Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

Protokół nr 60 / 2019

PROTOKÓŁ NR 60/2019

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU WRZESIŃSKIEGO

z dnia 10 września 2019 r.

 

Dionizy Jaśniewicz, starosta wrzesiński otworzył posiedzenie i stwierdził obecność wszystkich członków Zarządu Powiatu.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie przyjął proponowany porządek obrad.

Porządek obrad stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

 

Pkt 1 Omówienie spraw związanych z realizowanymi inwestycjami

Anna Wolska-Wróblewska, naczelnik Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich poinformowała, że procedury przetargowe na dostawę wyposażenia do Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w zakresie: mechatroniki, techniki napędowej, techniki połączeń śrubowych, przenośnika transportowego i wyposażenia spawalniczego po raz kolejny nie zostały rozstrzygnięte. Zaznaczyła, że zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 4) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, w tej sytuacji można udzielić zamówienia z wolnej ręki wykonawcom, którzy zostaną zaproszeni do negocjacji.

Ponadto Anna Wolska-Wróblewska poinformowała, że budynek Centrum Badań w Grzymysławicach i budynek bursy przy ul. Słowackiego 11 we Wrześni zostały przekazane ich jednostce nadrzędnej tj. Powiatowemu Centrum Edukacji Zawodowej. Zaproponowała, by na podstawie porozumienia określającego współpracę w zakresie realizacji gwarancji i rękojmi, zarządcy obiektów m.in. zgłaszali usterki, uczestniczyli przy odbiorze napraw, nadzorowali wykonywanie przeglądów technicznych.

Zarząd Powiatu jednomyślnie:

 1. wyraził zgodę na udzielenie zamówienia z wolnej ręki na dostawę wskazanego wyposażenia do Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach,
 2. uzgodnił, że czynności związane z realizacją gwarancji w obiektach nowo wybudowanych/przekazanych jednostkom organizacyjnym powinni pełnić ich kierownicy/zarządcy.

 

Pkt 2 Przedstawienie kwestii zakupu generatora wniosków do elektronicznej obsługi konkursów ofert

Joanna Musiałkiewicz, zastępca naczelnika Wydziału Promocji, Kultury i Sportu poinformowała, że zakup programu do elektronicznej obsługi konkursów ofert szacuje się w kwocie około 5.000,00 zł (pakiet 100 wniosków). Dodała, że roczny koszt opieki serwisowej będzie wynosił około 1.500,00 zł.

Zarząd Powiatu jednomyślnie wyraził zgodę na zakup generatora wniosków do elektronicznej obsługi konkursów ofert.

 

Pkt 3.1 Rozpatrzenie wniosku w sprawie włączenia starostwa w organizację Festynu Parafialnego Zespołu Caritas

Joanna Musiałkiewicz poinformowała, że zespół parafialny Cartis w Pyzdrach organizuje festyn ze zbiórką środków finansowych dla dzieci, osób starszych i niepełnosprawnych z parafii. Zaznaczyła, że udzielenie wsparcia finansowego nie jest możliwe.

Sprawa jest prowadzona pod nr NP.055.79.2019 w Wydziale Promocji, Kultury i Sportu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie nie udzielił dofinansowania na ww. cel.

 

Pkt 3.2 Rozpatrzenie wniosku w sprawie przekazania gadżetów powiatowych na uroczystość z okazji pasowania na ucznia w Samorządowej Szkole Podstawowej nr 3 we Wrześni

Joanna Musiałkiewicz poinformowała, że nauczyciel szkoły wystąpił o gadżety promocyjne na uroczystość pasowania uczniów klasy pierwszej.

Sprawa jest prowadzona pod nr NP.055.80.2019 w Wydziale Promocji, Kultury i Sportu.

Zarząd Powiatu negatywnie rozpatrzył przedmiotowy wniosek.

 

Pkt 3.3 Rozpatrzenie wniosku w sprawie dofinansowania na ubezpieczenie OC oraz wkład własny potrzebny na przystąpienie do Narodowego Programu Rozwoju Kolarstwa Szkółki Kolarskiej we Wrześni

Joanna Musiałkiewicz poinformowała, że szkółka kolarska wystąpiła o dofinansowanie na usługi trenerskie, zakup rowerów, rolek, strojów i kasków. Zaznaczyła, że Uczniowski Klub Sportowy Szkółka Kolarska zarejestrował swoją działalność pod koniec sierpnia br. i planuje przystąpić do Narodowego Programu Rozwoju Kolarstwa. Wyjaśniła, że zajęcia dla dzieci w wieku 7 – 15 lat będą się odbywały dla 15 osób, dwa razy w tygodniu po 2 godz. na otwartym terenie.

