Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

Protokół nr 38 / 2019

PROTOKÓŁ NR 38/2019

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU WRZESIŃSKIEGO

z dnia 6 czerwca 2019 r.

 

Dionizy Jaśniewicz, starosta wrzesiński otworzył posiedzenie i stwierdził obecność wszystkich członków Zarządu Powiatu.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.                           

Zarząd Powiatu jednomyślnie przyjął proponowany porządek obrad.

Porządek obrad stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

 

Pkt 1.1a) Zatwierdzenie specyfikacji istotnych warunków zamówienia na dostawę wyposażenia spawalniczego do pracowni w budynku Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach

Anna Wolska-Wróblewska, naczelnik Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich poinformowała, że poprzednia procedura przetargowa została unieważniona, gdyż cena najkorzystniejszej oferty przewyższała kwotę, którą zabezpieczono na sfinansowanie zamówienia. Zaznaczyła, że treść specyfikacji nie uległa zmianie.

Postępowanie przetargowe jest prowadzone pod znakiem NI.272.31.2019 w Wydziale Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich.

W głosowaniu nad zatwierdzeniem specyfikacji wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie zatwierdził specyfikację istotnych warunków zamówienia na dostawę wyposażenia spawalniczego do pracowni w budynku Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach.

 

Pkt 1.1b) Zatwierdzenie specyfikacji istotnych warunków zamówienia na wykonanie aranżacji zieleni przy budynku bursy na ul. Słowackiego we Wrześni

Anna Wolska-Wróblewska poinformowała, że przeprowadzone postępowanie przetargowe w ww. zakresie zostało unieważnione, gdyż cena najkorzystniejszej oferty przewyższała kwotę, którą zamierzano przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Zaznaczyła, że zakres prac do wykonania nie uległ zmianie, w treści specyfikacji nie zawarto informacji o wysokości podatku Vat na wykonane usługi. Dodała, że opis przedmiotu zamówienia został zmodyfikowany zgodnie ze zmianami wynikającymi z odpowiedzi na pytania zgłaszane przez wykonawców w poprzedniej procedurze przetargowej.

Postępowanie przetargowe jest prowadzone pod znakiem NI.272.29.2019 w Wydziale Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich.

W głosowaniu nad zatwierdzeniem specyfikacji wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie zatwierdził specyfikację istotnych warunków zamówienia na wykonanie aranżacji zieleni przy budynku bursy na ul. Słowackiego we Wrześni.

 

Pkt 1.1c) Zatwierdzenie specyfikacji istotnych warunków zamówienia na dostawę i montaż dwurzędowych trybun składanych teleskopowych w hali sportowej zaplecza dydaktyczno-sportowego przy ul. Wojska Polskiego we Wrześni

Anna Wolska-Wróblewska poinformowała, że przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż dwurzędowych trybun składanych teleskopowych na 160 miejsc siedzących, podzielonych na 12 części.

Postępowanie przetargowe jest prowadzone pod znakiem NI.272.30.2019 w Wydziale Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich.

W głosowaniu nad zatwierdzeniem specyfikacji wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie zatwierdził specyfikację istotnych warunków zamówienia na dostawę i montaż dwurzędowych trybun składanych teleskopowych w hali sportowej zaplecza dydaktyczno-sportowego przy ul. Wojska Polskiego we Wrześni.

 

Pkt 1.2 Zatwierdzenie modyfikacji specyfikacji istotnych warunków zamówienia na przebudowę drogi powiatowej nr 2922P na odcinku Sokolniki – Szamarzewo

Anna Wolska-Wróblewska poinformowała, że pytania od wykonawców dotyczyły obniżenia poziomu kar umownych, zmiany wskazanych w specyfikacji terminów, wskazania kategorii ruchu przebudowywanej drogi oraz zaktualizowania wymagań dla krawężników betonowych, które mają być zastosowane przez wykonawców. Zaznaczyła, że modyfikacji uległ opis przedmiotu zamówienia, gdyż zostały wprowadzone obowiązujące wymagania dotyczące krawężników betonowych. Dodała, że w związku z powyższym, termin do złożenia i otwarcia ofert zostanie przedłużony z dnia 11.06.2019 r. na dzień 13.06.2019 r.

Postępowanie przetargowe jest prowadzone pod znakiem NI.272.28.2019 w Wydziale Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich.

W głosowaniu nad zatwierdzeniem modyfikacji wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie zatwierdził modyfikację specyfikacji istotnych warunków zamówienia na przebudowę drogi powiatowej nr 2922P na odcinku Sokolniki – Szamarzewo.

