Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

Protokół nr 47 / 2019

PROTOKÓŁ NR 47/2019

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU WRZESIŃSKIEGO

z dnia 17 lipca 2019 r.

 

Waldemar Grzegorek, wicestarosta wrzesiński otworzył posiedzenie i stwierdził obecność czterech członków Zarządu Powiatu.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie przyjął proponowany porządek obrad.

Porządek obrad stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

 

Pkt 1 Przedstawienie informacji o przebiegu naboru do szkół ponadpodstawowych

Olga Kośmińska-Giera, naczelnik Wydziału Edukacji poinformowała, że w dniu 16.07.2019 r. zostały podane do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do szkół, uczniowie muszą do dnia 24.07.2019 r. potwierdzić chęć nauki w danej szkole. Zaznaczyła, że została przeprowadzona symulacja utworzenia dwóch dodatkowych oddziałów w Liceum Ogólnokształcącym im. H. Sienkiewicza, z której wynika, iż:

 1. zmniejszy się liczba punktów granicznych przyjęcia uczniów (do 85 punktów po szkole podstawowej i do 101 punktów po gimnazjum),
 2. w II Liceum Ogólnokształcącym w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących wielu zakwalifikowanych kandydatów zadeklarowało chęć nauki w Liceum Ogólnokształcącym im. H. Sienkiewicza jako drugi i kolejny wybór, dlatego w przypadku utworzenia tam dodatkowych oddziałów, część uczniów nie podejmie nauki w II Liceum.

Ponadto zaznaczyła, że godziny zajęć lekcyjnych przy utworzeniu dodatkowych oddziałów w Liceum Ogólnokształcącym będą musiały ulec wydłużeniu do późnych godzin popołudniowych.

Zarząd Powiatu jednomyślnie uzgodnił, że nie jest uzasadnione tworzenie dodatkowych oddziałów w szkołach ponadpodstawowych.

 

Pkt 2.1 Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej na stopień nauczyciela mianowanego

Olga Kośmińska-Giera poinformowała, że zgodnie z art. 9g ust. 2 ustawy Karta Nauczyciela komisję do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego powołuje Zarząd Powiatu. Zaznaczyła, że z wnioskiem o awans na stopień nauczyciela mianowanego wystąpiły: pani Magdalena Zajda, nauczyciel matematyki w Zespole Szkół Politechnicznych i pani Anika Rewers, nauczyciel języka angielskiego w Zespole Szkół Zawodowych nr 2. Dodała, że przedstawiciel organu prowadzącego szkołę może brać udział w pracach komisji jako obserwator.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu (symbol klasyfikacyjny SOR.0024.2019).

Zarząd Powiatu wyznaczył przedstawicieli organu prowadzącego szkołę: panią Bożenę Nowacką, sekretarza powiatu na przewodniczącą komisji  i panią Olgę Kośminską- Gierę na obserwatora prac komisji egzaminacyjnej.

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział czterech członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie podjął uchwałę nr 269/2019 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej na stopień nauczyciela mianowanego.

 

Pkt 2.2 Podjęcie uchwały w sprawie przekazania na rzecz Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni środka trwałego uzyskanego w ramach realizowanego zadania inwestycyjnego pn. „Budowa i wyposażenie Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w celu realizacji projektu Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”

Anna Wolska-Wróblewska, naczelnik Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich poinformowała, że środek trwały w postaci instalacji filtracyjnej, stołów, krzeseł i oprzyrządowania oraz edukacyjnego symulatora spawania do wirtualnej nauki, będzie stanowił wyposażenie pracowni spawalniczej w Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii. Zaznaczyła, że wyposażenie to zostanie przekazane na podstawie protokołu Powiatowemu Centrum Edukacji Zawodowej.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu (symbol klasyfikacyjny SOR.0024.2019).

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział czterech członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie podjął uchwałę nr 270/2019 w sprawie przekazania na rzecz Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni środka trwałego uzyskanego w ramach realizowanego zadania inwestycyjnego pn. „Budowa i wyposażenie Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w celu realizacji projektu Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”.

 

Pkt 2.3 Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Jolanta Pielak, naczelnik Wydziału Nieruchomości poinformowała, że wykaz obejmuje 47 działek przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną (część z usługami) i 1 działkę przeznaczoną pod zabudowę usługową, położonych w Bierzglinku. Zaznaczyła, że uprawniony rzeczoznawca określił wartość działek przeznaczonych do sprzedaży, z czego: ceny działek przeznaczonych pod zabudowę jednorodzinną wzrosły o około 20%, a ceny działek przeznaczonych pod zabudowę jednorodzinną z usługami obniżyły się o ponad 40%. Podkreśliła, że zgodnie art. 67 ust. 2 pkt 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami, cenę nieruchomości w pierwszym przetargu ustala się w wysokości nie niższej niż wartość nieruchomości wskazana w wycenie.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu (symbol klasyfikacyjny SOR.0024.2019).

