Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

Protokół nr 71 / 2019

PROTOKÓŁ NR 71/2019

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU WRZESIŃSKIEGO

z dnia 29 października 2019 r.

 

Dionizy Jaśniewicz, starosta wrzesiński otworzył posiedzenie i stwierdził obecność wszystkich członków Zarządu Powiatu.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie przyjął proponowany porządek obrad.

Porządek obrad stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

 

Pkt 1.1 Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Wrzesińskiego zmieniającej uchwałę w sprawie podziału środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

Dorota Olszewska, koordynator biura ds. osób niepełnosprawnych poinformowała, że zmiany w podziale środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wynikają ze zwiększenia:

 1. kwoty na dofinansowanie kosztów rocznego pobytu jednego uczestnika w warsztacie terapii zajęciowej, która od 1 października 2019 r. wynosi 18.096,00 zł (wzrost o 300,00 zł/uczestnika),
 2. kwoty przekazywanej na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej (wzrost o 78.740,00 zł). Zaznaczyła, że środki te zostaną w całości przeznaczone na dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym oraz na dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów uchwał Rady Powiatu w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu (symbol klasyfikacyjny SOR.0006.2019).

W głosowaniu nad przyjęciem projektu uchwały Rady wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu Wrzesińskiego zmieniającej uchwałę w sprawie podziału środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

 

Pkt 1.2 Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Wrzesińskiego zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Wrzesińskiego

Monika Michalak, kierownik Referatu Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu poinformowała, że w związku z likwidacją z dniem 10 września 2019 r. placówki opiekuńczo - wychowawczej typu rodzinnego, Rodzinnego Domu Dziecka w Pyzdrach, konieczne jest dokonanie zmiany w Statucie Powiatu Wrzesińskiego. Zaznaczyła, że w dziale IX w § 130 Statutu enumeratywnie wymienione są jednostki organizacyjne powiatu wrzesińskiego, dlatego należy usunąć dotychczasową treść pkt 4) Rodzinny Dom Dziecka w Pyzdrach. Ponadto dodała, że 29 sierpnia 2019 r. Rada Powiatu uchwaliła zmianę w treści Statutu w tym samym paragrafie polegającą na wprowadzeniu pkt 13) Powiatowa Szkoła Muzyczna I stopnia. Podkreśliła, że projektowana zmiana w Statucie spowoduje ujednolicenie ww. zapisów i dostosowanie treści aktu do obowiązującego wykazu jednostek organizacyjnych.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów uchwał Rady Powiatu w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu (symbol klasyfikacyjny SOR.0006.2019).

W głosowaniu nad przyjęciem projektu uchwały Rady wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu Wrzesińskiego zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Wrzesińskiego.

 

Pkt 2.1 Zatwierdzenie specyfikacji istotnych warunków zamówienia, którego przedmiotem jest przebudowa drogi powiatowej nr 2930P Grzymysławice - Chwalibogowo - Osowo

Grzegorz Stangreciak, zastępca naczelnika Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich poinformował, że w ramach przebudowy drogi zostaną wykonane: prace rozbiórkowe, prace montażowe i demontażowe, prace związane z wykonaniem nawierzchni bitumicznych, brukowanie i układanie innych elementów budowlanych, betonowanie, oznakowanie poziome i pionowe, kierowanie ruchem, prace ziemne, prace związane z zielenią, prace porządkowe, prace wodno-kanalizacyjne, czynności operatorów sprzętów i czynności kierowców pojazdów. Dodała, że wykonawcy muszą wykazać się należytym wykonaniem co najmniej jednej roboty budowlanej o wartości 2.500.000,00 zł brutto polegającej na budowie, rozbudowie, przebudowie, modernizacji lub remoncie drogi. Nadmieniła, że kryteriami przy ocenie ofert są cena – 60% i gwarancja jakości  – 40%, a termin realizacji zadania wyznaczono do 30 czerwca 2020 r.

