Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

Protokół nr 51 / 2019

PROTOKÓŁ NR 51/2019

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU WRZESIŃSKIEGO

z dnia 8 sierpnia 2019 r.

 

Dionizy Jaśniewicz, starosta wrzesiński otworzył posiedzenie i stwierdził obecność czterech członków Zarządu Powiatu, co stanowiło quorum do podejmowania uchwał i decyzji w sprawach objętych porządkiem obrad.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie przyjął proponowany porządek obrad.

Porządek obrad stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

 

Pkt 1 Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Powiatowej Szkoły Muzycznej I stopnia we Wrześni

Olga Kośmińska-Giera, naczelnik Wydziału Edukacji poinformowała, że komisja konkursowa, po przeprowadzeniu analizy formalnej dokumentacji złożonej przez kandydatów na stanowisko dyrektora szkoły muzycznej, podjęła decyzję o odmowie dopuszczenia ich do postępowania konkursowego. Zaznaczyła, że członkowie komisji uznali, iż oferty nie zawierały wszystkich wymaganych dokumentów, a ponadto jeden z kandydatów nie spełniał wymagań określonych w ogłoszeniu o konkursie. Dodała, że zgodnie z § 8 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły artystycznej, organ prowadzący szkołę zatwierdza konkurs albo unieważnienia go i zarządza jego ponowne przeprowadzenie.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu (symbol klasyfikacyjny SOR.0024.2019).

W głosowaniu nad podjęciem uchwały wzięło udział czterech członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie podjął uchwałę nr 291/2019 w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Powiatowej Szkoły Muzycznej I stopnia we Wrześni.

Pkt 2.1 Przedstawienie sytuacji związanej z powierzeniem stanowiska dyrektora Powiatowej Szkoły Muzycznej I stopnia we Wrześni

Olga Kośmińska-Giera poinformowała, że szkoła muzyczna, zgodnie z porozumieniem zawartym z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz uchwałą Rady nr 49/VII/2019 z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie założenia publicznej szkoły muzycznej I stopnia, zacznie funkcjonować z dniem 1 września 2019 r. Zaznaczyła, że zgodnie z art. 63 ust. 12 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, jeśli w wyniku konkursu nie wyłoniono kandydata, organ prowadzący powierza to stanowisko ustalonemu kandydatowi, w porozumieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny. Dodała, że zgodnie z art. 63 ust. 21 cytowanej ustawy, stanowisko dyrektora szkoły powierza się na 5 lat szkolnych, a uzasadnionych przypadkach na okres krótszy, jednak nie krótszy niż 1 rok szkolny.

Sprawa jest prowadzona pod nr NE.2111.1.2019 w Wydziale Edukacji.

Zarząd Powiatu zapoznał się z koncepcją pani Liliany Kuczy dotyczącej funkcjonowania i rozwoju Powiatowej Szkoły Muzycznej. Uzasadniając potrzebę funkcjonowania szkoły muzycznej we Wrześni, kandydatka zaznaczyła, że jest to zwieńczenie idei promowanej od wielu lat, dzięki której utalentowane dzieci i młodzież będą mogły być objęte fachową edukacją muzyczną oraz zasilą szeregi działających już organizacji i instytucji muzycznych.

Stosownie do art. 63 ust. 12 i ust. 21 ustawy Prawo oświatowe, Zarząd Powiatu jednomyślnie:

 1. zaproponował kandydaturę pani Liliany Kuczy na stanowisko dyrektora Powiatowej Szkoły Muzycznej I stopnia we Wrześni,
 2. zdecydował, by stanowisko dyrektora szkoły powierzyć kandydatowi na okres 2 lat szkolnych, z uwagi na fakt, iż jest to nowo utworzona placówka.

Zgodnie z przywołaną ustawą, stanowisko dyrektora szkoły muzycznej zostanie powierzone po uzyskaniu pozytywnej opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny.

