Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

Protokół nr 49 / 2019

PROTOKÓŁ NR 49/2019

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU WRZESIŃSKIEGO

z dnia 29 lipca 2019 r.

 

Dionizy Jaśniewicz, starosta wrzesiński otworzył posiedzenie i stwierdził obecność trzech członków Zarządu Powiatu, co stanowiło quorum do podejmowania uchwał i decyzji w sprawach objętych porządkiem obrad.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie przyjął proponowany porządek obrad.

Porządek obrad stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

 

Pkt 1.1 i pkt 1.2 Podjęcie uchwał w sprawach: powołania komisji / nadania komisji przetargowej regulaminu pracy w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na przebudowę drogi powiatowej nr 2159P w m. Nowy Folwark

Anna Wolska-Wróblewska, naczelnik Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich poinformowała, że w związku z planowaną przebudową drogi powiatowej w Nowym Folwarku, powołuje się komisję przetargową i nadaje jej regulamin pracy w celu sprawnego przeprowadzenia postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy tego zamówienia.

Projekty uchwał znajdują się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu (symbol klasyfikacyjny SOR.0024.2019).

W głosowaniu nad projektami uchwał wzięło udział trzech członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie podjął uchwały:

 1. nr 273/2019 w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na przebudowę drogi powiatowej nr 2159P w m. Nowy Folwark,
 2. nr 274/2019 w sprawie nadania regulaminu pracy komisji przetargowej powołanej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na przebudowę drogi powiatowej nr 2159P w m. Nowy Folwark.

 

Pkt 1.3 Podjęcie uchwały w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem jest przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2906P Mikuszewo - gr. Powiatu - Pogorzelica

Anna Wolska-Wróblewska poinformowała, że najkorzystniejszą ofertę w przedmiotowym postępowaniu przetargowym, w kwocie 277.621,46 zł brutto, złożył Zakład Wielobranżowy „Trans-Bruk” z siedzibą w Nekli. Zaznaczyła, że na sfinansowanie zamówienia zamawiający zamierzał przeznaczyć kwotę 300.000,00 zł.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu (symbol klasyfikacyjny SOR.0024.2019).

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział trzech członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie podjął uchwałę nr 275/2019 w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem jest przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2906P Mikuszewo – gr. Powiatu – Pogorzelica.

 

Pkt 1.4 Podjęcie uchwały w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem jest zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i akcesoriów komputerowych - część III akcesoria komputerowe

Anna Wolska-Wróblewska poinformowała, że na realizację tej części przedmiotowego postępowania przetargowego wpłynęła oferta w kwocie 8.965,47 zł, a zamawiający przeznaczył na jej sfinansowanie kwotę 12.300,00 zł.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu (symbol klasyfikacyjny SOR.0024.2019).

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział trzech członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie podjął uchwałę nr 276/2019 w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem jest zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i akcesoriów komputerowych - część III akcesoria komputerowe.

 

Pkt 1.5 i pkt. 1.6 Podjęcie uchwał w sprawach: odrzucenia oferty oraz unieważnienia części I / unieważnienia części II postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i akcesoriów komputerowych

Anna Wolska-Wróblewska poinformowała, że w ramach poszczególnych części przedmiotowego postępowania przetargowego, na realizację:

 1. I części wpłynęła jedna oferta, która była niezgodna z treścią specyfikacji, dlatego też stosownie do art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych podlega odrzuceniu,
 2. II części wpłynęła oferta, której cena przewyższała kwotę, jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na jej sfinansowanie. Oferta opiewała na kwotę 16.434,03 zł, a na tą część zamówienia przeznaczono kwotę 10.000,00 zł.

Projekty uchwał znajdują się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu (symbol klasyfikacyjny SOR.0024.2019).

W głosowaniu nad projektami uchwał wzięło udział trzech członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie podjął uchwały:

 1. nr 277/2019 w sprawie odrzucenia oferty oraz unieważnienia części I postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i akcesoriów komputerowych,
 2. nr 278/2019 w sprawie unieważnienia części II postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i akcesoriów komputerowych.

