Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

Protokół nr 41 / 2019

PROTOKÓŁ NR 41/2019

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU WRZESIŃSKIEGO

z dnia 27 czerwca 2019 r.

 

Dionizy Jaśniewicz, starosta wrzesiński otworzył posiedzenie i stwierdził obecność wszystkich członków Zarządu Powiatu. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie przyjął proponowany porządek obradPorządek obrad stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

 

Pkt 1 Przyjęcie bilansu skonsolidowanego

Beata Matuszewska, skarbnik powiatu poinformowała, że roczny skonsolidowany bilans Powiatu Wrzesińskiego musi być sporządzony przez Zarząd Powiatu z zastosowaniem przepisów ustawy o rachunkowości, a następnie przekazany regionalnej izbie obrachunkowej w postaci dokumentu elektronicznego, w terminie do 30 czerwca.

Zarząd Powiatu przyjął skonsolidowany bilans Powiatu Wrzesińskiego za 2018 rok.

 

Pkt 2.1 Rozpatrzenie wniosku w sprawie przystąpienia do projektu usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego

Urszula Łabęda, naczelnik Wydziału Budownictwa, Środowiska i Rolnictwa poinformowała, że burmistrz Nekli wystąpił z wnioskiem o możliwość ubiegania się powiatu wrzesińskiego o środki z budżetu województwa wielkopolskiego na realizację projektu dotyczącego usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest. Zaznaczyła, że program przewiduje:

1) dofinansowywanie wniosków w postaci gotówkowej tj. przekazanie refundacji kosztów poniesionych przez wnioskodawców projektu ze środków, które powiat uzyska na jego realizację;

2) beneficjent będzie dokonywał samodzielnego wyboru podmiotu uprawnionego do wykonywania prac usuwania wyrobów zawierających azbest i jego przekazanie na składowisko;

3) powiat jako beneficjent ostateczny i partner wiodący w przypadku partnerstwa przy realizacji projektu będzie ponosił pełną odpowiedzialność za przygotowanie, realizację i rozliczenie projektu.

Dodała, że ww. kwestie budzą wątpliwości w zakresie właściwej realizacji projektu, gdyż zaproponowana przez Urząd Marszałkowski formuła projektu nie daje powiatowi instrumentów umożliwiających sprawowanie kontroli nad prawidłowym postępowaniem z usuniętymi odpadami. Podkreśliła, że wojewódzkie fundusze ochrony środowiska, do końca maja br. miały możliwość wystąpienia o dofinansowanie z narodowego funduszu na realizację programów usuwania wyrobów zawierających azbest. Zaznaczyła, że od wysokości uzyskanych środków i kryteriów naboru będzie uzależniona możliwość ubiegania się powiatów o dofinansowanie na ten cel.

Rafał Zięty, członek Zarządu poinformował, że gminy mogą samodzielnie występować o środki na realizację programów usuwania azbestu ze środków województwa wielkopolskiego.

Sprawa jest prowadzona w Referacie Środowiska i Rolnictwa pod znakiem WBŚ.602.3.2019.

Zarząd Powiatu jednomyślnie uzgodnił, że kwestię realizacji projektu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu wrzesińskiego należy rozpatrzyć po uzyskaniu informacji o warunkach naboru wniosków przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

 

Pkt 2.2 Rozpatrzenie wniosku w sprawie realizacji inwestycji drogowych w gminie Pyzdry i Nekla

Bartłomiej Kaczmarzewski, naczelnik Wydziału Dróg Powiatowych poinformował, że radni powiatowi wnioskują o wykonanie zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych w gminie Pyzdry i Nekla ze środków, które nie zostały wydatkowane na realizację innych zadań inwestycyjnych w tych gminach (po rozstrzygnięciu postępowań przetargowych). Zaznaczył, że kwoty, które zabezpieczono na sfinansowanie przebudowy drogi Targowa Górka – Mała Górka i przebudowy drogi Sokolniki – Szamarzewo były wyższe od cen najkorzystniejszych ofert. Podkreślił, że radni zaproponowali, by powstałe oszczędności przeznaczyć w części na dalszą przebudowę chodnika przy ul. Szybskiej w Pyzdrach oraz na zwiększenie zakresu robót przebudowy drogi Targowa Górka – Mała Górka.

