Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

Protokół nr 36 / 2019

 

PROTOKÓŁ NR 36/2019

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU WRZESIŃSKIEGO

z dnia 27 maja 2019 r.

 

Dionizy Jaśniewicz, starosta wrzesiński otworzył posiedzenie i stwierdził obecność wszystkich członków Zarządu Powiatu.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie przyjął proponowany porządek obrad.

Porządek obrad stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

 

Pkt 1.1 Zatwierdzenie specyfikacji istotnych warunków zamówienia, którego przedmiotem jest przebudowa drogi powiatowej nr 2922P na odcinku Sokolniki – Szamarzewo

Anna Wolska-Wróblewska, naczelnik Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich poinformowała, że:

 1. podstawowy zakres inwestycji obejmuje: rozbiórkę istniejącej nawierzchni, wykonanie utwardzenia poboczy gruntowych tłuczniem kamiennym, oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową istniejącej nawierzchni asfaltowej, wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką bitumiczną, skropienie emulsją asfaltową warstwy wyrównawczej i wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego gr. 4 cm, dostosowanie istniejących utwardzonych wjazdów do posesji do projektowanej niwelety nawierzchni bitumicznej,
 2. termin rozpoczęcia robót budowlanych został ustalony na dzień protokolarnego przekazania placu budowy,
 3. termin wykonania przedmiotu umowy został ustalony do dnia 30.09.2019 r.

Ustalono, że w wykazie robót należycie wykonanych, oferenci muszą wykazać jedną robotę budowlaną o wartości co najmniej 300.000,00 zł brutto, polegającą na budowie lub przebudowie drogi.

Sprawa jest prowadzona pod znakiem NI.272.28.2019 w Wydziale Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich.

W głosowaniu nad zatwierdzeniem specyfikacji wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie zatwierdził specyfikację istotnych warunków zamówienia, którego przedmiotem jest przebudowa drogi powiatowej nr 2922P na odcinku Sokolniki – Szamarzewo.

 

Pkt 1.2 Zatwierdzenie umowy podwykonawstwa przy realizacji budowy zaplecza dydaktyczno-sportowego przy ul. Wojska Polskiego we Wrześni

Anna Wolska-Wróblewska poinformowała, że umowa podwykonawstwa obejmuje dostawę i montaż podłogi sportowej z nawierzchnią z litego drewna klonu kanadyjskiego w hali sportowej zaplecza dydaktyczno-sportowego przy ul. Wojska Polskiego we Wrześni. Dodała, że termin realizacji przedmiotu umowy wyznaczono od 01.07. do 02.08.2019 r.

Sprawa jest prowadzona pod znakiem NI.272.20.2018 w Wydziale Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich.

W głosowaniu nad zatwierdzeniem treści umowy wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie zatwierdził treść umowy dotyczącej podwykonawstwa przy realizacji budowy zaplecza dydaktyczno-sportowego przy ul. Wojska Polskiego we Wrześni.

 

Pkt 2.1 Podjęcie uchwały w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem jest zakup, dostawa i montaż wyposażenia kuchennego – agd do budynku bursy przy ul. Słowackiego 11 we Wrześni

Anna Wolska-Wróblewska poinformowała, że komisja przetargowa dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty na dostawę i montaż wyposażenia kuchennego-agd wybierając firmę PHU BMS Sp.J. Z. Bielecki z siedzibą w Kwidzyniu. Zaznaczyła, że oferta opiewała na kwotę 24.459,78 zł, a na sfinansowanie zamówienia była przeznaczona kwota 32.362,04 zł.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu (symbol klasyfikacyjny SOR.0024.2019).

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu podjął uchwałę nr 193/2019 w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem jest zakup, dostawa i montaż wyposażenia kuchennego – agd do budynku bursy przy ul. Słowackiego 11 we Wrześni w ramach modernizacji i rozbudowy Centrum Oświatowego.

 

Pkt 2.2 Podjęcie uchwały w sprawie unieważnienia postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest dostawa wyposażenia dla pracowni w budynku Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach do celów dydaktyczno-szkoleniowych – technika połączeń śrubowych

Anna Wolska-Wróblewska poinformowała, że w ww. postępowaniu przetargowym nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu. Zaznaczyła, że z uwagi na powyższe, proponuje się dokonać unieważnienia postępowania i przeprowadzić procedurę zamówienia z wolnej ręki.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu (symbol klasyfikacyjny SOR.0024.2019).

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu podjął uchwałę nr 194/2019 w sprawie unieważnienia postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest dostawa wyposażenia dla pracowni w budynku Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach do celów dydaktyczno-szkoleniowych – technika połączeń śrubowych.

