Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

Protokół nr 63 / 2019

PROTOKÓŁ NR 63/2019

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU WRZESIŃSKIEGO

z dnia 26 września 2019 r.

 

Dionizy Jaśniewicz, starosta wrzesiński otworzył posiedzenie i stwierdził obecność wszystkich członków Zarządu Powiatu.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie przyjął proponowany porządek obrad.

Porządek obrad stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

 

Pkt 1.1 Zatwierdzenie autopoprawek do projektów uchwał Rady zmieniających uchwałę budżetową na 2019 r. i Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2019 – 2027

Beata Matuszewska, skarbnik powiatu poinformowała, że wojewoda wielkopolski zawiadomił o:

 1. zmniejszeniu planu dotacji dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni o kwotę 67,00 zł,
 2. przekazaniu dotacji celowej w kwocie 4.978,00 zł na modernizację budynku Domu Pomocy Społecznej we Wrześni polegającej na wymianie windy towarowej do transportu posiłków oraz wymiany okien na I i II piętrze w pokojach mieszkańców i holach budynku.

Zaznaczyła, że zmiany te skutkują koniecznością ich wprowadzenia w projektach uchwał zmieniających budżet i Wieloletnią Prognozę Finansową na sesji Rady.

Zarząd Powiatu jednomyślnie przyjął ww. autopoprawki do projektów uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego:

 1. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2019 r.,
 2. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2019 – 2027.

 

Pkt 1.2 Zatwierdzenie specyfikacji istotnych warunków zamówienia na zakup ambulansu ratowniczego dla Szpitala Powiatowego we Wrześni Sp. z o.o.

Anna Wolska-Wróblewska, naczelnik Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich poinformowała, że przedmiot zamówienia dotyczy dostawy ambulansu ratowniczego typu C z zabudową części medycznej, wyprodukowanego nie wcześniej niż w 2018 r. i spełniającego wymogi zharmonizowanej polskiej normy oraz wyposażenia w postaci noszy głównych i transportera noszy głównych. Zaznaczyła, że dla potwierdzenia, że oferowana dostawa odpowiada wymaganiom, wykonawca jest zobowiązany dostarczyć uszczegółowione dane techniczne oferowanego przedmiotu zamówienia, pozwalające zweryfikować wszelkie parametry i wymagania minimalne zawarte w opisie przedmiotu zamówienia. Dodała, że wadium wynosi 3% szacowanej wartości zamówienia tj. kwotę 4.000,00 zł. Nadmieniła, że kryteriami przy wyborze oferty będą: cena oferty – 60%
i gwarancja mechaniczna na pojazd bazowy bez limitu km – 40%.

Sprawa jest prowadzona pod nr NI.272.52.2019 w Wydziale Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich.

Zarząd Powiatu jednomyślnie uzgodnił, że wadium w przedmiotowym postępowaniu przetargowym nie będzie wymagane.

W głosowaniu nad zatwierdzeniem specyfikacji z ww. zmianą wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie zatwierdził specyfikację istotnych warunków zamówienia na zakup ambulansu ratowniczego dla Szpitala Powiatowego we Wrześni Sp. z o.o.

 

Pkt 2.1 Podjęcie uchwały w sprawie unieważnienia części V postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę wyposażenia dla pracowni w budynku Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii do celów dydaktyczno-szkoleniowych - wycinarka laserowa z agregatem plazmowym

Anna Wolska-Wróblewska poinformowała, że wykonawca, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę w kwocie 222.630,00 zł brutto został wezwany do wyjaśnienia rażąco niskiej ceny, z uwagi na fakt, iż była ona niższa o 30% od szacunku wartości i średniej arytmetycznej pozostałych ofert. Zaznaczyła, że wykonawca potwierdził rażąco niską cenę złożonej oferty, gdyż w wycenie przyjął błędnie inny rodzaj stołu niż wymagany w opisie przedmiotu zamówienia. Podkreśliła, że kolejna najkorzystniejsza oferta, na kwotę 518.500,35 zł brutto przewyższyła kwotę, jaką zamierzano przeznaczyć na realizację zamówienia tj. kwotę 504.300,00 zł. Z uwagi na powyższe, postępowanie przetargowe zostaje unieważnione.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu (symbol klasyfikacyjny SOR.0024.2019).

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie podjął uchwałę nr 359/2019 w sprawie unieważnienia części V postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę wyposażenia dla pracowni w budynku Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii do celów dydaktyczno-szkoleniowych - wycinarka laserowa z agregatem plazmowym.

