Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

Protokół nr 70 / 2019

 

PROTOKÓŁ NR 70/2019

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU WRZESIŃSKIEGO

z dnia 22 października 2019 r.

 

Dionizy Jaśniewicz, starosta wrzesiński otworzył posiedzenie i stwierdził obecność czterech członków Zarządu Powiatu, co wobec jego składu stanowiło quorum do podejmowania uchwał i decyzji w sprawach objętych porządkiem obrad.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie przyjął proponowany porządek obrad.

Porządek obrad stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

 

Pkt 1 Zatwierdzenie programu ubezpieczenia majątku i odpowiedzialności cywilnej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2020 – 2022

Adam Żytkowski, broker ubezpieczeniowy poinformował, że:

 1. zamówienie będzie podzielone na części: ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk (ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia, ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków osób skierowanych do robót publicznych, prac interwencyjnych i społecznie użytecznych, wolontariuszy, stażystów i praktykantów), ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej – ubezpieczenie nadwyżkowe, ubezpieczenia komunikacyjne, ubezpieczenie casco jednostki pływającej oraz odpowiedzialności cywilnej armatora, ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków oraz kosztów leczenia,
 2. ubezpieczenie będzie obowiązywało przez 3 okresy rozliczeniowe,
 3. szacunek wartości zamówienia został sporządzony na podstawie wartości mienia, która wzrosła w wyniku oddania do użytku Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach i jego wyposażania, a także wypłaty odszkodowań za straty powstałe w wyniku nawałnic w sierpniu 2017 r.

Sprawa jest prowadzona pod nr SOG.253.1.7.2019  w Referacie Gospodarczym.

Zarząd Powiatu jednomyślnie zatwierdził program ubezpieczenia majątku i odpowiedzialności cywilnej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2020 – 2022 i wyraził zgodę na przeprowadzenie procedury przetargowej.

 

Pkt 2.1 Podjęcie uchwały w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia dla pracowni w budynku Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach do celów dydaktyczno-szkoleniowych - wyposażenie spawalnicze

Grzegorz Stangreciak, zastępca naczelnika Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich poinformował, że w ramach zamówienia z wolnej ręki ofertę złożyła firma Megamaszyny Rafał Pajek z siedzibą w Spóroku w kwocie 38.561,14 zł. Zaznaczył, że oszczędności, które powstały po rozstrzygnięciu postępowań przetargowych na dostawę wyposażenia do Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach, umożliwiają dokonanie wyboru oferty na realizację zadania w proponowanej cenie.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu (symbol klasyfikacyjny SOR.0024.2019).

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział czterech członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie podjął uchwałę nr 385/2019 w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia dla pracowni w budynku Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach do celów dydaktyczno-szkoleniowych – wyposażenie spawalnicze.

 

Pkt 2.2 Podjęcie uchwały w sprawie przekazania na rzecz Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni środka trwałego uzyskanego w ramach realizowanego zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”

Grzegorz Stangreciak poinformował, że w ramach wyposażania Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach zostało zakupione wyposażenie warsztatowe o wartości 61.621,77 zł.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu (symbol klasyfikacyjny SOR.0024.2019).

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział czterech członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie podjął uchwałę nr 386/2019 w sprawie przekazania na rzecz Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni środka trwałego uzyskanego w ramach realizowanego zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”.

 

Pkt 2.3 i pkt 2.4 Podjęcie uchwał w sprawach powołania komisji i nadania regulaminu pracy w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na przebudowę drogi powiatowej nr 2930P Grzymysławice – Chwalibogowo - Osowo

Grzegorz Stangreciak poinformował, że w celu przeprowadzenia procedury przetargowej w przedmiotowym zakresie powołuje się komisję przetargową z przedstawicieli Wydziału Inwestycji i Wydziału Dróg Powiatowych. Dodał, że komisja będzie działać na podstawie uchwalonego regulaminu.

Projekty uchwał znajdują się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu (symbol klasyfikacyjny SOR.0024.2019).

