Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

Protokół nr 53 / 2019

PROTOKÓŁ NR 53/2019

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU WRZESIŃSKIEGO

z dnia 22 sierpnia 2019 r.

 

Dionizy Jaśniewicz, starosta wrzesiński otworzył posiedzenie i stwierdził obecność czterech członków Zarządu Powiatu, co stanowiło quorum do podejmowania uchwał i decyzji w sprawach objętych porządkiem obrad.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie przyjął proponowany porządek obrad.

Porządek obrad stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

 

Pkt 1 Rozpatrzenie pisma w sprawie zapewnienia opieki nad dziećmi do 7 lat umieszczanymi w Ośrodku Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkowie

Magdalena Zając, dyrektor Ośrodka poinformowała, że w trybie interwencyjnym, od czerwca do połowy sierpnia br. przyjęto 7 dzieci z terenu powiatu wrzesińskiego w wieku od 22 miesięcy do 7 lat. Zaznaczyła, że placówka, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i zezwoleniem wojewody wielkopolskiego, jest przystosowana do pobytu 25 osób w trybie socjalizacyjnym i 5 wychowanków umieszczonych w trybie interwencyjnym. Podkreśliła, że dzieci umieszczone w Ośrodku, w ostatnim czasie, powinny być objęte rodzinną formą opieki. Zaznaczyła, że sytuacja rodzinna tych dzieci nie wskazuje na to, by mogły opuścić placówkę przed okresem dostosowania jej do wymogów ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej tj. zmniejszenia liczby wychowanków do 14 osób, w terminie do 31 grudnia 2020 r. Nadmieniła, że obecnie dwoje dzieci z powiatu wrzesińskiego jest umieszczonych w placówce w powiecie złotowskim. Podkreśliła, że sąsiednie powiaty znajdują się w podobnej sytuacji, gdyż wnioskują o możliwość umieszczania dzieci ze swojego terenu w placówkach opiekuńczych w powiecie wrzesińskim. Zaznaczyła, że w Ośrodku zgodnie z zezwoleniem wojewody, nie powinny przebywać dzieci poniżej 10 roku życia.

Sprawa jest prowadzona pod nr NPZ.814.1.2019 w Referacie Spraw Społecznych i Zdrowia.

Magdalena Zając zaznaczyła, że mając na celu zabezpieczenie pobytu dzieci z terenu powiatu wrzesińskiego, które są umieszczane w placówkach w trybie interwencyjnym, należy rozważyć:

 1. tworzenie rodzinnej pieczy zastępczej,
 2. możliwość utworzenia dwóch placówek 14-osobowych.

Poinformowała, że w budynku Ośrodka, na jednej działce, nie mogą być utworzone, zgodnie z cytowaną ustawą, dwie placówki mimo iż jego powierzchnia pozwoliłaby na taki podział. Dodała, że koszty utrzymania tego obiektu są wysokie, a po jego przekształceniu w placówkę 14-osobową znacznie wzrosną. Zauważyła, że obecne położenie placówki w małej miejscowości oddalonej od Wrześni generuje koszty związane z dojazdem wychowanków do szkół, na praktyki lub wizyty lekarskie.

Zarząd Powiatu jednomyślnie uzgodnił, że należy opracować koncepcję funkcjonowania placówki w kontekście umieszczania dzieci w trybie interwencyjnym i konieczności jej dostosowania do standardów zgodnych z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie rodzinnej pieczy zastępczej.

Pkt 2.1 Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie wrzesińskim (V)” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Małgorzata Nowacka, zastępca dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy poinformowała, że wniosek na realizację ww. projektu został pozytywnie zaopiniowany przez instytucję finansującą, a do podpisania umowy konieczne jest przedłożenie uchwały organu stanowiącego. Zaznaczyła, że projekt jest realizowany od początku 2019 r., a jego celem jest objęcie 219 osób bezrobotnych, powyżej 29 roku życia, aktywizacją zawodową w formie staży, szkoleń i udzielania jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej.

Projekt uchwały Rady znajduje się w zbiorze projektów uchwał w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu (symbol klasyfikacyjny SOR.0006.2019).

