Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

Protokół nr 55 / 2019

PROTOKÓŁ NR 55/2019

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU WRZESIŃSKIEGO

z dnia 29 sierpnia 2019 r.

 

Dionizy Jaśniewicz, starosta wrzesiński otworzył posiedzenie i stwierdził obecność wszystkich członków Zarządu Powiatu.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie przyjął proponowany porządek obrad.

Porządek obrad stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

 

Pkt 1.1 – 1.2 Podjęcie uchwał w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem jest zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i akcesoriów komputerowych – część I komputer i drukarki oraz część II oprogramowanie i sprzęt komputerowy

Anna Wolska-Wróblewska, naczelnik Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich poinformowała, że komisja przetargowa dokonała wyboru najkorzystniejszych ofert:

 1. ofertę wykonawcy Prime Computers Dariusz Leszczyński z siedzibą we Wrocławiu w kwocie 5.043,00 zł na realizację I części, a zamawiający zamierzał przeznaczyć na jej sfinansowanie kwotę 6.500,00 zł brutto,
 2. ofertę wykonawcy Dimnet Monika Mikołajczak z siedzibą we Wrześni w kwocie 9.266,00 zł na realizację II części, a zamawiający zamierzał przeznaczyć na jej sfinansowanie kwotę 10.000,00 zł brutto.

Projekty uchwał znajdują się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu (symbol klasyfikacyjny SOR.0024.2019).

W głosowaniu nad podjęciem uchwał wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie podjął uchwały:

 1. nr 315/2019 w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem jest zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i akcesoriów komputerowych – część I komputer i drukarki,
 2. nr 316/2019 w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem jest zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i akcesoriów komputerowych – część II oprogramowanie i sprzęt komputerowy.

 

Pkt 1.3 Podjęcie uchwały w sprawie założeń do opracowania projektu budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2020 rok

Beata Matuszewska, skarbnik powiatu poinformowała, że zgodnie z uchwałą nr 44/VIII/2015 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 26 czerwca 2015 r. określającą tryb prac nad projektem uchwały budżetowej, Zarząd Powiatu do dnia 31 sierpnia zobowiązany jest opracować założenia do projektu budżetu. Zaznaczyła, że prognozowane wielkości przyjęte przez Radę Ministrów do opracowania projektu budżetu państwa na 2020 r. wynoszą:

 1. realny wzrost PKB – 3,7 %,
 2. inflacja konsumpcyjna – 2,5 %,
 3. nominalny wzrost przeciętnego wynagrodzenia brutto w gospodarce – 6,0 %,
 4. nominalny wzrost przeciętnego wynagrodzenia brutto w sektorze przedsiębiorstw – 6,3 %.

Dodała, że minimalne wynagrodzenie za pracę w 2020 r. przyjmuje się według planowanej przez Radę Ministrów kwoty 2.450,00 zł. Podkreśliła, że zgodnie z harmonogramem prac nad projektem uchwały budżetowej, podjęcie uchwały w tej sprawie i w sprawie wieloletniej prognozy finansowej musi nastąpić do 15 listopada br.

Uchwała znajduje się w zbiorze aktów normatywnych Zarządu Powiatu w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu (symbol klasyfikacyjny SOR.0025.2019).

W głosowaniu nad podjęciem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie podjął uchwałę nr 317/2019 w sprawie założeń do opracowania projektu budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2020 rok.

 

Pkt 1.4 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr 534/2016 z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia stawek za najem lub dzierżawę pomieszczeń i powierzchni w szkołach i placówkach oświatowych, których prowadzenie należy do zadań własnych Powiatu Wrzesińskiego

Olga Kośmińska-Giera, naczelnik Wydziału Edukacji poinformowała, że ze względu na wzrost kosztów utrzymania szkół i placówek oświatowych, przekazanych w trwały zarząd, zasadne jest zwiększenie stawek wynajmowanych pomieszczeń. Dodała, że proponuje się, by dyrektorzy szkół, w uzasadnionych przypadkach, mogli wyrażać zgodę na udostępnienie obiektów z zastosowaniem niższej stawki i na zwolnienie z opłat.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu (symbol klasyfikacyjny SOR.0024.2019).

Stefan Tomczak, członek Zarządu zaznaczył, że stawki, szczególnie te dotyczące wynajmu pracowni informatycznych, są zbyt niskie, gdyż w przypadku zaistnienia szkód, środki uzyskane z wynajmu nie będą wystarczające na ich pokrycie.

Olga Kośmińska-Giera odpowiedziała, że dyrektorzy szkół nie wnieśli uwag do wysokości stawek proponowanych w projekcie uchwały.

