licea i 5-letnie technika. Dodała, że Wielkopolski Kurator Oświaty zaopiniował pozytywnie proponowaną sieć szkół.

Projekt uchwały Rady znajduje się w zbiorze projektów uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu (symbol klasyfikacyjny SOR.0006.2019).

W głosowaniu nad przyjęciem projektu uchwały Rady wzięło udział czterech członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Wrzesińskiego.

 

Pkt 3.2 – 3.4 Przyjęcie projektów uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego dotyczących: utworzenia Bursy Międzyszkolnej przy ulicy Słowackiego 11 we Wrześni, kryteriów rekrutacji oraz ustalenia wysokości opłaty za zakwaterowanie

Katarzyna Starzyńska poinformowała, że:

 1. od dnia 01.09.2019 r. zostanie uruchomiona Bursa Międzyszkolna, która będzie służyć młodzieży spoza Wrześni uczącej się w szkołach i placówkach powiatowych,
 2. obiekt został zmodernizowany w ramach projektu dotyczącego rozbudowy Centrum Oświatowego przy realizacji projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”,
 3. Bursa Międzyszkolna będzie włączona w strukturę Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej,
 4. kryteria w postępowaniu rekrutacyjnym wynikające z ustawy Prawo Oświatowe dotyczą wielodzietności i niepełnosprawności rodziny kandydata,
 5. kryteria określone przez organ prowadzący stanowią: miejsce zamieszkania kandydata w odległości uniemożliwiającej codzienny dojazd do szkoły i posiadanie rodzeństwa aktualnie zamieszkującego w bursie,
 6. wysokość proponowanej miesięcznej opłaty za zakwaterowanie wynosi 20,00 zł,
 7. opłata będzie zależna od faktycznego czasu pobytu w bursie.

W głosowaniu nad projektami uchwał Rady wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie przyjął projekty uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego
w sprawach:

 1. utworzenia Bursy Międzyszkolnej we Wrześni przy ulicy Słowackiego 11,
 2. kryteriów rekrutacji do Bursy Międzyszkolnej we Wrześni oraz punktacji i rodzajów dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych warunków,
 3. ustalenia wysokości opłaty za zakwaterowanie w Bursie Międzyszkolnej we Wrześni oraz terminu i sposobu jej wnoszenia.

Projekty uchwał Rady znajdują się w zbiorze projektów uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu (symbol klasyfikacyjny SOR.0006.2019).

 

Pkt 4.1 – 4.3 Rozpatrzenie wniosków dyrektora Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni

Katarzyna Starzyńska poinformowała, że dyrektor wystąpił o:

 1. zgodę na użyczenie Wielkopolskiemu Związkowi Lekkiej Atletyki w Poznaniu stadionu lekkoatletycznego w celu przeprowadzenia zawodów sportowych dla dzieci z terenu powiatu wrzesińskiego,
 2. zgodę na obniżenie czynszu za wynajem powierzchni pod automaty żywnościowe za okres strajku nauczycieli,
 3. realizację indywidulanie z uczennicą wybranych zajęć edukacyjnych w ramach zindywidualizowanej ścieżki nauczania (w oparciu o decyzję Poradnii Psychologiczno-Pedagogicznej). Dotyczy to zajęć z języka polskiego, matematyki, biologii i chemii.

Sprawy są prowadzone w Wydziale Edukacji i Kultury Fizycznej pod znakiem: SE.425.1.15.2019, SE.4323.2.16.2019 i SE.4352.5.2019.

Zarząd Powiatu jednomyślnie wyraził zgodę na:

 1. użyczenie stadionu lekkoatletycznego Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących na rzecz Wielkopolskiego Związku Lekkiej Atletyki w Poznaniu,
 2. obniżenie za jeden miesiąc o 50% czynszu za wynajem powierzchni w szkole,
 3. realizację zindywidualizowanej ścieżki nauczania.

 

Pkt 4.4 Rozpatrzenie wniosku w sprawie zmiany terminu organizacji Rodzinnej Strefy Sportu

Katarzyna Starzyńska poinformowała, że wnioskodawca otrzymał dofinansowanie na organizację Rodzinnej Strefy Sportu w ramach budżetu obywatelskiego, jednak w zaplanowanym terminie organizatorzy będą uczestniczyć w międzynarodowym turnieju piłkarskim w Holandii. W związku z powyższym, wnioskodawca wystąpił o zmianę terminu realizacji zadania, na które uzyskał środki finansowe.

Sprawa jest prowadzona w Wydziale Edukacji i Kultury Fizycznej pod znakiem SE.0008.6.2019.

Zarząd Powiatu jednomyślnie wyraził zgodę na zmianę terminu realizacji Rodzinnej Strefy Sportu.