 

Pkt 2.3 Podjęcie uchwały w sprawie unieważnienia postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest wykonanie aranżacji zieleni polegającej na zagospodarowaniu zieleni na obszarze przy budynku bursy na ul. Słowackiego 11 we Wrześni

Anna Wolska-Wróblewska poinformowała, że cena najkorzystniejszej oferty w kwocie 65.436,00 zł, przewyższyła kwotę 47.402,10 zł, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. W związku z powyższym, postępowanie przetargowe zostało unieważnione.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu (symbol klasyfikacyjny SOR.0024.2019).

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu podjął uchwałę nr 195/2019 w sprawie unieważnienia postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest wykonanie aranżacji zieleni polegającej na zagospodarowaniu zieleni na obszarze przy budynku bursy na ul. Słowackiego 11 we Wrześni.

 

Pkt 2.4 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji z budżetu powiatu wrzesińskiego spółkom wodnym

Urszula Łabęda, naczelnik Wydziału Budownictwa, Środowiska i Rolnictwa poinformowała, że łączna kwota dotacji, o którą wystąpiły spółki wodne wynosi 69.922,15 zł, a kwota przeznaczona na ten cel w budżecie powiatu to 45.000,00 zł. Zaznaczyła, że przeprowadzono wizję w terenie, na tej podstawie wskazano rowy i ich części wymagające pilnej konserwacji. Podkreśliła, że proponuje się przyznać dotacje w wysokości 30% wartości wykonanych robót:

 1. 10.666,86 zł dla GSW Kołaczkowo,
 2. 2.820,00 zł dla GSW Pyzdry obiekt Ksawerów,
 3. 9.360,54 zł dla SW Gutowo Małe,
 4. 10.812,72 zł dla SW Miłosław,
 5. 7.525,35 zł dla SW Targowa Górka,
 6. 3.794,85 zł dla SW Gałęzewice – Sokolniki – Szamarzewo.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu (symbol klasyfikacyjny SOR.0024.2019).

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu podjął uchwałę nr 196/2019 w sprawie udzielenia dotacji z budżetu powiatu wrzesińskiego spółkom wodnym.

 

Pkt 2.5-2.6 Podjęcie uchwał w sprawach wyznaczenia pani Agnieszki Marciniak do zastępowania dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej we Wrześni podczas nieobecności i udzielenia jej upoważnienia

Katarzyna Starzyńska, p.o. naczelnika Wydziału Edukacji i Kultury Fizycznej poinformowała, że w Poradni nie zostało utworzone stanowisko wicedyrektora, dlatego konieczne jest wyznaczenie nauczyciela zastępującego dyrektora podczas nieobecności i upoważnienie go do składania oświadczeń woli w zakresie bieżącej działalności.

Projekty uchwał znajdują się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu (symbol klasyfikacyjny SOR.0024.2019).

W głosowaniu nad projektami uchwał wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu podjął uchwały:

 1. nr 197/2019 w sprawie wyznaczenia pani Agnieszki Marciniak do zastępowania dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej we Wrześni podczas nieobecności,
 2. nr 198/2019 w sprawie udzielenia upoważnienia nauczycielowi Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej we Wrześni, pani Agnieszki Marciniak pełniącej obowiązki dyrektora Poradni.

 

Pkt 2.7 Podjęcie uchwały w sprawie przyznania jednorazowych stypendiów Talent w roku szkolnym 2018/2019

Katarzyna Starzyńska poinformowała, że jednorazowe stypendia Talent są przyznawane w ramach Powiatowego Programu Wspierania Edukacji oraz Wyrównywania Szans Edukacyjnych Dzieci i Młodzieży zgodnie z zasadami i procedurą określoną przez Zarząd Powiatu. Zaznaczyła, że po analizie wniosków, proponuje się przyznać stypendium 9 uczniom w wysokości 1.500,00 zł dla każdego.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu (symbol klasyfikacyjny SOR.0024.2019).

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu podjął uchwałę nr 199/2019 w sprawie przyznania jednorazowych stypendiów Talent w roku szkolnym 2018/2019.

 

Pkt 3.1 Przedstawienie raportu o stanie Powiatu Wrzesińskiego za 2018 r.

Bożena Nowacka, sekretarz powiatu poinformowała, że zgodnie z art. 30a ust. 1-2 ustawy o samorządzie powiatowym, Zarząd Powiatu co roku, do dnia 31 maja, przekazuje Radzie Powiatu raport obejmujący podsumowanie działalności w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady powiatu i budżetu obywatelskiego. Zaznaczyła, że raport będzie rozpatrywany na sesji Rady, nad raportem zostanie przeprowadzona debata.

Zarząd Powiatu przyjął raport o stanie Powiatu Wrzesińskiego za 2018 r.

Raport znajduje się w zbiorze protokołów Rady w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod znakiem SOR.0002.4.2019.

