Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

Protokół nr 61 / 2019

PROTOKÓŁ NR 61/2019

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU WRZESIŃSKIEGO

z dnia 17 września 2019 r.

 

Dionizy Jaśniewicz, starosta wrzesiński otworzył posiedzenie i stwierdził obecność wszystkich członków Zarządu Powiatu.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie przyjął proponowany porządek obrad.

Porządek obrad stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Pkt 1.1. i pkt. 1.2 Przyjęcie projektów uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego:

Beata Matuszewska, skarbnik powiatu poinformowała, że:

 1. została zwiększona część oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 639.780,00 zł,
 2. został zwiększony plan dotacji na realizację ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie o kwotę 450,00 zł,
 3. został zwiększony plan dotacji na sfinansowanie wynagrodzeń pracowników powiatowych inspektoratów nadzoru budowlanego o kwotę 11.955,00 zł,
 4. wpłynęło dofinansowanie w kwocie 64.384,00 zł na realizację projektu Erasmus+ „Od podziału do współpracy – zespalamy Europę”.

Dodała, że dochody zwiększyły się również z tytułu wpływów uzyskanych przez Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących, Zespół Szkół Zawodowych nr 2 i Dom Pomocy Społecznej. Zaznaczyła, że w związku ze zmianą harmonogramów przedsięwzięć dotyczących:

 1. modernizacji i rozbudowy Centrum Oświatowego zmniejszą się dochody budżetowe o kwotę 4.665.951,00 zł,
 2. budowy i wyposażenia Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii zmniejszą się dochody budżetowe o kwotę 6.511.944,00 zł.

Po dokonaniu analizy wniosków i pism w sprawach dotyczących zmian w budżecie, Zarząd Powiatu wprowadził do uchwały budżetowej następujące zmiany:

 1. 14.217,00 zł na wypłatę ekwiwalentu, nagrody jubileuszowej i zakup aparatu do elektroterapii w Domu Pomocy Społecznej,
 2. 38.122,00 zł na wypłatę odprawy emerytalnej dla kierownika Rodzinnego Domu Dziecka w Pyzdrach,
 3. 20.763,00 zł na uzupełnienie środków do realizacji zadań w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie,
 4. 125.000,00 zł na budowę ziemnego stawu przy Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii,
 5. 169.616,00 zł na wypłatę wynagrodzenia i uzupełnienie środków do realizacji zadań w Powiatowym Centrum Edukacji Zawodowej,
 6. 84.347,00 zł na wypłatę wynagrodzenia i uzupełnienie środków do realizacji zadań w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej,
 7. 431.129,00 zł na wypłatę wynagrodzenia i uzupełnienie środków do realizacji zadań w Zespole Szkół Zawodowych nr 2,
 8. 452.182,00 zł na wypłatę wynagrodzenia i uzupełnienie środków do realizacji zadań w Zespole Szkół Specjalnych,
 9. 332.241,00 zł na wypłatę wynagrodzenia i uzupełnienie środków do realizacji zadań w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących,
 10. 613.368,00 zł na wypłatę wynagrodzenia i uzupełnienie środków do realizacji zadań w Zespole Szkół Politechnicznych,
 11. 275.405,00 zł na wypłatę wynagrodzenia i uzupełnienie środków do realizacji zadań w Liceum Ogólnokształcącym,
 12. 217.477,00 zł na dostosowanie planów do realizacji zadań w Starostwie Powiatowym.

Beata Matuszewska zaznaczyła, że w związku z otrzymaniem niewystarczającej części oświatowej subwencji ogólnej, w uchwale wprowadza się przychody z tytułu kredytu długoterminowego w kwocie 1.000.000,00 zł na sfinansowanie podwyżek wynagrodzeń pracowników pedagogicznych i przyjęcia do szkół tzw. „podwójnego rocznika”.

Projekty uchwał Rady znajdują się w zbiorze projektów uchwał Rady Powiatu w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu (symbol klasyfikacyjny SOR.0006.2019).

W głosowaniu nad przyjęciem projektów uchwał Rady wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie przyjął projekty uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego:

 1. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2019 – 2027,
 2. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2019 rok.

