Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

Protokół nr 68 / 2019

 

PROTOKÓŁ NR 68/2019

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU WRZESIŃSKIEGO

z dnia 10 października 2019 r.

 

Dionizy Jaśniewicz, starosta wrzesiński otworzył posiedzenie i stwierdził obecność wszystkich członków Zarządu Powiatu.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie przyjął proponowany porządek obrad.

Porządek obrad stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

 

Pkt 1.1 Przedstawienie kwestii dostosowania budynku Domu Pomocy Społecznej we Wrześni do przepisów ochrony przeciwpożarowej

Olga Krukowska, dyrektor Domu Pomocy Społecznej poinformowała, że Komendant Państwowy Powiatowej Straży Pożarnej we Wrześni zalecił dokonanie przeglądu awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego, wyposażenie budynku w instalację wodociągową przeciwpożarową z punktami poboru wody i zabezpieczenie klatki schodowej urządzeniami do usuwania dymu. Zaznaczyła, że przegląd oświetlenia ewakuacyjnego został przeprowadzony niezwłocznie po uzyskaniu wyników ekspertyzy. Dodała, że w zakresie pozostałych zaleceń zostały przygotowane niezbędne dokumentacje i kosztorysy, a także pozyskane wymagane pozwolenia na budowę i zgoda konserwatora zabytków. Poinformowała, że koszt wykonania modernizacji w związku z dostosowaniem obiektu do przepisów ochrony przeciwpożarowej szacuje się w kwocie ponad 970.000,00 zł, a ponadto 60.000,00 zł wyniesie koszt nadzoru inwestorskiego. Dodała, że zalecenia powinny być wykonane do 20 grudnia 2019 r.

Zarząd Powiatu jednomyślnie uzgodnił, że należy wystąpić o przedłużenie terminu wykonania zaleceń dotyczących ochrony przeciwpożarowej w Domu Pomocy Społecznej we Wrześni.

 

Pkt 1.2 Przedstawienie informacji o zmianie wysokości podatku od nieruchomości na 2019 r.

Jolanta Pielak, naczelnik Wydziału Nieruchomości poinformowała, że podatek zmniejszył się do kwoty 7.200,00 zł w związku z wygaszeniem części trwałego zarządu ustanowionego na rzecz Powiatowego Urzędu Pracy, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i Zespołu Szkół Politechnicznych, a także zmianą przeznaczenia i powierzchni użytkowej budynku przy ul. Słowackiego 11 we Wrześni.

Sprawa jest prowadzona pod nr NG.252.2.1.2019 w Wydziale Nieruchomości.

Zarząd Powiatu przyjął informację do wiadomości.

 

Pkt 1.3 Przedstawienie pisma Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji i oceny stanu technicznego nieruchomości położonej w Zielińcu

Jolanta Pielak poinformowała, że nieruchomość stanowiąca własność powiatu wrzesińskiego, położona w Zielińcu została oddana na 20 lat w bezpłatne użyczenie Stowarzyszeniu dla Osób Bezdomnych i Ogrzewalni Markot na podstawie umowy zawartej w 2005 r. Zaznaczyła, że wniosek Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej dotyczy przeprowadzenia inwentaryzacji obiektu, oceny jego stanu technicznego i oceny drzewostanu. Podkreśliła, że biorący w użyczenie zobowiązał się do prawidłowego gospodarowania nieruchomością, w tym przeprowadzania koniecznych napraw i konserwacji. Zaznaczyła, że w związku z obowiązującą umową użyczenia, wydatkowanie środków na cele wskazane w piśmie jest nieuzasadnione i niegospodarne.

Sprawa jest prowadzona pod nr NG.680.6.17.2019 w Wydziale Nieruchomości.

Zarząd Powiatu jednomyślnie uznał, że wydatkowanie przez Powiat Wrzesiński środków na cele wskazane w piśmie jest niezasadne, a przeprowadzanie koniecznych napraw należy do obowiązków biorącego w użyczenie.