 

Pkt 1.7 Podjęcie uchwały w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem jest zakup i dostawa wyposażenia kuchennego-gastronomicznego do budynku bursy we Wrześni przy ul. Słowackiego 11

Anna Wolska-Wróblewska poinformowała, że wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, odstąpił od podpisania umowy z uwagi na zmianę cen i dostępności asortymentu. Zaznaczyła, że zgodnie z art. 94 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, w tej sytuacji, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny. Dodała, że biorąc powyższe pod uwagę, kolejną najkorzystniejszą ofertę złożył wykonawca Swisspol Ltd Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu. Cena oferty wynosiła 15.510,18 zł i mieściła się w kwocie, jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zadania tj. w kwocie 23.772,01 zł.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu (symbol klasyfikacyjny SOR.0024.2019).

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział trzech członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie podjął uchwałę nr 279/2019 w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem jest zakup i dostawa wyposażenia kuchennego-gastronomicznego do budynku bursy we Wrześni przy ul. Słowackiego 11 w ramach modernizacji i rozbudowy Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”.

 

Pkt 1.8 Podjęcie uchwały w sprawie unieważnienia postępowania przetargowego, którego przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia dla pracowni w budynku Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach do celów dydaktyczno-szkoleniowych - technika połączeń śrubowych

Anna Wolska-Wróblewska poinformowała, że w przedmiotowym postępowaniu przetargowym wpłynęła jedna oferta, która podlega odrzuceniu, zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 7b ustawy Prawo zamówień publicznych, gdyż wadium nie zostało wniesione w sposób prawidłowy tj. wpłynęło po upływie terminu składania ofert. Zaznaczyła, że na tej podstawie ww. postępowanie zostaje unieważnione.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu (symbol klasyfikacyjny SOR.0024.2019).

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział trzech członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie podjął uchwałę nr 280/2019 w sprawie unieważnienia postępowania przetargowego, którego przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia dla pracowni w budynku Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach do celów dydaktyczno-szkoleniowych - technika połączeń śrubowych.

 

Pkt 1.9 Podjęcie uchwały w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem jest dostawa wyposażenia dla pracowni w budynku Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach do celów dydaktyczno-szkoleniowych - wyposażenie meblowe warsztatowe

Anna Wolska-Wróblewska poinformowała, że najkorzystniejszą ofertę w kwocie 61.621,77 zł złożył wykonawca TEZAP spółka jawna z siedzibą w Dzierżoniowie. Dodała, że na realizację zamówienia zamawiający zamierzał przeznaczyć kwotę 69.939,62 zł.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu (symbol klasyfikacyjny SOR.0024.2019).

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział trzech członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie podjął uchwałę nr 281/2019 w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem jest dostawa wyposażenia dla pracowni w budynku Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii
w Grzymysławicach do celów dydaktyczno-szkoleniowych – wyposażenie meblowe warsztatowe
.

 

Pkt 1.10 Podjęcie uchwały w sprawie przekazania na rzecz Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni środka trwałego uzyskanego w ramach realizowanego zadania inwestycyjnego pn. „Budowa i wyposażenie Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w celu realizacji projektu Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”

Anna Wolska-Wróblewska poinformowała, że na rzecz Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej zostaną przekazane stacje zrobotyzowane do celów dydaktyczno-szkoleniowych wraz z komponentami, których łączna wartość opiewała na kwotę 3.169.341,00 zł.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu (symbol klasyfikacyjny SOR.0024.2019).

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział trzech członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie podjął uchwałę nr 282/2019 w sprawie przekazania na rzecz Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni środka trwałego uzyskanego w ramach realizowanego zadania inwestycyjnego pn. „Budowa i wyposażenie Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w celu realizacji projektu Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”.

 

Pkt 1.11 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości miesięcznych limitów kwotowych na korzystanie z usług telefonii komórkowej, dostępu do Internetu w telefonach komórkowych i Internetu mobilnego oraz ustalenia zasad rozliczania opłat za korzystanie z usług telefonii komórkowej wraz z Internetem przez jednostki organizacyjne powiatu wrzesińskiego

Elżbieta Helman, kierownik Referatu Gospodarczego poinformowała, że zmiany w treści uchwały wynikają ze zmian organizacyjnych i zapotrzebowania zgłaszanego przez użytkowników telefonów komórkowych w Starostwie i jednostkach organizacyjnych.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu (symbol klasyfikacyjny SOR.0024.2019).