 

Pkt 1.3 Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Wrzesińskiego zmieniającej uchwałę w sprawie podziału środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

Anna Kulczyńska, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie poinformowała, że po dokonaniu analizy wydatkowania środków uzyskanych z Funduszu na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, proponuje się dokonać zmiany dostosowującej przyjęty podział środków do zgłaszanych wniosków. Zaznaczyła, że środki z dofinansowania dokonywania zwrotu wydatków na instrumenty i usługi rynku pracy, uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych, sportu, kultury i rekreacji zostaną przeznaczone na dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych i zaopatrzenia w sprzęt ortopedyczny.

Projekt uchwały Rady znajduje się w zbiorze projektów uchwał Rady Powiatu w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu (symbol klasyfikacyjny SOR.0006.2019).

W głosowaniu nad przyjęciem projektu uchwały Rady wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu Wrzesińskiego zmieniającej uchwałę w sprawie podziału środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

 

Pkt 1.4 Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie pozbawienia dotychczasowej kategorii dróg powiatowych na terenie Powiatu Wrzesińskiego

Bartłomiej Kaczmarzewski, naczelnik Wydziału Dróg Powiatowych poinformował, że ulice: Taczanowskiego, Szkolna i Dworcowa przebiegające na terenie miasta Pyzdry, nie spełniają wymogów dla dróg powiatowych zgodnie z art. 6a ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych. Zaznaczył, że stanowią one uzupełnienie sieci dróg służących wyłącznie lokalnym potrzebom. Dodał, że Rada Miejska w Pyzdrach podejmie uchwałę o zaliczeniu ww. dróg do kategorii dróg gminnych.

Projekt uchwały Rady znajduje się w zbiorze projektów uchwał Rady Powiatu w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu (symbol klasyfikacyjny SOR.0006.2019).

W głosowaniu nad przyjęciem projektu uchwały Rady wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie pozbawienia dotychczasowej kategorii dróg powiatowych na terenie Powiatu Wrzesińskiego.

 

Pkt 1.5 Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Wrzesińskiego zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu określającego zasady rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć niektórych nauczycieli, zasady udzielenia i rozmiar zniżek godzin dla kadry kierowniczej, tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy – Karta Nauczyciela, nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin

Olga Kośmińska-Giera, naczelnik Wydziału Edukacji poinformowała, że projekt uchwały Rady został uzgodniony ze związkami zawodowymi, które nie zgłosiły uwag. Wnioskowała o zmianę w §6 cytowanego projektu, polegającą na wykreśleniu słowa „rehabilitanci” w pozycji 7 w tabeli. Odczytała treść ww. punktu po zmianie: „inni nauczyciele specjaliści niewymienieni w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela zatrudnieni między innymi w przedszkolu specjalnym i szkole specjalnej”.

Projekt uchwały Rady znajduje się w zbiorze projektów uchwał Rady Powiatu w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu (symbol klasyfikacyjny SOR.0006.2019).

W głosowaniu nad przyjęciem projektu uchwały Rady wraz z proponowaną zmianą wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu Wrzesińskiego zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu określającego zasady rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć niektórych nauczycieli, zasady udzielenia i rozmiar zniżek godzin dla kadry kierowniczej, tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy - Karta Nauczyciela, nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin.

 

Pkt 1.6 Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, których prowadzenie należy do zadań własnych Powiatu Wrzesińskiego

Olga Kośmińska-Giera poinformowała, że związki zawodowe nauczycieli wnioskują o zwiększenie wysokości dodatku motywacyjnego dla nauczycieli z uwagi na zakres obowiązków i porównanie wysokości wynagrodzeń nauczycieli w stosunku do innych grup zawodowych.

Zarząd Powiatu jednomyślnie uzgodnił wzrost dodatku motywacyjnego dla nauczycieli do wysokości 5% wynagrodzenia zasadniczego, biorąc pod uwagę w roku szkolnym 2019/2020 stan zatrudnienia na dzień 1 września 2019 r.

Projekt uchwały Rady znajduje się w zbiorze projektów uchwał Rady Powiatu w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu (symbol klasyfikacyjny SOR.0006.2019).

W głosowaniu nad przyjęciem projektu uchwały Rady wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, których prowadzenie należy do zadań własnych Powiatu Wrzesińskiego.

