Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

Protokół nr 74 / 2019

PROTOKÓŁ NR 74/2019

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU WRZESIŃSKIEGO

z dnia 7 listopada 2019 r.

 

Dionizy Jaśniewicz, starosta wrzesiński otworzył posiedzenie i stwierdził obecność wszystkich członków Zarządu Powiatu.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie przyjął proponowany porządek obrad.

Porządek obrad stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

 

Pkt 1.1 i pkt 1.2 Przyjęcie projektów uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego zmieniającej uchwałę w sprawie powierzenia samorządowi województwa wielkopolskiego prowadzenia zadania publicznego w zakresie ochrony zdrowia polegającego na wdrożeniu elektronicznych usług: e-dokumentacji i e-rejestracji w Szpitalu Powiatowym we Wrześni oraz zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie powiatu wrzesińskiego w charakterze partnera do uczestnictwa w projekcie realizowanym przez województwo wielkopolskie umożliwiającego wdrożenie elektronicznej dokumentacji medycznej

Joanna Musiałkiewicz, zastępca naczelnika Wydziału Promocji, Kultury i Sportu poinformowała, że w toku realizacji projektu dotyczącego wdrożenia elektronicznych usług: e-dokumentacji i e-rejestracji w Szpitalu Powiatowym we Wrześni w ramach projektu realizowanego przez województwo wielkopolskie nie zostały zrealizowane działania zaplanowane na 2019 r. i dlatego parter wiodący wystąpił o zmianę w planie finansowym. Zaznaczyła, że środki zaplanowane na 2019 r. na realizację projektu w kwocie 226.665,51 zł zostaną przeniesione na 2020 r., a okres realizacji ulegnie wydłużeniu do 31 grudnia 2020 r.

Projekty uchwał Rady znajdują się w zbiorze projektów uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu (symbol klasyfikacyjny SOR.0006.2019).

W głosowaniu nad przyjęciem projektów uchwał Rady wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie przyjął projekty uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego zmieniające:

 1. uchwałę nr 152/XXV/2016 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 7 listopada 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Wrzesińskiego w charakterze Partnera do uczestnictwa w projekcie realizowanym w latach 2017 – 2018 przez Województwo Wielkopolskie pn. „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa” w ramach Osi Priorytetowej 2. Społeczeństwo Informacyjne, Działania 2.1. Rozwój elektronicznych usług publicznych Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020,
 2. uchwałę nr 229/XXXVII/2017 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie powierzenia Samorządowi Województwa Wielkopolskiego prowadzenia zadania publicznego w zakresie ochrony zdrowia polegającego na wdrożeniu elektronicznych usług: e-dokumentacji i e-rejestracji, poprzez wyposażenie środowiska informatycznego Szpitala Powiatowego we Wrześni w sprzęt informatyczny i oprogramowanie oraz dostarczenie usług, zgodnie z Projektem pn. „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa”.

 

Pkt 2.1 i pkt 2.2 Przyjęcie autopoprawek do projektów uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2019 rok oraz zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2019 – 2027

Beata Matuszewska, skarbnik powiatu poinformowała, że:

 1. w związku z inwestycją polegającą na adaptacji II piętra budynku A i B Szpitala Powiatowego we Wrześni na potrzeby oddziału pediatrycznego wydłuża się termin realizacji przedsięwzięcia mającego na celu podniesienie udziałów w Spółce z o.o. pn. „Szpital Powiatowy we Wrześni” i jednocześnie przenosi się planowane wydatki w kwocie 1.500.000,00 zł między latami tj. zmniejsza o tę kwotę planowane wydatki na 2020 r. i zwiększa się plan wydatków w 2021 r.,
 2. w przedsięwzięciu dotyczącym wdrożenia elektronicznej dokumentacji medycznej w Szpitalu Powiatowym we Wrześni wydłuża się termin realizacji do 2020 r. i przenosi się planowane wydatki w kwocie 226.665,51 zł między latami tj. zmniejsza o tę kwotę wydatki planowane na 2019 r. i zwiększa się plan wydatków w 2020 r.,
 3. zwiększa się plan w rozdziale 70005 o kwotę 1.500,00 zł zgodnie z pismem wojewody wielkopolskiego na gospodarkę nieruchomościami,
 4. zwiększa się plan w rozdziale 85420 o kwotę 5.289,00 zł na pomoc na zagospodarowanie wychowanka z Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii.

W głosowaniu nad przyjęciem autopoprawek wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie przyjął autopoprawki do projektów uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2019 rok oraz zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2019 – 2027.

 

Pkt 3.1 Zatwierdzenie modyfikacji specyfikacji istotnych warunków zamówienia, którego przedmiotem jest budowa bursy przy ul. Wojska Polskiego 1 we Wrześni

Grzegorz Stangreciak, zastępca naczelnika Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich poinformował, że wpłynęły pytania do przedmiotowego postępowania przetargowego dotyczące rozbieżności między przedmiarem robót, a dokumentacją przetargową i wysokości stawki Vat dla zamówienia. Wyjaśnił, że przedmiar robót został załączony jedynie w celach poglądowych, a stawka Vat dla budowanego budynku wynosi 8%. Dodał, że w związku z udzielonymi odpowiedziami, modyfikacji ulegnie termin składania ofert z 8 na 13 listopada 2019 r.

Sprawa jest prowadzona pod nr NI.272.53.2019 w Wydziale Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich.

Zarząd Powiatu jednomyślnie zatwierdził modyfikację specyfikacji istotnych warunków zamówienia, którego przedmiotem jest budowa bursy przy ul. Wojska Polskiego 1 we Wrześni.