 

Pkt 3.2 Przedstawienie oświadczenia woli – Zarządzenia Starosty Wrzesińskiego z dnia 17.05.2019 r. w sprawie odwołania darowizny nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej we Wrześni przy ul. Gnieźnieńskiej, dokonanej na rzecz Powiatu Wrzesińskiego

Starosta wrzesiński, działając w imieniu i na rzecz Skarbu Państwa w nawiązaniu do prośby Zarządu Powiatu o odwołanie darowizny przedmiotowej nieruchomości, wydał w dniu 17.05.2019 r. oświadczenie woli – zarządzenie w sprawie jej odwołania.

Zarządzenie stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

 

Pkt 4.1 Rozpatrzenie wniosku Stowarzyszenia Monar Schronisko dla Osób Bezdomnych i Ogrzewalnia Markot dotyczącego wykorzystania drewna z tzw. złomów na cele gospodarcze

Jolanta Pielak, naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii i Nieruchomości poinformowała, że oględzin złamanych drzew, znajdujących się w parku w pobliżu siedziby Stowarzyszenia, dokonał pracownik Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków, który stwierdził, że nie stanowią one gatunków chronionych. W związku z powyższym, możliwe jest ich przekazanie zgodnie z wnioskiem na cele gospodarcze.

Sprawa jest prowadzona pod znakiem NG.680.6.7.2019 w Wydziale Geodezji, Kartografii i Nieruchomości.

W głosowaniu nad wnioskiem wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie wyraził zgodę na wykorzystanie drewna tzw. złomów na cele gospodarcze Stowarzyszenia Monar Schronisko dla Osób Bezdomnych i Ogrzewalnia Markot w Zielińcu.

 

Pkt 4.2 Rozpatrzenie wniosku Fundacji DKMS dotyczącego przeprowadzenia akcji rejestracji dawców szpiku

Joanna Musiałkiewicz, kierownik Referatu Spraw Społecznych i Zdrowia poinformowała, że Fundacja planuje przeprowadzenie akcji rejestracji potencjalnych dawców szpiku wraz ze zbiórką pieniężną w czasie „Niedzieli z Powiatem” w dniu 02.06.2019 r. W związku z powyższym, wnioskujący wystąpił o nieodpłatne użyczenie miejsca i możliwość przeprowadzenia akcji.

Sprawa jest prowadzona pod znakiem NPZ.8031.8.2019 w Referacie Spraw Społecznych i Zdrowia.

W głosowaniu nad wnioskiem wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie wyraził zgodę na udostępnienie miejsca na przeprowadzenie akcji przez Fundację DKMS.

 

Dalsza część porządku obrad została zrealizowana po zakończeniu VI sesji Rady Powiatu Wrzesińskiego.

 

Pkt 5.1 Podjęcie uchwały w sprawie przyznania grantów edukacyjnych na zajęcia edukacyjne i specjalistyczne oraz wspierające edukację

Katarzyna Starzyńska poinformowała, że wnioski o granty edukacyjne dotyczące realizacji zajęć pn. Matura 2020, Równam do poziomu i Moje pasje dla uczniów szkół ponadpodstawowych stanowią 3622 godziny zajęć za łączną kwotę 217.320,00 zł.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu (symbol klasyfikacyjny SOR.0024.2019).

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie podjął uchwałę nr 200/2019 w sprawie przyznania grantów edukacyjnych na zajęcia edukacyjne i specjalistyczne oraz wspierające edukację.

 

Pkt 5.2 Podjęcie uchwały w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2019 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej

Beata Matuszewska, skarbnik powiatu poinformowała, że zmiany przyjęte przez Radę w uchwałach zmieniających budżet i Wieloletnią Prognozę Finansową skutkują koniecznością dostosowania planu finansowego dochodów i wydatków.

W głosowaniu nad podjęciem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie podjął uchwałę nr 201/2019 w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2019 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej.

Uchwała znajduje się w zbiorze aktów normatywnych Zarządu Powiatu w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu (symbol klasyfikacyjny SOR.0025.2019)

 

W pkt. Sprawy bieżące, informacje, komunikaty oraz w pkt. Wolne głosy i wnioski członkowie Zarządu nie podjęli dyskusji. Z uwagi na zrealizowanie porządku obrad Dionizy Jaśniewicz zamknął posiedzenie.

 

Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano.

 1. Dionizy Jaśniewicz                   
 2. Waldemar Grzegorek                
 3. Robert Balicki                           
 4. Stefan Tomczak                         
 5. Rafał Zięty                               

 

Protokołowała:

Natalia Kowalczyk-Jakubowska, inspektor

drukuj (Protokół nr 36 / 2019)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dionizy Jaśniewicz
 • opublikował: Natalia Kowalczyk-Jakubowska
  data publikacji: 2019-06-07 09:46

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj oświadczenie o dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.
Zastosuj