Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

Protokół nr 39 / 2019

 

PROTOKÓŁ NR 39/2019

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU WRZESIŃSKIEGO

z dnia 14 czerwca 2019 r.

 

Dionizy Jaśniewicz, starosta wrzesiński otworzył posiedzenie i stwierdził obecność wszystkich członków Zarządu Powiatu.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.                                                                                                         

Zarząd Powiatu jednomyślnie przyjął proponowany porządek obrad.

Porządek obrad stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

 

Pkt 1 Rozpatrzenie pisma dotyczącego umowy podwykonawczej Firmy Medicsystemart związanej z realizacją umowy na opracowanie pełnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę i na jej podstawie wykonanie robót budowlanych dla zadania „Budowa budynku bursy przy ul. Wojska Polskiego 1 we Wrześni”.

Anna Wolska – Wróblewska, naczelnik Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich poinformowała, że w nawiązaniu do projektu umowy z podwykonawcą PHU POL z przyczyn formalnych nie jest możliwa akceptacja umowy, która została już zrealizowana. Dodała, że zgodnie z art. 143b ust. 1 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych akceptacja inwestora dotyczy projektu umowy, a nie umowy już zawartej, tym bardziej wykonanej. Dopowiedziała, że w dniu 5 czerwca 2019 r. Powiat Wrzesiński otrzymał od Firmy Medicsystemart oryginały kosztorysów, a więc do tego dnia niemożliwa była weryfikacja wynagrodzenia umownego przedstawionego w projekcie umowy, a za tym idzie ostateczna akceptacja projektu umowy.

Sprawa jest prowadzona pod znakiem NI.272.18.2018 w Wydziale Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich.

Zarząd Powiatu jednomyślnie zatwierdził projekt pisma do firmy Medicsystemart dotyczącego opracowania pełnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę i na jej podstawie wykonanie robót budowlanych dla zadania „Budowa budynku bursy przy ul. Wojska Polskiego 1 we Wrześni”.

Pismo stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

 

Pkt 2.1 Zatwierdzenie specyfikacji istotnych warunków zamówienia na dostawę wyposażenia dla pracowni w budynku Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach (CBiRNT) do celów dydaktyczno – szkoleniowych.

Anna Wolska - Wróblewska poinformowała, że przedmiotem zamówienia są:

a) Część I – technika połączeń, zgrzewanie oporowe, łukowe zgrzewanie kołków,

b) Część II – piec komorowy – warsztatowy,

c) Część III – meble warsztatowe,

d) Część IV – urządzenie do badań wytrzymałościowych,

e) Część V – wycinarka laserowa z agregatem plazmowym.

Postępowanie przetargowe jest prowadzone pod znakiem NI.272.32.2019 w Wydziale Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich.

Waldemar Grzegorek, wicestarosta wrzesiński zapytał, jaki jest koszt szacunkowy wycinarki laserowej.

Anna Wolska – Wróblewska odpowiedziała, że szacunkowy koszt zakupu wycinarki laserowej z agregatem plazmowym wynosi 500.000,00 zł.

W głosowaniu nad zatwierdzeniem specyfikacji wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie zatwierdził specyfikację istotnych warunków zamówienia na dostawę wyposażenia dla pracowni w budynku Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach (CBiRNT) do celów dydaktyczno – szkoleniowych.

 

Pkt 2.2 Zatwierdzenie specyfikacji istotnych warunków zamówienia na dostawę wyposażenia dla pracowni w budynku Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach (CBiRNT) do celów dydaktyczno - szkoleniowych – technika połączeń śrubowych.

Anna Wolska-Wróblewska poinformowała, że przeprowadzone postępowanie przetargowe w ww. zakresie zostało unieważnione, gdyż cena najkorzystniejszej oferty przewyższała kwotę, którą zamierzano przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Postępowanie przetargowe jest prowadzone pod znakiem NI.272.31.2019 w Wydziale Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich.