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział trzech członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie podjął uchwałę nr 283/2019 w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości miesięcznych limitów kwotowych na korzystanie z usług telefonii komórkowej, dostępu do Internetu w telefonach komórkowych i Internetu mobilnego oraz ustalenia zasad rozliczania opłat za korzystanie z usług telefonii komórkowej wraz z Internetem przez jednostki organizacyjne powiatu wrzesińskiego.

 

Pkt 1.12 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr 239/2019 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 9 lipca 2019 r. w sprawie przyznania środków budżetowych na zlecanie realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w 2019 roku

Joanna Musiałkiewicz, kierownik Referatu Spraw Społecznych i Zdrowia poinformowała, że jeden z oferentów, który uzyskał dotację na realizację zadania publicznego w otwartym konkursie ofert, nie podpisał umowy o wsparcie realizacji zadania i tym samym zrezygnował z otrzymanych środków finansowych. Zaznaczyła, że ogólna kwota dotacji przyznanych w konkursie zmniejszyła się o kwotę 3.000,00 zł, która zostanie przeznaczona na realizację zadań bieżących Referatu.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu (symbol klasyfikacyjny SOR.0024.2019).

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział trzech członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie podjął uchwałę nr 284/2019 zmieniającą uchwałę nr 239/2019 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 9 lipca 2019 r. w sprawie przyznania środków budżetowych na zlecanie realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego
w 2019 roku
.

 

Pkt 1.13 Podjęcie uchwały w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji wynikających z art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych

Beata Matuszewska, skarbnik powiatu poinformowała, że:

 1. plan dochodów wynosił 127.227.631,94 zł i został zrealizowany w kwocie 52.066.534,36 zł, co stanowi 40,92 % wykonania planu,
 2. plan wydatków wynosił 133.286.417,38 zł i został zrealizowany w kwocie 49.698.991,55 zł, co stanowi 37,29 % wykonania planu.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu (symbol klasyfikacyjny SOR.0024.2019).

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział trzech członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie podjął uchwałę nr 285/2019 w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji wynikających z art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych.

 

Pkt 1.14 – 1.16 Podjęcie uchwał w sprawach: zmiany uchwały budżetowej, planu finansowego dochodów i wydatków oraz planu finansowego zadań zakresu administracji rządowej

Beata Matuszewska poinformował, że został zwiększony plan finansowy dotacji celowych na 2019 r. w kwotach:

 1. 34.410.00 zł z przeznaczeniem na realizację programu „Dobry start” przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie i Ośrodek Wspomagania Dziecka i Rodziny,
 2. 20.202,00 zł z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
 3. 65.068,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie skutków podwyższenia uposażeń oraz pozostałych należności od 01.01.2019 r. strażakom pełniącym służbę w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni,
 4. 2.214,00 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków na gospodarkę nieruchomościami - operaty szacunkowe niezbędne do ustalenia wysokość odszkodowania za drogi.

Dodała, że zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę 11.131,00 zł i przeznacza się te środki dla Starostwa Powiatowego na przygotowanie pomieszczeń na potrzeby szkoły muzycznej.

W głosowaniu nad uchwałami wzięło udział trzech członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie podjął uchwały:

 1. nr 286/2019 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2019 rok,
 2. nr 287/2019 w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2019 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej,
 3. nr 288/2019 w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2019 rok.

Uchwały znajdują się w zbiorze aktów normatywnych Zarządu Powiatu w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu (symbol klasyfikacyjny SOR.0025.2019).

 

Pkt 2.1 Przedstawienie rozstrzygnięcia nadzorczego stwierdzającego nieważność uchwały nr 45/VIII/2019 Rady z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu wrzesińskiego w 2019 roku

Joanna Musiałkiewicz poinformowała, że wojewoda wielkopolski stwierdził nieważność ww. uchwały Rady wskazując na istotne naruszenie art. 94 ust. 1 ustawy Prawo farmaceutyczne mówiącego, iż rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych powinien być dostosowany do potrzeb ludności i zapewnić dostępność świadczeń również w porze nocnej, w niedzielę i święta oraz inne dni wolne od pracy. Dodała, że funkcjonowanie jednej apteki całodobowej w powiecie, w opinii organu nadzorczego, nie stanowi realizacji obowiązku zapewnienia mieszkańcom możliwości korzystania z usług farmaceutycznych w ww. dni. Przypomniała, że proponowany rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych był konsultowany z burmistrzami i wójtem gmin powiatu wrzesińskiego oraz Wielkopolską Izbą Aptekarską, którzy nie wnieśli uwag. Nadmieniła, że aptekarze nie są zainteresowani pełnieniem dyżurów w porze nocnej, niedziele i święta.