W głosowaniu nad przyjęciem projektu uchwały Rady wzięło udział czterech członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie wrzesińskim (V)” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Pkt 2.2 Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Powiatu Wrzesińskiego

Bożena Nowacka, sekretarz powiatu poinformowała, że zgodnie z art. 3d ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, Rada Powiatu może powołać młodzieżową radę do celów opiniodawczych i konsultacyjnych. Dodała, że jest to organ samorządowy młodzieży uczęszczającej do szkół ponadpodstawowych. Zaznaczyła, że proponuje się, by m.in.:

 1. w skład rady wchodziło 19 radnych,
 2. kadencja Rady trwała 3 lata,
 3. sesje zwyczajne odbywały się nie rzadziej niż raz na pół roku,
 4. liczbę mandatów przysługujących każdej ze szkół ustalił starosta wrzesiński.

Projekt uchwały Rady znajduje się w zbiorze projektów uchwał w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu (symbol klasyfikacyjny SOR.0006.2019).

W głosowaniu nad przyjęciem projektu uchwały Rady wzięło udział czterech członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Powiatu Wrzesińskiego.

 

Pkt 2.3 Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Wrzesińskiego zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Wrzesińskiego

Bożena Nowacka poinformowała, że w związku z założeniem publicznej szkoły muzycznej uchwałą nr 49/VIII/2019 Rady z dnia 1 lipca 2019 r., konieczne jest uzupełnienie wykazu jednostek organizacyjnych w Statucie Powiatu Wrzesińskiego.

Projekt uchwały Rady znajduje się w zbiorze projektów uchwał w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu (symbol klasyfikacyjny SOR.0006.2019).

W głosowaniu nad przyjęciem projektu uchwały Rady wzięło udział czterech członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu Wrzesińskiego zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Wrzesińskiego.

 

Pkt 2.4 Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Zespołu Szkół Politechnicznych we Wrześni do projektu „Von der Teilung bis zur Zusammenarbeit - wir schweiβen Europa zusammen!” („Od podziału do współpracy
 - zespalamy Europę!”) w ramach Programu Erasmus+

Olga Kośmińska-Giera, naczelnik Wydziału Edukacji poinformowała, że Zespół Szkół Politechnicznych planuje przystąpić do projektu „Od podziału do współpracy – zespalamy Europę!” w ramach Programu Erasmus+. Zaznaczyła, że projekt będzie realizowany od 1 września 2019 r. do 31 sierpnia 2021 r. i dotyczy renowacji cmentarza poewangelickiego w Sokolnikach. Dodała, że całkowita wartość projektu wynosi 80.479,83 zł.

Projekt uchwały Rady znajduje się w zbiorze projektów uchwał w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu (symbol klasyfikacyjny SOR.0006.2019).

W głosowaniu nad przyjęciem projektu uchwały Rady wzięło udział czterech członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Zespołu Szkół Politechnicznych we Wrześni do projektu „Von der Teilung bis zur Zusammenarbeit - wir schweiβen Europa zusammen!” („Od podziału do współpracy - zespalamy Europę!”) w ramach Programu Erasmus+.

 

Pkt 2.5 Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Wrzesińskiego zmieniającej uchwałę w sprawie organizacji wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych zaliczanych do sektora finansów publicznych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Wrzesiński

Beata Matuszewska, skarbnik powiatu poinformowała, że w związku z założeniem szkoły muzycznej, należy uzupełnić wykaz jednostek obsługiwanych przez Starostwo Powiatowe w zakresie rachunkowości, sprawozdawczości i obsługi płacowej. Dodała, że zgodnie z art. 6b ust. 2 ustawy o samorządzie powiatowym, do kompetencji Rady należy określenie jednostek obsługiwanych i zakresu przedmiotowego tej obsługi. Przypomniała, że uchwała określająca organizację wspólnej obsługi została podjęta w grudniu 2016 r. i należy ją zaktualizować w związku z powstaniem nowej jednostki organizacyjnej.

Projekt uchwały Rady znajduje się w zbiorze projektów uchwał w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu (symbol klasyfikacyjny SOR.0006.2019).