 

Pkt 2.1 Rozpatrzenie wniosku w sprawie organizacji dodatkowych zajęć dla uczennicy Technikum nr 2 w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących

Olga Kośmińska-Giera poinformowała, że dyrektor szkoły wystąpił o zgodę na organizację dodatkowych zajęć z języka polskiego (2 godz.), matematyki (1 godz.). geografii (1 godz.) i chemii (1 godz.) dla uczennicy Technikum nr 2, która wcześniej kształciła się w szkołach w Niemczech. Dodała, że uczennica zna język polski w stopniu niewystarczającym.

Sprawa jest prowadzona pod nr NE.4323.10.14.2019 w Wydziale Edukacji.

Zarząd Powiatu jednomyślnie wyraził zgodę na organizację dodatkowych zajęć dla uczennicy Technikum nr 2 w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących.

 

Pkt 2.2 Rozpatrzenie wniosku w sprawie funkcjonowania Powiatowej Szkoły Muzycznej

Olga Kośmińska-Giera poinformowała, że dyrektor Powiatowej Szkoły Muzycznej wystąpił o zatrudnienie firmy sprzątającej (0,25 etatu), dozorcy (0,25 etatu) oraz osoby do pomocy w sekretariacie i do obsługi kadrowej.

Sprawa jest prowadzona pod nr NE.4323.21.2.2019 w Wydziale Edukacji.

Zarząd Powiatu jednomyślnie:

 1. wyraził zgodę na zatrudnienie sprzątaczki (0,25 etatu) i woźnego (0,25 etatu),
 2. nie wyraził zgody na zatrudnienie osoby do spraw kadrowych,
 3. uznał, że obsługę sekretariatu może sprawować stażysta,
 4. wnioskował o rozkład godzin pracy dyrektora i godzin funkcjonowania szkoły.

 

Pkt 2.3 Rozpatrzenie wniosku w sprawie prolongaty terminu wykonania zaleceń dotyczących stanu sanitarno-higienicznego podłóg w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących

Olga Kośmińska-Giera poinformowała, że w 2018 r. Wojewódzki Inspektor Sanitarny
w Poznaniu zalecił dyrektorowi doprowadzenie szkoły do prawidłowego stanu sanitarno-higienicznego oraz poprawę stanu technicznego podłóg w salach lekcyjnych w budynku A i w budynku sali gimnastycznej. Zaznaczyła, że z uwagi na przeprowadzane wówczas remonty wynikające z konieczności poprawy bezpieczeństwa, ww. zalecenia we wskazanym terminie nie zostały wykonane. Podkreśliła, że dyrektor szkoły przewiduje wykonanie remontu podłóg do dnia 31 sierpnia 2020 r. Zaznaczyła, że zgodnie z kosztorysem koszt remontu podłóg wynosi 42.113,00 zł. Dodała, że z uwagi na fakt, iż Wojewódzki Inspektor Sanitarny zobowiązał Zarząd Powiatu do wykonania ww. zaleceń, organ ten musi teraz wystąpić o prolongatę terminu.

Sprawa jest prowadzona pod nr NE.4323.10.16.2019 w Wydziale Edukacji.

Zarząd Powiatu jednomyślnie uznał zasadność prolongaty terminu wykonania zaleceń dotyczących stanu sanitarno-higienicznego podłóg w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących.

 

Pkt 2.4 Rozpatrzenie wniosku w sprawie dofinansowania zakupu umundurowania Społecznej Straży Rybackiej we Wrześni

Urszula Łabęda, naczelnik Wydziału Budownictwa, Środowiska i Rolnictwa przypomniała, że wniosek Społecznej Straży Rybackiej był rozpatrywany w I kwartale 2019 r., i wówczas Zarząd Powiatu uzgodnił, że decyzję o udzieleniu dofinansowania podejmie, gdy wpłyną opłaty i kary za korzystanie ze środowiska. Poinformowała, że wpływy z tytułu opłat przewyższyły już planowane kwoty i dlatego przyznanie dofinansowania na zakup umundurowania jest możliwy z budżetu przeznaczonego na ochronę środowiska.

Sprawa jest prowadzona pod nr WBŚ.6176.2.2019 w Referacie Środowiska i Rolnictwa.

Zarząd Powiatu jednomyślnie przyznał dofinansowanie w kwocie 1.000,00 zł na zakup umundurowania Społecznej Straży Rybackiej we Wrześni.