Sprawa jest prowadzona pod nr NP.4221.6.2019 w Wydziale Promocji, Kultury i Sportu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie uzgodnił, że ww. wniosek zostanie rozpatrzony po uszczegółowieniu informacji o realizacji zajęć i możliwości ich rozpoczęcia od stycznia 2020 r., podmiotu, któremu zostanie przekazane dofinansowanie i formy dofinansowania działalności szkółki w latach następnych.

 

Pkt 3.4 Rozpatrzenie wniosku w sprawie współfinansowania Sołectwa Orzechowo w budowie pomnika poświęconego Powstańcom Wielkopolskim

Joanna Musiałkiewicz poinformowała, że budowa pomnika jest inicjatywą społeczną mieszkańców Orzechowa poświęconą pamięci bohaterów walk o wolność i niepodległość w latach 1918 – 1919. Zaznaczyła, że całkowity koszt budowy pomnika wynosi 30.000,00 zł, a wnioskujący uzyskał dofinansowanie z województwa wielkopolskiego i gminy Miłosław. Dodała, że wnioskowana kwota dofinansowania z budżetu powiatu wynosi 3.000,00 zł.

Sprawa jest prowadzona pod nr NP.403.10.2019 w Wydziale Promocji, Kultury i Sportu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie udzielił dofinansowania w kwocie 3.000,00 zł na budowę pomnika poświęconego Powstańcom Wielkopolskim w Orzechowie.

 

Pkt 3.5 Rozpatrzenie wniosku w sprawie objęcia patronatem i dofinansowania Forum Gospodarczego organizowanego przez Okręgowy Związek Pracodawców Prywatnych we Wrześni

Joanna Musiałkiewicz poinformowała, że Okręgowy Związek Pracodawców Prywatnych we Wrześni organizuje po raz trzeci Forum Gospodarcze i wystąpił o dofinansowanie oraz objęcie przedsięwzięcia patronatem honorowym.

Sprawa jest prowadzona pod nr NP.0532.20.2019 w Wydziale Promocji, Kultury i Sportu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie wyraził zgodę na udzielenie dofinansowania w kwocie 2.000,00 zł.

 

Pkt 3.6 Rozpatrzenie wniosku w sprawie przekazania środków finansowych dla Szpitala Powiatowego we Wrześni Sp. z o.o. na zapłatę odsetek i wykup raty obligacji za III kwartał 2019 r.

Joanna Musiałkiewicz poinformowała, że prezes Zarządu Spółki z o. o. pn. „Szpital Powiatowy we Wrześni” wystąpił o przekazanie środków w kwocie 691.928,24 zł na zapłatę odsetek i wykup raty za III kwartał 2019 r. od wyemitowanych obligacji. Zaznaczyła, że na podstawie obowiązującej umowy wsparcia, kwota, jaką powiat w tym kwartale może przekazać spółce wynosi 305.000,00 zł.

Sprawa jest prowadzona pod nr NPZ.0232.11.2019 w Referacie Spraw Społecznych i Zdrowia.

Zarząd Powiatu jednomyślnie uzgodnił, że w III kwartale zostanie przekazana kwota 305.000,00 zł.

 

Pkt 3.7 Rozpatrzenie wniosku w sprawie wydłużenia terminu wykonania prac konserwatorskich w Parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Grabowie Królewskim objętych dotacją celową z budżetu Powiatu Wrzesińskiego

Joanna Musiałkiewicz poinformowała, że proboszcz Parafii w Grabowie Królewskim wystąpił o wydłużenie terminu wykonania robót konserwatorskich do 31 października br., na które uzyskał dotację. Zaznaczyła, że wnioskujący prośbę umotywował nieukończoną renowacją ramy obrazu ołtarza głównego.

Sprawa jest prowadzona pod nr NP.4123.5.2018 w Wydziale Promocji, Kultury i Sportu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie wyraził zgodę na wydłużenie terminu wykonania prac konserwatorskich w Parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Grabowie Królewskim.