 

Pkt 1.4 Przedstawienie kwestii budowy bursy przy ul. Wojska Polskiego 1 we Wrześni

Anna Wolska-Wróblewska, naczelnik Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich poinformowała, że z uwagi na niewykonywanie robót przez firmę Medicsystemart na budowie bursy odstąpiono od zawartej umowy i zostały naliczone kary pieniężne. Zaznaczyła, że w tej chwili w opinii radcy prawnego jest możliwe ogłoszenie kolejnego postępowania przetargowego. Podkreśliła, że z informacji uzyskanej na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości wynika, iż Medicsystemart wystąpiło o otwarcie postępowania sanacyjnego. Zaproponowała, by wystąpić do firmy o potwierdzenie tej informacji i podjąć czynności w celu ściągnięcia należności.

Sprawa jest prowadzona pod nr NI.7013.7.2018 w Wydziale Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich.

Zarząd Powiatu jednomyślnie uzgodnił, że należy wystąpić do firmy Medicsystemart o potwierdzenie informacji w sprawie wszczęcia postępowania sanacyjnego i podjąć czynności w celu ściągnięcia należności z tytułu gwarancji lub zabezpieczenia należytego wykonania.

 

Pkt 2.1 Zatwierdzenie aneksu do umowy dotyczącej wykonania podłogi w hali sportowej zaplecza dydaktyczno-sportowego przy ul. Wojska Polskiego 1 we Wrześni

Anna Wolska-Wróblewska poinformowała, że przedłużenie terminu wykonania podłogi w hali sportowej jest związane z przedłużeniem terminu zakończenia realizacji całej inwestycji przy ul. Wojska Polskiego 1 we Wrześni. Dodała, że zakończenie robót objętych aneksem nastąpi 6 grudnia 2019 r., a wykonanie całej inwestycji wyznaczono do 15 grudnia 2019 r.

Sprawa jest prowadzona pod nr NI.272.20.2018 w Wydziale Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich.

Zarząd Powiatu jednomyślnie wyraził zgodę na zmianę terminu wykonania podłogi w hali sportowej zaplecza dydaktyczno-sportowego przy ul. Wojska Polskiego 1 we Wrześni.

 

Pkt 2.2 Zatwierdzenie specyfikacji istotnych warunków zamówienia, którego przedmiotem jest zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu wrzesińskiego w sezonie 2019/2020

Anna Wolska-Wróblewska poinformowała, że postępowanie przetargowe dotyczy zimowego utrzymania dróg powiatowych we wszystkich gminach i na obszarze miasta Września. Zaznaczyła, że wykonawcy muszą się wykazać należytym wykonaniem jednej usługi polegającej na zimowym utrzymaniu dróg o wartości wskazanej w specyfikacji i potwierdzić, że dysponują sprzętem do wykonania przedmiotu zamówienia. Dodała, że przy wyborze oferty oceniane będą: cena oferty – 60% i kryterium czas rozpoczęcia działania – 40% (do 1 godziny – 40 pkt i do 1,5 godziny – 0 pkt).

Sprawa jest prowadzona pod nr NI.272.55.2019 w Wydziale Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich.

Zarząd Powiatu jednomyślnie zatwierdził specyfikację istotnych warunków zamówienia, którego przedmiotem jest zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu wrzesińskiego w sezonie 2019/2020.

 

Pkt 2.3 Zatwierdzenie specyfikacji istotnych warunków zamówienia, którego przedmiotem jest „Przebudowa drogi powiatowej nr 2162P na odcinku Gutowo Małe – Grzybowo – budowa ciągu pieszo - rowerowego”

Anna Wolska-Wróblewska poinformowała, że w ramach budowy ciągu pieszo-rowerowego zostaną wykonane prace: rozbiórkowe, związane z wykonaniem nawierzchni brukowych, betonowanie, kierowanie ruchem, ziemne, porządkowe, związane z zielenią, związane z oznakowaniem i czynności operatorów sprzętów. Dodała, że wykonawcy muszą wykazać się należytym wykonaniem co najmniej jednej roboty budowlanej o wartości 400.000,00 zł brutto polegającej na budowie, przebudowie lub remoncie chodnika, ciągu pieszo-rowerowego, rowerowego, parkingu, placu. Nadmieniła, że kryteriami przy ocenie ofert są cena – 60% i gwarancja jakości  – 40%.

Sprawa jest prowadzona pod nr NI.272.54.2019 w Wydziale Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich.