 

Pkt 2.5 Rozpatrzenie wniosku w sprawie dofinansowania zakupu sprzętu i środków do realizacji zadań z zakresu ratownictwa chemicznego

Urszula Łabęda poinformowała, że dofinansowanie dotyczy zakupu preparatów umożliwiających usuwanie z nawierzchni jezdni wycieków eksploatacyjnych i aparatów powietrznych do ochrony dróg oddechowych podczas akcji ratowniczych.

Sprawa jest prowadzona pod nr WBŚ.5520.1.2019 w Referacie Środowiska i Rolnictwa.

Zarząd Powiatu jednomyślnie przyznał dofinansowanie w kwocie 1.000,00 zł na zakup sprzętu i środków do realizacji zadań z zakresu ratownictwa chemicznego.

 

Pkt 2.6 Rozpatrzenie wniosku w sprawie udzielenia dofinansowania na przystąpienie szkółki kolarskiej do Narodowego Programu Rozwoju Kolarstwa

Mateusz Maserak, inspektor Wydziału Promocji, Kultury i Sportu poinformował, że powiat wrzesiński, na działalność szkółki kolarskiej może uzyskać dofinansowanie z Wielkopolskiego Związku Kolarskiego w wysokości 70% całkowitych kosztów funkcjonowania szkółki. Dodał, że wkład własny wynosi 8.756,00 zł. Podkreślił, że środki z dofinansowania i wkład własny będą przeznaczone na: ubezpieczenie OC uczestników, wynagrodzenie dla prowadzącego zajęcia i zakup sprzętu dla 15 osób (rowery, rolki, stroje
i kaski).

Sprawa jest prowadzona pod nr NP.4221.6.2019 w Wydziale Promocji, Kultury i Sportu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie wyraził zgodę na wystąpienie powiatu wrzesińskiego o dofinansowanie z Wielkopolskiego Związku Kolarskiego.

 

Pkt 2.7 Rozpatrzenie wniosku w sprawie dofinansowania działalności warsztatów terapii zajęciowej w Rudzie Komorskiej i w Czeszewie

Magdalena Frydryszak, inspektor Referatu Spraw Społecznych i Zdrowia poinformowała, że kierownicy warsztatów terapii zajęciowej w Rudzie Komorskiej i w Czeszewie wystąpili o dofinansowanie w kwocie 30.000,00 zł na wynagrodzenia dla pracowników.

Sprawy są prowadzone pod nr NPZ.8360.13.2019 i NPZ.8360.14.2019 w Referacie Spraw Społecznych i Zdrowia.

Zarząd Powiatu jednomyślnie przyznał dofinansowanie w kwocie po 20.000,00 zł na działalność warsztatów terapii zajęciowej.

Zmiany te zostały uwzględnione w projekcie uchwały Rady w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2019 r.

 

Pkt 2.8 Rozpatrzenie wniosku w sprawie dofinansowania projektu pn. „Zobaczmy się” realizowanego przez Stowarzyszenie „Inny wymiar”

Magdalena Frydryszak poinformowała, że projekt jest dedykowany osobom niewidomym oraz słabowidzącym i przewiduje organizację warsztatów z savoir vivre wobec osób niewidomych, spotkanie otwarte z tymi osobami i koncert podsumowujący działalność stowarzyszenia. Zaznaczyła, że wnioskujący wystąpił o dofinansowanie finansowe i rzeczowe.

Sprawa jest prowadzona pod nr NPZ.8120.19.2019 w Referacie Spraw Społecznych i Zdrowia.

Zarząd Powiatu jednomyślnie wyraził zgodę na udzielenie dofinansowania w kwocie 200,00 zł i wykonanie wydruku plakatów informujących o koncercie.

 

Pkt 2.9 Rozpatrzenie wniosku w sprawie zapewnienia dowozu słuchaczy/studentów Wrzesińskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku na inaugurację roku akademickiego

Magdalena Frydryszak poinformowała, że inauguracja roku akademickiego Wrzesińskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku jest zaplanowana w Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach. Dodała, że w związku z koniecznością dojazdu, prezes Zarządu wystąpił o zapewnienie przewozu słuchaczom/studentom uniwersytetu.

Sprawa jest prowadzona pod nr NPZ.5310.1.2019 w Referacie Spraw Społecznych i Zdrowia.

Zarząd Powiatu jednomyślnie przyznał dofinansowanie w kwocie do 500,00 zł na ww. cel.