W głosowaniu nad podjęciem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie podjął uchwałę nr 318/2019 zmieniającą uchwałę nr 534/2016 z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia stawek za najem lub dzierżawę pomieszczeń i powierzchni w szkołach i placówkach oświatowych, których prowadzenie należy do zadań własnych Powiatu Wrzesińskiego.

 

Pkt 1.5 Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Pani Lilianie Kuczy stanowiska dyrektora Powiatowej Szkoły Muzycznej I stopnia we Wrześni

Olga Kośmińska-Giera poinformowała, że wpłynęła pozytywna opinia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie powierzenia wskazanej przez Zarząd Powiatu kandydatce, stanowiska dyrektora Powiatowej Szkoły Muzycznej. Dodała, że zgodnie
z propozycją Zarządu, powierzenie nastąpi na 2 lata tj. od 1 września 2019 r. do 31 sierpnia 2021 r.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu (symbol klasyfikacyjny SOR.0024.2019).

W głosowaniu nad podjęciem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie podjął uchwałę nr 319/2019 w sprawie powierzenia Pani Lilianie Kuczy stanowiska dyrektora Powiatowej Szkoły Muzycznej I stopnia we Wrześni.

 

Pkt 1.6 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Lilianie Kuczy, dyrektorowi Powiatowej Szkoły Muzycznej I stopnia we Wrześni

Olga Kośmińska-Giera poinformowała, że w związku z powierzeniem stanowiska, dyrektorowi Powiatowej Szkoły Muzycznej udziela się upoważnienia do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności jednostki.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu (symbol klasyfikacyjny SOR.0024.2019).

W głosowaniu nad podjęciem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie podjął uchwałę nr 320/2019 w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Lilianie Kuczy, dyrektorowi Powiatowej Szkoły Muzycznej I stopnia we Wrześni.

 

Pkt 2.1 Rozpatrzenie wniosku w sprawie użyczenia stadionu lekkoatletycznego na rzecz Szkolnego Związku Sportowego

Olga Kośmińska-Giera poinformowała, że dyrektor Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących wystąpił o zgodę na użyczenie stadionu lekkoatletycznego na potrzeby organizacji zawodów sportowych dla dzieci szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych organizowanych przez Szkolny Związek Sportowy.

Sprawa jest prowadzona pod nr NE.4323.10.11.2019 w Wydziale Edukacji.

Zarząd Powiatu jednomyślnie wyraził zgodę na użyczenie stadionu lekkoatletycznego na wskazany cel.

 

Pkt 2.2 Rozpatrzenie wniosku w sprawie zatrudnienia nauczyciela posiadającego kwalifikacje z zakresu pedagogiki specjalnej w Zespole Szkół Politechnicznych

Olga Kośmińska-Giera poinformowała, że dyrektor Zespołu Szkół Politechnicznych wystąpił o zgodę na zatrudnienie nauczyciela posiadającego kwalifikacje z zakresu pedagogiki specjalnej dla ucznia niepełnosprawnego, który od 1 września br. rozpocznie naukę w klasie technik informatyk. Zaznaczyła, że zgodnie z § 7 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym, za zgodą organu prowadzącego, dyrektor szkoły dodatkowo zatrudnia nauczyciela.

Sprawa jest prowadzona pod nr NE.4323.9.4.2019 w Wydziale Edukacji.

Zarząd Powiatu jednomyślnie wyraził zgodę na zatrudnienie nauczyciela posiadającego kwalifikacje z zakresu pedagogiki specjalnej w Zespole Szkół Politechnicznych.

 

Pkt 2.3 Rozpatrzenie wniosku w sprawie współorganizacji powiatowych zawodów ochotniczych straży pożarnych

Paweł Puzdrakiewicz, inspektor ds. ochrony informacji niejawnych poinformował, że Zarząd Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych i Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej wystąpiły o dofinansowanie powiatowych zawodów dla ochotniczych straży pożarnych w Nekli. Dodał, że impreza jest organizowana cyklicznie, co dwa lata.

Sprawa jest prowadzona pod nr NB.5521.16.2019 w Referacie Bezpieczeństwa.

Zarząd Powiatu jednomyślnie wyraził zgodę na udzielenie dofinansowania w kwocie 2.000,00 zł.