Sprawa jest prowadzona pod nr NI.272.54.2019 w Wydziale Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich.

Zarząd Powiatu jednomyślnie zatwierdził specyfikację istotnych warunków zamówienia, którego przedmiotem jest przebudowa drogi powiatowej nr 2930P Grzymysławice – Chwalibogowo – Osowo.

 

Pkt 2.2 Zatwierdzenie cesji wierzytelności z tytułu umowy na pełnienie funkcji inspektora nadzoru w branży telekomunikacyjnej nad realizacją budowy budynku na cele dydaktyczno-sportowe i budynku bursy przy ul. Wojska Polskiego we Wrześni

Zarząd Powiatu jednomyślnie zatwierdził cesję wierzytelności z tytułu umowy na pełnienie funkcji inspektora nadzoru w branży telekomunikacyjnej nad realizacją budowy budynku na cele dydaktyczno-sportowe i budynku bursy przy ul. Wojska Polskiego we Wrześni.

 

Pkt 3.1 Przedstawienie decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu w sprawie odwołania od decyzji burmistrza Wrześni dotyczącej ustalenia warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego – budowy wieży na potrzeby stacji bazowej telefonii komórkowej w Bierzglinku

Jolanta Pielak, naczelnik Wydziału Nieruchomości poinformowała, że Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Poznaniu, po przeanalizowaniu odwołania Zarządu Powiatu orzekło o utrzymaniu zaskarżonej decyzji w mocy tj. stwierdziło, że burmistrz Wrześni wydał decyzję na podstawie przepisów prawa materialnego i procesowego. Przypomniała, że wieża telefonii komórkowej jest projektowana na prywatnej działce, zabudowanej budynkami po byłym gospodarstwie Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących. Zaznaczyła, że decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego jest ostateczna, ale powiat może wnieść skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, w której podniesie kwestię braku analizy oddziaływania projektowanej inwestycji na środowisko i wydania przez wojewódzkiego konserwatora zabytków sprzecznych dokumentów tj. postanowienia o odmowie uzgodnienia projektu decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego na przedmiotowej nieruchomości i następnie postanowienia o uzgodnieniu projektu ww. decyzji.

Sprawa jest prowadzona pod nr NG.6821.6.10.2017 w Wydziale Nieruchomości.

Zarząd Powiatu jednomyślnie postanowił wnieść skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu i ustanowił pełnomocnika do reprezentowania Powiatu Wrzesińskiego w przedmiotowej sprawie.

Pełnomocnictwo znajduje się w zbiorze Upoważnień do działania w imieniu Zarządu Powiatu pod nr SOR.0027.5.2019 w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu.

 

Pkt 3.2 Przedstawienie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2018/2019

Olga Kośmińska-Giera, naczelnik Wydziału Edukacji poinformowała, że organ prowadzący szkoły ponadpodstawowe, do dnia 31 października zobowiązany jest przedstawić Radzie Powiatu informację o stanie realizacji zadań oświatowych za poprzedni rok szkolny, w tym informację o wynikach egzaminu ósmoklasisty, egzaminu maturalnego i egzaminu zawodowego, z uwzględnieniem działań podejmowanych na kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz wynikach nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez kuratora oświaty. Dodała, że informacja zawiera dane statystyczne, dane dotyczące kształcenia, zatrudnienia w szkołach, bazy lokalowej i sportowej.

Sprawa jest prowadzona pod nr NE.4323.24.2019 w Wydziale Edukacji.

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2018/2019 została przekazana przewodniczącemu Rady Powiatu Wrzesińskiego.

 

Pkt 4 Rozpatrzenie wniosku w sprawie indywidualnych zajęć edukacyjnych z informatyki dla uczennicy II Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni

Olga Kośmińska-Giera poinformowała, że wniosek dotyczy organizacji indywidualnie z uczennicą klasy pierwszej II Liceum Ogólnokształcącego zajęć z informatyki w wymiarze 1 godziny tygodniowo.