W głosowaniu nad zatwierdzeniem specyfikacji wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie zatwierdził specyfikację istotnych warunków zamówienia na dostawę wyposażenia dla pracowni w budynku Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach (CBiRNT) do celów dydaktyczno - szkoleniowych – technika połączeń śrubowych.

 

Pkt 3.1 Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i akcesoriów komputerowych.

Pkt 3.2 Podjęcie uchwały w sprawie nadania regulaminu pracy komisji przetargowej, powołanej w celu przygotowania  przeprowadzenia postępowania na zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i akcesoriów komputerowych.

Anna Wolska - Wróblewska poinformowała, że w celu uruchomienia procedury przetargowej należy powołać komisję przetargową. Dodała, że komisji przetargowej należy nadać regulamin pracy. Dopowiedziała, że istnieje potrzeba zakupienia sprzętu komputerowego, którego koszt wyniesienie 21.600,00 zł.

Projekty uchwał znajdują się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0024.2019.

W głosowaniu nad projektami uchwał wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie podjął uchwałę nr 212/2019 w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i akcesoriów komputerowych.

Zarząd Powiatu jednomyślnie podjął uchwałę nr 213/2019 w sprawie nadania regulaminu pracy komisji przetargowej, powołanej w celu przygotowania  przeprowadzenia postępowania na zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i akcesoriów komputerowych.

Uchwały znajdują się w zbiorze aktów normatywnych Zarządu Powiatu w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0025.2019.

 

Pkt 3.3 Podjęcie uchwały w sprawie przekazania na rzecz Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni środka trwałego uzyskanego w ramach realizowanego zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa i wyposażenie Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w celu realizacji projektu: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”.

Anna Wolska – Wróblewska poinformowała, że projekt uchwały związany jest z dostawą maszyn i urządzeń przez firmę Megamaszyny przeznaczonych do ćwiczeń praktycznych motoryzacyjnych. Dodała, że maszyny i urządzenia będą znajdować się w Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0024.2019.

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie podjął uchwałę nr 214/2019 w sprawie przekazania na rzecz Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni środka trwałego uzyskanego w ramach realizowanego zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa i wyposażenie Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w celu realizacji projektu: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”.

Uchwała znajduje się w zbiorze aktów normatywnych Zarządu Powiatu w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0025.2019.

 

Pkt 3.4 Podjęcie uchwały w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem jest dostawa wyposażenia dla pracowni w budynku Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach (CBiRNT) do celów dydaktyczno - szkoleniowych - wyposażenie serwerowe.

Anna Wolska – Wróblewska poinformowała, że komisja przetargowa dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty firmy Hardsoft Telekom z siedzibą w Poznaniu w kwocie 141.815,00 zł brutto. Dodała, że zamawiający zamierzał przeznaczyć kwotę 189.079,89 zł brutto.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0024.2019.

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie podjął uchwałę nr 215/2019 w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem jest dostawa wyposażenia dla pracowni w budynku Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach (CBiRNT) do celów dydaktyczno - szkoleniowych - wyposażenie serwerowe.

Uchwała znajduje się w zbiorze aktów normatywnych Zarządu Powiatu w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0025.2019.

 

Pkt 3.5 Podjęcie uchwały w sprawie wyboru wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, obejmującego swym zakresem dostawę pomocy dydaktycznych do Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza we Wrześni, ul. Witkowska 1, 62 - 300 Września w ramach projektu „Nauka – to lubię! – kompleksowy program rozwojowy szkół ponadgimnazjalnych oraz szkoły specjalnej na terenie powiatu wrzesińskiego” w ramach „Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020” – Działanie 8.1 „Ograniczanie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej”, Poddziałanie 8.1.2 Kształcenie ogólne, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa.