 

Pkt 3.8 Rozpatrzenie wniosków w sprawie przeanalizowania sytuacji finansowej Warsztatów Terapii Zajęciowej w Rudzie Komorskiej i w Czeszewie oraz zwiększenia środków z budżetu Powiatu Wrzesińskiego

Joanna Musiałkiewicz poinformowała, że kierownicy jednostek w Rudzie Komorskiej i w Czeszewie wystąpili o dofinansowanie działalności w kwocie 30.000,00 zł z przeznaczeniem na wzrost wynagrodzeń pracowników. Przypomniała, że działalność warsztatów jest finansowana ze środków samorządu powiatowego w wysokości 10% kosztów ich funkcjonowania. Zaznaczyła, że powiat udzielił jednostkom w 2017 r. i w 2018 r. dodatkowego wsparcia finansowego, które zmniejszyło dysproporcje wynagrodzeń w sektorze pomocy społecznej.

Sprawy są prowadzone pod nr NPZ. 8360.13.2019 i NPZ.8360.14.2019 w Referacie Spraw Społecznych i Zdrowia.

Zarząd Powiatu jednomyślnie uzgodnił, że wysokość dodatkowego dofinansowania działalności warsztatów terapii zajęciowej w Rudzie Komorskiej i w Czeszewie zostanie ustalona po analizie budżetu powiatu.

 

Pkt 3.9 Rozpatrzenie wniosku w sprawie współpracy przy ogólnopolskim programie profilaktyki czerniaka ze Studenckim Kołem Naukowym Onkoma przy Klinice Gastroenterologii w Centrum Onkologii w Warszawie

Joanna Musiałkiewicz poinformowała, że Studenckie Koło Naukowe działające przy Centrum Onkologii w Warszawie przysłało propozycję współpracy przy ogólnopolskim programie profilaktyki czerniaka. Zaznaczyła, że udział w programie wiązać się będzie jedynie z jego koordynacją w szkołach ponadpodstawowych, w których będą organizowane zajęcia (1 godz. lekcyjna w roku dla każdej klasy).

Sprawa jest prowadzona pod nr NPZ.8031.14.2019 w Referacie Spraw Społecznych i Zdrowia.

Zarząd Powiatu jednomyślnie wyraził zgodę na podjęcie współpracy przy ogólnopolskim programie profilaktyki czerniaka.

 

Pkt 3.10 Rozpatrzenie wniosku w sprawie podniesienia wynagrodzenia za granty edukacyjne

Olga Kośmińska-Giera, naczelnik Wydziału Edukacji poinformowała, że Zarząd Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego wystąpił o zwiększenie wynagrodzenia za granty z 35,00 zł na 70,00 zł za godzinę. Zaznaczyła, że proponuje się wzrost wynagrodzenia od września br. do kwoty 40,00 zł brutto za godzinę.

Sprawa jest prowadzona pod nr NE.3037.3.2.2019 w Wydziale Edukacji.

Zarząd Powiatu jednomyślnie wraził zgodę na wzrost wynagrodzeń za granty edukacyjne do kwoty 40,00 zł brutto od września br.

 

Pkt 4.1 Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu „Programu współpracy powiatu wrzesińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 r.”

Joanna Musiałkiewicz poinformowała, że zgodnie z art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, program współpracy samorządu powiatowego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 cytowanej ustawy, jest uchwalany przez organ stanowiący po przeprowadzeniu konsultacji społecznych.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu (symbol klasyfikacyjny SOR.0024.2019).

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie podjął uchwałę nr 339/2019 w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu „Programu współpracy powiatu wrzesińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 r.”.

 

Pkt 4.2 Podjęcie uchwały w sprawie powołania likwidatora placówki opiekuńczo – wychowawczej typu rodzinnego, rodzinnego Domu Dziecka w Pyzdrach oraz określenia harmonogramu likwidacji

Anna Kulczyńska, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie poinformowała, że w związku z likwidacją Rodzinnego Domu Dziecka w Pyzdrach, zgodnie z uchwałą nr 65/XII/2019 z dnia 10 września 2019 r. Zarząd Powiatu został zobligowany do wyznaczenia likwidatora. Dodała, że harmonogram likwidacji określi szczegółowo terminy i czynności, które w tym zakresie powinny być przeprowadzone.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu (symbol klasyfikacyjny SOR.0024.2019).

Zarząd Powiatu jednomyślnie wyznaczył panią Annę Kulczyńską na pełnienie funkcji likwidatora placówki opiekuńczo-wychowawczej w Pyzdrach.

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie podjął uchwałę nr 340/2019 w sprawie powołania likwidatora placówki opiekuńczo – wychowawczej typu rodzinnego, rodzinnego Domu Dziecka w Pyzdrach oraz określenia harmonogramu likwidacji.