 

Pkt 2.2 i pkt 2.3 Podjęcie uchwały w sprawie przekazania na rzecz Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni środka trwałego / ulepszenia środka trwałego uzyskanego w ramach realizowanego zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”

Anna Wolska-Wróblewska poinformowała, że przekazywany środek trwały stanowi wyposażenie budynku bursy przy ul. Słowackiego 11 we Wrześni tj. rolety okienne i tablicę informacyjną na łączną kwotę 21.357,90 zł. Dodała, że ulepszenie budynku stanowią z kolei: instalacja wody do podlewania, podłączenie wody, kamera z podglądem w portierni, instalacja elektryczna i klimatyzator w pomieszczeniu serwerowni na łączną kwotę 24.566,27 zł.

Projekty uchwał znajdują się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu (symbol klasyfikacyjny SOR.0024.2019).

W głosowaniu nad projektami uchwał wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie podjął uchwały:

 1. nr 360/2019 w sprawie przekazania na rzecz Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni środka trwałego uzyskanego w ramach realizowanego zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”,
 2. nr 361/2019 w sprawie przekazania na rzecz Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni ulepszenia środka trwałego uzyskanego w ramach realizowanego zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”.

 

Pkt 2.4 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa właścicielowi firmy Pracownia Projektowa Roraf pełnomocnictwa do reprezentowania i występowania w imieniu Powiatu Wrzesińskiego w sprawach związanych z opracowaniem projektu budowlanego zamiennego dla budowy zaplecza dydaktyczno-sportowego przy ul. Wojska Polskiego 1 we Wrześni

Anna Wolska-Wróblewska poinformowała, że stosownie do zawartej umowy, udziela się pełnomocnictwa projektantowi do reprezentowania powiatu wrzesińskiego w sprawach związanych z opracowaniem projektu zamiennego związanego z przebudową instalacji sanitarnej i terenu przy zapleczu dydaktyczno-sportowym przy ul. Wojska Polskiego 1 we Wrześni.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu (symbol klasyfikacyjny SOR.0024.2019).

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie podjął uchwałę nr 362/2019 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa właścicielowi firmy Pracownia Projektowa Roraf pełnomocnictwa do reprezentowania i występowania w imieniu Powiatu Wrzesińskiego w sprawach związanych z opracowaniem projektu budowlanego zamiennego dla budowy zaplecza dydaktyczno-sportowego przy ul. Wojska Polskiego 1 we Wrześni.

 

Pkt 3.1 Rozpatrzenie wniosku w sprawie prolongaty terminu wykonania zaleceń dotyczących stanu sanitarno-higienicznego podłóg w salach lekcyjnych w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących

Olga Kośmińska-Giera, naczelnik Wydziału Edukacji poinformowała, że dyrektor Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących wnioskuje do Zarządu Powiatu jako organu prowadzącego o wystąpienie do Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektoratu Sanitarnego w Poznaniu o przedłużenie terminu wyznaczonego w decyzji z 2018 r. na wykonanie remontu podłóg w salach lekcyjnych i sali gimnastycznej. Zaznaczyła, że dyrektor zaproponował wykonanie ww. prac w terminie do 31 sierpnia 2020 r.

Sprawa jest prowadzona pod nr NE.4323.10.18.2019 w Wydziale Edukacji.

Zarząd Powiatu jednomyślnie uznał zasadność prolongaty terminu wykonania zleceń dotyczących stanu sanitarno-higienicznego podłóg w salach lekcyjnych w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących.

 

Pkt 3.2 Rozpatrzenie wniosku w sprawie nabycia nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa z mocy prawa

Jolanta Pielak, naczelnik Wydziału Nieruchomości poinformowała, że Rada Powiatu Wrzesińskiego uchwałą nr 39/VI/2019 z dnia 27 maja 2019 r. wyraziła zgodę na przeniesienie prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej przy ul. Gnieźnieńskiej we Wrześni (działka nr 440/1) z uwagi na niewykorzystanie jej na cel publiczny wskazany w umowie darowizny tj. edukację publiczną. Zaznaczyła, że oświadczenie woli wojewody wielkopolskiego w tej sprawie nie zostało jeszcze wydane. Podkreśliła, że w wyniku analizy stanu prawnego przedmiotowej nieruchomości okazuje się, iż z dniem 1 stycznia 1999 r. mogła stanowić ona własność Powiatu Wrzesińskiego, co daje przesłanki do wystąpienia do wojewody wielkopolskiego z wnioskiem o komunalizację. Zaznaczyła, że potwierdzeniem tego faktu jest postanowienie Sądu Rejonowego we Wrześni z 2006 r. stwierdzające iż przez zasiedzenie Skarb Państwa od 1985 r. był właścicielem ww. nieruchomości. Dodała, iż kolejnym warunkiem komunalizacji jest wykazanie, iż nieruchomość była we władaniu państwowej jednostki organizacyjnej. Poinformowała, że od 1997 r. organem prowadzącym był Minister Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, który na podstawie aktu założycielskiego powołał Zespół Szkół Mleczarskich we Wrześni. W związku z powyższym zasadne wydaje się wystąpienie do wojewody wielkopolskiego w celu zbadania w toku postępowania administracyjnego, czy Powiat Wrzesiński jest właścicielem nieruchomości z mocy prawa od 1 stycznia 1999 r.