Sprawa jest prowadzona pod nr NE.4352.11.2019 w Wydziale Edukacji.

Zarząd Powiatu jednomyślnie wyraził zgodę na indywidualne zajęcia edukacyjne z informatyki dla uczennicy II Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni.

 

Pkt 5.1 Podjęcie uchwały w sprawie przyznania jednorazowych stypendiów motywacyjnych za osiągnięcia naukowe i artystyczne w roku szkolnym 2018/2019

Olga Kośmińska-Giera poinformowała, że jednorazowe stypendia motywacyjne przyznaje Zarząd Powiatu na podstawie programu wspierania edukacji mającego na celu udzielanie pomocy uzdolnionym uczniom. Zaznaczyła, że pula środków zabezpieczonych na ten cel w 2019 r. wynosi 10.500,00 zł, wysokość stypendium szacuje się w kwotach od 800,00 zł do 200,00 zł i jest zależna od rangi osiągnięcia naukowego lub artystycznego.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu (symbol klasyfikacyjny SOR.0024.2019).

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie podjął uchwałę nr 390/2019 w sprawie przyznania jednorazowych stypendiów motywacyjnych za osiągnięcia naukowe i artystyczne w roku szkolnym 2018/2019.

 

Pkt 5.2 Podjęcie uchwały w sprawie przyznania stypendiów edukacyjnych na rok szkolny 2019/2020

Olga Kośmińska-Giera poinformowała, że formalnej analizy złożonych wniosków dokonują pracownicy Wydziału Edukacji. Zaznaczyła, że zaproponowane miesięczne wysokości stypendiów uwzględniają sytuację rodzinną/materialną i wyniki w nauce i wynoszą od 100,00 zł do 150,00 zł. Dodała, że na ww. cel rozdysponowano z budżetu powiatu kwotę 105.000,00 zł.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu (symbol klasyfikacyjny SOR.0024.2019).

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie podjął uchwałę nr 391/2019 w sprawie przyznania stypendiów edukacyjnych na rok szkolny 2019/2020.

 

Pkt 5.3 Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora Ośrodka Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkowie

Maria Budzyńska, inspektor Referatu Kadr poinformowała, że w związku z ogłoszeniem konkursu na stanowisko dyrektora Ośrodka Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkowie, powołuje się komisję do przeprowadzenia postępowania konkursowego.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu (symbol klasyfikacyjny SOR.0024.2019).

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie podjął uchwałę nr 392/2019 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora Ośrodka Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkowie.

 

Pkt 5.4 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa panu Wojciechowi Pająkowi reprezentującemu firmę Dokumentacja środowiskowa - Wojciech Pająk z siedzibą przy Osiedle Leśne 7B/121,62-028 Koziegłowy

Urszula Łabęda, naczelnik Wydziału Budownictwa, Środowiska i Rolnictwa poinformowała, że organ wykonawczy samorządu powiatowego zobowiązany jest sporządzić co 2 lata raport z wykonania programu ochrony środowiska i przedstawić go Radzie Powiatu. Zaznaczyła, że pełnomocnictwo jest udzielane przedstawicielowi firmy zewnętrznej wyłonionej do opracowania ww. dokumentu.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu (symbol klasyfikacyjny SOR.0024.2019).

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie podjął uchwałę nr 393/2019 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa panu Wojciechowi Pająkowi reprezentującemu firmę Dokumentacja środowiskowa – Wojciech Pająk z siedzibą przy Osiedle Leśne 7B/121,62-028 Koziegłowy.