 

Pkt 3.1 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wstępnej listy przyjętych zadań, które zostaną poddane konsultacjom społecznym poprzez głosowanie mieszkańców i zadań odrzuconych

Magdalena Frydryszak poinformowała, że w ramach budżetu obywatelskiego wpłynęło 25 propozycji, które zostały zweryfikowane przez zespoły powołane do tego celu przez starostę wrzesińskiego. Zaznaczyła, że po dokonaniu przez wnioskujących uzupełnień i/lub modyfikacji zakresu rzeczowego, zespół opiniujący wskazał 11 propozycji do poddania konsultacjom społecznym poprzez głosowanie mieszkańców. Dodała, że w ciągu 7 dni od opublikowana listy zadań przyjętych i odrzuconych, wnioskujący mogą złożyć odwołanie od decyzji Zarządu w sprawie odrzucenia wniosku.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu (symbol klasyfikacyjny SOR.0024.2019).

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie podjął uchwałę nr 341/2019 w sprawie ustalenia wstępnej listy przyjętych zadań, które zostaną poddane konsultacjom społecznym poprzez głosowanie mieszkańców i zadań odrzuconych.

 

Pkt 3.2 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia na czas oznaczony części nieruchomości, stanowiącej własność Powiatu Wrzesińskiego, przekazanej w trwały zarząd Powiatowemu Urzędowi Pracy we Wrześni

Magdalena Frydryszak poinformowała, że Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej wystąpiło do Powiatowego Urzędu Pracy o zgodę na użyczenie dwóch pokoi gościnnych na II piętrze budynku przy ul. Wojska Polskiego 2 we Wrześni, który jest oddany w trwały zarząd Urzędowi Pracy. Zaznaczyła, że zgodnie z przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami, jednostka, dla której został ustanowiony trwały zarząd, może oddać w użyczenie jej część na czas oznaczony do 3 lat za zgodą właściwego organu, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość. Podkreśliła, że umowy między jednostkami są zawierane od 2007 r., a kolejna z nich będzie obowiązywać od 02.09.2019 r. do 31.08.2020 r.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu (symbol klasyfikacyjny SOR.0024.2019).

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie podjął uchwałę nr 342/2019 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia na czas oznaczony części nieruchomości, stanowiącej własność Powiatu Wrzesińskiego, przekazanej w trwały zarząd Powiatowemu Urzędowi Pracy we Wrześni.

 

Pkt 3.3 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na likwidację środków trwałych będących w posiadaniu Powiatowego Urzędu Pracy we Wrześni

Magdalena Frydryszak poinformowała, że Powiatowy Urząd Pracy wystąpił o zgodę na likwidację środków trwałych, które stanowią: zestawy komputerowe, notebooki, projektor multimedialny, urządzenia wielofunkcyjne i drukarka. Dodała, że zgodnie z załączoną ekspertyzą, ww. sprzęt nie nadaje się do użytkowania, a koszty naprawy przewyższają jego wartość.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu (symbol klasyfikacyjny SOR.0024.2019).

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie podjął uchwałę nr 343/2019 w sprawie wyrażenia zgody na likwidację środków trwałych będących w posiadaniu Powiatowego Urzędu Pracy we Wrześni.

 

Pkt 3.4 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej propozycji zaliczenia dróg znajdujących się na terenie gminy Września do kategorii dróg gminnych

Bartłomiej Kaczmarzewski poinformował, że burmistrz Wrześni wystąpił o opinię w sprawie zaliczenia ulic: Alfreda Romanowicza, Wincentego Gawęckiego, Tomasza Dziamy, Jagodowej i działki nr 200/19 w Nowych Folwarku do kategorii dróg gminnych. Zaznaczył, że drogi te służą miejscowym potrzebom i stanowią uzupełnienie sieci dróg lokalnych.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu (symbol klasyfikacyjny SOR.0024.2019).

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie podjął uchwałę nr 344/2019 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej propozycji zaliczenia dróg znajdujących się na terenie gminy Września do kategorii dróg gminnych.

 

Pkt 3.5 Podjęcie uchwały w sprawie przekazania na rzecz Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej środka trwałego uzyskanego w ramach realizowanego zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa i wyposażenie Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w celu realizacji projektu „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”

Grzegorz Stangreciak, zastępca naczelnika Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich poinformował, że przekazuje się Powiatowemu Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni wyposażenie infrastruktury serwerowej, wyposażenie warsztatowe oraz symulator sterowania obrabiarkami zakupione na potrzeby Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach. Dodał, że wartość przekazywanego mienia wynosi 434.493,39 zł.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu (symbol klasyfikacyjny SOR.0024.2019).