Zarząd Powiatu jednomyślnie zatwierdził specyfikację istotnych warunków zamówienia, którego przedmiotem jest „Przebudowa drogi powiatowej nr 2162P na odcinku Gutowo Małe - Grzybowo - budowa ciągu pieszo - rowerowego”.

 

Pkt 3.1 Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko dyrektora Ośrodka Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkowie

Maria Budzyńska, inspektor Referatu Kadr poinformowała, że w związku z rozwiązaniem stosunku pracy z dotychczasowym dyrektorem Ośrodka, zostanie przeprowadzony nabór na stanowisko kierownicze w tej jednostce. Dodała, że dokumenty aplikacyjne będą przyjmowane do 28 października 2019 r.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu (symbol klasyfikacyjny SOR.0024.2019).

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie podjął uchwałę nr 378/2019 w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko dyrektora Ośrodka Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkowie.

 

Pkt 3.2 Podjęcie uchwały w sprawie przyznania grantów edukacyjnych na zajęcia rekreacyjno-sportowe

Mateusz Maserak, inspektor Wydziału Promocji, Kultury i Sportu poinformował, że granty edukacyjne na zajęcia rekreacyjno-sportowe są realizowane przez nauczycieli wychowania fizycznego, instruktorów sportu lub trenerów. Zaznaczył, że po formalnej analizie wniosków proponuje się pozytywnie rozpatrzyć 57 wniosków. Dodał, że stosownie do §10 ust. 19 uchwały nr 218/XXXV/2013 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie przyjęcia „Programu Rozwoju i Wsparcia Sportu w Powiecie Wrzesińskim” starosta wrzesiński z własnej inicjatywy zawnioskował o przyznanie grantów dla 6 wnioskodawców. Nadmienił, że łącznie proponuje się przyznać wnioskującym po 18 godzin w 2019 r. i po 40 godzin w 2020 r. na realizację zajęć rekreacyjno-sportowych.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu (symbol klasyfikacyjny SOR.0024.2019).

Członkowie Zarządu Powiatu uzgodnili, że wnioskujący powinni złożyć oświadczenie o uprawnieniach do trenowania i oświadczenie o niepobieraniu opłat od uczestników zajęć.

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie podjął uchwałę nr 379/2019 w sprawie przyznania grantów edukacyjnych na zajęcia rekreacyjno-sportowe.

 

Pkt 3.3 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr 238/2019 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 9 lipca 2019 r. w sprawie określenia wysokości środków na realizację budżetu obywatelskiego powiatu wrzesińskiego w 2020 roku oraz ustalenia szczegółowego harmonogramu działań

Magdalena Frydryszak, inspektor Referatu Spraw Społecznych i Zdrowia poinformowała, że uwagi na potrzebę szczegółowej weryfikacji zgłoszonych propozycji zadań do budżetu obywatelskiego, proponuje się zmienić harmonogram realizacji budżetu w powyższym zakresie. Zaproponowała, by ustalenie ostatecznej listy propozycji zadań do poddania konsultacjom społecznym nastąpiło do 15 października, głosowanie mieszkańców nad propozycjami do 28 października i ogłoszenie wyników głosowania do 5 listopada 2019 r.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu (symbol klasyfikacyjny SOR.0024.2019).

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie podjął uchwałę nr 380/2019 zmieniającą uchwałę nr 238/2019 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 9 lipca 2019 r. w sprawie określenia wysokości środków na realizację budżetu obywatelskiego powiatu wrzesińskiego w 2020 roku oraz ustalenia szczegółowego harmonogramu działań.

 

Pkt 3.4 i pkt 3.5 Podjęcie uchwał w sprawach wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem jest doposażenie pracowni przedmiotowych w pomoce dydaktyczne dla 3 szkół w ramach projektu „Nauka – to lubię! – kompleksowy program rozwojowy szkół ponadgimnazjalnych oraz szkoły specjalnej na terenie powiatu wrzesińskiego” – dotyczy części 1 dostawa materiałów biurowych i części 2 dostawa podręczników

Olga Kośmińska-Giera, naczelnik Wydziału Edukacji poinformowała, że:

 1. na część I wpłynęła oferta Firmy Usługowo-Handlowej „ANNA” z siedzibą w Gnieźnie na kwotę 5.017,10 zł, która mieści się w kwocie 6.997,60 zł, jaką zamierzano przeznaczyć na realizację zadania,
 2. na część II wpłynęła oferta Księgarni „ALFA” z siedzibą we Wrześni na kwotę 5.051,40 zł, która jest wyższa o 615,90 zł od kwoty, jaką zamierzano przeznaczyć na sfinansowanie tej części zamówienia.