Olga Kośmińska - Giera, naczelnik Wydziału Edukacji poinformowała, że projekt uchwały  dotyczy projektu „Nauka to lubię! – kompleksowy program rozwojowy szkół ponadgimnazjalnych oraz szkoły specjalnej na terenie powiatu wrzesińskiego”. Dodała, że zostały przeprowadzone dwa postępowania, w których wszystkie oferty odrzucono, a postępowanie unieważniono, ponieważ wystąpiła niezgodność oferty z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dopowiedziała, że w związku z powyższym, zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych dokonano wyboru wykonawcy na wyposażenie pracowni przyrodniczych i matematycznych na kwotę ponad 15.000,00 zł w postępowaniu z wolnej ręki.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0024.2019.

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie podjął uchwałę nr 216/2019 w sprawie wyboru wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, obejmującego swym zakresem dostawę pomocy dydaktycznych do Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza we Wrześni, ul. Witkowska 1, 62 - 300 Września w ramach projektu „Nauka – to lubię! – kompleksowy program rozwojowy szkół ponadgimnazjalnych oraz szkoły specjalnej na terenie powiatu wrzesińskiego” w ramach „Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020” – Działanie 8.1 „Ograniczanie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej”, Poddziałanie 8.1.2 Kształcenie ogólne, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa.

Uchwała znajduje się w zbiorze aktów normatywnych Zarządu Powiatu w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0025.2019.

 

Pkt 3.6 Podjęcie uchwały w sprawie przyznania środków finansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli.

Olga Kośmińska – Giera poinformowała, że na podstawie § 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela Zarząd Powiatu dwa razy w roku przyznaje świadczenia. Dodała, że na 2019 r. została przydzielona łączna kwota w wysokości 32.000,00 zł, czyli w czerwcu i grudniu po 16.000,00 zł. Dopowiedziała, że Zarząd Powiatu Wrzesińskiego uchwałą nr 122/2019 z dnia 19 marca 2019 r. przyznał środki finansowe w wysokości 2.000,00 zł dla nauczyciela na częściowe pokrycie kosztów związanych z prowadzonym leczeniem. Poinformowała, że w związku z powyższym w czerwcu środki finansowe na pomoc zdrowotną dla nauczycieli wyniosą 14.000,00 zł, a nie 16.000,00 zł. Dodała, że złożono 36 wniosków, które zostały sprawdzone pod względem formalnym, a po ich weryfikacji podjęto decyzję, iż każdy z wnioskodawców otrzyma świadczenie w wysokości 35% od kwoty wnioskowanej.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0024.2019.

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie podjął uchwałę nr 217/2019 w sprawie przyznania środków finansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli.

Uchwała znajduje się w zbiorze aktów normatywnych Zarządu Powiatu w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0025.2019.

 

Pkt 3.7 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia wewnętrznej procedury monitoringu „Strategii rozwoju powiatu wrzesińskiego na lata 2014 – 2020” oraz realizacji wskaźników celu strategicznego.

Anna Szymczak, inspektor Wydziału Promocji, Kultury i Sportu poinformowała, że Strategia rozwoju powiatu wrzesińskiego została przygotowana przez firmę zewnętrzną. Dodała, że po analizie jej treści przez Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich zaczęto nanosić poprawki m.in. dodano załącznik z zadaniami do realizacji. Dopowiedziała, że Strategia została przyjęta. Poinformowała, że w Strategii znajduje się zapis o jej monitorowaniu. Dodała, że w związku z tym opracowano wewnętrzną procedurę monitoringu „Strategii rozwoju powiatu wrzesińskiego”. Dopowiedziała, że po konsultacjach powstała propozycja, aby uprościć procedurę monitoringu, po to, aby wskazać to co w Strategii jest najistotniejsze. Poinformowała, że Strategia powinna być przejrzysta i zrozumiała.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0024.2019.

Starosta wrzesiński dodał, że Strategia jest dokumentem potrzebnym do ubiegania się o środki zewnętrzne, który przedstawia założenia i zadania, jakie Powiat chciałby zrealizować. Dopowiedział, że część z nich jest zrealizowana, albo w trakcie realizacji. Poinformował, że większość zadań, środków finansowych i zaangażowania organizacyjnego jest pochłaniane na realizację zadań, których realizację można każdego dnia obserwować. Dodał, że przy tworzeniu takiego dokumentu może warto skupić się na kierunkach działania.