Zarząd Powiatu jednomyślnie uzgodnił, że ceny wywoławcze działek, które zgodnie z przedłożoną wyceną rzeczoznawcy uległy znacznemu obniżeniu, powinny być podane w wykazie w wysokościach przyjętych w poprzednich przetargach.

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział czterech członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie podjął uchwałę nr 271/2019 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

 

Pkt 3 Wydanie decyzji o wygaśnięciu trwałego zarządu ustanowionego na rzecz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie dla nieruchomości nr 1271/13, położonej przy ul. Wojska Polskiego 1 we Wrześni

Jolanta Pielak poinformowała, że Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie wystąpiło o wygaszenie trwałego zarządu dla ww. nieruchomości z uwagi na fakt, iż jest ona zbędna dla statutowej działalności jednostki. Zaznaczyła, że zgodnie z art. 47 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami, wniosek złożony przez jednostkę wraz z przedstawionym uzasadnieniem, stanowi podstawę do wydania decyzji o wygaśnięciu trwałego zarządu.

Sprawa jest prowadzona pod znakiem NG.6844.1.4.2019 w Wydziale Nieruchomości.

Zarząd Powiatu jednomyślnie wyraził zgodę na wydanie decyzji o wygaśnięciu trwałego zarządu ustanowionego na rzecz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie dla nieruchomości nr 1271/13, położonej przy ul. Wojska Polskiego 1 we Wrześni.

 

Pkt 4.1 Przedstawienie zawiadomienia o oddaniu w najem części nieruchomości przekazanej w trwały zarząd Zespołowi Szkół Technicznych i Ogólnokształcących

Jolanta Pielak poinformowała, że zgodnie z art. 43 ust. 2 pkt 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami, dyrektor Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących poinformował o oddaniu w najem i dzierżawę, części nieruchomości przekazanej jednostce w trwały zarząd. Zaznaczyła, że obowiązek informowania Zarządu o zawieraniu takich umów istnieje, gdy są one zawierane na czas oznaczony do 3 lat, jednak nie dłuższy niż czas, na który został ustanowiony trwały zarząd.

 

Pkt 4.2 Przedstawienie tematów związanych z budową budynku zaplecza dydaktyczno-sportowego przy ul. Wojska Polskiego 1 we Wrześni

Anna Wolska-Wróblewska poinformowała, że wpłynęła ekspertyza techniczna w zakresie posadowienia budowanego budynku zaplecza dydaktyczno-sportowego przy ul. Wojska Polskiego 1 we Wrześni, którą opracował rzeczoznawca budowlany z firmy „Bud-Serwis”.

Sprawa jest prowadzona pod znakiem NI.7013.6.2018 w Wydziale Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich.

Zarząd Powiatu jednomyślnie uzgodnił, że należy wezwać projektanta do uzupełnienia projektu budowlanego w zakresie wskazanym w opinii rzeczoznawcy budowlanego.

 

Pkt 5 Zatwierdzenie specyfikacji istotnych warunków zamówienia, którego przedmiotem jest przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3015P – ul. Szybska w Pyzdrach

Anna Wolska-Wróblewska poinformowała, że zamówienie obejmuje przebudowę chodnika znajdującego się na ul. Szybskiej w Pyzdrach, na działkach nr 240/3 i 240/2, które stanowią pas drogowy drogi powiatowej nr 3015P. Zaznaczyła, że wykonawca musi się wykazać należytym wykonaniem jednej roboty budowlanej o wartości co najmniej 100.000,00 zł brutto, polegającej na budowie lub przebudowie chodnika.

Postępowanie przetargowe jest prowadzone pod znakiem NI.272.39.2019 w Wydziale Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich.

W głosowaniu nad zatwierdzeniem specyfikacji wzięło udział czterech członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie zatwierdził specyfikację istotnych warunków zamówienia, którego przedmiotem jest przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3015P – ul. Szybska w Pyzdrach.

 

Pkt 6.1 Rozpatrzenie wniosku w sprawie udzielenia dotacji celowej na odbudowę tarasu i schodów pałacu w Bieganowie

Ilona Dębicka-Samek, naczelnik Wydziału Promocji, Kultury i Sportu poinformowała, że prezes Zarządu WMP Sp. z o .o. z siedzibą w Gdańsku wystąpił o dotację celową na odbudowę konstrukcji tarasu i schodów zespołu pałacowego w Bieganowie. Zaznaczyła, że ogólny koszt prac objętych wnioskiem wynosi 535.425,62 zł, a wysokość dotacji, o którą ubiega się wnioskodawca to 124.089,72 zł. Dodała, że wnioskodawcą jest osoba prywatna, formalnie istnieje możliwość przekazania dotacji.

Sprawa jest prowadzona pod znakiem NP.4123.3.2019 w Wydziale Promocji, Kultury i Sportu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie nie wyraził zgody na udzielenie dotacji celowej z uwagi na konieczność finansowania renowacji obiektów zabytkowych należących do powiatu wrzesińskiego.