W głosowaniu nad przyjęciem projektu uchwały Rady wzięło udział czterech członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu Wrzesińskiego zmieniającej uchwałę w sprawie organizacji wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych zaliczanych do sektora finansów publicznych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Wrzesiński.

 

Pkt 3.1 Podjęcie uchwały w sprawie wniosku o zwołanie sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu Wrzesińskiego

Olga Kośmińska-Giera poinformowała, że w dniu 22 sierpnia 2019 r. wpłynęła odpowiedź Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie zgody na zmianę siedziby szkoły muzycznej z ul. Leśnej 10 na ul. Wojska Polskiego 1 we Wrześni. Zaznaczyła, że w związku z powyższym, konieczne jest dokonanie zmiany uchwały nr 49/VIII/2019 Rady z dnia 1 lipca 2019 r. w sprawie założenia publicznej szkoły muzycznej I stopnia. Dodała, że z uwagi na procedury organizacyjne związane z rozpoczęciem działalności szkoły z dniem 1 września 2019 r. tj. uzyskaniem NIP-u, Regon-u, ustanowieniem trwałego zarządu, zasadne jest podjęcie ww. uchwały Rady.

W związku z powyższym Zarząd Powiatu, stosownie do art. 15 ust. 7 ustawy o samorządzie powiatowym, wnioskował o zwołanie sesji nadzwyczajnej. Zgodnie z cytowaną ustawą, przewodniczący Rady jest zobowiązany zwołać sesję w ciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu (symbol klasyfikacyjny SOR.0024.2019).

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział czterech członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie podjął uchwałę nr 300/2019 w sprawie wniosku o zwołanie sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu Wrzesińskiego.

 

Pkt 3.2 Podjęcie uchwały w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem jest przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3015P

Grzegorz Stangreciak, zastępca naczelnika Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich poinformował, że najkorzystniejszą ofertę, w kwocie 260.721,96 zł brutto, złożył Zakład Drogowy Sp. z o.o. z siedzibą w Psarach Małych, gm. Września. Dodał, że na realizację zadania przeznaczono kwotę niższą tj. 250.000,00 zł, jednak z uwagi na oszczędności wynikające z realizacji innych procedur przetargowych dotyczących zadań inwestycyjnych, możliwe jest dokonanie wyboru oferty z ceną wyższą niż pierwotnie przewidziano.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu (symbol klasyfikacyjny SOR.0024.2019).

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział czterech członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie podjął uchwałę nr 301/2019 w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem jest przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3015P.

 

Pkt 3.3 Podjęcie uchwały w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem jest przebudowa drogi powiatowej nr 2159 w m. Nowy Folwark

Grzegorz Stangreciak poinformował, że najkorzystniejszą ofertę, w kwocie 232.521,72 zł brutto, złożył Zakład Wielobranżowy Trans Bruk z siedzibą w Nekli, gm. Nekla. Zaznaczył, że cena oferty mieści się w kwocie 250.000,00 zł, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zamówienia.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu (symbol klasyfikacyjny SOR.0024.2019).

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział czterech członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie podjął uchwałę nr 302/2019 w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem jest przebudowa drogi powiatowej nr 2159 w m. Nowy Folwark.

 

Pkt 3.4 Podjęcie uchwały w sprawie przekazania na rzecz Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni środka trwałego uzyskanego w ramach realizowanego zadania inwestycyjnego pn. „Budowa i wyposażenie Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w celu realizacji projektu „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”

Grzegorz Stangreciak poinformował, że na podstawie protokołu zostaną przekazane m.in.: tokarka, frezarka sterowana numerycznie, urządzenia i sprzęt do sali szkoleniowej z zakresu podstaw elektroniki i elektrotechniki oraz wyposażenie teleinformatyczne. Dodał, że wartość księgowa brutto przekazywanego wyposażenia Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii wynosi 6.525.600,00 zł.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu (symbol klasyfikacyjny SOR.0024.2019).