Pkt 2.2 Przedstawienie możliwości aplikowania o dofinansowanie na realizację inwestycji drogowych w ramach Funduszu Dróg Samorządowych w 2020 r. oraz przyjęcie projektów uchwał Rady w przedmiotowej sprawie

Bartłomiej Kaczmarzewski, naczelnik Wydziału Dróg Powiatowych poinformował, że na realizację zadań powiatowych ze środków Funduszu, w ramach ogłoszonego naboru, istnieje możliwość otrzymania dofinansowania w wysokości do 60% kosztów realizacji tego zadania. Z uwagi na aktualność dokumentacji projektowych, zaproponował, by wstąpić o dofinansowanie:

 1. przebudowy odcinka drogi powiatowej nr 2901P Zapowiednia – Wrąbczynek – Zagórów o długości około 2,545 km. Kosztorys szacunkowy opiewa na kwotę około 4.800.000,00 zł,
 2. przebudowy drogi powiatowej nr 2153P – budowy ciągu pieszo-rowerowego w miejscowości Nekla o długości około 750 mb. Kosztorys inwestorski opiewa na kwotę 690.000,00 zł,
 3. przebudowy drogi powiatowej nr 2159P Czerniejewo – Września w miejscowości Nowy Folwark i Psary Polskie o długości około 2 km. Kosztorys inwestorski opiewa na kwotę 5.000.000,00 zł.

Zaznaczył, że wnioski o dofinansowanie budowy ciągu pieszo-rowerowego na odcinku Gutowo Małe – Grzybowo i przebudowy drogi powiatowej nr 2930P Grzymysławice – Chwalibogowo – Osowo, złożone w naborze Funduszu Dróg Samorządowych w kwietniu br. znajdują się na liście rekomendowanej do udzielenia dofinansowania.

W głosowaniu nad przyjęciem projektów uchwał Rady wzięło udział czterech członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie przyjął projekty uchwał Rady w sprawach wyrażenia woli przystąpienia w 2020 roku do realizacji zadania pn.

 1. Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2901P Zapowiednia – Wrąbczynek – Zagórów w ramach Funduszu Dróg Samorządowych”,
 2. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2153P – budowa ciągu pieszo-rowerowego w miejscowości Nekla w ramach Funduszu Dróg Samorządowych”,
 3. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2159P Czerniejewo – Września w m. Nowy Folwark i Psary Polskie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych”.

Projekty uchwał Rady znajdują się w zbiorze projektów uchwał Rady Powiatu w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu (symbol klasyfikacyjny SOR.0006.2019).

Pkt 2.3 Przedstawienie statusu Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach

Tomasz Mackiewicz, kierownik Centrum przedstawił sytuację finansową jednostki. Zaznaczył, że od stycznia do lipca br. Centrum uzyskało dochody w kwocie około 143.000,00 zł za zrealizowane szkolenia od przedsiębiorców. Dodał, że w chwili obecnej firmy zgłosiły zapotrzebowanie na organizację szkoleń w okresie od sierpnia do listopada br. za kwotę około 360.000,00 zł (koszty pracownicze, catering, zatrudnienie trenera i dodatkowe koszty np. wynajem sceny). Podkreślił, że opracowując metodologię finansową Centrum do jednostki dofinansowującej, proponuje się przyjąć założenie, iż wynajmujący będzie opłacał koszt wynajmu sali szkoleniowej/wykładowej i części wspólnej dzielonej proporcjonalnie do wielkości wynajmowanego pomieszczenia z uwzględnieniem liczby osób uczestniczących w szkoleniu.

Dionizy Jaśniewicz zaproponował, by stworzyć zespół składający się z przedstawicieli Starostwa i Centrum, który opracuje metodologię finansowania Centrum we współpracy z przedstawicielami Wojewódzkiego Urzędu Marszałkowskiego.

