Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

Protokół nr 34 / 2019

PROTOKÓŁ NR 34/2019

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU WRZESIŃSKIEGO

z dnia 21 maja 2019 r.

 

Dionizy Jaśniewicz, starosta wrzesiński otworzył posiedzenie i stwierdził obecność czterech członków Zarządu Powiatu, co wobec statutowego składu stanowiło quorum do podejmowania uchwał i decyzji w sprawach objętych porządkiem obrad.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie przyjął proponowany porządek obrad.

Porządek obrad stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

 

Pkt 1 Przedstawienie wniosków Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w sprawie drogi powiatowej nr 2909P Wszembórz – Cieśle Wielkie – Spławie

Bartłomiej Kaczmarzewski, kierownik Referatu Dróg Powiatowych poinformował, że Komisja Skarg, Wniosków i Petycji wystąpiła o poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym na drodze powiatowej w zakresie:

 1. poprawy czytelności i ustawienia oznakowania pionowego,
 2. zamieszczenia znaku A11 ostrzegającego o nierównej drodze,
 3. wprowadzenia ograniczenia prędkości poza terenem zabudowanym ze względu na nierówności drogi.

Dodał, że członkowie komisji wnioskują również o opracowanie programu realizacji inwestycji drogowych w powiecie wrzesińskim uwzględniającym priorytety decydujące o kolejności wykonywania modernizacji dróg oraz coroczny wzrost nakładów finansowych na inwestycje i bieżące utrzymanie dróg powiatowych.

Zaznaczył, że priorytetami decydującymi o realizacji inwestycji drogowych są natężenie ruchu i stan nawierzchni. Zaproponował, by dokonać pomiarów natężenia ruchu na wszystkich drogach powiatowych w październiku br. (obowiązek ich wykonania nastąpi w 2020 r.).

Sprawa jest prowadzona w Referacie Dróg Powiatowych pod numerem WKD.7125.1.22.2019.

Zarząd Powiatu jednomyślnie:

 1. wyraził zgodę na poprawę bezpieczeństwa na drodze powiatowej Wszembórz – Cieśle Wielkie – Spławie poprzez realizację wniosków wskazanych w przywołanym piśmie,
 2. uzgodnił, że w celu opracowania raportu o stanie dróg powiatowych uwzględniającego wykaz inwestycji drogowych (pilnych do wykonania) należy przeprowadzić pomiary natężenia ruchu drogowego i dokonać wizji lokalnej dróg powiatowych.

 

Pkt 2.1 Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zlecanie realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w 2019 roku

Joanna Musiałkiewicz, kierownik Referatu Spraw Społecznych i Zdrowia poinformowała, że środki, które nie zostały rozdysponowane w pierwszym konkursie, zostaną przeznaczone na zlecanie realizacji zadań publicznych z zakresu:

 1. kultury, sztuki i ochrony tradycji w kwocie 15.100,00 zł,
 2. ratownictwa i ochrony ludności  kwocie 6.800,00 zł,
 3. ochrony i promocji zdrowia w kwocie 6.000,00 zł,
 4. pomocy społecznej, w tym działalności na rzecz rodzin i osób w trudnej sytuacji życiowej w kwocie 4.000,00 zł.

Zaznaczyła, że wzór oferty został dostosowany do zmiany rozporządzenia przewodniczącego komitetu ds. pożytku publicznego. Wnioskowała o wprowadzenie w pkt. VI załącznika do projektu uchwały pkt. mówiącego, iż oferty zostaną odrzucone pod względem formalnym, jeśli zostaną złożone na niewłaściwym formularzu. Zaproponowała, by wyznaczyć:

 1. termin realizacji zadań od 15.07. do 15.12.2019 r.,
 2. możliwość składania ofert do dnia 12.06.2019 r.,
 3. termin rozstrzygnięcia konkursu do dnia 15.07.2019 r.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu (symbol klasyfikacyjny SOR.0024.2019).

W głosowaniu nad projektem uchwały wraz z proponowaną zmianą i terminami wzięło udział czterech członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie podjął uchwałę nr 188/2019 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zlecanie realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w 2019 roku.