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział czterech członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie podjął uchwałę nr 303/2019 w sprawie przekazania na rzecz Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni środka trwałego uzyskanego w ramach realizowanego zadania inwestycyjnego pn. „Budowa i wyposażenie Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w celu realizacji projektu „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”.

 

Pkt 3.5 – 3.7 Podjęcie uchwał w sprawach udzielenia upoważnienia dyrektorowi Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej we Wrześni / dyrektorowi Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza we Wrześni / dyrektorowi Zespołu Szkół Politechnicznych im. Bohaterów Monte Cassino we Wrześni

Olga Kośmińska-Giera poinformowała, że w związku z powierzeniem stanowisk dyrektorów na okres od 1 września 2019 r. do 31 sierpnia 2024 r., udziela się upoważnienia do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności jednostki.

Projekty uchwał znajdują się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu (symbol klasyfikacyjny SOR.0024.2019).

W głosowaniu nad podjęciem uchwał wzięło udział czterech członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie podjął uchwały:

 1. nr 304/2019 w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Elżbiecie Tomczak dyrektorowi Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej we Wrześni,
 2. nr 305/2019 w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Violetcie Zdunowskiej dyrektorowi Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza we Wrześni,
 3.  nr 306/2019 w sprawie udzielenia upoważnienia Panu Bogdanowi Nowakowi dyrektorowi Zespołu Szkół Politechnicznych im. Bohaterów Monte Cassino we Wrześni.

Pkt 3.8 – 3.12 Podjęcie uchwał w sprawach nieodpłatnego przekazania mienia w postaci wyposażenia pracowni przedmiotowych oraz pomocy dydaktycznych

Olga Kośmińska-Giera poinformowała, że mienie, które jest przekazywane szkołom ponadpodstawowym i Zespołowi Szkół Specjalnych, zostało zakupione w ramach projektu „Nauka to lubię! – kompleksowy program rozwojowy szkół ponadgimnazjalnych oraz szkoły specjalnej na terenie powiatu wrzesińskiego”.

Projekty uchwał znajdują się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu  w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu (symbol klasyfikacyjny SOR.0024.2019).

W głosowaniu nad podjęciem uchwał wzięło udział czterech członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie podjął uchwały:

 1. nr 307/2019 w sprawie nieodpłatnego przekazania mienia w postaci wyposażenia pracowni przedmiotowych oraz pomocy dydaktycznych Liceum Ogólnokształcącemu im. Henryka Sienkiewicza we Wrześni,
 2. nr 308/2019 w sprawie nieodpłatnego przekazania mienia w postaci wyposażenia pracowni przedmiotowych oraz pomocy dydaktycznych Zespołowi Szkół Politechnicznych im. Bohaterów Monte Cassino we Wrześni,
 3. nr 309/2019 w sprawie nieodpłatnego przekazania mienia w postaci wyposażenia pracowni przedmiotowych oraz pomocy dydaktycznych Zespołowi Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. gen. dr Romana Abrahama we Wrześni,
 4. nr 310/2019 w sprawie nieodpłatnego przekazania mienia w postaci wyposażenia pracowni przedmiotowych oraz pomocy dydaktycznych Zespołowi Szkół Zawodowych nr 2 im. Powstańców Wielkopolskich we Wrześni,
 5. nr 311/2019 w sprawie nieodpłatnego przekazania mienia w postaci wyposażenia pracowni przedmiotowych oraz pomocy dydaktycznych Zespołowi Szkół Specjalnych im. Janusza Korczaka we Wrześni.

 

Pkt 3.13) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii dla przebiegów dróg wojewódzkich na terenie województwa wielkopolskiego na obszarze powiatu wrzesińskiego

Bartłomiej Kaczmarzewski, naczelnik Wydziału Dróg Powiatowych poinformował, że w proponowanej zmianie przebiegów dróg wojewódzkich uwzględniono zarządzenia Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad dotyczące nadania numerów drogom wojewódzkim i zmiany nazw ulic będących w ciągu dróg wojewódzkich w miejscowościach mających status miast.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu (symbol klasyfikacyjny SOR.0024.2019).