Bartłomiej Kaczmarzewski poinformował, że środki, o których rozdysponowanie wnioskują radni, powinny być pozostawione w budżecie Wydziału Dróg z przeznaczeniem na:

1) niezaplanowane wydatki w ramach realizacji rozstrzygniętych już procedur przetargowych;

2) dokonanie wyboru najkorzystniejszych ofert w ramach planowanych procedur przetargowych w przypadku, gdy środki zabezpieczone na ich realizację, po otwarciu ofert, okażą się być niewystarczające (dotyczy to m.in. przebudowy odcinka drogi powiatowej nr 2906P Mikuszewo – gr. Powiatu – Pogorzelica i przebudowy chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3015P – ul. Szybska w Pyzdrach).

Sprawa jest prowadzona w Wydziale Dróg Powiatowych pod znakiem WD.3020.1.2019.

Robert Balicki, członek Zarządu zauważył, że zgodnie z ustaleniami, na przebudowę chodnika przy ul. Szybskiej w Pyzdrach miały być przeznaczone środki, zaoszczędzone z zimowego utrzymania dróg, w wysokości 350.000,00 zł. Dodał, że kwota zabezpieczona w budżecie w wysokości 250.000,00 zł jest niewystarczająca dla całkowitej realizacji tego zadania.

Zarząd Powiatu jednomyślnie uzgodnił, że decyzję w sprawie ww. wniosku podejmie po wyłonieniu wykonawców realizacji planowanych inwestycji drogowych.

 

Pkt 2.3 Rozpatrzenie wniosku w sprawie współorganizacji wyjazdu Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych do Warszawy

Joanna Musiałkiewicz, kierownik Referatu Spraw Społecznych i Zdrowia poinformowała, że wnioskujący planuje zorganizować wyjazd członków Związku do Muzeum Powstania Warszawskiego i wnioskuje o udzielenie dofinansowania na ten cel.

Sprawa jest prowadzona w Referacie Spraw Społecznych i Zdrowia pod znakiem NPZ.8132.2.2019.

Zarząd Powiatu jednomyślnie przyznał dofinansowanie w kwocie 4.000,00 zł na współorganizację wyjazdu kombatantów do Warszawy.

 

Pkt 3.1 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr 79/2019 z dnia 16 stycznia 2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie na zlecanie realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w roku 2019

Joanna Musiałkiewicz poinformowała, że w celu zaopiniowania ofert w ogłoszonym konkursie ofert dokonuje się zmiany składu osobowego komisji konkursowej wynikającej ze zmian organizacyjnych.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu (symbol klasyfikacyjny SOR.0024.2019).

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie podjął uchwałę nr 222/2019 zmieniającą uchwałę nr 79/2019 z dnia 16 stycznia 2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie na zlecanie realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w roku 2019.

 

Pkt 3.2 Podjęcie uchwały w sprawie przekazania na rzecz Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni środka trwałego uzyskanego w ramach realizowanego zadania inwestycyjnego pn. „Budowa i wyposażenie Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w celu realizacji projektu: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”

Anna Wolska-Wróblewska, naczelnik Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich poinformowała, że w związku z rozstrzygnięciem przetargów na dostawę wyposażenia do Centrum Badań, konieczne jest dokonanie przekazania jednostce zakupionego sprzętu. Dodała, że przekazanie dotyczy sprzętu o wartości księgowej
431.238,00 zł.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu (symbol klasyfikacyjny SOR.0024.2019).

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie podjął uchwałę nr 223/2019 w sprawie przekazania na rzecz Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni środka trwałego uzyskanego w ramach realizowanego zadania inwestycyjnego pn. „Budowa i wyposażenie Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w celu realizacji projektu: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”.