Jacek Sławski, radca prawny poinformował, że zgodnie z art. 85 ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym, rozstrzygnięcia organu nadzorczego dotyczące powiatu, podlegają zaskarżeniu do sądu administracyjnego z powodu niezgodności z prawem, w terminie 30 dni od dnia ich doręczenia. Dodał, że podstawą do wniesienia skargi w tym zakresie jest uchwała Rady. Podkreślił, że w uzasadnieniu skargi należałoby wskazać na fakt, iż:

 1. organ nadzoru wkroczył w kompetencje Rady Powiatu wskazując jak powinien być zorganizowany rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych, organ nadzoru nie jest uprawniony do rozstrzygania spraw, a jedynie do kontrolowania podejmowanych działań,
 2. proponowany rozkład godzin pracy aptek został pozytywnie zaopiniowany przez burmistrzów i wójta gmin powiatu wrzesińskiego, a także Wielkopolską Izbę Aptekarską w Poznaniu,
 3. w latach wcześniejszych wojewoda wielkopolski nie wnosił zastrzeżeń do podjętych uchwał Rady mimo, że w rozkładach godzin pracy aptek w powiecie wrzesińskim, dyżur w porze nocnej, niedziele, święta i dni ustawowo wolne, pełniła zawsze tylko jedna apteka w mieście Września,
 4. organ nadzoru naruszył zasadę proporcjonalności, gdyż nie stwierdził nieważności uchwał podjętych w tym samym zakresie przez rady powiatów w innych miastach województwa wielkopolskiego.

Zarząd Powiatu jednomyślnie uzgodnił, że należy przeprowadzić rozmowy z aptekarzami informujące o opinii organu nadzorczego i podjąć działania w celu wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody wielkopolskiego.

 

Pkt 2.2 Przedstawienie tematów związanych z realizacją budowy zaplecza dydaktyczno-sportowego przy ul. Wojska Polskiego 1 we Wrześni

Anna Wolska-Wróblewska poinformowała, że z uwagi na wyniki ekspertyzy rzeczoznawcy, proponuje się wydzielić z harmonogramu robót, w tej chwili, część prac zewnętrznych i wewnętrznych związanych z wykonaniem kanalizacji sanitarnej, montażem podłogi sportowej i odwodnieniem terenu. Dodała, że zgodnie z opinią inspektorów nadzoru, zasadne jest, by w serwerowni w budynku zaplecza dydaktyczno-sportowego zamontować klimatyzator. Nadmieniła, że koszt zakupu szacuje się w kwocie 6.500,00 zł netto. Ponadto poinformowała, że inspektor branży sanitarnej wskazuje na potrzebę montażu systemu przyzywowego w łazienkach, którego koszt szacuje się w kwocie około 8.850,00 zł. Dodała, że przepisy nie nakładają obowiązku montażu takiego systemu w budowanym obiekcie użyteczności publicznej. Zaznaczyła, że sfinansowanie zakupu klimatyzatora i systemu przyzyzowego w budynku zaplecza dydaktyczno-sportowego jest możliwe ze środków stanowiących oszczędności z zakończonych postępowań przetargowych.

Zarząd Powiatu jednomyślnie zaakceptował ww. rozwiązania.

 

Pkt 2.3 Przedstawienie pytań dotyczących postępowania na dostawę wyposażenia dla pracowni w budynku CBiRNT do celów dydaktyczno-szkoleniowych, podzielonego na 5 części

Anna Wolska-Wróblewska poinformowała, że w ramach przedmiotowego postępowania przetargowego, ale już po upływie terminu na udzielenie odpowiedzi, wpłynęło pytanie dotyczące podania modelu urządzenia wskazanego w części V – wycinarka laserowa. Podkreśliła, że z uwagi wskazany fakt, udzielenie odpowiedzi nie jest konieczne.