W głosowaniu nad projektami uchwał wzięło udział czterech członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie podjął uchwały:

 1. nr 387/2019 w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na przebudowę drogi powiatowej nr 2930P Grzymysławice – Chwalibogowo – Osowo,
 2. nr 388/2019 w sprawie nadania regulaminu pracy komisji przetargowej, powołanej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na przebudowę drogi powiatowej nr 2930P Grzymysławice – Chwalibogowo – Osowo.

 

Pkt 2.5 Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia i zorganizowania II przetargów ustnych nieograniczonych oraz powołania komisji przetargowej do postępowania w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Bierzglinku, będącej własnością Powiatu Wrzesińskiego, zapisanej w księdze wieczystej nr PO1F/00042327/8

Jolanta Pielak, naczelnik Wydziału Nieruchomości poinformowała, że I przetargi zakończyły się wynikiem negatywnym w stosunku do 39 działek ewidencyjnych. Zaznaczyła, że w celu dalszej sprzedaży działek, zasadne jest przeprowadzenie kolejnych przetargów w terminie 2 – 6 grudnia 2019 r. Nadmieniła, że ceny wywoławcze działek nie ulegają zmianie.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu (symbol klasyfikacyjny SOR.0024.2019).

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział czterech członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie podjął uchwałę nr 389/2019 w sprawie ogłoszenia i zorganizowania II przetargów ustnych nieograniczonych oraz powołania komisji przetargowej do postępowania w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Bierzglinku, będącej własnością Powiatu Wrzesińskiego, zapisanej w księdze wieczystej nr PO1F/00042327/8.

 

Pkt 2.6 Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia do oddania w najem lokalu mieszkalnego, stanowiącego własność Powiatu Wrzesińskiego, położonego we Wrześni przy ul. 3 Maja 3

Jolanta Pielak poinformowała, że lokal mieszkalny o powierzchni 27,93 m2 w budynku przy ul. 3 Maja 3 we Wrześni został opróżniony przez wynajmującego. Zaznaczyła, że nie została jeszcze uregulowana kwestia zapewnienia lokali mieszkalnych lokatorom budynku przy ul. Gnieźnieńskiej we Wrześni, którym umowy zostały wypowiedziane w 2015 r. Przypomniała, że dwóch lokatorów nie opuściło wynajmowanych lokali mieszkalnych, a z powództwa jednego z nich toczy się sprawa w sądzie o nieskuteczne wypowiedzenie umowy.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu (symbol klasyfikacyjny SOR.0024.2019).

Zarząd Powiatu jednomyślnie uzgodnił, że z uwagi na ww. kwestię, nie jest zasadne przeznaczenie lokalu do oddania w najem.

 

Pkt 3.1 Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu w ramach realizacji zadania publicznego pn. „Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych – dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM)”

Elwira Haręźlak, naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu poinformowała, że Poznańska Kolej Metropolitalna jest wspólnym przedsięwzięciem marszałka województwa wielkopolskiego, miasta Poznań, powiatu poznańskiego oraz powiatów i gmin położonych wzdłuż linii komunikacyjnej na odcinku PKM2 relacji Poznań Główny – Września (około 50 km). Dodała, że jednostki samorządu terytorialnego położone wzdłuż tej trasy przekazują dotację celową w udziałach: 84,3 % Urząd Marszałkowski, 3,83% miasto Poznań, 1,74% powiaty i 2,09% gminy. Zaznaczyła, że w ramach ww. projektu od 1 grudnia 2019 r. na trasie Poznań Główny – Września będą funkcjonowały 23 pary połączeń komunikacyjnych, co umożliwi zwiększenie częstotliwości kursowania pociągów w godzinach szczytu do 30 min. Podkreśliła, że pomoc finansowa będzie udzielona w latach 2020 – 2022, odpowiednio kwotach: 183.000,00 zł, 188.000,00 zł i 193.000,00 zł.

Projekt uchwały Rady znajduje się w zbiorze projektów uchwał Rady Powiatu w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu (symbol klasyfikacyjny SOR.0006.2019).

W głosowaniu nad przyjęciem projektu uchwały Rady wzięło udział czterech członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu w ramach realizacji zadania publicznego pn. „Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych – dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM)”.