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie podjął uchwałę nr 345/2019 w sprawie przekazania na rzecz Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej środka trwałego uzyskanego w ramach realizowanego zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa i wyposażenie Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w celu realizacji projektu „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”.

 

Pkt 3.6 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości miesięcznych limitów kwotowych na korzystanie z usług telefonii komórkowej, dostępu do Internetu w telefonach komórkowych i Internetu mobilnego oraz ustalenia zasad rozliczania opłat za korzystanie z usług telefonii komórkowej wraz z Internetem przez jednostki organizacyjne powiatu wrzesińskiego

Elżbieta Helman, kierownik Referatu Gospodarczego poinformowała, że zmiany w treści uchwały wynikają z:

 1. ograniczenia ilości numerów telefonów służbowych w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni z powodu ich nieużytkowania,
 2. potrzeby korzystania z usług telefonii komórkowej przez pracowników bursy przy ul. Słowackiego 11 we Wrześni i dyrektora Powiatowej Szkoły Muzycznej we Wrześni,
 3. likwidacji Rodzinnego Domu Dziecka w Pyzdrach,
 4. zmiany personalnej na stanowisku dyrektora Ośrodka Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkowie,
 5. zapotrzebowania na służbowy numer telefoniczny do kontaktu z radnymi przez pracowników biura Rady.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu (symbol klasyfikacyjny SOR.0024.2019).

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie podjął uchwałę nr 346/2019 w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości miesięcznych limitów kwotowych na korzystanie z usług telefonii komórkowej, dostępu do Internetu w telefonach komórkowych i Internetu mobilnego oraz ustalenia zasad rozliczania opłat za korzystanie z usług telefonii komórkowej wraz z Internetem przez jednostki organizacyjne powiatu wrzesińskiego.

 

Pkt 4 Zatwierdzenie specyfikacji istotnych warunków zamówienia, którego przedmiotem jest doposażenie pracowni przedmiotowych w pomoce dydaktyczne dla 3 szkół w ramach projektu „Nauka – to lubię! – kompleksowy program rozwojowy szkół ponadgimnazjalnych oraz szkoły specjalnej na terenie powiatu wrzesińskiego”

Olga Kośmińska-Giera poinformowała, że projekt jest realizowany od 2018 r. , a jego celem jest doposażenie pracowni, dokształcanie nauczycieli w formie studiów podyplomowych oraz organizacja zajęć pozalekcyjnych. Zaznaczyła, że przedmiot zamówienia obejmuje dostawę materiałów biurowych do Zespołu Szkół Specjalnych oraz podręczników do Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących, Zespołu Szkół Politechnicznych i Zespołu Szkół Specjalnych.

Sprawa jest prowadzona pod nr NI.272.44.2019 w Wydziale Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich.

Zarząd Powiatu jednomyślnie zatwierdził specyfikację istotnych warunków zamówienia, którego przedmiotem jest doposażenie pracowni przedmiotowych w pomoce dydaktyczne dla 3 szkół w ramach projektu „Nauka – to lubię! – kompleksowy program rozwojowy szkół ponadgimnazjalnych oraz szkoły specjalnej na terenie powiatu wrzesińskiego”.

 

Pkt 5 Uzgodnienie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Bierzglinek w zakresie zadań rządowych i samorządowych oraz sposobu zagospodarowania terenów przyległych do pasa drogowego

Jerzy Kaczorowski, zastępca naczelnika Wydziału Budownictwa, Środowiska i Rolnictwa poinformował, że projekt planu przewiduje tereny zabudowy mieszkaniowej i wielorodzinnej, tereny zabudowy usługowej w zieleni urządzonej i tereny zieleni urządzonej.

Sprawa jest prowadzona pod nr WB.6740.111.12.2019 w Wydziale Budownictwa, Środowiska i Rolnictwa.

Zarząd Powiatu nie zgłosił uwag do przedstawionego projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Bierzglinek w zakresie zadań rządowych i samorządowych oraz sposobu zagospodarowania terenów przyległych do pasa drogowego.

 

Pkt Sprawy bieżące, informacje, komunikaty.