 

Pkt 3.3 Podjęcie uchwały w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem jest zakup, dostawa i montaż wyposażenia kuchennego-agd do budynku bursy przy ul. Słowackiego 11 we Wrześni

Anna Wolska-Wróblewska poinformowała, że wykonawca, którego oferta została wybrana, uchylił się od zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego. Zaznaczyła, że zgodnie z art. 94 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny. Podkreśliła, że komisja przetargowa proponuje wybrać ofertę wykonawcy Swisspol Ltd Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu w kwocie 31.912,35 zł. Nadmieniła, że na sfinansowanie zamówienia zabezpieczona była kwota 32.362,04 zł.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu (symbol klasyfikacyjny SOR.0024.2019).

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie podjął uchwałę nr 224/2019 w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem jest zakup, dostawa i montaż wyposażenia kuchennego-agd do budynku bursy przy ul. Słowackiego 11 we Wrześni.

 

Pkt 3.4 Podjęcie uchwały w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem jest dostawa i montaż dwurzędowych trybun składanych teleskopowych na 160 miejsc siedzących

Anna Wolska-Wróblewska poinformowała, że cena najkorzystniejszej oferty złożonej przez wykonawcę Pesmenpol Sp. z o.o. z siedzibą w Myślenicach wynosi 107.379,00 zł. Dodała, że na sfinansowanie zamówienia zamierzano przeznaczyć kwotę 184.224,48 zł.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu (symbol klasyfikacyjny SOR.0024.2019).

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie podjął uchwałę nr 225/2019 w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem jest dostawa i montaż dwurzędowych trybun składanych teleskopowych na 160 miejsc siedzących w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa budynku na cele dydaktyczno – sportowe wraz z planem zagospodarowania terenu, infrastrukturą techniczną, drogami dojazdowymi wraz z przebudową istniejącego parkingu naziemnego.

 

Pkt 3.5 Podjęcie uchwały w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem jest przebudowa drogi powiatowej nr 2922P na odcinku Sokolniki – Szamarzewo

Anna Wolska-Wróblewska poinformowała, że komisja przetargowa wyłoniła wykonawcę Firmę Budowlano-Usługową EKO-BUD s.c. z siedzibą w Lisewie, gm. Pyzdry. Zaznaczyła, że oferta opiewała na kwotę 546.834,02 zł, a na zamówienie zabezpieczono kwotę 750.000,00 zł. Podkreśliła, że wykonawca wyjaśnił, że cena oferty jest niska, ponieważ materiał, który będzie wykorzystany do wykonania robót objętych zamówieniem, jest już w jego dyspozycji, gdyż został zakupiony wcześniej, po niższych cenach.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu (symbol klasyfikacyjny SOR.0024.2019).

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie podjął uchwałę nr 226/2019 w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem jest przebudowa drogi powiatowej nr 2922P na odcinku Sokolniki – Szamarzewo.

 

Pkt 3.6 Podjęcie uchwały w sprawie przyznania środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i placówek oświatowych, dla których Powiat Wrzesiński jest organem prowadzącym

Olga Kośmińska-Giera, naczelnik Wydziału Edukacji poinformowała, że w lutym 2019 r. został przyjęty plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli uwzględniający maksymalną kwotę dofinansowania opłat, a także specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w bieżącym roku. Podkreśliła, że dofinansowanie jest udzielane, na tej podstawie, dwa razy w roku, w pierwszej kolejności na wnioski złożone w terminie do 31 maja. Zaznaczyła, że wpłynęło 18 wniosków, z czego proponuje się przyznać dofinansowanie w łącznej kwocie 14.997,32 zł na realizację 16 form doskonalenia zawodowego. Dodała, że ze względu na ilość wniosków spełniających warunki formalne, dofinansowanie dla nauczycieli szkół ponadpodstawowych wynosi 49,59%, a dla nauczycieli Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej stanowi 67,00% wysokości wniesionej opłaty.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu (symbol klasyfikacyjny SOR.0024.2019).