 

Pkt 3.2 Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie ustalenia wysokości opłat obowiązujących w roku 2020 za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na wyznaczonym przez starostę parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia pojazdu lub w trakcie usuwania pojazdu z drogi a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu

Elwira Haręźlak poinformowała, że maksymalne stawki opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym zostały ogłoszone w Obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 1 sierpnia 2019 r. Zaznaczyła, że w związku z prowadzonym postępowaniem sądowym, prokuratura stoi na stanowisku, że stawki te powinny być zgodne z faktycznymi cenami obowiązującymi za wykonanie usług. Podkreśliła, że zaproponowane koszty odpowiadają najniższym cenom za usługi usuwania i przechowywania pojazdów pobierane przez podmioty świadczące tego rodzaju usługi komercyjnie na terenie powiatu wrzesińskiego. Dodała, że za holowanie pojazdu przewożącego materiały niebezpieczne obowiązuje opłata zgodna z obwieszczeniem, gdyż na terenie województwa wielkopolskiego nie funkcjonuje podmiot, który chciałby świadczyć takie usługi.

Projekt uchwały Rady znajduje się w zbiorze projektów uchwał Rady Powiatu w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu (symbol klasyfikacyjny SOR.0006.2019).

W głosowaniu nad przyjęciem projektu uchwały Rady wzięło udział czterech członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie ustalenia wysokości opłat obowiązujących w roku 2020 za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na wyznaczonym przez starostę parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia pojazdu lub w trakcie usuwania pojazdu z drogi a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu.

 

Pkt 3.3 Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków i innych obiektów pływających z obszarów wodnych położonych na terenie powiatu wrzesińskiego w 2020 roku

Urszula Łabęda, naczelnik Wydziału Budownictwa, Środowiska i Rolnictwa poinformowała, że zgodnie z ustawą z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych usuwanie statków i innych obiektów pływających z obszarów wodnych położonych na terenie powiatu wrzesińskiego i prowadzenie strzeżonego portu lub przystani należy do zadań własnych powiatu, a opłaty pobierane za te usługi stanowią dochód własny powiatu. Zaznaczyła, że od 2011 r. zadania objęte przedmiotową uchwałą nie są realizowane, gdyż nie zaistniała konieczność usunięcia statku lub obiektu pływającego. Zauważyła, że z uwagi na brak możliwości technicznych i niskie stawki za wykonanie usług, powiat wrzesiński nie wyłonił świadczeniodawcy. Dodała, że proponowane stawki odpowiadają maksymalnym wysokościom opłat ogłoszonym w obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 1 sierpnia 2019 r.

Projekt uchwały Rady znajduje się w zbiorze projektów uchwał Rady Powiatu w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu (symbol klasyfikacyjny SOR.0006.2019).

W głosowaniu nad przyjęciem projektu uchwały Rady wzięło udział czterech członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków i innych obiektów pływających z obszarów wodnych położonych na terenie powiatu wrzesińskiego w 2020 roku.

 

Pkt 4 Przedstawienie wyników konsultacji społecznych w sprawie rocznego programu współpracy powiatu wrzesińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 r. oraz przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Wrzesińskiego w przedmiotowej sprawie

Joanna Musiałkiewicz, zastępca naczelnika Wydziału Promocji, Kultury i Sportu poinformowała, że w ramach konsultacji społecznych programu współpracy z organizacjami pozarządowymi wpłynął wniosek Towarzystwa Kulturalnego „Echo Pyzdry” z siedzibą w Pyzdrach dotyczący:

 1. możliwości udostępnienia nieodpłatnie pomieszczeń użyteczności publicznej do realizacji celów statutowych organizacji pozarządowych,
 2. organizowania raz w roku spotkania wszystkich organizacji z powiatu wrzesińskiego ze starostą,
 3. powoływania członków komisji konkursowej opiniującej złożone oferty.

Zarząd Powiatu zajął stanowisko w sprawach objętych wnioskiem.

Stanowisko stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Joanna Musiałkiewicz poinformowała, że w projekcie uchwały została określona planowana kwota środków na realizację programu w 2020 r. w wysokości 290.000,00 zł. Zaznaczyła, że kwota ta została oszacowana na podstawie kwoty wydatkowanej na realizację zadań publicznych w 2019 r.