Dodała, że z uwagi na oszczędności powstałe przy wyborze wykonawcy w I części zamówienia, proponuje się również dokonać wyboru oferty na realizację II części. Nadmieniła, że materiały biurowe zostaną przekazane Zespołowi Szkół Specjalnych, a podręczniki zostały zakupione na potrzeby Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących, Zespołu Szkół Politechnicznych i Zespołu Szkół Specjalnych.

Projekty uchwał znajdują się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu (symbol klasyfikacyjny SOR.0024.2019).

W głosowaniu nad projektami uchwał wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie podjął uchwały w sprawach wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem jest doposażenie pracowni przedmiotowych w pomoce dydaktyczne dla 3 szkół w ramach projektu „Nauka – to lubię! – kompleksowy program rozwojowy szkół ponadgimnazjalnych oraz szkoły specjalnej na terenie powiatu wrzesińskiego”:

 1. nr 381/2019 – dotyczy części 1 dostawa materiałów biurowych,
 2. nr 382/2019 – dotyczy części 2 dostawa podręczników.

 

Pkt 4.1 – pkt 4.8 Przyjęcie projektów uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego związanych z przeprowadzoną reformą oświatową od 1 września 2019 r.

Olga Kośmińska-Giera poinformowała, że ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe zobowiązuje organ stanowiący samorządu powiatowego do stwierdzenia, w terminie do dnia 30 listopada 2019 r., w drodze uchwał:

 1. przekształcenia dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego w czteroletnie liceum ogólnokształcące,
 2. przekształcenia dotychczasowego czteroletniego technikum w pięcioletnie technikum.

Zaznaczyła, że dotyczy to: Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza, II Liceum Ogólnokształcącego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących oraz Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych wchodzącego w skład Zespołu Szkół Zawodowych nr 2, a także Technikum nr 1 wchodzącego w skład Zespołu Szkół Politechnicznych, Technikum nr 2 wchodzącego w skład Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących i Technikum nr 3 wchodzącego w skład Zespołu Szkół Zawodowych nr 2.

Ponadto Olga Kośmińska-Giera poinformowała, że zgodnie z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw z dniem 1 września 2019 r. dotychczasowa publiczna placówka kształcenia praktycznego i dotychczasowy publiczny ośrodek dokształcania i doskonalenia zawodowego, wchodzące w skład zespołu, stają się publicznym centrum kształcenia zawodowego, wchodzącym w skład tego zespołu. Zaznaczyła, że Centrum Kształcenia Praktycznego we Wrześni i Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego we Wrześni wchodzące w skład Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni przekształcą się w Centrum Kształcenia Zawodowego we Wrześni. Dodała, że w związku z tą zmianą, konieczne jest dokonanie zmiany w uchwale w sprawie utworzenia Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni, w skład którego ww. placówki wchodziły.

Projekty uchwał Rady znajdują się w zbiorze projektów uchwał Rady Powiatu w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu (symbol klasyfikacyjny SOR.0006.2019).

W głosowaniu nad przyjęciem projektów uchwał Rady wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie przyjął projekty uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego:

 1. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza we Wrześni w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza we Wrześni,
 2. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego II Liceum Ogólnokształcącego we Wrześni wchodzącego w skład Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni w czteroletnie II Liceum Ogólnokształcące wchodzące w skład Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni,
 3. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych we Wrześni wchodzącego w skład Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych wchodzące w skład Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni,
 4. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum nr 1 we Wrześni wchodzącego w skład Zespołu Szkół Politechnicznych we Wrześni w pięcioletnie Technikum nr 1 we Wrześni wchodzące w skład Zespołu Szkół Politechnicznych we Wrześni,
 5. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum nr 2 we Wrześni wchodzącego w skład Zespołu Szkół Technicznych
  i Ogólnokształcących we Wrześni w pięcioletnie Technikum nr 2 we Wrześni wchodzące w skład Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni,
 6. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum nr 3 we Wrześni wchodzącego w skład Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni w pięcioletnie Technikum nr 3 we Wrześni wchodzące w skład Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni,
 7. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Centrum Kształcenia Praktycznego we Wrześni i Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego we Wrześni wchodzących w skład Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni w Centrum Kształcenia Zawodowego we Wrześni wchodzące w skład Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni,
 8. zmieniającą uchwałę Rady Powiatu we Wrześni nr 67/IX/2007 z dnia 30 sierpnia 2007 r. w sprawie utworzenia Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni.