W głosowaniu nad podjęciem uchwały wzięło udział czterech członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie podjął uchwałę nr 312/2019 w sprawie wyrażenia opinii dla przebiegów dróg wojewódzkich na terenie województwa wielkopolskiego na obszarze powiatu wrzesińskiego.

 

Pkt 4.1 Przedstawienie wniosków Komisji Skarg, Wniosków i Petycji dotyczących drogi powiatowej nr 3662P Środa Wielkopolska – granica powiatu – Nekla

Bartłomiej Kaczmarzewski poinformował, że wnioski dotyczą poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym w zakresie:

 1. analizy istniejącego oznakowania oraz ewentualnego wprowadzenia ograniczenia prędkości i znaków informujących o braku skrajni drogowej (po uzgodnieniu z Komendą Powiatową Policji),
 2. wykonywania systematycznie koniecznej pielęgnacji drzew,
 3. wykonywania systematycznie bieżących napraw nawierzchni drogowej i uzupełniania ubytków w poboczach drogi z uwzględnieniem ochrony istniejącej alei drzew.

Zaznaczył, że na posiedzeniu komisji, jej członkowie uznali petycję w sprawie przebudowy przedmiotowej drogi za zasadną. Zaznaczył, że wykonanie tej inwestycji drogowej wiązać się będzie z co najmniej jednostronną wycinką drzew i uzyskaniem stosownych pozwoleń.

Sprawa jest prowadzona pod nr WD.7125.1.9.2019 w Wydziale Dróg Powiatowych.

Zarząd Powiatu jednomyślnie uzgodnił, że w celu rozpatrzenia ww. pisma należy skonsultować się z Komendą Policji i dokonać wizji lokalnej.

 

Pkt 4.2 Przedstawienie kwestii zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych

Bartłomiej Kaczmarzewski poinformował, że zostały rozstrzygnięte postępowania przetargowe na realizację inwestycji drogowych, a zaoszczędzone środki w kwocie około 231.000,00 zł proponuje się przeznaczyć na wykonanie, na podstawie zamówienia uzupełniającego, przebudowy odcinków dróg powiatowych Chlebowo – Mikuszewo i Sokolniki – Szamarzewo. Zaznaczył, że ww. inwestycje drogowe są w trakcie realizacji.

Zarząd Powiatu jednomyślnie wyraził zgodę na przyjęcie ww. rozwiązania.

 

Pkt 4.3 Przedstawienie propozycji przyznania wyróżnienia Lider Powiatu Wrzesińskiego

Mateusz Maserak, inspektor Wydziału Promocji, Kultury i Sportu poinformował, że proponuje się przyznać statuetki Lidera Powiatu Wrzesińskiego: pani Annie Kareńskiej-Tschurl, Kołu Pszczelarzy w Nekli, panu Dariuszowi Jurewiczowi, Panu Piotrowi Rogozińskiemu, Pani Arlecie Iglewskiej-Sierakowskiej, pani Honoracie Ziółkowskiej i panu Tadeuszowi Kicińskiemu. Dodał, że gminy powiatu wrzesińskiego złożyły wnioski o przyznanie tego wyróżnienia: panu Maciejowi Walickiemu, firmie Wawrzyn Robert Wawrzyniak, pani Małgorzacie Jakubowskiej, panu Michałowi Stefańskiemu, panu Wacławowi Świdurskiemu, pani Iwonie Bączkowskiej, pani Małgorzacie Bzowy i Miejskiemu Ludowemu Klubowi Sportowemu Orlik. Dodał, że wyróżnienia zostaną wręczone w czasie dożynek powiatowych.

Zarząd Powiatu jednomyślnie wyraził zgodę na przyznanie wymienionym osobom wyróżnienia Lider Powiatu Wrzesińskiego.

 

Pkt 4.4 Przedstawienie projektu apelu w sprawie pogarszającej się sytuacji finansowej szpitali powiatowych oraz przywrócenia oddziału udarowego w Szpitalu Powiatowym we Wrześni

Zarząd Powiatu jednomyślnie przyjął treść apelu Rady Powiatu Wrzesińskiego w przedmiotowej sprawie.