Rafał Zięty, członek Zarządu zauważył, że formy doskonalenia zawodowego nauczycieli powinny być weryfikowane przez dyrektorów szkół w zakresie możliwości zdobycia kwalifikacji w specjalnościach odpowiadających przyszłym potrzebom i rozwojowi szkół ponadpodstawowych. Zaznaczył, że udzielanie dofinansowania na dokształcanie związane wyłącznie z realizacją bieżącego funkcjonowania szkół nie jest uzasadnione, gdyż nie zwiększa możliwości kształcenia w nowych kierunkach.

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu 4 głosami „za” i 1 głosem „wstrzymującym się” podjął uchwałę nr 227/2019 w sprawie przyznania środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i placówek oświatowych, dla których Powiat Wrzesiński jest organem prowadzącym.

 

Pkt 3.7-3.9 Podjęcie uchwał w sprawach: zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok, planu finansowego dochodów i wydatków oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej

Beata Matuszewska, skarbnik powiatu poinformowała, że został zwiększony plan dotacji celowych o kwoty:

1) 14.000,00 zł na realizację rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych „Aktywna tablica”. Środki te zostaną przekazane Zespołowi Szkół Specjalnych, zgodnie z celem wskazanym w piśmie wojewody wielkopolskiego;

2) 12.353,58 zł na realizację pomocy dla repatriantów. Środki te zostaną przekazane Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie, zgodnie z celem wskazanym w piśmie wojewody wielkopolskiego.

Zarząd Powiatu jednomyślnie wyraził zgodę na zwiększenie wydatków budżetowych o kwoty:

1) 8.423,00 zł na prace remontowe po zalaniu w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących;

2) 12.000,00 zł na zakup pomocy dydaktycznych przez Zespół Szkół Politechnicznych;

3) 20.000,00 zł na uzupełnienie środków do realizacji zadań w zakresie promocji;

4) 65.000,00 zł na przystosowanie pomieszczeń do potrzeb szkoły artystycznej.

W głosowaniu nad uchwałami wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie podjął uchwały:

1) nr 228/2019 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2019 rok;

2) nr 229/2019 w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2019 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej;

3) nr 230/2019 w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2019 rok.

Uchwały znajdują się w zbiorze aktów normatywnych Zarządu Powiatu w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu (symbol klasyfikacyjny SOR.0025.2019).

 

Pkt 4.1 Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie założenia publicznej szkoły muzycznej I stopnia

Olga Kośmińska-Giera poinformowała, że Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego udzielił w czerwcu br. pozytywnej odpowiedzi na wniosek powiatu wrzesińskiego w sprawie zgody na utworzenie szkoły muzycznej I stopnia. Zaznaczyła, że na tej podstawie, zostało zawarte porozumienie na prowadzenie szkoły od 01.09.2019 r. Podkreśliła, że zgodnie z art. 88 ust. 7 ustawy Prawo oświatowe, pierwszy statut szkole nadaje organ prowadzący.

Projekt uchwały Rady znajduje się w zbiorze projektów uchwał Rady Powiatu w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu (symbol klasyfikacyjny SOR.0006.2019).

W głosowaniu nad przyjęciem projektu uchwały Rady wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie założenia publicznej szkoły muzycznej I stopnia.

 

Pkt 4.2 Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Powiat Wrzesiński prawa własności gruntu położonego w Kołaczkowie, Żydowie, Zielińcu i Gorazdowie, gmina Kołaczkowo będącego w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa

Jolanta Pielak, naczelnik Wydziału Nieruchomości przypomniała, że w marcu br. Zarząd Powiatu wystąpił do Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa o nieodpłatne przekazanie 35 działek położonych w przebiegu byłej kolejki wąskotorowej w pasie dróg powiatowych 2917P Gozdowo – Kołaczkowo i 2915P Żydowo – Szamarzewo. Zaznaczyła, że Krajowy Ośrodek, na podstawie art. 24 ust. 5c ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa może nieodpłatnie przekazać nieruchomości wchodzące w skład Zasobu, zajęte pod drogi powiatowe, na własność jednostce samorządu terytorialnego.