Rafał Zięty poinformował, że Strategia jest dokumentem, który powinien być przygotowany przez Powiat Wrzesiński, a nie firmę zewnętrzną.

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie podjął uchwałę nr 218/2019 w sprawie przyjęcia wewnętrznej procedury monitoringu „Strategii rozwoju powiatu wrzesińskiego na lata 2014 – 2020” oraz realizacji wskaźników celu strategicznego.

Uchwała znajduje się w zbiorze aktów normatywnych Zarządu Powiatu w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0025.2019.

 

Pkt 4 Przedstawienie Statusu Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach.

Tomasz Mackiewicz, kierownik Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii przedstawił w formie prezentacji multimedialnej:

1) aspekty Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii:

a) edukacja i szkolenia (zajęcia praktyczne dla szkół zawodowych i technikum, praktyki zawodowe, zajęcia specjalistyczno – zawodowe, kursy zawodowe),

b) konferencje, warsztaty i spotkania (Warsztaty: Lepsza Edukacja, Sztuczna Inteligencja),

c) projekty naukowe (Piknik Naukowy, Akademia Młodego Inżyniera, projekty UE, Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii jako jednostka certyfikująca);

2) finanse;

3) wyposażenie obiektu;

4) realizację szkoleń z trenerami zewnętrznymi i trenerami wewnętrznymi;

5) aktywności, jakie osiągnęło w ostatnim czasie Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii:

a) wypracowanie modelu zarządzania z Departamentu Wdrażania Programu Regionalnego,

b) uregulowanie tematyki bhp i p.poż.,

c) stworzenie strony internetowej,

d) dopasowanie sprzętu do funkcjonowania jednostki,

e) wyposażenie obiektu w sprzęt zawarty w projekcie,

f) rozpoczęcie współpracy z takimi firmami jak: Volkswagen, Clavey, Gestamp,

g) realizacja konferencji i warsztatów.

Członkowie Zarządu przeprowadzili wizję lokalną obiektu Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii i jego wyposażenia.

 

Pkt 5 Przedstawienie zawiadomienia o podjęciu przez Radę Miejską we Wrześni uchwały o  przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Białężyce – dz. nr ewid. 105/15.

Jerzy Kaczorowski, zastępca naczelnika Wydziału Budownictwa, Środowiska i Rolnictwa poinformował, że działka nr 105/15 położona w miejscowości Białężyce jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, który przewidywał przeznaczenie działki pod produkcję i usługi w ograniczonym zakresie 30% powierzchni działki. Dodał, że został przygotowany dla tej działki projekt inwestycyjny dla stacji paliw. Dopowiedział, że działka posiada 1,61 ha. Poinformował, że z tego względu, że stacja paliw świadczy usługi, to istnieje konieczność zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, tak aby umożliwić 100% usług lub produkcji. Dodał, że przedmiotowa sprawa powróci do Zarządu Powiatu w momencie, kiedy zostanie opracowany nowy projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Zarząd Powiatu zapoznał się z zawiadomieniem o podjęciu przez Radę Miejską we Wrześni uchwały o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Białężyce – dz. nr ewid. 105/15 i nie zgłosił żadnych uwag.

 

Pkt 6 Przedstawienie wniosków w sprawie zmian do budżetu oraz przyjęcie projektów uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego: zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2019 – 2027 oraz w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2019 rok.

Beata Matuszewska, skarbnik powiatu poinformowała, że dochody budżetowe zwiększa się o kwotę 34.592,15 zł z tytułu:

1) otrzymania odszkodowania przez Starostwo Powiatowe we Wrześni za szkody na mieniu (uszkodzenie bariery sprężystej, znajdującej się w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2907P w m. Czeszewo) w kwocie 7.967,00 zł;

2) zwiększonych wpływów za najem pomieszczeń, kosztów eksploatacyjnych, odsetek bankowych przez Zespól Szkól Zawodowych nr 2 we Wrześni w kwocie 11.239,00 zł;

3) decyzji Ministra Finansów z dnia 23 maja 2019 r. o zwiększeniu planu dotacji celowych na 2019 r. o kwotę 15.386,15 zł na wyposażanie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne.