Zgodnie z uchwałą nr 340/2019 Zarządu Powiatu z dnia 10 września 2019 r. Anna Kulczyńska, likwidator przedstawiła wyniki wstępnej inwentaryzacji przeprowadzonej w Rodzinnym Domu Dziecka w Pyzdrach w dniu 16 września 2019 r.

Olga Kośmińska-Giera poinformowała, że organ prowadzący szkoły ponadpodstawowe, zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 1) i ust. 3 ustawy z dnia 12 kwietnia 2019 r. o opiece zdrowotnej nad uczniami, na podstawie zawartego porozumienia, musi zapewnić uczniom możliwość korzystania z usług gabinetu dentystycznego. Zaznaczyła, że w tym zakresie jest przygotowywane porozumienie z Przychodnią Primadent Sp. z o.o. z siedzibą we Wrześni.

Zarząd Powiatu wnioskował o przekazywanie comiesięcznie wykazu przedsięwzięć organizowanych w Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii.

Beata Matuszewska poinformowała, że w związku z rozpoczęciem działalności nowej jednostki organizacyjnej Powiatowej Szkoły Muzycznej we Wrześni z dniem 1 września 2019 r., dokonuje się zmiany w treści uchwały określającej zasady rozliczeń podatku od towarów i usług w powiecie wrzesińskim i jego jednostkach podległych. Dodała, że konieczne jest również udzielenie dyrektorowi tej jednostki pełnomocnictwa do prowadzenia czynności polegających m.in. na wystawianiu faktur, faktur korygujących, not korygujących i paragonów fiskalnych. Dodała, że podobnego pełnomocnictwa należy udzielić nowemu dyrektorowi Ośrodka Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkowie oraz dyrektorowi Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących.

Zarząd Powiatu jednomyślnie podjął uchwały:

 1. nr 347/2019 zmieniającą uchwałę w sprawie zasad rozliczeń podatku od towarów i usług w Powiecie Wrzesińskim i jego jednostkach budżetowych,
 2. nr 348/2019 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do prowadzenia czynności w imieniu Powiatu Wrzesińskiego w zakresie działalności opodatkowanej podatkiem od towarów i usług (dla pani Liliany Kuczy),
 3. nr 349/2019 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do prowadzenia czynności w imieniu Powiatu Wrzesińskiego w zakresie działalności opodatkowanej podatkiem od towarów i usług (dla pana Andrzeja Szablikowskiego),
 4. nr 350/2019 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do prowadzenia czynności
  w imieniu Powiatu Wrzesińskiego w zakresie działalności opodatkowanej podatkiem od towarów i usług
  (dla pana Damiana Hoffmanna).

Następnie Beata Matuszewska poinformowała, że należy udzielić pełnomocnictw dyrektorom jednostek organizacyjnych do realizacji przedsięwzięć wynikających z Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Zarząd Powiatu jednomyślnie podjął uchwały:

 1. nr 351/2019 w sprawie przekazania upoważnienia dla Dyrektora Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni do zaciągania zobowiązań,
 2. nr 352/2019 w sprawie przekazania upoważnienia dla Dyrektora Domu Pomocy Społecznej we Wrześni do zaciągania zobowiązań,
 3. nr 353/2019 w sprawie przekazania upoważnienia dla Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni do zaciągania zobowiązań,
 4. nr 354/2019 w sprawie przekazania upoważnienia dla Dyrektora Zespołu Szkół Politechnicznych we Wrześni do zaciągania zobowiązań,
 5. nr 355/2019 w sprawie przekazania upoważnienia dla Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych we Wrześni do zaciągania zobowiązań,
 6. nr  356/2019 w sprawie przekazania upoważnienia dla Dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni do zaciągania zobowiązań.

 

W pkt. Wolne głosy i wnioski członkowie Zarządu nie podjęli dyskusji. Z uwagi na zrealizowanie porządku obrad Dionizy Jaśniewicz zamknął posiedzenie.

Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano.

 1. Dionizy Jaśniewicz                   
 2. Waldemar Grzegorek                
 3. Robert Balicki                           
 4. Stefan Tomczak                         
 5. Rafał Zięty                                

Protokołowała:

Natalia Kowalczyk-Jakubowska

drukuj (Protokół nr 61 / 2019)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dionizy Jaśniewicz
 • opublikował: Natalia Kowalczyk-Jakubowska
  data publikacji: 2019-10-28 07:36

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj oświadczenie o dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.
Zastosuj