Projekt apelu znajduje się w zbiorze protokołów Rady Powiatu Wrzesińskiego (załącznik do protokołu nr XI/2019 Rady z dnia 29 sierpnia 2019 r.) w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod nr SOR.0002.8.2019.

 

Pkt 5.1 Rozpatrzenie wniosku w sprawie rozwiązania umowy zawartej na realizację zadania publicznego pn. „Obudź w Sobie Dzika IV”

Magdalena Frydryszak, inspektor Referatu Spraw Społecznych i Zdrowia poinformowała, że Stowarzyszenie Miłosław Biega wnioskuje, za porozumieniem stron, o rozwiązanie umowy dotacyjnej, w ramach której uzyskało dotację w kwocie 2.000,00 zł na realizację zadania publicznego. Dodała, że, za zgodą Zarządu Powiatu, gdy umowa jest jeszcze w trakcie realizacji, odsetki od pobranej dotacji mogą być anulowane.

Sprawa jest prowadzona pod nr NPZ.526.4.12.2019 w Referacie Spraw Społecznych i Zdrowia.

Zarząd Powiatu jednomyślnie wyraził zgodę na rozwiązanie umowy dotacyjnej i nienaliczanie odsetek.

 

Pkt 5.2 Rozpatrzenie wniosku w sprawie zgody na zawarcie umów najmu i użyczenia przez Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza we Wrześni

Rafał Pawlaczyk, inspektor Wydziału Nieruchomości poinformował, że stosownie do art. 43 ust. 2 pkt 3) ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, dyrektor Liceum Ogólnokształcącego wystąpił o zgodę na zawarcie kolejnych umów najmu i użyczenia sali gimnastycznej i powierzchni użytkowej.

Sprawa jest prowadzona pod nr NG.6844.1.6.2019 w Wydziale Nieruchomości.

Zarząd Powiatu jednomyślnie wyraził zgodę na zawarcie umów najmu i użyczenia przez Liceum Ogólnokształcące.

 

Pkt 6 Przedstawienie wniosków i pism dotyczących zmian w budżecie powiatu oraz przyjęcie projektów uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2019 rok i zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2019 – 2027

Beata Matuszewska, skarbnik powiatu poinformowała, że:

1. gminy powiatu wrzesińskiego udzieliły pomocy finansowej w kwotach: 20.000,00 zł z gminy Kołaczkowo, 30.000,00 zł z gminy Miłosław, 30.000,00 zł z gminy Nekla, 30.000,00 zł z gminy Pyzdry i 100.000,00 zł z gminy Września na zakup ambulansu ratowniczego na potrzeby Szpitala Powiatowego we Wrześni,

2. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu udzielił pomocy finansowej w kwocie 7.500,00 zł na akcję promującą selektywną zbiórkę odpadów,

3. plan dotacji celowej został zwiększony o kwotę 18.653,82 zł na pomoc dla repatriantów,

4. wpłynęło odszkodowanie w kwocie 7.169,00 zł za zniszczenie bariery energochłonnej w pasie drogowym drogi powiatowej nr 4181P w miejscowości Kruszyny,

5. Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących uzyskał wpływy w kwocie 29.741,00 zł za noclegi w internacie,

6. Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej uzyskało wpływy w kwotach:

 • 2.582,00 zł z tytułu otrzymanej darowizny i zwiększonych wpływów odsetek
  z rachunku bankowego,
 • 43.750,00 zł z tytułu kosztów wyżywienia uczniów bursy,

7. Dom Pomocy Społecznej uzyskał wpływy w kwocie 59.346,00 zł z tytułu kosztów utrzymania mieszkańców, uzyskanej darowizny i odszkodowania.