Natomiast wydatki budżetowe zwiększa się o kwotę 350.943,15 zł, z tego dla:

1) Zespołu Szkół Specjalnych we Wrześni zwiększa się plan o kwotę:

a) 15.386,15 zł zgodnie z ww. decyzją Ministra Finansów,

b) 4.000,00 zł na realizację projekty „Aktywna tablica” - wkład własny oraz na uzupełnienie środków do realizacji zadań;

2) Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni zwiększa się plan o kwotę 12.500,00 zł na naprawę poliuretanowej bieżni stadionu lekkoatletycznego;

3) Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni zwiększa się plan o kwotę 3.867,00 zł na obsługę prawną, opłatę czynszową za oddział w Pyzdrach, opłatę za odpady komunalne i podatek VAT;

4) Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni zwiększa się plan o kwotę 126.140,00 zł na zakup wyposażenia, zatrudnienie pracowników;

5) Zespołu Szkół Politechnicznych we Wrześni zwiększa się plan o kwotę:

a) 5.484,00 zł na przebudowę wejścia między budynkami,

b) 35.934,00 zł na zadanie majątkowe pn.: „Utwardzenie terenu i wykonanie ogrodzenia przy starym budynku dydaktycznym ZSP”,

c) 12.109,00 zł na zadanie majątkowe pn.: „Modernizacja pomieszczeń szkolnych w Zespole Szkól Politechnicznych”;

6) Starostwa Powiatowego we Wrześni zwiększa się plan o kwotę:

a) 7.967.00 zł na odtworzenie zniszczonego mienia,

b) 10.000,00 zł na opłaty serwisowe i licencyjne programów używanych w systemie teleinformatycznym starostwa,

c) 30.250,00 zł na świadczenia usług pocztowych dla Starostwa Powiatowego,

d) 31.400,00 zł na zakup flag, materiałów remontowych, wyposażenia,

e) 4.900,00 zł na zawarcie umów z koronerem,

f) 10.147,00 zł na zawarcie porozumienia z Powiatem Gnieźnieńskim w sprawie umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej;

7) Starostwa Powiatowego we Wrześni tworzy się plan - Szkoły Artystyczne w kwocie 201.483,00 zł;

8) Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni zwiększa się plan o kwotę 14.100,00 zł na remont placówki (wymiana posadzki, meble biurowe);

9) Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej we Wrześni zwiększa się plan o kwotę 8.890,00 zł na zakup serwera pocztowego i domeny pocztowej oraz na podniesienie kwalifikacji pracownika;

10) Ośrodka Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkowie zwiększa się plan o kwotę 5.800,00 zł na uzupełnienie środków do realizacji zadań;

11) zmniejsza się rezerwę ogólna o kwotę 106.597,00 zł;

12) zmniejsza się rezerwę celową o kwotę 82.817,00 zł.

Beata Matuszewska dodała, że do wykazu przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn.: „Świadczenie usług pocztowych dla Starostwa Powiatowego we Wrześni w latach 2019 – 2021”. Okres realizacji to lata 2019 – 2021, łączne planowane nakład finansowe to kwota 363.000,00 zł, z tego 30.250,00 zł w 2019 r., 181.500,00 zł w 2020 r. i 151.250,00 zł w 2021 r.

Projekty uchwał Rady znajdują się w zbiorze projektów uchwał Rady Powiatu w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0006.2019.

W głosowaniu nad przyjęciem projektów uchwał Rady wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie przyjął projekty uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego:

1) zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2019 – 2027;

2) w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2019 rok.

 

Pkt 7 Zapoznanie się z raportami z monitoringu Strategii Rozwoju Powiatu Wrzesińskiego na lata 2014 - 2020.