Zarząd Powiatu jednomyślnie wyraził zgodę na złożenie wniosku o komunalizację nieruchomości przy ul. Gnieźnieńskiej we Wrześni (działka nr 440/1).

 

Pkt 3.3 Rozpatrzenie wniosku w sprawie odwołania od decyzji w sprawie odrzucenia zadania zgłoszonego w ramach budżetu obywatelskiego

Magdalena Frydryszak, inspektor Referatu Spraw Społecznych i Zdrowia poinformowała, że w ciągu 7 dni od opublikowania wstępnej listy zadań przyjętych i odrzuconych w ramach budżetu obywatelskiego wpłynęło odwołanie gminy Pyzdry dotyczące zadania pn. „Remont świetlicy OSP w Lisewie”. Zaznaczyła, że wniosek został odrzucony, gdyż nie wpisuje się w założenia budżetu obywatelskiego. Dodała, że w ramach budżetu obywatelskiego mogły być proponowane wydatki dotyczące wyłącznie realizacji zadań własnych powiatu uwzględnionych w § 1 ust. 1 uchwały określającej zasady i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych w przedmiocie budżetu obywatelskiego powiatu wrzesińskiego. Podkreśliła, że proponowane przedsięwzięcie nie jest zadaniem własnym powiatu i jego ewentualne finansowanie stanowiłoby naruszenie przepisów prawa. Ponadto zaznaczyła, że obiekt objęty wnioskiem nie jest ogólnodostępny dla wszystkich mieszkańców powiatu wrzesińskiego. Wyjaśniła, że przedmiotowe pomieszczenie jest własnością gminy Pyzdry, oddane w bezpłatne użytkowanie OSP w Lisewie na czas nieokreślony.

Sprawa jest prowadzona pod nr NPZ.0008.6.2.2019 w Referacie Spraw Społecznych i Zdrowia.

Zarząd Powiatu jednomyślnie rozpatrzył negatywnie odwołanie od decyzji w sprawie odrzucenia zadania zgłoszonego w ramach budżetu obywatelskiego.

 

Pkt 4 Zatwierdzenie projektu planu finansowego na 2020 r. na realizację zadań powiatowej biblioteki publicznej

Mateusz Maserak, inspektor Wydziału Promocji, Kultury i Sportu poinformował, że na podstawie porozumienia z 2012 r. Biblioteka Miasta i Gminy Września realizuje zadania powiatowej biblioteki publicznej. Zaznaczył, że projekt planu finansowego na 2020 r. opiewa na kwotę 68.000,00 zł z przeznaczeniem na gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie materiałów bibliotecznych w kwocie 30.900,00 zł, pełnienie funkcji ośrodka informacji biblioteczno-bibliograficznej w kwocie 800,00 zł, udzielanie bibliotekom z terenu powiatu wrzesińskiego pomocy instrukcyjno-metodycznej i szkoleniowej w kwocie 20.000,00 zł oraz sprawowanie nadzoru merytorycznego z zakresu realizacji zadań przez gminne biblioteki publiczne w kwocie 16.300,00 zł.

Sprawa jest prowadzona pod nr NP.031.3.2019 w Wydziale Promocji, Kultury i Sportu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie uzgodnił, że projekt planu finansowego na realizację zadań powiatowej biblioteki publicznej w 2020 r. należy dostosować do kwoty 55.000,00 zł.

 

Pkt. od nr. 5.1 do nr. 5.6 porządku obrad zostały zrealizowane po zakończeniu XIII sesji Rady Powiatu Wrzesińskiego.

 

Pkt 5.1 Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Pana Bogdana Nowaka, dyrektora Zespołu Szkół Politechnicznych we Wrześni do realizacji projektu „Von der Teilung bis zur Zusammenarbeit – wir schweiβen Europa zusammen!” („Od podziału do współpracy
- zespalamy Europę!”) w ramach Programu Erasmus+

Olga Kośmińska-Giera poinformowała, że Zespół Szkół Politechnicznych realizuje od 1 września 2019 r. projekt mający na celu renowację cmentarza ewangelickiego w Sokolnikach. Zaznaczyła, że Program Erasmus+ przewiduje udzielenie dofinansowania w wysokości 100% całkowitych kosztów, w tym 80% zostanie wypłacone po podpisaniu umowy, a 20% wkładu własnego zostanie zwrócone powiatowi wrzesińskiemu po zakończeniu realizacji projektu w 2021 r. Podkreśliła, że upoważnienie dyrektora szkoły umożliwi jednostce realizację ww. projektu.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu (symbol klasyfikacyjny SOR.0024.2019).