Projekt uchwały Rady znajduje się w zbiorze projektów uchwał Rady Powiatu w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu (symbol klasyfikacyjny SOR.0006.2019).

W głosowaniu nad przyjęciem projektu uchwały Rady wzięło udział czterech członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie uchwalenia rocznego „Programu współpracy powiatu wrzesińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 r.

 

Pkt 5.1 Rozpatrzenie wniosku w sprawie dofinansowania rozbudowy i modernizacji monitoringu wizyjnego miasta Września w 2019 r.

Paweł Puzdrakiewicz, kierownik Referatu Bezpieczeństwa poinformował, że burmistrz Wrześni wystąpił o dofinansowanie rozbudowy i modernizacji monitoringu wizyjnego miasta Września w kwocie 50.000,00 zł. Zaznaczył, że zgodnie z zawartym porozumieniem powiat zobowiązał się do udzielania 50% środków finansowych na bieżące utrzymywanie, serwis i konserwację monitoringu.

Sprawa jest prowadzona pod nr NB.5520.11.2019 w Referacie Bezpieczeństwa.

Zarząd Powiatu jednomyślnie nie wyraził zgody na udzielenie dofinansowania z uwagi na fakt iż zgodnie z umową współfinansowanie obejmuje wyłącznie koszty eksploatacyjne.

 

Pkt 5.2 Rozpatrzenie wniosku w sprawie zmiany terminu realizacji zadania publicznego polegającego na odtworzeniu pierwotnego wejścia do klasztoru pofranciszkańskiego w Pyzdrach

Mateusz Maserak, inspektor Wydziału Promocji, Kultury i Sportu poinformował, że proboszcz Parafii pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Pyzdrach wystąpił o przedłużenie terminu wykonania prac związanych z odtworzeniem pierwotnego wejścia do klasztoru pofranciszkańskiego, na które uzyskał dotację z powiatu wrzesińskiego. Zaznaczył, że zgodnie z zawartą umową, prace powinny być wykonane do 31 października 2019 r., a wnioskujący wystąpił o ich przedłużenie do 31 grudnia 2019 r. Zaproponował, by że z uwagi na konieczność rozliczenia dotacji w bieżącym roku, wyrazić zgodę na przedłużenie terminu wykonania robót do 2 grudnia 2019 r.

Sprawa jest prowadzona pod nr NP.4123.4.2018 w Wydziale Promocji, Kultury i Sportu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie wyraził zgodę na zmianę terminu realizacji zadania publicznego polegającego na odtworzeniu pierwotnego wejścia do klasztoru pofranciszkańskiego w Pyzdrach do dnia 2 grudnia 2019 r.

 

Pkt 5.3 Rozpatrzenie wniosku w sprawie dofinansowania uroczystości przekazania betlejemskiego światła pokoju

Mateusz Maserak poinformował, że Związek Harcerstwa Polskiego „Wrzos” wystąpił o dofinansowanie w kwocie 2.000.00 zł na transportu harcerzy na uroczystość przekazania betlejemskiego światełka pokoju na Słowację.

Sprawa jest prowadzona pod nr NP.403.12.2019 w Wydziale Promocji, Kultury i Sportu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie wyraził zgodę na udzielenie dofinansowanie w kwocie 1.750,00 zł na ww. cel.

 

Pkt 5.4 Rozpatrzenie wniosku w sprawie zgody na zatrudnienie osoby do obsługi administracyjnej w Powiatowej Szkole Muzycznej

Olga Kośmińska-Giera, naczelnik Wydziału Edukacji poinformowała, że dyrektor szkoły muzycznej wystąpił o zgodę na zatrudnienie na ¼ etatu osoby na stanowisku referenta ds. kadrowych. Zaznaczyła, że ze środków urzędu pracy w jednostce pracuje stażysta i osoba sprzątająca.

Sprawa jest prowadzona pod nr NE.4323.21.4.2019 w Wydziale Edukacji.