 

Pkt 2.2 – 2.3 Podjęcie uchwał w sprawach powołania komisji przetargowej i nadania regulaminu pracy w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na przebudowę drogi powiatowej nr 2922P na odcinku Sokolniki – Szamarzewo

Anna Wolska-Wróblewska, naczelnik Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich poinformowała, że w celu uruchomienia procedury przetargowej należy powołać komisję przetargową i nadać jej regulamin pracy.

Projekty uchwał znajdują się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu (symbol klasyfikacyjny SOR.0024.2019).

W głosowaniu nad projektami uchwał wzięło udział czterech członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie podjął uchwały:

 1. nr 189/2019 w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na przebudowę drogi powiatowej nr 2922P na odcinku Sokolniki – Szamarzewo,
 2. nr 190/2019 w sprawie nadania regulaminu pracy komisji przetargowej powołanej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na przebudowę drogi powiatowej nr 2922P na odcinku Sokolniki – Szamarzewo.

 

Pkt 2.4 Podjęcie uchwały w sprawie unieważnienia postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest dostawa wyposażenia dla pracowni w budynku Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach do celów dydaktyczno-szkoleniowych – wyposażenie spawalnicze

Anna Wolska-Wróblewska poinformowała, że na realizację przedmiotowego zamówienia wpłynęły dwie oferty:

 1. firmy Metalzbyt-Hurt Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsko-Białej w kwocie 69.285,90 zł brutto,
 2. Z.U.H. ELKOT Krzysztof Kotkowski Odział Kielce z siedzibą w Kielcach w kwocie 47.610,00 zł brutto.

Zaznaczyła, że cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę 30.331,77 zł brutto, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia, dlatego zasadne jest jego unieważnienie.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu (symbol klasyfikacyjny SOR.0024.2019).

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział czterech członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie podjął uchwałę nr 191/2019 w sprawie unieważnienia postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest dostawa wyposażenia dla pracowni w budynku Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach do celów dydaktyczno-szkoleniowych – wyposażenie spawalnicze.

 

Pkt 2.5 Podjęcie uchwały w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem jest dostawa i montaż wyposażenia meblowego do budynku bursy we Wrześni przy ul. Słowackiego 11

Anna Wolska-Wróblewska poinformowała, że komisja konkursowa dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty firmy Bryła Plus Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu w kwocie 272.746,35 zł brutto, a zamawiający na sfinansowanie zamówienia zabezpieczył kwotę 309.932,89 zł brutto.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu (symbol klasyfikacyjny SOR.0024.2019).

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział czterech członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie podjął uchwałę nr 192/2019 w sprawie wyboru wykonawcy, wykluczenia wykonawcy oraz odrzucenia ofert wykonawców w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem jest dostawa i montaż wyposażenia meblowego budynku bursy we Wrześni przy ul. Słowackiego 11 w ramach modernizacji i rozbudowy Centrum Oświatowego.

 

Pkt 3 Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie przeniesienia własności nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej we Wrześni przy ul. Gnieźnieńskiej na rzecz Skarbu Państwa

Jolanta Pielak, naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii i Nieruchomości poinformowała, że:

 1. Powiat Wrzesiński nabył przedmiotową nieruchomość jako darowiznę na cel edukacji publicznej, na podstawie umowy zawartej 02.03.2007 r.,
 2. od momentu przejęcia nieruchomości próbowano pozyskać środki zewnętrzne na wykonanie prac remontowo-inwestycyjnych,
 3. w 2015 r. przedmiotowa nieruchomość została włączona w realizację projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie Powiatu Wrzesińskiego”,
 4. w listopadzie 2015 r. wypowiedziano umowy najmu lokali mieszkalnych znajdujących się w budynku położonym na przedmiotowej nieruchomości,
 5. od kwietnia 2016 r. jest prowadzone postępowanie sądowe z powództwa najemców lokalu nr 1 w sprawie ustalenia bezskuteczności oświadczenia o wypowiedzeniu umowy najmu,
 6. z ww. powodu nie było możliwe rozpoczęcie generalnego remontu, a nieruchomość została wyłączona z realizacji przywołanego projektu,
 7. Zarząd Powiatu poinformował w dniu 16.05.2019 r. starostę wrzesińskiego jako organ działający w imieniu i na rzecz Skarbu Państwa o niewykorzystywaniu przedmiotowej nieruchomości na cel, na jaki została darowana tj. edukację publiczną,
 8. zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami, w przypadku niewykorzystania nieruchomości na wskazany cel, odwołanie darowizny jest obowiązkowe.