 

Pkt 6.2 Rozpatrzenie wniosku w sprawie dofinansowania pikniku „Razem w rekreacji” organizowanego przez Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów

Joanna Musiałkiewicz, kierownik Referatu Spraw Społecznych i Zdrowia poinformowała, że wniosek dotyczy dofinansowania usługi transportowej do Ośrodka Sportowo-Rekreacyjnego w Czeszewie, gdzie został zaplanowany piknik dla członków Związku. Zaznaczyła, że podmiot ten otrzymał dotacje na realizację wszystkich zadań publicznych zgłoszonych w otwartym konkursie ofert.

Sprawa jest prowadzona pod znakiem NPZ.8031.10.2019 w Referacie Spraw Społecznych i Zdrowia.

Zarząd Powiatu jednomyślnie nie wyraził zgody na udzielenie dofinansowania z uwagi na przekazane dotacje na realizację innych zadań publicznych.

 

Pkt Sprawy bieżące, informacje, komunikaty.

Zamówienie uzupełniające do postępowania przetargowego na przebudowę drogi powiatowej Targowa Górka – Mała Górka

Anna Wolska-Wróblewska poinformowała, że zamówienie dotyczące przebudowy drogi Targowa Górka – Mała Górka przewiduje, zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, udzielenie zamówienia uzupełniającego, do wysokości 50% zamówienia podstawowego Zaznaczyła, że Wydział Dróg Powiatowych w ramach zamówienia z wolnej ręki zawnioskował do wykonawcy o rozszerzenie podstawowego zakresu robót. Wpłynęła oferta w kwocie 73.568,76 brutto.

Postępowanie przetargowe jest prowadzone pod znakiem NI.272.20.2019 w Wydziale Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich.

 

Zainstalowanie klimatyzatora w serwerowni w budynku bursy przy ul. Słowackiego 11 we Wrześni

Anna Wolska-Wróblewska wyjaśniła, że z uwagi na potrzebę montażu większej szafy serwerowej, zasadne jest zainstalowanie klimatyzacji w pomieszczeniu serwerowni w budynku bursy. Dodała, że zgodnie z wyceną, koszt montażu klimatyzacji szacuje się w kwocie około 6.000,00 zł netto.

Zarząd Powiatu jednomyślnie uznał zasadność ww. wydatku.

 

Sytuacja finansowa

Beata Matuszewska, skarbnik powiatu poinformowała, że dla zbilansowania bieżącej działalności powiatu wrzesińskiego, konieczne będzie zaciągnięcie kredytu na ten cel. Zauważyła, że sytuacja finansowa związana jest m.in. z:

 1. koniecznością sfinansowania podwyżek dla nauczycieli ze środków jednostek samorządu terytorialnego, a subwencja oświatowa jest niewystarczająca. Dodała, że z zapowiedzi premiera wynika, że samorządy nie otrzymają środków z budżetu państwa na sfinansowanie podwyżek;
 2. bieżącą działalnością Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii, która generuje większe koszty niż uzyskiwane wpływu do budżetu.

Ponadto wnioskowała o wyjaśnienie zasad funkcjonowania i sposobu finansowania szkółki kolarskiej.

Odnosząc się do informacji o naborze do szkoły kolarskiej Stefan Tomczak, członek Zarządu wyjaśnił, że:

 1. prezes Wielkopolskiego Związku Kolarskiego zaproponował staroście Dionizemu Jaśniewiczowi utworzenie szkółki kolarskiej z udzieleniem środków finansowych na zakup sprzętu i strojów oraz zatrudnienie trenera (500 zł netto/miesiąc przez okres 10 miesięcy);
 2. starosta wyraził chęć utworzenia takiej szkółki na terenie powiatu wrzesińskiego;
 3. pełniąc funkcję naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu nadzorował utworzenie szkółki, jednak z uwagi na brak trenera, szkółka nie została uruchomiona;
 4. od września 2019 r. w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni pracę podejmie nauczyciel, który będzie mógł pełnić funkcję trenera w szkółce kolarskiej;
 5. powiat wrzesiński będzie musiał ponieść wkład własny w  wysokości 10.000,00 zł;
 6. dofinansowanie, które powiat może uzyskać wynosi około 40-50.000,00 zł;
 7. uruchomienie szkółki wiąże się z koniecznością utworzenia uczniowskiego klubu sportowego przy ZSZ nr 2, gdyż jedynie w takiej formie szkółka może funkcjonować.

 

W pkt. Wolne głosy i wnioski członkowie Zarządu nie podjęli dyskusji. Z uwagi na zrealizowanie porządku obrad Waldemar Grzegorek zamknął posiedzenie.

Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano.

 1. Waldemar Grzegorek              
 2. Robert Balicki                           
 3. Stefan Tomczak                         
 4. Rafał Zięty                              

 

Protokołowała:

Natalia Kowalczyk-Jakubowska, inspektor

drukuj (Protokół nr 47 / 2019)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Waldemar Grzegorek
 • opublikował: Natalia Kowalczyk-Jakubowska
  data publikacji: 2019-08-06 14:06

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj oświadczenie o dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.
Zastosuj