Pkt 2.4 Przedstawienie tematów związanych z budową bursy przy ul. Wojska Polskiego 1 we Wrześni

Anna Wolska-Wróblewska, naczelnik Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich poinformowała, że wykonawca budowy bursy, firma Medicsystemart, nie przedstawiła harmonogramu robót i nie podjęła prac budowlanych mimo deklaracji o ich rozpoczęciu. Dodała, że podwykonawca generalnego wykonawcy wystąpił do powiatu wrzesińskiego jako inwestora o zapłatę roszczenia z tytułu wykonanych robót budowalnych tj. wyburzenia garaży i fundamentów, zerwaniu nawierzchni asfaltowej oraz wykonania wykopu pod budynek. Powołując się na art. 6471 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny inwestor odpowiada solidarnie z wykonawcą (generalnym wykonawcą) za zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcy z tytułu wykonanych przez niego robót budowlanych, których szczegółowy przedmiot został zgłoszony inwestorowi przez wykonawcę lub podwykonawcę przed przystąpieniem do wykonywania tych robót. Podkreśliła, że roboty te nie zostały zgłoszone, dlatego też roszczenie o zapłatę wynagrodzenia podwykonawcy jest bezzasadne.

Sprawa jest prowadzona pod nr NI.7013.7.2018 w Wydziale Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich.

Pkt 3.1 Zatwierdzenie specyfikacji istotnych warunków zamówienia, którego przedmiotem jest zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania

Anna Wolska-Wróblewska poinformowała, że w związku z niewyłonieniem wykonawcy w przeprowadzonej procedurze przetargowej, proponuje się ogłosić kolejny przetarg na zakup zestawu komputerowego, drukarek laserowych, oprogramowania do grafiki wektorowej, przełącznika sieciowego i monitorów. Dodała, że ww. sprzęt komputerowy i oprogramowanie będzie przeznaczone na potrzeby Starostwa Powiatowego.

Postępowanie przetargowej jest prowadzone pod nr NI.272.43.2019 w Wydziale Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich.

W głosowaniu nad zatwierdzeniem specyfikacji wzięło udział czterech członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie zatwierdził specyfikację istotnych warunków zamówienia, którego przedmiotem jest zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania.

Pkt 3.2 Zatwierdzenie modyfikacji postępowania na dostawę wyposażenia dla pracowni w budynku Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach do celów dydaktyczno-szkoleniowych - część III meble warsztatowe

Anna Wolska- Wróblewska poinformowała, że w wyniku analizy studium wykonalności pojawiły się nieścisłości z informacjami zamieszczonymi w opisie przedmiotu zamówienia, dotyczącymi ilości kupowanego wyposażenia. Zaznaczyła, że modyfikacja uszczegóławia ww. kwestie. Dodała, że w związku z tą zmianą, proponuje się przedłużyć termin składania ofert z dnia 12.08. na dzień 23.08.2019 r.

Postępowanie przetargowej jest prowadzone pod nr NI.272.32.2019 w Wydziale Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich.

W głosowaniu nad zatwierdzeniem modyfikacji specyfikacji wzięło udział czterech członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie zatwierdził modyfikację postępowania na dostawę wyposażenia dla pracowni w budynku Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach do celów dydaktyczno-szkoleniowych – część III meble warsztatowe.

Pkt 4.1 Podjęcie uchwały w sprawie unieważnienia postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest dostawa i montaż dwurzędowych trybun składanych teleskopowych na 160 miejsc siedzących w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa budynku na cele dydaktyczno - sportowe wraz z planem zagospodarowania terenu, infrastrukturą techniczną, drogami dojazdowymi wraz z przebudową istniejącego parkingu naziemnego”

Anna Wolska-Wróblewska poinformowała, że postępowanie przetargowe zostanie unieważnione, zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 7) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, gdyż jest obarczone wadą niemożliwą do usunięcia. Wyjaśniła, że nie jest możliwe dostarczenie wymaganej ilości trybun teleskopowych, zgodnej z opisem przedmiotu zamówienia, z uwagi na błąd projektowy. Zaznaczyła, że należy dokonać weryfikacji opisu przedmiotu zamówienia i przeprowadzić ponowną procedurę przetargową na wyłonienie dostawcy trybun do budynku zaplecza dydaktyczno-sportowego przy ul. Wojska Polskiego 1 we Wrześni.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu (symbol klasyfikacyjny SOR.0024.2019).

