Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

Protokół nr 44 / 2019

PROTOKÓŁ NR 44/2019

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU WRZESIŃSKIEGO

z dnia 9 lipca 2019 r.

 

Dionizy Jaśniewicz, starosta wrzesiński otworzył posiedzenie i stwierdził obecność wszystkich członków Zarządu Powiatu.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie przyjął proponowany porządek obrad.

Porządek obrad stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

 

Pkt 1 Przedstawienie informacji o likwidacji Rodzinnego Domu Dziecka w Pyzdrach

Marta Frąckowiak, pracownik socjalny poinformowała, że w placówce przebywają wyłącznie pełnoletni wychowankowie, z których:

 1. troje pozostanie w domu prowadzących likwidowaną placówkę i zostanie objętych procesem usamodzielniania się uzyskując pomoc finansową na kontynuowanie nauki;
 2. jeden z wychowanków, zgodnie ze złożoną deklaracją, wróci w rodzinne strony i podejmie dalszą naukę.

Zaznaczyła, że dyrektor placówki z dniem 29.09.2019 r. przejdzie na emeryturę. Podkreśliła, że podmiot prowadzący placówkę opiekuńczo-wychowawczą (powiat) nie może jej zlikwidować bez zgody wojewody, dlatego zostanie przygotowane pismo w tej sprawie. Nadmieniła, że po uzyskaniu zgody, zostanie przygotowany projekt uchwały Rady w sprawie likwidacji Rodzinnego Domu Dziecka w Pyzdrach.

Zarząd Powiatu nie zgłosił uwag do przedstawionego tematu.

 

Pkt 2.1 Zatwierdzenie specyfikacji istotnych warunków zamówienia, którego przedmiotem jest przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2906P Mikuszewo – gr. powiatu – Pogorzelica

Grzegorz Stangreciak, zastępca naczelnika Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich poinformował, że:

 1. przy wyborze najkorzystniejszej oferty będzie punktowane kryterium: cena oferty – 60% i gwarancja jakości – 40% (od 24 do 42 miesięcy);
 2. wykonawcy muszą wykazać się należytym wykonaniem jednej roboty budowlanej o wartości co najmniej 150.000,00 zł brutto;
 3. szacunkowa wartość zamówienia wynosi 243.860,10 zł.

Postępowanie przetargowe jest prowadzone pod znakiem NI.272.35.2019 w Wydziale Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich.

W głosowaniu nad zatwierdzeniem specyfikacji wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie zatwierdził specyfikację istotnych warunków zamówienia, którego przedmiotem jest przebudowa drogi powiatowej nr 2906P Mikuszewo – gr. Powiatu – Pogorzelica.

Pkt 2.2 Zatwierdzenie specyfikacji istotnych warunków zamówienia, którego przedmiotem jest zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i akcesoriów komputerowych

Grzegorz Stangreciak poinformował, że zamówienie jest podzielone na 3 części i dotyczy zakupu komputera i drukarek, oprogramowania i sprzętu komputerowego do grafiki oraz akcesoriów komputerowych na potrzeby pracowników Starostwa Powiatowego. Zaznaczył, że łączna szacunkowa wartość zamówienia wynosi 21.600,00 zł.

Postępowanie przetargowe jest prowadzone pod znakiem NI.272.33.2019 w Wydziale Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich.

W głosowaniu nad zatwierdzeniem specyfikacji wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie zatwierdził specyfikację istotnych warunków zamówienia, którego przedmiotem jest zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i akcesoriów komputerowych.

 

Pkt 2.3 Zatwierdzenie specyfikacji istotnych warunków zamówienia, których przedmiotem jest dostawa wyposażenia dla pracowni w budynku Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach – PLC, Technika napędowa i mechatronika

Grzegorz Stangreciak poinformował, że:

 1. przedmiotowe zamówienia są ponawiane, z uwagi na fakt, iż najkorzystniejsze oferty przewyższały kwoty, które zamierzano przeznaczyć na ich sfinansowanie;
 2. wybór najkorzystniejszej oferty będzie dokonywany w oparciu o kryteria: cena – 60 pkt., termin dostawy – 20 pkt. i czas reakcji serwisu – 20 pkt;
 3. minimalny termin dostawy wynosi do 112 dni, a maksymalny do 140 dni od dnia zawarcia umowy.