Członkowie Zarządu zapoznali się z raportami z monitoringu Strategii Rozwoju Powiatu Wrzesińskiego na lata 2014 – 2020 za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2017 r. oraz za 2018 r.

 

Dalsza część porządku obrad została zrealizowana po zakończeniu VII sesji Rady Powiatu Wrzesińskiego.

 

Pkt 8 Podjęcie uchwały w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2019 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej.

Beata Matuszewska, skarbnik powiatu poinformowała, że zmiany przyjęte przez Radę w uchwałach zmieniających budżet i Wieloletnią Prognozę Finansową skutkują koniecznością dostosowania planu finansowego dochodów i wydatków.

W głosowaniu nad podjęciem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie podjął uchwałę nr 219/2019 w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2019 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej.

Uchwała znajduje się w zbiorze aktów normatywnych Zarządu Powiatu w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0025.2019.

 

Pkt 9 Sprawy bieżące, informacje, komunikaty.

Pełnomocnictwo dla radcy prawnego do reprezentowania Powiatu Wrzesińskiego

Zarząd Powiatu udzielił pełnomocnictwa Jackowi Sławskiemu, radcy prawnemu Starostwa Powiatowego we Wrześni do reprezentowania Powiatu Wrzesińskiego oraz Starostwa Powiatowego we Wrześni przed Okręgowym Sądem Lekarskim w Poznaniu.

Sprawa jest prowadzona pod znakiem SOR.0027.3.2019 w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu.

 

Rozpatrzenie wniosku Szpitala Powiatowego we Wrześni Sp. z o.o.

Joanna Musiałkiewicz, kierownik Referatu Spraw Społecznych i Zdrowia poinformowała, że dnia 7 czerwca 2019 r. wpłynął do Starostwa Powiatowego we Wrześni wniosek Szpitala Powiatowego we Wrześni w sprawie prośby o przekazanie środków pieniężnych w kwocie 693.189,61 zł. Dodała, że kwota zostanie przeznaczona na zapłatę odsetek i wykupu raty obligacji za II kwartał 2019 r. od wyemitowanych obligacji celem pokrycia wkładu własnego przeznaczonego na realizację projektu budowlanego pn.: „Rozbudowa budynków, budowli i instalacji oraz zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Powiatowego we Wrześni” w ramach realizacji projektu unijnego pn.: „Podniesienie jakości opieki medycznej w regionie poprzez rozbudowę Szpitala Powiatowego we Wrześni Sp. z o.o.” dotowanego z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko projektu pn.: „Wyposażenie Nowego Oddziału Ratunkowego Szpitala Powiatowego we Wrześni w nowoczesną aparaturę medyczną” oraz kosztów infrastruktury towarzyszącej.

Sprawa jest prowadzona pod znakiem NPZ.0232.9.2019 w Referacie Spraw Społecznych i Zdrowia.

Zarząd Powiatu jednomyślnie wyraził zgodę na przekazanie Szpitalowi Powiatowemu we Wrześni Sp. z o.o. środków finansowych w kwocie 305.000,00 zł.

 

W pkt. Wolne głosy i wnioski członkowie Zarządu nie podjęli dyskusji. Z uwagi na zrealizowanie porządku obrad Dionizy Jaśniewicz zamknął posiedzenie.

Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano.

 1. Dionizy Jaśniewicz                    
 2. Waldemar Grzegorek                
 3. Robert Balicki                           
 4. Stefan Tomczak                         
 5. Rafał Zięty                                

 

Protokołowała:

Marta Maciejczak

 

drukuj (Protokół nr 39 / 2019)

 • opublikował: Natalia Kowalczyk-Jakubowska
  data publikacji: 2019-07-11 08:34
 • zmodyfikował: Natalia Kowalczyk-Jakubowska
  ostatnia modyfikacja: 2019-07-11 08:19

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj oświadczenie o dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.
Zastosuj