Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

Protokół nr 37 / 2019

PROTOKÓŁ NR 37/2019

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU WRZESIŃSKIEGO

z dnia 30 maja 2019 r.

 

Dionizy Jaśniewicz, starosta wrzesiński otworzył posiedzenie i stwierdził obecność wszystkich członków Zarządu Powiatu.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie przyjął proponowany porządek obrad.

Porządek obrad stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

 

Pkt 1 Zatwierdzenie modyfikacji specyfikacji istotnych warunków zamówienia, którego przedmiotem jest zaciągnięcie kredytu długoterminowego

Beata Matuszewska, skarbnik powiatu przedstawiła odpowiedzi na pytania wykonawców dotyczące przedmiotu zamówienia.

Odpowiedzi stanowią załącznik nr 3 do protokołu

W głosowaniu nad zatwierdzeniem modyfikacji wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie zatwierdził modyfikację specyfikacji istotnych warunków zamówienia, którego przedmiotem jest zaciągnięcie kredytu długoterminowego.

 

Pkt 2.1 Podjęcie uchwały w sprawie wyboru wykonawcy, wykluczenia wykonawców oraz odrzucenia ofert wykonawców w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem jest zakup i dostawa wyposażenia kuchennego – gastronomicznego do budynku bursy we Wrześni przy ul. Słowackiego 11 w ramach modernizacji i rozbudowy Centrum Oświatowego

Grzegorz Stangreciak, zastępca naczelnika Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich poinformował, że komisja przetargowa wyłoniła wykonawcę – firmę Invest Roreca Bistro z siedzibą w Nowym Sączu z ofertą w kwocie 13.912,61 zł. Dodał, że na sfinansowanie zamówienia była zabezpieczona kwota 23.772,01 zł.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu (symbol klasyfikacyjny SOR.0024.2019).

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie podjął uchwałę nr 202/2019 w sprawie wyboru wykonawcy, wykluczenia wykonawców oraz odrzucenia ofert wykonawców w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem jest zakup i dostawa wyposażenia kuchennego – gastronomicznego do budynku bursy we Wrześni przy ul. Słowackiego 11 w ramach modernizacji i rozbudowy Centrum Oświatowego.

 

Pkt 2.2 Podjęcie uchwały w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji wynikających z art. 37 ust. 1 pkt 2) ustawy o finansach publicznych

Beata Matuszewska poinformowała, że do dnia 31 maja, Zarząd Powiatu jest zobowiązany podać do publicznej wiadomości informację obejmującą:

1) dane dotyczące wykonania budżetu w poprzednim roku, w tym kwotę deficytu albo nadwyżki,

2) kwotę wykorzystanych środków unijnych,

3) kwotę zobowiązań,

4) kwoty dotacji otrzymanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz kwoty dotacji udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego,

5) wykaz udzielonych poręczeń i gwarancji,

6) wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia,

7) wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej.

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie podjął uchwałę nr 203/2019 w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji wynikających z art. 37 ust. 1 pkt 2) ustawy o finansach publicznych.

Uchwała znajduje się w zbiorze aktów normatywnych Zarządu Powiatu w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu (symbol klasyfikacyjny SOR.0025.2019).

 

Pkt 2.3 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr 1160/2018 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 08 listopada 2018 r. w sprawie ogłoszenia wyników głosowania oraz zatwierdzenia listy zadań do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego w 2019 r.

Joanna Musiałkiewicz, kierownik Referatu Spraw Społecznych i Zdrowia poinformowała, że zmiana uchwały jest wynikiem przesunięcia kwoty 787,20 zł z zadania dotyczącego instalacji radarowych wyświetlaczy prędkości w Spławiu na zadanie dotyczące budowy 2-torowej kręgielni zewnętrznej w Grabowie Królewskim, realizowanych w ramach budżetu obywatelskiego. Zaznaczyła, że ww. zmianę zaakceptowała Rada Powiatu w uchwale zmieniającej budżetu w dniu 27 maja br.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu (symbol klasyfikacyjny SOR.0024.2019).

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie podjął uchwałę nr 204/2019 zmieniającą uchwałę nr 1160/2018 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 08 listopada 2018 r. w sprawie ogłoszenia wyników głosowania oraz zatwierdzenia listy zadań do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego w 2019 r.

 

Pkt 3 Przedstawienie kwestii organizacji ruchu na skrzyżowaniu ulic: Szosa Witkowska i Donaja we Wrześni

Bartłomiej Kaczmarzewski, kierownik Referatu Dróg Powiatowych poinformował, że mieszkańcy ul. Szosa Witkowska we Wrześni zgłaszają utrudnienia i zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu na skrzyżowaniu z ul. Donaja związane z nadmierną prędkością kierujących pojazdami (po wyremontowaniu nawierzchni drogi) i ograniczoną widoczności (przy obiekcie usługowym). Zaproponował zamontowanie wyspowych progów zwalniających, które nie będą stanowiły utrudnienia dla komunikacji miejskiej.