 

Pkt 5.5 Podjęcie uchwał w sprawach: zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2019 rok, planu finansowego dochodów i wydatków oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej

Beata Matuszewska, skarbnik powiatu poinformowała, że został zwiększony plan dotacji celowych na 2019 r. o kwoty:

 1. 4.710,00 zł na sfinansowanie podwyższenia wynagrodzenia dla pracowników powiatowych zespołów ds. orzekania o niepełnosprawności w okresie od lipca do grudnia 2019 r.,
 2. 54.709,00 zł na dofinansowanie zatrudnienia koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej,
 3. 1.314,38 zł na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe,
 4. 4.978,00 zł na wymianę windy towarowej i wymianę okien w Domu Pomocy Społecznej we Wrześni,
 5. 163.004,00 zł na uzupełnienie dotacji na zadania dotyczące gospodarki nieruchomości Skarbu Państwa w części obsługowej administracyjnej zadania.

Ponadto zaznaczyła, że:

 1. został zmniejszony plan dotacji celowej na 2019 r. o kwoty 2.544,60 zł i 1.000,00 zł w celu dostosowania poziomu środków do zadań realizowanych z zakresu kwalifikacji wojskowej,
 2. wpłynęła dotacja w kwocie 31.000,00 zł na dofinansowanie zakupu ubrań na potrzeby Powiatowej Straży Pożarnej we Wrześni.

Dodała, że został zwiększony plan wydatków Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni o kwotę 55.000,00 zł na usługi związane ze szkoleniami przeprowadzonymi w Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach.

W głosowaniu nad podjęciem uchwał wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie podjął uchwały:

 1. nr 394/2019 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2019 rok,
 2. nr 395/2019 w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2019 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej,
 3. nr 396/2019 w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiego na 2019 rok.

 

Pkt 6 Przedstawienie wniosków/pism w sprawie zmian do budżetu powiatu oraz przyjęcie projektów uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2019 rok oraz zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2019 – 2027

Beata Matuszewska poinformowała, że dochody budżetowe zwiększą się o kwoty:

 1. 50.996,00 zł z dochodów uzyskanych przez Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni w ramach organizacji Targów Rolnicza Jesień,
 2. 3.325.218,00 zł z dofinansowania na wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 2930P Grzymysławice – Chwalibogowo – Osowo,
 3. 731.717,00 zł z dofinansowania na wykonanie budowy ciągu pieszo-rowerowego przy drodze powiatowej nr 2162P na odcinku Gutowo Małe – Grzybowo,
 4. 8.111,00 zł na dofinansowanie realizacji bieżących zadań z zakresu administracji rządowej,
 5. 5.956,00 zł z dochodów uzyskanych jako 2,5% z realizacji środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
 6. 39.915,00 zł z dochodów uzyskanych przez Powiatowy Urząd Pracy we Wrześni z opłat wnoszonych przez pracodawców zatrudniających cudzoziemców.

Po analizie wniosków złożonych w sprawach zmian w planach wydatków komórek organizacyjnych i jednostek organizacyjnych, Zarząd Powiatu zaproponował zwiększenia o kwoty:

 1. 1.920,00 zł na wczesne wspomaganie i rozwój dziecka w Zespole Szkół Specjalnych we Wrześni,
 2. 4.920,00 zł na wykonanie ekspertyzy budowlanej budynku sali rehabilitacyjnej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni,
 3. 3.979,00 zł na zakup materiałów niezbędnych do pracy z dziećmi i młodzieżą w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej,
 4. 20.000,00 zł na pokrycie ewentualnych kosztów mediów budowanego zaplecza dydaktyczno-sportowego przy ul. Wojska Polskiego 1 we Wrześni,
 5. 12.000,00 zł na najem urządzeń wielofunkcyjnych,
 6. 9.118,00 zł na indywidualne nauczanie ucznia w Liceum Ogólnokształcącym we Wrześni,
 7. 7.840,00 zł i 5.060,00 zł na indywidualne nauczanie ucznia w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni,
 8. 46.996,00 zł na zakup samochodu osobowego dla Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących i 4.000,00 zł na zakup materiałów i środków czystości (środki z uzyskanych dochodów),
 9. 20.000,00 zł na wypłatę nagród w Powiatowym Urzędzie Pracy we Wrześni,
 10. 150.000,00 zł na usługi związane ze szkoleniami przeprowadzonymi w Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach,
 11. 1.667,00 zł na udzielenie dotacji celowej dla gminy Września na prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej we Wrześni.