 

Pkt 2.1 Podjęcie uchwały w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem jest dostawa wyposażenia dla pracowni w budynku Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach do celów dydaktyczno-szkoleniowych

Anna Wolska-Wróblewska poinformowała, że w przedmiotowym postępowaniu przetargowym wpłynęła oferta firmy Dimnet Monika Mikołajczak z siedzibą we Wrześni na kwotę 138.154,00 zł. Zaznaczyła, że oferent spełnił warunki udziału w postępowaniu, a złożona oferta nie przewyższyła kwoty 158.380,76 zł, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu (symbol klasyfikacyjny SOR.0024.2019).

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie podjął uchwałę nr 205/2019 w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem jest dostawa wyposażenia dla pracowni w budynku Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii
w Grzymysławicach do celów dydaktyczno-szkoleniowych
.

 

Pkt 2.2 i pkt 2.3 Podjęcie uchwał dotyczących prowadzenia wyłącznie w postaci elektronicznej dzienników lekcyjnych w szkołach wchodzących w skład Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących oraz Zespołu Szkół Zawodowych nr 2

Olga Kośmińska-Giera, naczelnik Wydziału Edukacji poinformowała, że:

1) dyrektor Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących wystąpił o zgodę na prowadzenie, od dnia 01.09.2019 r. dzienników lekcyjnych wyłącznie w postaci elektronicznej. Dodała, że od roku szkolnego 2018/2019 obowiązują w szkole równolegle dziennik w formie papierowej i elektronicznej, a opinie osób korzystających z elektronicznej formy dokumentowania przebiegu nauczania są pozytywne,

2) dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 wystąpił o zatwierdzenie prowadzenia dzienników lekcyjnych wyłącznie w postaci elektronicznej, gdyż od roku szkolnego 2017/2018 w szkole obowiązuje taki dziennik.

Dodała, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej, organ prowadzący szkołę musi wyrazić zgodę w ww. sprawach.

Projekty uchwał znajdują się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu (symbol klasyfikacyjny SOR.0024.2019).

W głosowaniu nad projektami uchwał wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie podjął uchwały:

1) nr 206/2019 w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie wyłącznie w postaci elektronicznej dzienników lekcyjnych w II Liceum Ogólnokształcącym i Technikum nr 2, wchodzących w skład Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. dr Romana Abrahama we Wrześni,

2) nr 207/2019 w sprawie zatwierdzenia prowadzenia wyłącznie w postaci elektronicznej dzienników lekcyjnych w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych, Szkole Podstawowej dla Dorosłych, Technikum nr 3 i Branżowej Szkole I stopnia nr 2, wchodzących w skład Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 im. Powstańców Wielkopolskich we Wrześni.

 

Pkt 2.4 – 2.6 Podjęcie uchwał w sprawach: zmiany uchwały budżetowej, planu finansowego dochodów i wydatków oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej

Beata Matuszewska, skarbnik powiatu poinformowała, że zgodnie z zawiadomieniami wojewody wielkopolskiego zostały zwiększone plany dotacji celowych o kwoty:

1) 124.400,00 zł na regulowanie stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa, koszty związane z aktualizacją opłat za trwały zarząd i wieczyste użytkowanie, sporządzanie operatów szacunkowych,

2) 34.232,00 zł na wyposażenie osobiste i ochronne funkcjonariuszy komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej,

3) 15.982,25 zł na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 07.09.2007 r. o Karcie Polaka.

Dodała, że na podstawie zarządzenia wojewody wielkopolskiego został zmniejszony plan dotacji celowej o kwotę 18.915,00 zł w związku z korektą planu pod kątem wykorzystania miejsc finansowanych według starych zasad od stycznia do czerwca 2018 r. w Domu Pomocy Społecznej.

Zaznaczyła, że ww. pisma skutkują koniecznością dostosowania planu finansowego dochodów i wydatków oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej zgodnie z treścią przekazanych zawiadomień.

W głosowaniu nad uchwałami wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie podjął uchwały:

1) nr 208/2019 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2019 rok,

2) nr 209/2019 w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2019 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej,

3) nr 210/2019 w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2019 rok.

Uchwały znajdują się w zbiorze aktów normatywnych Zarządu Powiatu w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu (symbol klasyfikacyjny SOR.0025.2019).

 

Pkt 3.1 Rozpatrzenie wniosku w sprawie nabycia prawa własności działki nr 270/5, położonej w Orzechowie

Jolanta Pielak, naczelnik Wydziału Nieruchomości poinformowała, że przedmiotowa działka znajduje się w użytkowaniu wieczystym, a jej użytkownicy wystąpili o nabycie prawa własności. Zaznaczyła, że część działki objętej wnioskiem, zgodnie z informacją uzyskaną z Wydziału Dróg, była zajęta pod pobocze drogi wojewódzkiej nr 32 562 Orzechowo – Krzykosy, która w wyniku reformy administracyjnej kraju, z dniem 01.01.1999 r., stała się drogą powiatową nr 3677P o przebiegu Pięczkowo – gr. Powiatu – Orzechowo. Podkreśliła, że w związku z powyższym, zasadne jest, by wystąpić do wojewody wielkopolskiego o stwierdzenie własności powiatu wrzesińskiego do części działki zajętej pod chodnik i następnie przystąpić ewentualnie do uregulowania prawa własności np. poprzez wykup użytkowania wieczystego.