Projekt uchwały Rady znajduje się w zbiorze projektów uchwał Rady Powiatu w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu (symbol klasyfikacyjny SOR.0006.2019).

W głosowaniu nad przyjęciem projektu uchwały Rady wzięło udział czterech członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie przeniesienia własności nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej we Wrześni przy ul. Gnieźnieńskiej na rzecz Skarbu Państwa.

 

Pkt 4 Przedstawienie wniosków w sprawie zmian do budżetu oraz przyjęcie projektów uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego: zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2019 – 2027 oraz w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2019 rok

Beata Matuszewska, skarbnik powiatu poinformowała, że dochody budżetowe zwiększą się o kwotę 42.445,25 zł z tytułu uzyskania: odszkodowań za szkody na mieniu, darowizn, zwiększonych wpływów za nocleg w internacie i dotacji z Ministerstwa Obrony Narodowej na organizację obozu w ramach edukacji wojskowej.

Dodała, że wydatki budżetowe zwiększą się łącznie o kwotę 1.009.289,81 zł z przeznaczeniem m.in.:

1. dla Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących na:

 • indywidualne nauczanie ucznia (kwota 2.183,00 zł),
 • pokrycie kosztów wyjazdu młodzieży do Garbsen (kwota 9.528,00 zł),
 • pokrycie kosztów szkolenia praktycznego uczniów technikum weterynaryjnego (kwota 1.280,00 zł),
 • wykonanie projektu sztandaru szkoły (kwota 1.807,00 zł),
 •  wymianę sterownika kotła gazowego i drzwi wejściowych do budynku sali gimnastycznej (kwota 15.850,00 zł),
 • zabezpieczenie środków na planowany wyjazd delegacji do Budapesztu (kwota 4.700,00 zł),

2. na zadania majątkowe dotyczące:

 • budowy ciągu pieszo-rowerowego na odcinku Gutowo Małe – Grzybowo (kwota 150.000,00 zł),
 • budowy chodnika w miejscowości Krzywa Góra (kwota 90.000,00 zł),
 • aktualizacji dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej Grzymysławice – Chwalibogowo – Osowo (kwota 250.000,00 zł),
 • przebudowy chodnika na ul. Szybskiej w Pyzdrach (kwota 250.000,00 zł),

3. na wykonanie pieczątek i zakup identyfikatorów w związku ze zmianą Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego (kwota 6.500,00 zł),

4. na demontaż anten telekomunikacyjnych na Powiatowej Scenie Kultury w Miłosławiu (kwota 5.535,00 zł),

5. na wykonanie audytu ex-post dla zadania dotyczącego termomodernizacji i zmiany sposobu użytkowania budynku przy ul. Leśnej 10 we Wrześni na cele związane z edukacją publiczną i pomocą społeczną (kwota 2.500,00 zł),

6. na granty edukacyjne, organizację Powiatowego Pikniku Naukowego i Dzień Edukacji Narodowej (kwota 280.140,00 zł),

7. na realizację Zielonej Szkoły, międzynarodowej wymiany młodzieży i stypendia edukacyjne (po 10.000,00 zł/zadanie),

8. na organizację 100-lecia Liceum Ogólnokształcącego im. H. Sienkiewicza we Wrześni (kwota 4.200,00 zł),

9. na zadania realizowane przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności (kwota 15.000,00 zł),

10. na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe dla pracowników Domu Pomocy Społecznej (100.568,00 zł),

11. na zakup komputerów przez Zespół Szkół Politechnicznych (kwota 10.000,00 zł),

12. na zakup prawa użytkowania wieczystego części działki nr 3893/27 przy ul. Leśnej we Wrześni (kwota 40.000,00 zł),

13. na fundusz wsparcia na zadanie dotyczące naprawy dachu Posterunku Policji w Miłosławiu (kwota 50.000,00 zł).