Zaznaczyła, że w wykazie przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej dodaje się nowe przedsięwzięcia dotyczące: świadczenia usług stwierdzania zgonu, usług holowania pojazdów na parking strzeżony, konserwacji systemu sygnalizacji pożaru w Starostwie Powiatowym, usługi monitorowania zdarzeń pożarowych, konserwacji systemu alarmowego z modułem telefonicznym w Starostwie Powiatowym, usługi generowania kodu dostępu kasety straży pożarnej i wzmocnienia wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na trasie Poznań Główny – Września i Września – Poznań Główny w ramach Poznańskiej Kolei Metropolitalnej.

Projekty uchwał Rady znajdują się w zbiorze projektów uchwał Rady Powiatu w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu (symbol klasyfikacyjny SOR.0006.2019).

W głosowaniu nad przyjęciem projektów uchwał Rady wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie przyjął projekty uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego:

 1. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2019 rok,
 2. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2019 – 2027.

 

Pkt 7 Sprawy bieżące, informacje, komunikaty.

Skład Młodzieżowej Rady Powiatu Wrzesińskiego

Monika Michalak poinformowała, że 28 października 2019 r. odbyła się I sesja Młodzieżowej Rady Powiatu Wrzesińskiego, na której dokonano wyboru: przewodniczącego i organów Rady:

 1. Przewodniczący Rady – Jakub Ziółkowski (Zespół Szkół Politechnicznych),
 1. Prezydium Młodzieżowej Rady Powiatu Wrzesińskiego: Wiceprzewodniczący – Mateusz Muszyński (Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących), Sekretarz – Kornelia Pawlak (Zespół Szkół Politechnicznych), Członek Prezydium – Adam Dżendżera (Liceum Ogólnokształcące) i Maja Zellmer (Zespół Szkół Zawodowych nr 2),
 2. Komisja Rewizyjna: Przewodnicząca komisji – Anna Marciniak (Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących), Sebastian Fajkowski (Zespół Szkół Zawodowych nr 2) i Marcel Dopierała (Liceum Ogólnokształcące).

 

Podjęcie uchwały w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji wynikających z art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych

Beata Matuszewska poinformowała, że w III kwartale 2019 r.:

 1. plan dochodów wynosił 117.979.060,01 zł i został zrealizowany w kwocie 89.735.643,57 zł, co stanowi 76,06 % wykonania planu,
 2. plan wydatków wynosił 125.632.354,45 zł i został zrealizowany w kwocie 84.134.772,83 zł, co stanowi 66,97 % wykonania planu.

W głosowaniu nad podjęciem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie podjął uchwałę nr 397/2019 w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji wynikających z art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych.

Uchwała znajduje się w zbiorze aktów normatywnych Zarządu Powiatu w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu (symbol klasyfikacyjny SOR.0025.2019).

 

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia przedstawicielowi firmy Biuro Projektowe MISTONE Sp. z o.o. pełnomocnictwa do reprezentowania i występowania w imieniu Powiatu Wrzesińskiego przed właściwymi organami, urzędami i instytucjami w postępowaniach administracyjnych w sprawach związanych z budową hali garażowej wraz z częścią magazynowo - socjalną zlokalizowanej przy ul. Lipowej 2 w Bierzglinku

Grzegorz Stangreciak poinformował, że pełnomocnictwo jest konieczne do podjęcia czynności administracyjnych związanych z zaprojektowaniem hali garażowej na potrzeby służby drogowej Wydziału Dróg Powiatowych.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu (symbol klasyfikacyjny SOR.0024.2019).