Postępowania przetargowe są prowadzone odpowiednio pod znakiem NI.272.38.2019 i NI.272.37.2019 w Wydziale Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich.

W głosowaniu nad zatwierdzeniem specyfikacji wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie zatwierdził specyfikacje istotnych warunków zamówienia, których przedmiotem jest dostawa wyposażenia dla pracowni w budynku Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach – PLC, Technika napędowa i mechatronika.

 

Pkt 3.1 Podjęcie uchwały w sprawie wyboru wykonawcy, wykluczenia wykonawców oraz odrzucenia ofert wykonawców w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem jest wykonanie aranżacji zieleni polegającej na zagospodarowaniu zieleni na obszarze przy budynku bursy na ul. Słowackiego 11 we Wrześni

Grzegorz Stangreciak poinformował, że jest to kolejna procedura przetargowa, a oferty, które wpłynęły są niższe od poprzednio zgłoszonych. Zaznaczył, że komisja przetargowa proponuje wybrać ofertę firmy Green Deco Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku w kwocie 57.348,00 zł. Dodał, że na sfinansowanie zamówienia zamierzano przeznaczyć kwotę 47.402,10 zł.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu (symbol klasyfikacyjny SOR.0024.2019).

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie podjął uchwałę nr 235/2019 w sprawie wyboru wykonawcy, wykluczenia wykonawców oraz odrzucenia ofert wykonawców w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem jest wykonanie aranżacji zieleni polegającej na zagospodarowaniu zieleni na obszarze przy budynku bursy na ul. Słowackiego 11 we Wrześni.

 

Pkt 3.2 Podjęcie uchwały w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem jest zakup i dostawa wyposażenia kuchennego – gastronomicznego do budynku bursy we Wrześni przy ul. Słowackiego 11

Grzegorz Stangreciak poinformował, że wykonawca, którego oferta została oceniona najwyżej i wybrana w drodze uchwały jako najkorzystniejsza, uchylił się od podpisania umowy. Zaznaczył, że w tej sytuacji możliwe jest dokonanie wyboru spośród ofert, które już wpłynęły w ogłoszonym przetargu, bez konieczności ponownego ich badania. Przypomniał, że na sfinansowanie zamówienia zamierzano przeznaczyć kwotę 23.772,01 zł, a najkorzystniejsza oferta spośród pozostałych opiewa na kwotę 15.141,30 zł.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu (symbol klasyfikacyjny SOR.0024.2019).

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie podjął uchwałę nr 236/2019 w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem jest zakup i dostawa wyposażenia kuchennego – gastronomicznego do budynku bursy we Wrześni przy ul. Słowackiego 11.

 

Pkt 3.3 Podjęcie uchwały w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem jest dostawa wyposażenia dla pracowni w budynku Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach – symulator sterowania obrabiarkami

Grzegorz Stangreciak poinformował, że ofertę w kwocie 107.076,00 zł, spełniającą warunki udziału w postępowaniu i zgodną z treścią specyfikacji, złożyła firma InFast Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie. Dodał, że na sfinansowanie zamówienia zamierzano przeznaczyć kwotę 107.105,94 zł.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu (symbol klasyfikacyjny SOR.0024.2019).

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie podjął uchwałę nr 237/2019 w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem jest dostawa wyposażenia dla pracowni w budynku Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii
w Grzymysławicach – symulator sterowania obrabiarkami
.

 

Pkt 3.4 Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości środków na realizację budżetu obywatelskiego powiatu wrzesińskiego w 2020 roku oraz ustalenia szczegółowego harmonogramu działań

Agnieszka Kucz, podinspektor Referatu Spraw Społecznych i Zdrowia poinformowała, że na realizację budżetu obywatelskiego w 2020 r. proponuje się przeznaczyć kwotę 300.000,00 zł tj. 60.000,00 zł dla każdej z gmin, z zachowaniem maksymalnej wysokości środków w kwotach: 20.000,00 zł (25.000,00 zł w 2019 r.) na jedno zadanie inwestycyjne i 5.000,00 zł (10.000,00 zł w 2019 r.) na jedno zadanie nieinwestycyjne. Dodała, że z zgodnie z proponowanym harmonogramem realizacji budżetu obywatelskiego:

 1. termin składania wniosków z propozycjami zadań do realizacji wyznaczono na 09.08.2019 r.;
 2. weryfikacja propozycji i przedstawienie listy zadań, które zostaną poddane konsultacjom społecznym nastąpi do 25.09.2019 r. (14 dni na odwołanie);
 3. ustalenie ostatecznej listy propozycji zadań nastąpi do 10.10.2019 r.;
 4. głosowanie mieszkańców nad propozycjami będzie możliwe od dnia publikacji listy do 24.10.2019 r.;
 5. ogłoszenie wyników nastąpi do 31.10.2019 r.

Dodała, że Referat planuje wykonanie tablic informujących o realizacji projektów ze środków budżetu obywatelskiego powiatu wrzesińskiego.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu (symbol klasyfikacyjny SOR.0024.2019).

Rafał Zięty, członek Zarządu zaproponował, by nie zmniejszać maksymalnej wysokości środków finansowych przeznaczonych na realizację jednego zadania w gminach, gdyż spowoduje to zgłoszenie większej ilości projektów o krótkotrwałym znaczeniu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie ustalił maksymalną wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację jednego zadania zgłoszonego w ramach budżetu obywatelskiego w poszczególnych gminach: 25.000,00 zł na jedno zadanie inwestycyjne
i 5.000,00 zł na jedno zadanie nieinwestycyjne
.

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie podjął uchwałę nr 238/2019 w sprawie określenia wysokości środków na realizację budżetu obywatelskiego powiatu wrzesińskiego w 2020 roku oraz ustalenia szczegółowego harmonogramu działań.

 

Pkt 3.5 Podjęcie uchwały w sprawie przyznania środków budżetowych na zlecanie realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w 2019 roku

Agnieszka Kucz poinformowała, że komisja konkursowa, po dokonaniu oceny ofert pod względem merytorycznym, proponuje przyznać dotacje na realizację 11 zadań publicznych z zakresu:

 1. kultury, sztuki i ochron tradycji;
 2. ratownictwa i ochrony ludności;
 3. ochrony i promocji zdrowia;
 4. pomocy społecznej, w tym działalności na rzecz rodzin i osób w trudnej sytuacji życiowej.

Dodała, że wpłynęło 13 ofert, ale 2 nie spełniły warunków formalnych i nie zostały poddane dalszej ocenie. Zaznaczyła, że w tym konkursie przyznano łącznie kwotę 29.103,00 zł na realizację zadań publicznych.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu (symbol klasyfikacyjny SOR.0024.2019).

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie podjął uchwałę nr 239/2019 w sprawie przyznania środków budżetowych na zlecanie realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w 2019 roku.

 

Pkt 3.6 Podjęcie uchwał w sprawach wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia dotychczasowej kategorii drogi powiatowej

Bartłomiej Kaczmarzewski, naczelnik Wydziału Dróg Powiatowych poinformował, że Zarząd Powiatu w Poznaniu wystąpił o opinie w sprawie pozbawienia kategorii dróg powiatowych znajdujących się w gminach: Buk, Dopiewo, Kórnik, Mosina, Pobiedziska, Rokietnica, Suchy Las, Stęszew, Swarzędz i Tarnowo Podgórne. Zaznaczył, że drogi objęte wnioskami stanowią uzupełnienie sieci dróg służących wyłącznie miejscowym potrzebom, nie są połączeniem miast będących siedzibami powiatów z siedzibami gmin i siedzib gmin między sobą. Dodał, że w celu pozbawienia dróg ich dotychczasowej kategorii konieczne jest zasięgnięcie opinii zarządów sąsiednich powiatów.

Projekty uchwał znajdują się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu (symbol klasyfikacyjny SOR.0024.2019).