Beata Matuszewska zaznaczyła, że w wykazie przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej dodaje się nowe przedsięwzięcia dotyczące:

 1. stypendiów o charakterze edukacyjnym przyznawane uczniom uzdolnionym w ramach Powiatowego Programu Wspierania Edukacji oraz Wyrównywania Szans Edukacyjnych Dzieci i Młodzieży w roku szkolnym 2019/2020,
 2. grantów edukacyjnych w ramach Powiatowego Programu Rozwoju Edukacji w roku szkolnym 2019/2020,
 3. grantów edukacyjnych (zajęcia sportowo-rekreacyjne) w ramach Powiatowego Programu Rozwoju i Wsparcia Sportu w Powiecie Wrzesińskim w roku szkolnym 2019/2020,
 4. świadczenia usług telekomunikacyjnych w budynku bursy przy ul Słowackiego 11 we Wrześni,
 5. projektu „Cyfrowa Szkoła Wielkopolska @2020”.

Projekty uchwał Rady znajdują się w zbiorze projektów uchwał Rady Powiatu w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu (symbol klasyfikacyjny SOR.0006.2019).

W głosowaniu nad przyjęciem projektów uchwał Rady wzięło udział czterech członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie przyjął projekty uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego:

 1. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2019 – 2027,
 2. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2019 rok.

 

Pkt 5 Sprawy bieżące, informacje, komunikaty.

Różnica poziomów wejścia do budynku i istniejącego parkingu przy budowanym zapleczu dydaktyczno-sportowym na ul. Wojska Polskiego 1 we Wrześni

Anna Wolska-Wróblewska poinformowała, że projektant z Biura Projektowego Demiurg w dniu 17.05.2019 r. przedstawił koncepcję rozwiązania ww. kwestii poprzez:

 1. obniżenie chodnika i wykonanie murku lub poręczy przed wejściem do budynku,
 2. podniesienie nadproża o 30 cm, wykonanie 3% spadku posadzki i zmianę lokalizacji ścianek działowych w toaletach.

Podkreśliła, że projektant zadeklarował, iż „przedstawione rozwiązania są zaprojektowane zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej, zapewnią prawidłowe odprowadzanie wody uwzględniające normatywne opady/nawałnice, pod warunkiem prawidłowego wykonania i dobrania odpowiednich wpustów/odwodnień liniowych. Rozwiązanie będzie funkcjonować jedynie w przypadku prawidłowego użytkowania zgodnie z wytycznymi producenta”.

Zaznaczyła, że zgodnie z opinią inspektora branży sanitarnej zastosowanie II wariantu:

 1. będzie wymagało dokonania zmian wewnątrz budynku, gdyż ściany działowe toalet i instalacje są już wykonywane,
 2. spowoduje ingerencję w aktualne utwardzenie terenu z kostki betonowej, które pozostaje bez zmian z dowiązaniem się do nowego budynku.

Dodała, że inspektor branży budowlanej uznał, że koncepcja podniesienia nadproża jest właściwsza, ale nie potrafił oszacować kosztów jej wykonania.

Zarząd Powiatu jednomyślnie uzgodnił, że w celu podjęcia decyzji w ww. zakresie konieczne jest przeprowadzenie wizji lokalnej i uzyskanie informacji o szacunkowych kosztach wykonania podniesienia nadproża oraz powodów, dla których konieczne jest przesunięcie ścianek działowych.

 

Udzielenie pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Wrzesińskiego

Zarząd Powiatu udzielił pełnomocnictwa radcy prawnemu, panu Jackowi Sławskiemu do reprezentowania Powiatu Wrzesińskiego przed Okręgowym rzecznikiem Odpowiedzialności Zawodowej Wielkopolskiej Izby Lekarskiej w Poznaniu.

Sprawa jest prowadzona pod znakiem SOR.0027.2.2019 w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu.

 

W pkt. Wolne głosy i wnioski członkowie Zarządu nie podjęli dyskusji. Z uwagi na zrealizowanie porządku obrad Dionizy Jaśniewicz zamknął posiedzenie.

Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano.

 1. Dionizy Jaśniewicz                    
 2. Robert Balicki                           
 3. Stefan Tomczak                       
 4. Rafał Zięty                                

 

Protokołowała:

Natalia Kowalczyk-Jakubowska, inspektor

drukuj (Protokół nr 34 / 2019)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dionizy Jaśniewicz
 • opublikował: Natalia Kowalczyk-Jakubowska
  data publikacji: 2019-05-31 12:47

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj oświadczenie o dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.
Zastosuj