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie podjął uchwałę nr 398/2019 w sprawie udzielenia przedstawicielowi firmy Biuro Projektowe MISTONE Sp. z o.o. z siedzibą ul. Sosnowa 2, 62-330 Zasutowo Panu Piotrowi Duszyńskiemu pełnomocnictwa do reprezentowania i występowania w imieniu Powiatu Wrzesińskiego przed właściwymi organami, urzędami i instytucjami w postępowaniach administracyjnych w sprawach związanych z realizacją umowy nr 032.24.2019 z dnia 27 września 2019 roku dla zadania opracowanie projektu budowlanego wielobranżowego dla zadania pn. Budowa hali garażowej wraz z częścią magazynowo - socjalną zlokalizowanej przy ul. Lipowej 2 w Bierzglinku na działce nr 139/76.

 

Podjęcie uchwał w sprawach wyboru wykonawców zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie 2019/2020

Grzegorz Stangreciak poinformował, że komisja przetargowa, po dokonaniu analizy ofert, proponuje wyłonić wykonawców:

 1. Zakład Wielobranżowy „Trans-Bruk” z siedzibą w Nekli w kwocie 79.196,59 zł, która mieści się w kwocie 108.014,19 zł, jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację części I – obszar gminy Kołaczkowo,
 2. Zakład Wielobranżowy „Trans-Bruk” w kwocie 88.368,39 zł, która mieści się w kwocie 118.252,72 zł, jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację części II – obszar gminy Miłosław,
 3. Zakład Wielobranżowy „Trans-Bruk” w kwocie 47.165,61 zł, która mieści się w kwocie 64.369,21 zł, jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację części III – obszar gminy Nekla,
 4. Firmę Usługową Daniel Waligóra z siedzibą w Targowej Górce w kwocie 69.679,32 zł, która mieści się w kwocie 87.233,00 zł, jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację części IV – obszar gminy Pyzdry,
 5. Spółdzielnię Usług Rolniczych i Transportowych z siedzibą we Wrześni w kwocie 166.871,22 zł, która mieści się w kwocie 232.717,72 zł, jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację części V – obszar gminy Września,
 6. Firmę Usługową Daniel Waligóra w kwocie 24.840,15 zł, która mieści się w kwocie 23.013,88 zł, jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację części VI – obszar miasta Września.

Projekty uchwał znajdują się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu (symbol klasyfikacyjny SOR.0024.2019).

W głosowaniu nad projektami uchwał wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie podjął uchwały w sprawie wyboru wykonawców w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem jest zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu wrzesińskiego w sezonie 2019/2020:

 1. nr 399/2019 – części I obszar gminy Kołaczkowo,
 2. nr 400/2019 – część II obszar gminy Miłosław,
 3. nr 401/2019 – część III obszar gminy Nekla,
 4. nr 402/2019 – część IV obszar gminy Pyzdry,
 5. nr 403/2019 – część V obszar gminy Września,
 6. nr 404/2019 – część VI obszar miasta Września.

 

Podjęcie uchwały w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem jest dostawa i montaż dwurzędowych trybun składanych teleskopowych do budynku na cele dydaktyczno-sportowe przy ul. Wojska Polskiego 1 we Wrześni

Grzegorz Stangreciak poinformował, że najkorzystniejszą ofertę złożył wykonawca Pesmenpol Sp. z o.o. z siedzibą w Myślenicach w kwocie 105.165,00 zł, a na realizację zamierzano przeznaczyć kwotę 184.224,48 zł. Zaznaczył, że wykonawca zaoferował wykonanie zadania w terminie 6 tygodni od dnia zawarcia umowy.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu (symbol klasyfikacyjny SOR.0024.2019).