Sprawa jest prowadzona pod znakiem NG.6840.2.1.2019 w Wydziale Nieruchomości.

Zarząd Powiatu jednomyślnie wyraził zgodę na wystąpienie do wojewody wielkopolskiego w sprawie komunalizacji działki nr 270/5, położonej w Orzechowie.

 

Pkt 3.2 Rozpatrzenie wniosku w sprawie współfinansowania modernizacji i rozbudowy monitoringu wizyjnego miasta Września

Paweł Puzdrakiewicz, pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych poinformował, że burmistrz Wrześni wystąpił o współfinansowanie modernizacji i rozbudowy o jeden punkt kamerowy monitoringu wizyjnego miasta Września.

Sprawa jest prowadzona pod znakiem NB.5520.11.2019 w Referacie Bezpieczeństwa.

Zarząd Powiatu jednomyślnie uzgodnił, że rozpatrzy wniosek w terminie późniejszym.

 

Pkt 4 Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu wrzesińskiego w 2019 roku

Joanna Musiałkiewicz, kierownik Referatu Spraw Społecznych i Zdrowia poinformowała, że samorządy gminne zaopiniowały pozytywnie przedłożony do akceptacji rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych. Zaznaczyła, że odnosząc się do zarzutów wojewody wielkopolskiego, w uzasadnieniu do uchwały wskazuje się powody potwierdzające, iż funkcjonowanie apteki całodobowej, zlokalizowanej we Wrześni stanowi zapewnienie dostępności usług farmaceutycznych również w porze nocnej, święta i dni wolne od pracy tj.

1) apteka całodobowa posiada bogatszy asortyment niż apteki czy punkty apteczne zlokalizowane w mniejszych miejscowościach,

2) jej funkcjonowanie stanowi komfortowe rozwiązanie, gdyż mieszkańcy powiatu nie muszą szukać informacji o aktualnie dyżurującej aptece,

3) korzystając z pomocy oddziału ratunkowego Szpitala Powiatowego we Wrześni, mieszkańcy mogą jednocześnie w tym samym mieście zrealizować receptę na leki o każdej porze, w dni powszednie i święta.

Dodała, że wyroki sądów administracyjnych wskazują, że minimalnym standardem wynikającym z przepisu dotyczącego dostosowania godzin pracy aptek do potrzeb ludności i konieczności zapewnienia dostępności świadczonych usług jest zagwarantowanie, by w każdym czasie była czynna przynajmniej jedna apteka na obszarze powiatu. Podsumowała, że apteka całodobowa stanowi realizację przywołanego art. 94 ust. 1 i 2 ustawy Prawo farmaceutyczne.

Projekt uchwały Rady znajduje się w zbiorze projektów uchwał Rady Powiatu w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu (symbol klasyfikacyjny SOR.0006.2019).

W głosowaniu nad przyjęciem projektu uchwały Rady wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu wrzesińskiego w 2019 roku.

 

Pkt 5 Sprawy bieżące, informacje, komunikaty.

Bożena Nowacka, sekretarz powiatu poinformowała, że w celu realizacji programu „Aktywny samorząd” dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie potrzebuje stosownego upoważnienia.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu (symbol klasyfikacyjny SOR.0024.2019).

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie podjął uchwałę nr 211/2019 w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Annie Marie Kulczyńskiej – dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni do realizacji i zawierania umów cywilno-prawnych w imieniu Powiatu Wrzesińskiego w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” realizowanego przez Powiat Wrzesiński.

 

W pkt. Wolne głosy i wnioski członkowie Zarządu nie podjęli dyskusji. Z uwagi na zrealizowanie porządku obrad Dionizy Jaśniewicz zamknął posiedzenie.

 

Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano.

  1. Dionizy Jaśniewicz                    
  2. Waldemar Grzegorek                
  3. Robert Balicki                           
  4. Stefan Tomczak                         
  5. Rafał Zięty                             

 

 

Protokołowała:

Natalia Kowalczyk-Jakubowska, inspektor

 

drukuj (Protokół nr 38 / 2019)

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Dionizy Jaśniewicz
  • opublikował: Natalia Kowalczyk-Jakubowska
    data publikacji: 2019-06-28 14:03

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.