Zarząd Powiatu jednomyślne uzgodnił, że należy sprawdzić, czy istnieje możliwość zatrudnienia osoby na stanowisku referenta w Powiatowej Szkole Muzycznej I stopnia we Wrześni ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

 

Pkt 5.5 Rozpatrzenie wniosku w sprawie zwiększenia tygodniowego wymiaru godzin zajęć opiekuńczych w świetlicy Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących

Olga Kośmińska-Giera poinformowała, że dyrektor szkoły, na wniosek rady rodziców wnioskuje o wydłużenie godzin pracy świetlicy o 10 godzin ponadwymiarowych. Zaznaczyła, że świetlica funkcjonuje od godz. 7.00 do godz. 12.00 – 13.00, są w niej organizowane lekcje zastępstwa, przebywają w niej uczniowie, którzy nie uczestniczą w lekcjach religii i etyki, a także osoby czekające na transport publiczny. Nadmieniła, że funkcjonowanie świetlicy w szkołach ponadpodstawowych nie jest obowiązkowe.

Sprawa jest prowadzona pod nr NE.4323.10.22.2019 w Wydziale Edukacji.

Zarząd Powiatu jednomyślnie uzgodnił, że dyrektor szkoły powinien umotywować potrzebę zwiększenia godzin pracy świetlicy w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących.

 

Pkt 5.6 Rozpatrzenie wniosku w sprawie bezpłatnego użyczenia miejsc noclegowych w bursie przy ul. Słowackiego 11 we Wrześni

Olga Kośmińska-Giera poinformowała, że dyrektor Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 3 we Wrześni wystąpił o bezpłatne użyczenie miejsc noclegowych w bursie przy ul. Słowackiego dla studentów z zagranicy, którzy w grudniu i w styczniu (po 1 tygodniu) będą przebywać w Polsce w ramach projektu Understand for High Schools. Zaznaczyła, że bursa nie funkcjonuje w weekend, ale istnieje możliwość udostępnienia pokoi hotelowych w Powiatowym Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni.

Sprawa jest prowadzona pod nr NE.4323.1.9.2019 w Wydziale Edukacji.

Zarząd Powiatu jednomyślnie wyraził zgodę na bezpłatne użyczenie miejsc noclegowych w Powiatowym Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni.

 

Pkt Sprawy bieżące, informacje, komunikaty.

Grzegorz Stangreciak poinformował, że pytania do postępowania przetargowego dotyczącego przebudowy drogi powiatowej Gutowo Małe – Grzybowo – budowa ciągu rowerowego wpłynęły po wyznaczonym terminie. Zaznaczył, że uwagi na ten fakt, nie istnieje obowiązek udzielenia odpowiedzi wykonawcy.

Zarząd Powiatu przyjął informację do wiadomości.

Ponadto Grzegorz Stangreciak poinformował, że wpłynęły pytania do postępowania przetargowego dotyczącego montażu i rodzaju elewacji zastosowanej przy budowie bursy przy ul. Wojska Polskiego 1 we Wrześni. Dodał, że wykonawca wystąpił również o udostępnienie przedmiarów w formie plików ATH i formularza ofertowego w formie edytowanej. Zaznaczył, że Wydział nie dysponuje przedmiarami we wnioskowanej formie, a formularz ofertowy zostanie wykonawcom udostępniony.

Zarząd Powiatu jednomyślnie nie wyraził zgody na zmianę specyfikacji w zakresie montażu i rodzaju elewacji oraz uzgodnił, że elewację należy wykonać zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

 

W pkt. Wolne głosy i wnioski członkowie Zarządu nie podjęli dyskusji. Z uwagi na zrealizowanie porządku obrad Dionizy Jaśniewicz zamknął posiedzenie.

 

Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano.

 1. Dionizy Jaśniewicz                    
 2. Waldemar Grzegorek                
 3. Stefan Tomczak                        
 4. Rafał Zięty                                

 

Protokołowała:

Natalia Kowalczyk-Jakubowska, inspektor

 

drukuj (Protokół nr 70 / 2019)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dionizy Jaśniewicz
 • opublikował: Natalia Kowalczyk-Jakubowska
  data publikacji: 2019-11-19 10:38

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj oświadczenie o dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.
Zastosuj