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie podjął uchwałę nr 405/2019 w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem jest dostawa i montaż dwurzędowych trybun składanych teleskopowych na 160 miejsc siedzących w ramach zadania inwestycyjnego pn. Budowa budynku na cele dydaktyczno-sportowe wraz z planem zagospodarowania terenu, infrastrukturą techniczną, drogami dojazdowymi wraz z przebudową istniejącego parkingu naziemnego.

 

Zatwierdzenie modyfikacji specyfikacji istotnych warunków zamówienia dotyczącego budowy budynku bursy przy ul. Wojska Polskiego 1 we Wrześni

Grzegorz Stangreciak poinformował, że wykonawca wystąpił o doprecyzowanie ilości i mocy wymaganych opraw pozwalających na prawidłowe oświetlenie pomieszczeń. Zaznaczył, że wystąpił również o wydłużenie terminu składania ofert.

Sprawa jest prowadzona pod nr NI.272.53.2019 w Wydziale Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich.

Zarząd Powiatu jednomyślnie zatwierdził modyfikację specyfikacji istotnych warunków zamówienia dotyczącego budowy budynku bursy przy ul. Wojska Polskiego 1 we Wrześni wraz z wydłużeniem terminu składania ofert.

 

Wniosek w sprawie zwiększenia liczby godzin funkcjonowania świetlicy w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących

Olga Kośmińska-Giera poinformowała, że dyrektorzy szkół ponadpodstawowych na kolegium deklarowali potrzebę funkcjonowania świetlic szkolnych w godzinach przedpołudniowych m.in. ze względu na organizowanie zastępstw i konieczność zapewnienia miejsca dla osób, które nie uczęszczają na lekcje etyki lub religii. Zaznaczyła, że liczba godzin zajęć w świetlicach w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących, Zespole Szkół Zawodowych nr 2 i Zespole Szkół Politechnicznych wynosi 26 godzin, w Liceum Ogólnokształcącym 13 godzin, a w Zespole Szkół Specjalnych 40 godzin. Przypomniała, że dyrektor Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących, na wniosek rady rodziców, wnioskuje o zwiększenie wymiaru godzin funkcjonowania świetlicy o 10 dodatkowych godzin.

Sprawa jest prowadzona pod nr NE.4323.10.22.2019 w Wydziale Edukacji.

Zarząd Powiatu jednomyślnie nie wyraził zgody na zwiększenie liczby godzin funkcjonowania świetlicy w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących uznając, że dyrektor szkoły powinien dostosować je do potrzeb uczniów.

 

Opracowanie zbiorczego zestawienia prognozowanych dochodów i wydatków do projektu budżetu powiatu

Beata Matuszewska poinformowała, że na podstawie otrzymanych od komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego i jednostek organizacyjnych materiałów oraz informacji o kwotach dochodów planowanych na 2020 r. z tytułu:

 1. poszczególnych części subwencji ogólnych,
 2. udziałów we wpływach podatków stanowiących dochód budżetu państwa,
 3. dotacji celowych z budżetu państwa,
 4. dotacji celowych z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego,
 5. innych dochodów należnych Powiatowi na podstawie odrębnych przepisów,

zostało opracowane zbiorcze zestawienie prognozowanych dochodów i wydatków do projektu budżetu powiatu.

 

W pkt. Wolne głosy i wnioski członkowie Zarządu nie podjęli dyskusji. Z uwagi na zrealizowanie porządku obrad Dionizy Jaśniewicz zamknął posiedzenie.

 

Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano.

 1. Dionizy Jaśniewicz                  
 2. Waldemar Grzegorek                
 3. Robert Balicki                         
 4. Stefan Tomczak                        
 5. Rafał Zięty                                

 

Protokołowała:

Natalia Kowalczyk-Jakubowska, inspektor

 

drukuj (Protokół nr 71 / 2019)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dionizy Jaśniewicz
 • opublikował: Natalia Kowalczyk-Jakubowska
  data publikacji: 2019-11-29 07:35

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj oświadczenie o dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.
Zastosuj