 

Pkt 5.1 Rozpatrzenie wniosku w sprawie zgody na zawarcie umowy z zakładem medycyny pracy przez Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących

Olga Kośmińska-Giera poinformowała, że obowiązująca umowa została rozwiązana za porozumieniem stron, gdyż podmiot przestał świadczyć usługi zdrowotne. Zaznaczyła, że z uwagi na konieczność przeprowadzenia badań nauczycieli, dyrektor wnioskuje o zgodę na zawarcie umowy z nowym podmiotem na okres 12 miesięcy. Nadmieniła, że zgodnie z art. 12 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy, okres obowiązywania umowy nie może być krótszy niż jeden rok.

Sprawa jest prowadzona pod nr NE.4323.10.21.2019 w Wydziale Edukacji.

Zarząd Powiatu jednomyślnie wyraził zgodę na zawarcie umowy z zakładem medycyny pracy przez Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących.

 

Pkt 5.2 Rozpatrzenie wniosku w sprawie zgody na indywidualną ścieżkę nauczania dla uczennicy klasy drugiej Technikum nr 2 w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących

Olga Kośmińska-Giera poinformowała, że dyrektor szkoły wystąpił o możliwość realizacji 8 godzin wybranych zajęć edukacyjnych z: języka polskiego, matematyki, biologii i chemii dla uczennicy drugiej klasy Technikum nr 2.

Sprawa jest prowadzona pod nr NE.4352.9.2019 w Wydziale Edukacji.

Zarząd Powiatu jednomyślnie wyraził zgodę na indywidualną ścieżkę nauczania dla uczennicy klasy drugiej Technikum nr 2 w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących.

 

Pkt 5.3 Rozpatrzenie wniosku w sprawie dofinansowania przejazdu młodzieży Zespołu Szkół Politechnicznych na zawody lekkoatletyczne Szkolnego Związku Sportowego

Mateusz Maserak poinformował, że uczniowie Zespołu Szkół Politechnicznych będą uczestniczyli w zawodach lekkoatletycznych na szczeblu wojewódzkim. Dodał, że koszt dwukrotnego przejazdu na zawody szacuje się w kwocie 800,00 zł.

Sprawa jest prowadzona pod nr NP.425.68.2019 w Wydziale Promocji, Kultury i Sportu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie udzielił dofinansowania w wysokości wnioskowanej kwoty na ww. cel.

 

Pkt 5.4 Rozpatrzenie wniosku w sprawie dofinansowania rozbudowy i modernizacji monitoringu wizyjnego miasta Września w 2019 r.

Zarząd Powiatu jednomyślnie uzgodnił, że decyzję w ww. sprawie podejmie na kolejnym posiedzeniu.

 

W pkt. Sprawy bieżące, informacje, komunikaty oraz w pkt. Wolne głosy i wnioski członkowie Zarządu nie podjęli dyskusji. Z uwagi na zrealizowanie porządku obrad Dionizy Jaśniewicz zamknął posiedzenie.

 

Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano.

 1. Dionizy Jaśniewicz                    
 2. Waldemar Grzegorek                
 3. Robert Balicki                           
 4. Stefan Tomczak                        
 5. Rafał Zięty                                

 

Protokołowała:

Natalia Kowalczyk-Jakubowska, inspektor

 

drukuj (Protokół nr 68 / 2019)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dionizy Jaśniewicz
 • opublikował: Natalia Kowalczyk-Jakubowska
  data publikacji: 2019-11-19 10:27
 • zmodyfikował: Natalia Kowalczyk-Jakubowska
  ostatnia modyfikacja: 2019-11-19 10:27

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj oświadczenie o dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.
Zastosuj