 

Pkt 4.5 Rozpatrzenie wniosku w sprawie przedłużenia terminu poprawy stanu sanitarno-higienicznego podłogi w Liceum Ogólnokształcącym

Katarzyna Starzyńska poinformowała, że dyrektor Liceum Ogólnokształcącego wystąpił do Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego o przedłużenie terminu wykonania remontu podłóg na korytarzach zgodnie z decyzją o stanie sanitarno-higienicznym. Zaznaczyła, że stosownie do ustawy Prawo Oświatowe, Zarząd Powiatu jako organ prowadzący szkołę jest odpowiedzialny za zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków nauki oraz wykonywanie remontów w tym zakresie. Podkreśliła, że w związku z powyższym, Zarząd musi wystąpić o zgodę na przedłużenie terminu wykonania remontów w Liceum.

Sprawa jest prowadzona w Wydziale Edukacji i Kultury Fizycznej pod znakiem SE.4323.13.6.2019.

Zarząd Powiatu jednomyślnie podtrzymał stanowisko dyrektora Liceum Ogólnokształcącego w sprawie konieczności przedłużenia terminu wykonania remontów podłóg na korytarzach z uwagi na przeprowadzanie remontów sal lekcyjnych.

 

Pkt 4.6 i 4.7 Rozpatrzenie wniosków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej i Komendy Powiatowej Policji

Paweł Puzdrakiewicz, inspektor ds. ochrony informacji niejawnych poinformował, że:

 1. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej organizuje Mistrzostwa Polski Strażaków w Siatkówce Plażowej i wystąpiła o dofinansowanie ich organizacji,
 2. Komenda Powiatowa Policji planuje uhonorować zwycięzców turniejów „Patrol Roku 2019” i „Dzielnicowy Roku 2019”.

Sprawy są prowadzone w Referacie Bezpieczeństwa pod znakiem: NB.552.1.7.2019 i NB.5521.6.2019.

Zarząd Powiatu jednomyślnie przyznał dofinansowanie w kwotach:

 1. 3.500,00 zł na organizację Mistrzostw Polski Strażaków w Siatkówce Plażowej,
 2. 1.200,00 zł na nagrody dla zwycięzców turniejów „Patrol Roku 2019” i „Dzielnicowy Roku 2019”.

 

Pkt 5.1 i 5.2 Zatwierdzenie aktualizacji kosztorysów prac konserwatorskich, na które przyznano dotacje z budżetu Powiatu Wrzesińskiego

Olga Kośmińska-Giera, zastępca naczelnika Wydziału Promocji i Kultury poinformowała, że wnioskodawcy dokonali aktualizacji kosztorysów w związku z uzyskaniem dotacji w kwocie 10.000,00 zł na prace konserwatorskie polegające na:

 1. malowaniu dachu i elewacji Kościoła p.w. Św. Marcina Biskupa w Kaczanowie,
 2. ułożeniu ścieżki procesyjnej wokół Kościoła p.w. Świętego Krzyża we Wrześni.

Zaznaczyła, że ogólny koszt prac objętych wnioskami wynosi odpowiednio: 14.998,43 zł i 49.288,00 zł. Dodała, że planowany zakres prac nie uległ zmianie.

Sprawy są prowadzone w Wydziale Promocji i Kultury pod znakiem: NP.4123.9.2018 i NP.4123.8.2018.

Zarząd Powiatu jednomyślnie zatwierdził aktualizacje kosztorysów ww. prac konserwatorskich, na które przyznano dotacje z budżetu Powiatu Wrzesińskiego.

 

Pkt 6.1 Przedstawienie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie wieży kratowej na potrzeby stacji bazowej telefonii komórkowej

Jolanta Pielak, naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii i Nieruchomości poinformowała, że:

 1. w 2018 r. burmistrz Wrześni wydał decyzję o ustaleniu lokalizacji dla ww. inwestycji celu publicznego na działce nr 139/77, obręb Bierzglinek,
 2. Zarząd Powiatu odwołał się od wydanej decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, które uwzględniło zgłoszone wnioski,
 3. burmistrz Wrześni wystąpił o opinię do konserwatora zabytków z uwagi na usytuowanie na przedmiotowej działce zespołu folwarcznego podlegającego wpisowi do gminnej ewidencji zabytków, która jest w trakcie opracowywania (zabudowa jest wpisana do wojewódzkiej ewidencji zabytków),
 4. konserwator zabytków ustalił, że projektowana wysokość wieży kratowa będzie rażąco ingerować w zabytek, krajobraz i miejscową zabudowę,
 5. burmistrz Wrześni wydał decyzję odmawiającą ustalenia lokalizacji dla przedmiotowej inwestycji,
 6. od ww. decyzji odwołał się inwestor, który również w dalszym toku postępowania odwołał się od opinii konserwatora zabytków,
 7. konserwator ostatecznie zmienił zajęte pierwotnie stanowisko i wydał postanowienie, w którym stwierdził, że lokalizacja wieży nie będzie zakłócać zabudowy folwarcznej,
 8. z uwagi na pozytywną opinię konserwatora zabytków, burmistrz Wrześni wydał w dniu 13.05.2019 r. decyzję o ustaleniu lokalizacji dla przedmiotowej inwestycji.