 

Pkt 3 Zatwierdzenie specyfikacji istotnych warunków zamówienia, którego przedmiotem jest przebudowa drogi powiatowej nr 2159P w m. Nowy Folwark

Anna Wolska-Wróblewska poinformowała, że:

 1. szczegółowy zakres robót został określony w opisie przedmiotu zamówienia,
 2. termin rozpoczęcia robót budowlanych ustala się na dzień protokolarnego przekazania placu budowy,
 3. termin wykonania przedmiotu umowy ustala się do dnia 30 września 2019 r.,
 4. wykonawcy muszą wykazać się należytym wykonaniem roboty budowlanej o wartości co najmniej 100.000,00 zł brutto polegającej na budowie lub przebudowie drogi,
 5. wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o kryterium: cena oferty – 60%
  i gwarancja jakości – 40%.

Postępowanie przetargowe jest prowadzone pod znakiem NI.272.41.2019 w Wydziale Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich.

W głosowaniu nad zatwierdzeniem specyfikacji wzięło udział trzech członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie zatwierdził specyfikację istotnych warunków zamówienia, którego przedmiotem jest przebudowa drogi powiatowej nr 2159P w m. Nowy Folwark.

 

Pkt 4.1 Zaopiniowanie wniosku w sprawie zwiększenia wymiaru godzin wychowania fizycznego w Liceum Ogólnokształcącym im. H. Sienkiewicza

Katarzyna Starzyńska, zastępca naczelnika Wydziału Edukacji poinformowała, że dyrektor Liceum Ogólnokształcącego wystąpił o możliwość zwiększenia wymiaru godzin wychowania fizycznego w jednej grupie międzyoddziałowej, której uczennice trenują lacrosse. Dodała, że szkoła współpracuje z już w tym zakresie z federacją i klubem z Poznania.

Sprawa jest prowadzona pod znakiem NE.4323.7.6.2019 w Wydziale Edukacji.

Zarząd Powiatu jednomyślnie wyraził zgodę na zwiększenie wymiaru godzin wychowania fizycznego w Liceum Ogólnokształcącym.

 

Pkt 4.2 Zaopiniowanie wniosku w sprawie uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 432 na odcinku Ruszkowo
- Grzymysławice”

Jerzy Kaczorowski, zastępca naczelnika Wydziału Budownictwa, Środowiska i Rolnictwa poinformował, że Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu planując rozbudowę drogi wojewódzkiej wystąpił do Zarządu Powiatu Wrzesińskiego o opinię, gdyż projektowana inwestycja w części będzie przebiegać na terenie gminy Nekla (skrzyżowanie z drogą powiatową nr 2929P Racławki – Chwalibogowo i drogą gminną nr 404526P Mystki – Targowa Górka). Dodał, że planowana inwestycji obejmuje m.in. rozbudowę drogi wojewódzkiej (wzmocnienie jezdni wraz z poszerzeniem), rozbudowę i budowę skrzyżowań, budowę chodników i zjazdów.

Sprawa jest prowadzona pod znakiem WB.673.4.2019 w Wydziale Budownictwa, Środowiska
i Rolnictwa.

Zarząd Powiatu zaopiniował pozytywnie wniosek w sprawie uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 432 na odcinku Ruszkowo - Grzymysławice”.

 

Pkt 5 Udzielenie pełnomocnictwa

Zarząd Powiatu jednomyślnie udzielił pełnomocnictwa pani Małgorzacie Nowaczyk, geodecie powiatowemu do odbioru końcowego etapu prac polegających na opracowaniu bazy danych obiektów topograficznych oraz bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu.

Pełnomocnictwo znajduje się w zbiorze pełnomocnictw Zarządu Powiatu w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu (symbol klasyfikacyjny SOR.0027.2019).

 

W pkt. Sprawy bieżące, informacje, komunikaty oraz w pkt. Wolne głosy i wnioski członkowie Zarządu nie podjęli dyskusji. Z uwagi na zrealizowanie porządku obrad Dionizy Jaśniewicz zamknął posiedzenie.

 

Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano.

 1. Dionizy Jaśniewicz                   
 2. Robert Balicki                           
 3. Rafał Zięty                               

 

Protokołowała:

Natalia Kowalczyk-Jakubowska, inspektor

drukuj (Protokół nr 49 / 2019)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dionizy Jaśniewicz
 • opublikował: Natalia Kowalczyk-Jakubowska
  data publikacji: 2019-08-26 11:25

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj oświadczenie o dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.
Zastosuj