 

Pkt 5.1 Przedstawienie projektu uchwały Rady dotyczącego zmiany regulaminu określającego zasady rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć niektórych nauczycieli, zasady udzielania i rozmiar zniżek godzin dla kadry kierowniczej, tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy – Karta Nauczyciela, nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin

Olga Kośmińska-Giera, naczelnik Wydziału Edukacji poinformowała, że zmiany w regulaminie wynikają ze zmian wprowadzonych w ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela w zakresie uszczegółowienia katalogu osób zatrudnianych w szkołach na określonych stanowiskach i tygodniowego wymiaru zajęć im przysługującego. Dodała, że mając na uwadze planowane rozszerzenie oferty przedszkola specjalnego wprowadza się zapis określający tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin dla rehabilitantów i nauczycieli specjalistów niewymienionych w art. 42 ust. 3 cytowanej ustawy zatrudnionych między innych w przedszkolu specjalnym i szkole specjalnej. Zaznaczyła, że projekt uchwały zostanie uzgodniony ze związkami zawodowymi i następnie, po wniesieniu uwag, ponownie rozpatrzony przez Zarząd Powiatu.

Zarząd Powiatu nie wniósł uwag do przedstawionego projektu zmiany regulaminu określającego zasady rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć niektórych nauczycieli, zasady udzielania i rozmiar zniżek godzin dla kadry kierowniczej, tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy – Karta Nauczyciela, nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin.

 

Pkt 5.2 Przedstawienie projektu uchwały Rady dotyczącego regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, których prowadzenie należy do zadań własnych Powiatu Wrzesińskiego

Olga Kośmińska-Giera poinformowała, że Karta Nauczyciela nakłada obowiązek określenia wysokości dodatku funkcyjnego dla wychowawcy klasy w wysokości co najmniej 300,00 zł i taka kwota została zaproponowana w projekcie uchwały. Dodała, że proponuje się również ustalić dodatek funkcyjny dla wychowawcy w przedszkolu specjalnym w wysokości 300,00 zł. Zaznaczyła, że projekt uchwały uwzględnia zwiększone stawki dodatków funkcyjnych dla kadry kierowniczej w szkołach i placówkach oświatowych tj.:

 1. dyrektora szkoły z 75% do 80% wynagrodzenia zasadniczego*,
 2. wicedyrektora szkoły z 40% do 60% wynagrodzenia zasadniczego*,
 3. kierownika kształcenia praktycznego z 30% do 40% wynagrodzenia zasadniczego*,
 4. kierownika internatu z 30% do 40% wynagrodzenia zasadniczego*,
 5. opiekuna stażu z 2% do 4% wynagrodzenia zasadniczego*.

*kwota dodatku funkcyjnego odnosi się do wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela mianowanego z tytułem zawodowym magistra z przygotowaniem pedagogicznym.

Zarząd Powiatu zatwierdził ww. zmiany w regulaminie wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, których prowadzenie należy do zadań własnych Powiatu Wrzesińskiego.

 

Pkt 6 Przedstawienie decyzji nr 737/2019 z dnia 30.08.2019 r. w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej

Jolanta Pielak, naczelnik Wydziału Nieruchomości poinformowała, że w dniu 2 września 2019 r. wpłynęła decyzja starosty wrzesińskiego zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca P4 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie pozwolenia na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej. Zaznaczyła, że w decyzji tej nie określono parametrów technicznych inwestycji i jej oddziaływania na środowisko oraz nie uwzględniono społeczno-gospodarczego przeznaczenia nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 76/24 w Bierzglinku, na której stacja bazowa będzie wybudowana.

Sprawa jest prowadzona pod nr NG.6821.4.6.2019 w Wydziale Nieruchomości.

Zarząd Powiatu jednomyślnie uznał za zasadne złożenie odwołania od decyzji w przedmiotowej sprawie.

 

W pkt. Sprawy bieżące, informacje, komunikaty oraz w pkt. Wolne głosy i wnioski członkowie Zarządu nie podjęli dyskusji. Z uwagi na zrealizowanie porządku obrad Dionizy Jaśniewicz zamknął posiedzenie.

Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano.

 1. Dionizy Jaśniewicz                    
 2. Waldemar Grzegorek                
 3. Robert Balicki                           
 4. Stefan Tomczak                         
 5. Rafał Zięty                                

 

Protokołowała:

Natalia Kowalczyk-Jakubowska

drukuj (Protokół nr 60 / 2019)

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj oświadczenie o dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.
Zastosuj