 

Pkt 2.4 Rozpatrzenie wniosku w sprawie umorzenia należności/części należności lub rozłożenia na raty powstałej z tytułu korzystania z lokalu mieszkalnego przy ul. Gnieźnieńskiej 29 we Wrześni

Jolanta Pielak, naczelnik Wydziału Nieruchomości poinformowała, że zadłużenie wnioskującego w wysokości 11.377,03 zł powstało w wyniku nieuiszczania, w okresie od marca 2014 r. do marca 2015 r. należności z tytułu korzystania z lokalu mieszkalnego
o powierzchni 79 m2 przy ul. Gnieźnieńskiej we Wrześni. Dodała, że wnioskujący został wezwany do udokumentowania trudnej sytuacji finansowej, jednak w piśmie przedstawił tylko kwoty, które były potrącane z wynagrodzenia na zobowiązania komornicze.

Sprawa jest prowadzona pod nr NG.6845.2.6.2019 w Wydziale Nieruchomości.

Zarząd Powiatu jednomyślnie uznał, że nie istnieją przesłanki do umorzenia lub rozłożenia należności na raty.

 

Pkt 2.5 Rozpatrzenie wniosku w sprawie zakupu publikacji pt. „Gdybym mógł…” Wojciecha Kościelskiego

Joanna Musiałkiewicz, zastępca naczelnika Wydziału Promocji, Kultury i Sportu przedstawiła propozycję zakupu publikacji reprintu wierszy Wojciecha Kościelskiego w ilości 100 egzemplarzy za kwotę 2.100,00 zł brutto. Dodała, że pierwodruk został wydany przez matkę autora, twórczynię Fundacji im. Kościelskich w Genewie.

Sprawa jest prowadzona pod nr NP.403.9.2019 w Wydziale Promocji, Kultury i Sportu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie wyraził zgodę na zakup publikacji pt. „Gdybym mógł…” Wojciecha Kościelskiego.

 

Pkt 3 Przedstawienie koncepcji miejskiego planu zagospodarowania przestrzennego w Bierzglinku dla terenu będącego własnością powiatu wrzesińskiego

Jolanta Pielak poinformowała, że koncepcja obejmuje tereny o powierzchni 20,6514 ha, należące do powiatu wrzesińskiego, położone w Bierzglinku. Przypomniała, że w 2016 r. Minister Rolnictwa w ramach proponowanej wówczas koncepcji, odmówił zgody na odrolnienie terenu o powierzchni 9,220 ha, a jego decyzję podtrzymał Wojewódzki Sąd Administracyjny. Zaznaczyła, że urbaniści z gminy Września przystąpili do opracowania nowej koncepcji zagospodarowania ww. terenu, która przewiduje zabudowę mieszkaniową wielorodzinną (wysokość budynków mieszkalnych nie więcej niż 17,0 m, maksymalnie cztery kondygnacje nadziemne), zabudowę usługową z terenami zieleni urządzonej (wysokość budynków usługowych nie więcej niż 10,0 m, maksymalnie dwie kondygnacje nadziemne) i tereny zieleni urządzonej. Dodała, że wystąpiono do burmistrza Wrześni o rozszerzenie zakresu katalogu proponowanych funkcji budynków usługowych o usługi związane z opieką społeczną.

Zarząd Powiatu nie zgłosił uwag do przedstawionej koncepcji.

 

Pkt 4 Zatwierdzenie specyfikacji istotnych warunków zamówienia, którego przedmiotem jest dostawa i montaż dwurzędowych trybun składanych teleskopowych na 160 miejsc siedzących do zaplecza dydaktyczno-sportowego przy ul. Wojska Polskiego 1 we Wrześni

Anna Wolska-Wróblewska poinformowała, że procedura przetargowa w przedmiotowym zakresie nie została rozstrzygnięta z uwagi na błąd projektowy, który uniemożliwiał wykonawcy dostarczenie wymaganej ilości trybun składanych. Zaznaczyła, że z tego powodu, przedmiot zamówienia stanowią stałe trybuny ze składanymi oparciami.

Postępowanie przetargowe jest prowadzone pod nr NI.272.45.2019 w Wydziale Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich.

W głosowaniu nad zatwierdzeniem specyfikacji wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie zatwierdził specyfikację istotnych warunków zamówienia, którego przedmiotem jest dostawa i montaż dwurzędowych trybun składanych teleskopowych na 160 miejsc siedzących do zaplecza dydaktyczno-sportowego przy ul. Wojska Polskiego 1 we Wrześni.

 

Dalsza część porządku obrad została zrealizowana po zakończeniu XI sesji Rady Powiatu Wrzesińskiego.