Projekt uchwały Rady znajduje się w zbiorze projektów uchwał Rady Powiatu w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu (symbol klasyfikacyjny SOR.0006.2019).

W głosowaniu nad przyjęciem projektu uchwały Rady wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Powiat Wrzesiński prawa własności gruntu położonego w Kołaczkowie, Żydowie, Zielińcu i Gorazdowie, gmina Kołaczkowo będącego w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa.

 

Pkt 5.1 Przedstawienie informacji o zmianie wysokości podatku rolnego na 2019 rok

Jolanta Pielak poinformowała, że podatek rolny uległ zmniejszeniu do kwoty 858,00 zł w związku ze sprzedażą, od 01.04.2019 r. działek o łącznej powierzchni 0,6818 ha, położonych w Bierzglinku.

 

Pkt 5.2 Przedstawienie projektu uchwały w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Powiatowej Szkoły Muzycznej I stopnia we Wrześni

Olga Kośmińska-Giera poinformowała, że konkurs na stanowisko dyrektora publicznej szkoły artystycznej jest ogłaszany przez organ prowadzący szkołę. Zaznaczyła, że zgodnie z art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo oświatowe w przypadku szkół i placówek prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego zadanie organu prowadzącego w tym zakresie wykonuje Zarząd Powiatu. Podkreśliła, że konkurs na stanowisko dyrektora zostanie ogłoszony po podjęciu przez Radę Powiatu uchwały powołującej szkołę muzyczną.

Zarząd Powiatu nie zgłosił uwag do przedstawionego projektu uchwały.

 

Pkt 6 Sprawy bieżące, informacje, komunikaty.

Wniosek LUKS Orkan Września

Joanna Musiałkiewicz poinformowała, że LUKS Orkan Września wystąpił o dofinansowanie wyjazdu na Mistrzostwa Polski Juniorów w Raciborzu.

Sprawa jest prowadzona w Wydziale Promocji, Kultury i Sportu pod znakiem NP.425.3.2019.

Zarząd Powiatu jednomyślnie przyznał dofinansowanie w kwocie 2.000,00 zł.

 

Wybór biegłego w sprawie wykonania opinii technicznej dotyczącej budowy zaplecza dydaktyczno-sportowego przy ul. Wojska Polskiego we Wrześni

Zarząd Powiatu jednomyślnie dokonał wyboru oferty rzeczoznawcy budowlanego firmy „Bud-Serwis” z Konina na wykonanie opinii technicznej w zakresie różnicy rzędnych przy budowie zaplecza dydaktyczno-sportowego.

 

Wniosek w sprawie zwołania sesji nadzwyczajnej

Na podstawie art. 15 ust. 7 ustawy o samorządzie powiatowym, Zarząd Powiatu jednomyślnie wnioskował o zwołanie sesji na dzień 01.07.2019 r. w celu podjęcia uchwały w sprawie założenia publicznej szkoły muzycznej I stopnia. Zgodnie z porozumieniem zawartym z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, powiat wrzesiński będzie prowadził szkołę od 01.09.2019 r. Zwołanie sesji nadzwyczajnej jest zasadne, by móc przeprowadzić rekrutację do szkoły.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu (symbol klasyfikacyjny SOR.0024.2019).

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie podjął uchwałę nr 231/2019 w sprawie wniosku o zwołanie sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu Wrzesińskiego.

 

W pkt. Wolne głosy i wnioski członkowie Zarządu nie podjęli dyskusji. Z uwagi na zrealizowanie porządku obrad Dionizy Jaśniewicz zamknął posiedzenie.

Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano.

  1. Dionizy Jaśniewicz                    
  2. Waldemar Grzegorek                
  3. Robert Balicki                           
  4. Stefan Tomczak                         
  5. Rafał Zięty                                

 

Protokołowała:

Natalia Kowalczyk-Jakubowska, inspektor

drukuj (Protokół nr 41 / 2019)

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Dionizy Jaśniewicz
  • opublikował: Natalia Kowalczyk-Jakubowska
    data publikacji: 2019-07-11 09:59

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj oświadczenie o dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.
Zastosuj