Dodała, że działka, na której powstanie wieża, jest usytuowana w sąsiedztwie działek przeznaczonych przez powiat wrzesiński do sprzedaży, pod zabudowę mieszkaniową.

Sprawa jest prowadzona w Wydziale Geodezji, Kartografii i Nieruchomości pod znakiem NG.6821.6.10.2017.

Zarząd Powiatu jednomyślnie wyraził zgodę na odwołanie się od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie wieży kratowej na potrzeby stacji bazowej telefonii komórkowej na działce nr 139/77 w Bierzglinku.

 

Pkt 6.2 Przedstawienie sprawozdania z realizacji „Programu współpracy powiatu wrzesińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 r.”

Joanna Musiałkiewicz, kierownik Referatu Spraw Społecznych i Zdrowia poinformowała, że na realizację zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w 2018 r. zostało zawartych 50 umów dotacyjnych i przyznano łącznie kwotę 214.140,88 zł, tj.:

 1. 37.550,00 zł na zadania z zakresu kultury, sztuki i ochrony tradycji,
 2. 5.000,00 zł na organizację wypoczynku dzieci i młodzieży z powiatu wrzesińskiego,
 3. 43.375,00 zł na zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,
 4. 12.000,00 zł na zadania z zakresu ratownictwa i ochrony ludności,
 5. 10.000,00 zł na zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia,
 6. 17.145,00 zł na działalność z zakresu pomocy społecznej, w tym działalność na rzecz rodzin i osób w trudnej sytuacji życiowej,
 7. 13.460,00 zł na działalność na rzecz osób niepełnosprawnych,
 8. 14.885,00 zł na działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym,
 9. 60.725,88 zł na nieodpłatną pomoc prawną.

Dodała, że w sprawozdaniu przedstawiono również kwestię wykorzystania przyznanych środków dotacyjnych przez organizacje pozarządowe.

Sprawa jest prowadzona w Referacie Spraw Społecznych i Zdrowia pod znakiem NPZ.004.11.2019.

Zarząd Powiatu jednomyślnie zatwierdził przedstawione sprawozdanie ze współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2018 r.

 

Pkt 6.3 Przedstawienie projektu uchwały Rady w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu wrzesińskiego

Joanna Musiałkiewicz poinformowała, że w związku z uchyleniem uchwały podjętej w tym zakresie przez Radę w lutym 2019 r., przygotowany został nowy załącznik do projektu uchwały przedstawiający:

 1. dostępność do świadczeń farmaceutycznych w porze nocnej, święta i dni wolne od pracy w aptece całodobowej,
 2. rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych (adres, telefon, godziny pracy).

Zaznaczyła, że projekt uchwały wraz z załącznikiem zostanie przedstawiony samorządom gminnym do zaakceptowania.

Zarząd Powiatu jednomyślnie nie zgłosił uwag do przedstawionej propozycji projektu uchwały Rady w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu wrzesińskiego.

 

Pkt 7 Sprawy bieżące, informacje, komunikaty.

Stan realizacji budowy zaplecza dydaktyczno-sportowego przy ul. Wojska Polskiego 1 we Wrześni

Anna Wolska-Wróblewska poinformowała, że projektant z Biura Projektowego Demiurg Spółka z o.o. Sp. k. nie przedstawił w wyznaczonym terminie propozycji rozwiązania różnicy poziomów wejścia do budynku i istniejącego terenu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie uzgodnił, że należy wezwać pisemnie projektanta do przedstawienia propozycji rozwiązania tej sprawy.

Prośba Zarządu Powiatu o odwołanie darowizny nieruchomości położonej
przy ul. Gnieźnieńskiej we Wrześni

Zarząd Powiatu poinformował starostę wrzesińskiego o niewykorzystywaniu nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej przy ul. Gnieźnieńskiej we Wrześni (działka nr 440/1) zgodnie z celem darowizny (cel publiczny – edukacja publiczna).
Zarząd Powiatu wystąpił z prośbą do starosty, jako organu działającego w imieniu i na rzecz Skarbu Państwa o odwołanie darowizny.

Pismo stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

 

W pkt. Wolne głosy i wnioski członkowie Zarządu nie podjęli dyskusji. Z uwagi na zrealizowanie porządku obrad Dionizy Jaśniewicz zamknął posiedzenie.

Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano.

 1. Dionizy Jaśniewicz                   
 2. Waldemar Grzegorek                
 3. Robert Balicki                           
 4. Rafał Zięty                                

 

 

Protokołowała:

Natalia Kowalczyk-Jakubowska, inspektor

 

drukuj (Protokół nr 33 / 2019)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dionizy Jaśniewicz
 • opublikował: Natalia Kowalczyk-Jakubowska
  data publikacji: 2019-05-31 12:37
 • zmodyfikował: Natalia Kowalczyk-Jakubowska
  ostatnia modyfikacja: 2019-05-31 12:35

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj oświadczenie o dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.
Zastosuj