W głosowaniu nad projektami uchwał wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie podjął uchwały:

 1. nr 240/2019 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia dotychczasowej kategorii drogi powiatowej nr 2725P na odcinku od granicy z powiatem nowotomyskim do drogi powiatowej nr 2497P w m. Sznyfin, gm. Buk;
 2. nr 241/2019 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia dotychczasowej kategorii drogi powiatowej nr 2499P na całym odcinku tj. od drogi powiatowej nr 2497P w m. Dobieżyn Nowy do drogi powiatowej nr 2458P w m. Dobieżyn, gm. Buk;
 3. nr 242/2019 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia dotychczasowej kategorii drogi powiatowej nr 2498P na odcinku od drogi powiatowej nr 2492P do granicy z powiatem grodziskim w m. Sznyfin, gm. Buk;
 4. nr 243/2019 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia dotychczasowej kategorii drogi powiatowej nr 2457P na odcinku od granicy z gminą Stęszew w m. Lisówki do drogi powiatowej nr 2402P w m. Trzcielin, gm. Dopiewo;
 5. nr 244/2019 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia dotychczasowej kategorii drogi powiatowej nr 2388P na odcinku od drogi powiatowej 2412P w m. Rosnowo do drogi krajowej nr 5 w m. Rosnówko, gm. Komorniki;
 6. nr 245/2019 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia dotychczasowej kategorii drogi powiatowej nr 2470P na odcinku od drogi powiatowej 2461P w m. Borówiec do drogi wojewódzkiej nr 434 w m. Kórnik, gm. Kórnik;
 7. nr 246/2019 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia dotychczasowej kategorii drogi powiatowej nr 2478 na odcinku od granicy z gminą Mosina w m. Dworzyska do drogi powiatowej 2472P w m. Radzewo, gm. Kórnik;
 8. nr 247/2019 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia dotychczasowej kategorii drogi powiatowej nr 2491P na odcinku od granicy z powiatem kościańskim do drogi powiatowej nr 2469P w m. Borkowice, gm. Mosina;
 9. nr 248/2019 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia dotychczasowej kategorii drogi powiatowej nr 2478P na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 431 w m. Mieczewo do granicy z gminą Kórnik w m. Mieczewo, gm. Mosina;
 10. nr 249/2019 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia dotychczasowej kategorii drogi powiatowej nr 2462P na odcinku od drogi powiatowej nr 2460P w m. Rogalinek do drogi powiatowej nr 2461P w m. Daszewice, gm. Mosina;
 11. nr 250/2019 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia dotychczasowej kategorii drogi powiatowej nr 2435P na odcinku od granicy z gminą Swarzędz w m. Uzarzewo– Huby do drogi powiatowej nr 2437P w m. Biskupice, gm. Pobiedziska;
 12. nr 251/2019 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia dotychczasowej kategorii drogi powiatowej nr 2488P na odcinku od granicy z powiatem wrzesińskim w m. Jezierce do drogi gminnej w m. Wagowo, gm. Pobiedziska;
 13. nr 252/2019 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia dotychczasowej kategorii drogi powiatowej nr 2421P na odcinku od granicy z miastem Poznań do granicy z miastem Poznań w m. Kobylniki, gm. Rokietnica;
 14. nr 253/2019 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia dotychczasowej kategorii drogi powiatowej nr 2422P na odcinku od drogi powiatowej 1862P do granicy z gm. Tarnowo Podgórne w m. Przybroda, gm. Rokietnica;
 15. nr 254/2019 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia dotychczasowej kategorii drogi powiatowej nr 2427P na odcinku od drogi powiatowej nr 2425P do granicy z powiatem obornickim w m. Żydowo, gm. Rokietnica;
 16. nr 255/2019 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia dotychczasowej kategorii drogi powiatowej nr 2427P na odcinku od granicy z powiatem obornickim do drogi powiatowej nr 2061P w m. Zielątkowo, gm. Suchy Las;
 17. nr 256/2019 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia dotychczasowej kategorii drogi powiatowej nr 2061P na odcinku od granicy z powiatem obornickim do drogi powiatowej nr 2427P w m. Zielątkowo, gm. Suchy Las;
 18. nr 257/2019 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia dotychczasowej kategorii drogi powiatowej nr 2459P na odcinku od drogi powiatowej nr 2498P do granicy z powiatem grodziskim w m. Piekary, gm. Stęszew;
 19. nr 258/2019 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia dotychczasowej kategorii drogi powiatowej nr 2457P na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 306 w m. Rybojedzko do granicy z gm. Dopiewo w m. Tomice, gm. Stęszew;
 20. nr 259/2019 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia dotychczasowej kategorii drogi powiatowej nr 2453P na odcinku od drogi powiatowej nr 2454P do granicy z powiatem kościańskim w m. Drożdżyce, gm. Stęszew;
 21. nr 260/2019 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia dotychczasowej kategorii drogi powiatowej nr 2435P na odcinku od drogi powiatowej 2407P w m. Swarzędz do granicy z gminą Pobiedziska w m. Uzarzewo, gm. Swarzędz;
 22. nr 261/2019 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia dotychczasowej kategorii drogi powiatowej nr 2504P na odcinku od drogi krajowej nr 92 w m. Swarzędz do granicy administracyjnej miasta Swarzędz, gm. Swarzędz;
 23. nr 262/2019 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia dotychczasowej kategorii drogi powiatowej nr 2506P na odcinku od granicy z miastem Poznań do skrzyżowania z ul. Piaski w m. Swarzędz, gm. Swarzędz;
 24. nr 263/2019 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia dotychczasowej kategorii drogi powiatowej nr 2503P na odcinku od ul. Rynek do drogi powiatowej 2407P (ul. Polna) w m. Swarzędz, gm. Swarzędz;
 25. nr 264/2019 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia dotychczasowej kategorii drogi powiatowej nr 2421P na odcinku od drogi krajowej nr 92 do granicy powiatu poznańskiego z miastem Poznań w m. Sady, gm. Tarnowo Podgórne;
 26. nr 265/2019 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia dotychczasowej kategorii drogi powiatowej nr 2422P na odcinku od granicy z gm. Rokietnica w m. Kokoszczyn do drogi powiatowej nr 1872P w m. Góra, gm. Tarnowo Podgórne.