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie podjął uchwałę nr 363/2019 w sprawie upoważnienia Pana Bogdana Nowaka, dyrektora Zespołu Szkół Politechnicznych we Wrześni do realizacji projektu „Von der Teilung bis zur Zusammenarbeit – wir schweiβen Europa zusammen!” („Od podziału do współpracy – zespalamy Europę!”) w ramach Programu Erasmus+.

 

Pkt 5.2 Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Pana Damiana Hoffmanna, dyrektora Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni, do dokonywania czynności związanych z realizacją programu „Certyfikowane Wojskowe Klasy Mundurowe”

Olga Kośmińska-Giera poinformowała, że w ramach III edycji programu Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących może uzyskać dofinansowanie na zakup umundurowania dla 15 uczniów klasy wojskowej. Zaznaczyła, że całkowita wartość wynosi 12.750,00 zł, w tym wkład własny 2.550,00 zł. Dodała, że dyrektor szkoły potrzebuje upoważnienia do dokonywania czynności związanych z realizacją programu, do którego szkoła przystąpiła w maju 2019 r.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu (symbol klasyfikacyjny SOR.0024.2019).

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie podjął uchwałę nr 364/2019 w sprawie upoważnienia Pana Damiana Hoffmanna, dyrektora Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni, do dokonywania czynności związanych z realizacją programu „Certyfikowane Wojskowe Klasy Mundurowe”.

Pkt 5.3 i pkt 5.4 Podjęcie uchwał w sprawach planu finansowego dochodów i wydatków oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2019 r.

Beata Matuszewska poinformowała, że zmiany przejęte przez Radę Powiatu Wrzesińskiego w uchwałach zmieniających budżet i Wieloletnią Prognozę Finansową skutkują koniecznością dostosowania planów finansowych dochodów i wydatków oraz zadań z zakresu administracji rządowej do przyjętych zmian.

W głosowaniu nad uchwałami wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie podjął uchwały:

 1. nr 365/2019 w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2019 r. według szczegółowości klasyfikacji budżetowej,
 2. nr 366/2019 w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2019 r.

Uchwały znajdują się w zbiorze aktów normatywnych Zarządu Powiatu w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu (symbol klasyfikacyjny SOR.0025.2019).

 

Pkt 5.5 i pkt 5.6 Podjęcie uchwał w sprawach przekazania upoważnienia dla Dyrektora Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni i dla Dyrektora Zespołu Szkół Politechnicznych we Wrześni do zaciągania zobowiązań

Beata Matuszewska poinformowała, że w związku z realizacją przedsięwzięć w zakresie świadczenia usług telekomunikacyjnych w bursie przy ul. Słowackiego 11 we Wrześni i projektu „Od podziału do współpracy – zespalamy Europę” w ramach Programu Erasmus+, dyrektorzy ww. jednostek muszą być upoważnieni do zaciągania zobowiązań finansowych, których realizacja w 2019 r. i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności wykraczają poza rok budżetowy. Dodała, że ww. zadania zostały ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

W głosowaniu nad uchwałami wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie podjął uchwały:

 1. nr 367/2019 w sprawie przekazania upoważnienia dla Dyrektora Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni do zaciągania zobowiązań,
 2. nr 368/2019 w sprawie przekazania upoważnienia dla Dyrektora Zespołu Szkół Politechnicznych we Wrześni do zaciągania zobowiązań.

Uchwały znajdują się w zbiorze aktów normatywnych Zarządu Powiatu w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu (symbol klasyfikacyjny SOR.0025.2019).

 

W pkt. Sprawy bieżące, informacje, komunikaty oraz w pkt. Wolne głosy i wnioski członkowie Zarządu nie podjęli dyskusji. Z uwagi na zrealizowanie porządku obrad Dionizy Jaśniewicz zamknął posiedzenie.

 

Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano.

 1. Dionizy Jaśniewicz                 
 2. Waldemar Grzegorek                
 3. Robert Balicki                          
 4. Stefan Tomczak                      
 5. Rafał Zięty                                

 

Protokołowała:

Natalia Kowalczyk-Jakubowska

drukuj (Protokół nr 63 / 2019)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dionizy Jaśniewicz
 • opublikował: Natalia Kowalczyk-Jakubowska
  data publikacji: 2019-10-29 08:19

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj oświadczenie o dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.
Zastosuj