W głosowaniu nad podjęciem uchwały wzięło udział czterech członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie podjął uchwałę nr 292/2019 w sprawie unieważnienia postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest dostawa i montaż dwurzędowych trybun składanych teleskopowych na 160 miejsc siedzących w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa budynku na cele dydaktyczno – sportowe wraz z planem zagospodarowania terenu, infrastrukturą techniczną, drogami dojazdowymi wraz z przebudową istniejącego parkingu naziemnego”.

Pkt 4.2 Podjęcie uchwały w sprawie unieważnienia postępowania przetargowego, którego przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia dla pracowni w budynku Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach do celów dydaktyczno-szkoleniowych – wyposażenie spawalnicze

Anna Wolska-Wróblewska poinformowała, że oferta firmy Z.U.H. Elkot z siedzibą w Kielcach, podlega odrzucenia na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2) ustawy Prawo zamówień publicznych, gdyż jej treść jest niezgodna ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu (symbol klasyfikacyjny SOR.0024.2019).

W głosowaniu nad podjęciem uchwały wzięło udział czterech członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie podjął uchwałę nr 293/2019 w sprawie unieważnienia postępowania przetargowego, którego przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia dla pracowni w budynku Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach do celów dydaktyczno-szkoleniowych – wyposażenie spawalnicze.

Pkt 4.3 Podjęcie uchwał w sprawach: zmiany uchwały budżetowej, planu finansowego dochodów i wydatków oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej

Anna Trubacz, główna księgowa poinformowała, że plan dotacji celowych na 2019 r. został zwiększony o kwoty:

 1. 96.025,00 zł na finansowanie działalności zespołów orzekania o niepełnosprawności,
 2. 3.012,50 zł na zadania realizowane przez powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności,
 3. 52.203,00 zł na realizację dodatku wychowawczego,
 4. 5.966,00 zł na sporządzanie operatów szacunkowych niezbędnych do ustalenia wysokości odszkodowań,
 5. 18.090,00 zł na realizację zadań wynikających z ustawy Karta Polaka.

Dodała, że w wykazie zadań majątkowych dokonuje się zmiany polegającej na przeniesieniu kwoty 11.000,00 zł z planu wydatków zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2922P na odcinku Sokolniki – Szamarzewo” na zadanie pn. „Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3015P”. Nadmieniła, że w związku z końcowym rozliczeniem projektu pn. „Bądź na topie – zdobądź poszukiwane kwalifikacje”, konieczne będzie dokonanie zwrotu dotacji wraz z odsetkami w kwocie 4.450,00 zł.

W głosowaniu nad uchwałami wzięło udział czterech członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie podjął uchwały:

 1. nr 294/2019 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2019 rok,
 2. nr 295/2019 w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2019 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej,
 3. nr 296/2019 w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2019 rok.

Pkt Sprawy bieżące, informacje, komunikaty.

Zarząd Powiatu jednomyślnie wyraził zgodę na skrócenie terminu gwarancji do dnia 29.07.2021 r. firmie Megamaszyny Rafał Pająk z siedzibą w miejscowości Spórok w związku z dostarczeniem sprzętu i podpisaniem protokołu końcowego miesiąc przed wyznaczonym terminem.

Sprawa jest prowadzona pod nr NI.272.16.2018 w Wydziale Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich.

W pkt. Wolne głosy i wnioski członkowie Zarządu nie podjęli dyskusji. Z uwagi na zrealizowanie porządku obrad Dionizy Jaśniewicz zamknął posiedzenie.

 

Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano.

 1. Dionizy Jaśniewicz                    
 2. Robert Balicki                           
 3. Stefan Tomczak                       
 4. Rafał Zięty                             

 

Protokołowała:

Natalia Kowalczyk-Jakubowska, inspektor                                                       

drukuj (Protokół nr 51 / 2019)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dionizy Jaśniewicz
 • opublikował: Natalia Kowalczyk-Jakubowska
  data publikacji: 2019-08-29 14:34

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj oświadczenie o dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.
Zastosuj