 

Pkt 4.1 Rozpatrzenie wniosku w sprawie zwiększenia etatu na stanowisku referenta ds. uczniowskich w Liceum Ogólnokształcącym we Wrześni

Olga Kośmińska-Giera, naczelnik Wydziału Edukacji poinformowała, że dyrektor Liceum Ogólnokształcącego wystąpił o zgodę na zwiększenie etatu na stanowisku referenta do spraw uczniowskich w związku z przyjęciem podwójnego rocznika uczniów do klas pierwszych od września 2019 r. Zaznaczyła, że szkoła ta jako pierwsza przystępuje do programu e-legitymacja. Dodała, że łącznie koszt zwiększenia etatu wynosi 943,79 zł miesięcznie.

Sprawa jest prowadzona pod znakiem NE.4323.7.5.2019 w Wydziale Edukacji.

Zarząd Powiatu jednomyślnie wyraził zgodę na zwiększenie etatu referenta do spraw uczniowskich w Liceum Ogólnokształcącym.

 

Pkt 4.2 Rozpatrzenie wniosku w sprawie współorganizacji Święta Policji

Artur Czajkowski, inspektor ds. bezpieczeństwa i higieny pracy poinformował, że komendant powiatowy Policji wystąpił o współorganizację obchodów Święta Policji.

Sprawa jest prowadzona pod znakiem NB.5521.14.2019 w Referacie Bezpieczeństwa.

Zarząd Powiatu jednomyślnie przyznał dofinansowanie w kwocie 3.500,00 zł na współorganizację Święta Policji.

 

Pkt 5 Uzgodnienie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie geodezyjnym Pyzdry (część działki nr 1380/10)

Jerzy Kaczorowski, zastępca naczelnika Wydziału Budownictwa, Środowiska i Rolnictwa poinformował, że przedmiotowy projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie części działki nr 1380/10 pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Zaznaczył, że pierwotnie teren ten był przeznaczony pod zabudowę wielorodzinną z usługami, jednak z uwagi na wnioski mieszkańców, planowana jest zmiana w zakresie możliwej zabudowy.

Sprawa jest prowadzona pod znakiem WB.6740.111.10.2019 w Wydziale Budownictwa, Środowiska i Rolnictwa.

Zarząd Powiatu uzgodnił projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie geodezyjnym Pyzdry (część działki nr 1380/10) nie wnosząc wniosków i uwag.

 

Pkt 6 Sprawy bieżące, informacje, komunikaty.