Zarząd Powiatu jednomyślnie wyraził zgodę na zamontowanie 4 wyspowych progów zwalniających na ul. Szosa Witkowska we Wrześni.

 

Pkt 4 Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie zmiany uchwały nr 39/VI/99 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 24 marca 1999 roku w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia „Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych”

Bożena Nowacka, sekretarz powiatu poinformowała, że z uwagi na dużą liczbę szkoleń realizowanych przez Stowarzyszenie, w których uczestniczą radni i pracownicy Starostwa Powiatowego we Wrześni oraz potrzebę ciągłego podnoszenia kwalifikacji pracowników samorządowych w okresie licznych zmian stanu prawnego, proponuje się zwiększyć liczbę reprezentantów do dwóch osób. Zaznaczyła, że projekt uchwały ustanawia reprezentantów w osobach: Dionizego Jaśniewicza – starosty wrzesińskiego oraz Waldemara Grzegorka – wicestarosty wrzesińskiego. Przypomniała, że Powiat Wrzesiński przystąpił do Stowarzyszenia „Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych” w Poznaniu w marcu 1999 r.

Projekt uchwały Rady znajduje się w zbiorze projektów uchwał Rady Powiatu w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu (symbol klasyfikacyjny SOR.0006.2019).

W głosowaniu nad przyjęciem projektu uchwały Rady wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie zmiany uchwały nr 39/VI/99 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 24 marca 1999 roku w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia „Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych”.

 

Pkt 5 Sprawy bieżące, informacje, komunikaty.

Modyfikacja specyfikacji istotnych warunków zamówienia, którego przedmiotem jest przebudowa drogi powiatowej nr 2922P na odcinku Sokolniki – Szamarzewo

Grzegorz Stangreciak poinformował, że pytania wykonawców dotyczyły kategorii ruchu przebudowywanej drogi i wymaganych dokumentów. Zaznaczył, że zmianę w treści specyfikacji stanowi wprowadzenie aktualnych wymagań technicznych dotyczących nawierzchni drogowych.

Sprawa jest prowadzona pod znakiem NI.272.28.2019 w Wydziale Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich.

Modyfikacja stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

W głosowaniu nad zatwierdzeniem modyfikacji wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie zatwierdził modyfikację specyfikacji istotnych warunków zamówienia, którego przedmiotem jest przebudowa drogi powiatowej nr 2922P na odcinku Sokolniki – Szamarzewo.

 

Pismo firmy Medicsystemart w sprawie stanu realizacji budowy budynku bursy przy ul. Wojska Polskiego 1 we Wrześni

Sprawa jest prowadzona pod znakiem NI.7013.7.2018 w Wydziale Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich.

Zarząd Powiatu zapoznał się z wyjaśnieniami w zakresie realizacji przyjętego harmonogramu prac budowlanych.

 

Zakup karetki pogotowia ratunkowego dla Szpitala Powiatowego we Wrześni

Joanna Musiałkiewicz poinformowała, że najtańsza oferta zakupu karetki wynosi około 250.000,00 zł, bez wyposażenia. Zaznaczyła, że burmistrzowie gmin powiatu zadeklarowali współfinansowanie jej zakupu w kwotach: 100.000,00 zł z budżetu gminy Września, 20.000,00 zł z budżetu gminy Kołaczkowo, pozostałe gminy deklarowały wkład w wysokości 30.000,00 zł.

Waldemar Grzegorek, wicestarosta wrzesiński dodał, że wyposażenie karetki zostanie przeniesione z karetki będącej w użytkowaniu Szpitala.

 

Zarząd Powiatu przeprowadził wizję lokalną budowanego zaplecza dydaktyczno-sportowego przy ul. Wojska Polskiego 1 we Wrześni.

 

W pkt. Wolne głosy i wnioski członkowie Zarządu nie podjęli dyskusji. Z uwagi na zrealizowanie porządku obrad Dionizy Jaśniewicz zamknął posiedzenie.

 

Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano.

 1. Dionizy Jaśniewicz                    
 2. Waldemar Grzegorek                
 3. Robert Balicki                           
 4. Stefan Tomczak                        
 5. Rafał Zięty                                

 

 

Protokołowała:

Natalia Kowalczyk-Jakubowska, inspektor

 

drukuj (Protokół nr 37 / 2019)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dionizy Jaśniewicz
 • opublikował: Natalia Kowalczyk-Jakubowska
  data publikacji: 2019-06-28 13:52
 • zmodyfikował: Natalia Kowalczyk-Jakubowska
  ostatnia modyfikacja: 2019-06-28 13:51

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj oświadczenie o dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.
Zastosuj