 

Pkt 5.1 Podjęcie uchwały w sprawie pełnomocnictwa dla Pana Eugeniusza Wiśniewskiego dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy we Wrześni do realizacji projektu pn. „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie wrzesińskim (V)” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Bożena Nowacka, sekretarz powiatu poinformowała, że w związku z podjęciem w dniu 29 sierpnia br. uchwały Rady w sprawie przystąpienia do projektu dotyczącego aktywizacji zawodowej osób powyżej 29 roku życia, konieczne jest udzielenie dyrektorowi jednostki pełnomocnictwa do jego realizacji.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu (symbol klasyfikacyjny SOR.0024.2019).

W głosowaniu nad podjęciem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie podjął uchwałę nr 321/2019 w sprawie pełnomocnictwa dla Pana Eugeniusza Wiśniewskiego dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy we Wrześni do realizacji projektu pn. „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie wrzesińskim (V)” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Pkt 5.2 – 5.3 Podjęcie uchwał w sprawach: planu finansowego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej na 2019 r.

Beata Matuszewska, skarbnik powiatu poinformowała, że zmiany w budżecie powiatu, przyjęte przez Radę w uchwale nr 64/XI/2019 w dniu 29 sierpnia br., skutkują koniecznością dostosowania planu finansowego dochodów i wydatków oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej.

W głosowaniu nad uchwałami wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie podjął uchwały:

 1. nr 322/2019 w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2019 r. według szczegółowości klasyfikacji budżetowej,
 2. nr 323/2019 w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2019 rok.

 

Pkt 5.4 Podjęcie uchwał w sprawach: rozwiązania stosunku pracy z Panią Magdaleną Zając Dyrektorem Ośrodka Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkowie oraz cofnięcia udzielonych pełnomocnictw

Magdalena Śmidowicz, kierownik Referatu Kadr poinformowała, że rozwiązuje się umowę o pracę z dyrektorem Ośrodka Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkowie, za porozumieniem stron, z dniem 31 sierpnia 2019 r. Dodała, że w związku z powyższym, należy również podjąć uchwałę o cofnięciu pełnomocnictwa do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności jednostki.

Projekty uchwał znajdują się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu (symbol klasyfikacyjny SOR.0024.2019).

W głosowaniu nad podjęciem uchwał wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie podjął uchwały:

 1. nr 324/2019 w sprawie rozwiązania stosunku pracy z Panią Magdaleną Zając Dyrektorem Ośrodka Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkowie,
 2. nr 325/2019 w sprawie cofnięcia pełnomocnictwa Pani Magdalenie Zając Dyrektorowi Ośrodka Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkowie.

 

Pkt 5.5 i 5.6 Podjęcie uchwał w sprawach: powierzenia wykonywania innej pracy niż określona w umowie o pracę oraz udzielenia pełnomocnictw Panu Andrzejowi Szablikowskiemu Dyrektorowi Ośrodka Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkowie

Magdalena Śmidowicz poinformowała, że stanowisko dyrektora Ośrodka Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkowie, do czasu wyłonienia nowego dyrektora, powierza się z dniem 1 września 2019 r. panu Andrzejowi Szablikowskiemu, pracownikowi Ośrodka. Zaznaczyła, że w związku z powyższym, w drodze uchwał udziela się pełnomocnictw do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności i reprezentowania powiatu wrzesińskiego przed sądami i organami administracji publicznej
w sprawach związanych z działalnością statutową jednostki.

Projekty uchwał znajdują się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu (symbol klasyfikacyjny SOR.0024.2019).

W głosowaniu nad podjęciem uchwał wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie podjął uchwały:

 1. nr 326/2019 w sprawie powierzenia wykonywania innej pracy niż określona w umowie o pracę,
 2. nr 327/2019 i nr 328/2019 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu Andrzejowi Szablikowskiemu Dyrektorowi Ośrodka Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkowie.

W pkt. Sprawy bieżące, informacje, komunikaty oraz w pkt. Wolne głosy i wnioski członkowie Zarządu nie podjęli dyskusji. Z uwagi na zrealizowanie porządku obrad Dionizy Jaśniewicz zamknął posiedzenie.

 

Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano.

 1. Dionizy Jaśniewicz                    
 2. Waldemar Grzegorek                
 3. Robert Balicki                          
 4. Stefan Tomczak                         
 5. Rafał Zięty                                

 

Protokołowała:

Natalia Kowalczyk-Jakubowska, inspektor

drukuj (Protokół nr 55 / 2019)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dionizy Jaśniewicz
 • opublikował: Natalia Kowalczyk-Jakubowska
  data publikacji: 2019-09-18 08:47

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj oświadczenie o dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.
Zastosuj