Wniosek Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w sprawie udostępnienia miejsc noclegowych w hoteliku szkolnym

Olga Kośmińska-Giera poinformowała, że dyrektor Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących wystąpił o zgodę na udostępnienie miejsc noclegowych w hoteliku szkolnym dla dwóch siatkarzy KPS Progress Września na okres 10 miesięcy. Dodała, że wnioskujący wystąpił o zmniejszenie stawki za najem do kwoty 20,00 zł/osobę za dobę hotelową.

Sprawa jest prowadzona pod znakiem NE.4323.10.4.2019 w Wydziale Edukacji.

Zarząd Powiatu jednomyślnie wyraził zgodę na udostępnienie miejsc noclegowych zgodnie ze złożonym wnioskiem.

Propozycja powołania Młodzieżowej Rady Powiatu Wrzesińskiego

Bożena Nowacka, sekretarz powiatu przedstawiła propozycję statutu Młodzieżowej Rady Powiatu Wrzesińskiego, której opiekunem byłby prezes Stowarzyszenia „Samorządny Powiat”. Dodała, że powołanie młodzieżowej Rady musi nastąpić w drodze uchwały Rady Powiatu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie uznał zasadność powołania Młodzieżowej Rady Powiatu Wrzesińskiego.

 

Opinia w sprawie projektu uchwały intencyjnej dotyczącej przywrócenia oddziału udarowego w Szpitalu Powiatowym we Wrześni

Bożena Nowacka przypomniała, że na sesji Rady w dniu 14.06.2019 r. klub radnych Prawo i Sprawiedliwość zgłosił projekt uchwały intencyjnej w sprawie wyrażenia stanowiska dotyczącego przywrócenia oddziału udarowego w Szpitalu Powiatowym Sp. z o.o. we Wrześni. Poinformowała, że radca prawny zaopiniował zgłoszony projekt uchwały i uznał, że nie może on być zaakceptowany pod względem formalnoprawnym, gdyż:

 1. brak jest podstawy prawnej do zobowiązania Zarządu Powiatu do wykonywania konkretnych działań w sprawach indywidulanych;
 2. Szpital Powiatowy we Wrześni działając w formie Spółki z o. o., stanowi jednostkę posiadającą własną osobowość prawną i jest podmiotem całkowicie odrębnym.

Dodała, że samorządy powiatowe podejmują uchwały w sprawie sytuacji w szpitalach wnosząc jednocześnie o poparcie tej idei przez inne jednostki samorządu terytorialnego.

Zarząd Powiatu jednomyślnie uzgodnił, że zostanie opracowane stanowisko Rady Powiatu Wrzesińskiego dotyczące zaniepokojenia sytuacją finansowania Szpitala Powiatowego we Wrześni.

 

Podjęcie uchwały w sprawie wskazania członków Zarządu do zawarcia umowy kredytu długoterminowego

Beata Matuszewska, skarbnik powiatu poinformowała, że w celu zawarcia umowy na udzielenie kredytu długoterminowego do kwoty 8.322.171,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, konieczne jest wskazanie dwóch członków Zarządu do jej podpisania.

Zarząd Powiatu jednomyślnie wyznaczył starostę Dionizego Jaśniewicza i wicestarostę Waldemara Grzegorka do podpisania umowy na udzielenie kredytu.

W głosowaniu nad uchwałą wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie podjął uchwałę nr 266/2019 w sprawie wskazania członków Zarządu do zawarcia umowy kredytu długoterminowego.

 

W pkt. Wolne głosy i wnioski członkowie Zarządu nie podjęli dyskusji. Z uwagi na zrealizowanie porządku obrad Dionizy Jaśniewicz zamknął posiedzenie.

Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano.

 1. Dionizy Jaśniewicz                    
 2. Waldemar Grzegorek                
 3. Robert Balicki                           
 4. Stefan Tomczak                         
 5. Rafał Zięty                                

 

Protokołowała:

Natalia Kowalczyk-Jakubowska, inspektor

drukuj (Protokół nr 44 / 2019)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dionizy Jaśniewicz
 • opublikował: Natalia Kowalczyk-Jakubowska
  data publikacji: 2019-08-05 12:36

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj oświadczenie o dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.
Zastosuj