Zarząd Powiatu zaproponował następujące zmiany w wydatkach budżetowych powiatu wrzesińskiego:

 1. 60.000,00 zł na zakup ambulansu ratowniczego,
 2. 14.615,00 zł na wyrównanie wynagrodzenia za przepracowane godziny ponadwymiarowe w Zespole Szkół Specjalnych,
 3. 31.717,00 zł na zakup drukarki, nagłośnienia sali konferencyjnej, artykułów malarskich i wyposażenia do Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących,
 4. 109.330,00 zł na wypłacenie ekwiwalentu za używanie własnej odzieży roboczej, odpis na ZFŚS, nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących,
 5. 25.200,00 zł na wynajem sal lekcyjnych przez Zespół Szkół Politechnicznych,
 6. 150.000,00 zł na uzupełnienie środków do realizacji zadań przez Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej – Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii,
 7. 250.042,00 zł na funkcjonowanie nowo powstałej bursy szkolnej przy ul. Słowackiego 11 we Wrześni,
 8. 41.610,00 zł na zapłacenie nałożonej korekty finansowej przy realizacji projektu pn. Jesteśmy aktywni”,
 9. 14.120,00 zł na wypłatę nagród jubileuszowych i przywrócenie łączności awaryjnej dźwigu w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie,
 10. 21.934,00 zł na indywidualne nauczanie uczniów Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących,
 11. 53.000,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowej budowy hali garażowej wraz z częścią magazynowo-socjalną przy ul. Lipowej 2 w Bierzglinku na potrzeby Wydziału Dróg Powiatowych,
 12. 37.236,00 zł na działalność szkoły muzycznej I stopnia,
 13. 13.370,00 zł na otwarcie Powiatowej Szkoły Muzycznej I Stopnia i organizację VI Powiatowego Pikniku Naukowego,
 14. 70.000,00 zł na materiały promocyjne, wydruk Przeglądu Powiatowego i organizację dożynek powiatowych,
 15. 10.000,00 zł na zajęcia z piłki siatkowej oraz organizację Biegu Powstańców Wielkopolskich,
 16. 45.560,00 zł na udzielenie dotacji dla powiatu złotowskiego na utrzymanie dzieci z powiatu wrzesińskiego w placówce opiekuńczo-wychowawczej,
 17. 20.000,00 zł na wykonanie studium wykonalności w związku z zamiarem złożenia wniosku o dofinansowanie cyfryzacji geodezyjnej rejestrów publicznych powiatu wrzesińskiego.

Beata Matuszewska poinformowała, że wprowadza się nowe poręczenie dotyczące działania energooszczędnego w budynku przychodni Szpitala Powiatowego we Wrześni Sp. z o.o., które będzie współfinansowane z dotacji w kwocie 1.807.518,00 zł i pożyczki w kwocie 95.132,00 zł z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Dodała, że poręczenie dotyczy pożyczki w łącznej kwocie 108.300,00 zł i będzie przypadało w latach 2021 – 2032.

Projekty uchwał Rady znajdują się w zbiorze projektów uchwał w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu (symbol klasyfikacyjny SOR.0006.2019).

W głosowaniu nad przyjęciem projektów uchwał Rady wzięło udział czterech członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie przyjął projekty uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego:

 1. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2019 rok,
 2. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2019 – 2027.

Pkt 7 Sprawy bieżące, informacje, komunikaty.

W związku z niekontynuowaniem robót budowlanych przez firmę Medicsystemart Zarząd Powiatu podjął decyzję o odstąpieniu od umowy dotyczącej budowy budynku bursy przy ul. Wojska Polskiego 1 we Wrześni wzywając jednocześnie wykonawcę do zapłaty kar umownych.

Sprawa jest prowadzona pod nr 7013.7.2018 w Wydziale Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich.

W pkt. Wolne głosy i wnioski członkowie Zarządu nie podjęli dyskusji. Z uwagi na zrealizowanie porządku obrad Dionizy Jaśniewicz zamknął posiedzenie.

 

Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano.

 1. Dionizy Jaśniewicz                   
 2. Waldemar Grzegorek                
 3. Stefan Tomczak                       
 4. Rafał Zięty                                

 

 

Protokołowała:

Natalia Kowalczyk-Jakubowska, inspektor

drukuj (Protokół nr 53 / 2019)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dionizy Jaśniewicz
 • opublikował: Natalia Kowalczyk-Jakubowska
  data publikacji: 2019-09-18 08:29

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj oświadczenie o dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.
Zastosuj