 

Pkt 3.2 Zatwierdzenie odpowiedzi na pytania do postępowania przetargowego na przebudowę drogi powiatowej nr 2930P Grzymysławice – Chwalibogowo – Osowo

Grzegorz Stangreciak poinformował, że pytania dotyczyły możliwości rozliczenia fakturami częściowymi, obniżenia poziomu kar i dodania zapisu o karach dla zamawiającego w związku ze zwłoką w dopełnieniu swoich obowiązków. Zaznaczył, że proponuje się, by nie wyrażać zgody na zmiany proponowane w pytaniach wykonawców.

Sprawa jest prowadzona pod nr NI.272.57.2019 w Wydziale Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich.

Zarząd Powiatu jednomyślnie zatwierdził odpowiedzi na pytania dotyczące postępowania przetargowego na przebudowę drogi powiatowej nr 2930P Grzymysławice – Chwalibogowo – Osowo.

 

Pkt 4.1 Podjęcie uchwały w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem jest „Przebudowa drogi powiatowej nr 2162P na odcinku Gutowo Małe – Grzybowo – budowa ciągu pieszo-rowerowego

Grzegorz Stangreciak poinformował, że najkorzystniejszą ofertę na wykonanie ciągu pieszo-rowerowego złożył wykonawca BUD-MIX Budownictwo z siedzibą w Arcugowie, gmina Niechanowo w kwocie 793.900,24 zł brutto. Dodał, że na realizację zamówienia w budżecie powiatu wrzesińskiego zabezpieczono kwotę 1.219.528,51 zł.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu (symbol klasyfikacyjny SOR.0024.2019).

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu Powiatu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie podjął uchwałę nr 409/2019 w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem jest „Przebudowa drogi powiatowej nr 2162P na odcinku Gutowo Małe – Grzybowo – budowa ciągu pieszo-rowerowego.

 

Pkt 4.2 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu konkursu „O historii powiatu wrzesińskiego”

Mateusz Maserak, zastępca naczelnika Wydziału Promocji, Kultury i Sportu poinformował, że konkurs stanowi zwieńczenie obchodów 200-lecia powiatu wrzesińskiego i będzie polegał na udzieleniu odpowiedzi na pisemny test wiedzy opracowany na podstawie publikacji pn. „200 lat powiatu wrzesińskiego. Historia i współczesność”. Dodał, że konkurs jest skierowany do uczniów szkół ponadpodstawowych, zostanie podzielony na etap szkolny i etap powiatowy.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu (symbol klasyfikacyjny SOR.0024.2019).

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu Powiatu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie podjął uchwałę nr 410/2019 w sprawie przyjęcia regulaminu konkursu „O historii powiatu wrzesińskiego”.

 

Pkt 4.3 Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej na stopień nauczyciela mianowanego

Olga Kośmińska-Giera, naczelnik Wydziału Edukacji poinformowała, że w celu przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego dla nauczyciela Zespołu Szkół Politechnicznych we Wrześni ubiegającego się o awans zawodowy powołuje się komisję egzaminacyjną. Zaznaczyła, że w skład komisji wchodzą: przedstawiciel organu prowadzącego szkołę, przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny, dyrektor szkoły i dwóch ekspertów. Dodała, że w charakterze obserwatora w pracach komisji może uczestniczyć przedstawiciel organu prowadzącego szkołę.

Zarząd Powiatu wyznaczył Olgę Kośmińską-Gierę na przewodniczącą komisji egzaminacyjnej i Katarzynę Starzyńską jako obserwatora prac komisji.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu (symbol klasyfikacyjny SOR.0024.2019).

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu Powiatu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie podjął uchwałę nr 411/2019 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej na stopień nauczyciela mianowanego.

 

Pkt 4.4 Podjęcie uchwał w sprawach przekazania środka trwałego Gminie Kołaczkowo, Miłosław, Nekla i Września, Gminie i Miastu Pyzdry (odrębne uchwały)

Olga Kośmińska-Giera poinformowała, że w ramach budżetu obywatelskiego na 2019 r. zostały zrealizowane zadania polegające na wyposażeniu: placu zabaw w miejscowości Pyzdry, strefy rekreacyjnej w miejscowości Dolne Grądy, dwóch miniboisk do koszykówki
w miejscowościach Chocicza Wielka i Białężyce, siłowni zewnętrznej w miejscowości Gulczewo, boiska sportowego w miejscowości Nekla, miejsca rekreacji w miejscowości Starczanowo, kręgielni plenerowej w miejscowości Grabowo Królewskie, dwóch boisk do siatkówki plażowej w miejscowości Orzechowo. Zaznaczyła, że ww. środki trwałe zostaną przekazane poszczególnym gminom w celu udostępnienia ich mieszkańcom powiatu wrzesińskiego.

Projekty uchwał znajdują się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu (symbol klasyfikacyjny SOR.0024.2019).

W głosowaniu nad projektami uchwał wzięło udział pięciu członków Zarządu Powiatu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie podjął uchwały:

 1. nr 412/2019 i nr 413/2019 w sprawie przekazania środka trwałego Gminie i Miastu Pyzdry,
 2. nr 414/2019 i nr 415/2019 w sprawie przekazania środka trwałego Gminie Września,
 3. nr 416/2019 i nr 417/2019 w sprawie przekazania środka trwałego Gminie Nekla,
 4. nr 418/2019 w sprawie przekazania środka trwałego gminie Kołaczkowo,
 5. nr 419/2019 w sprawie przekazania środka trwałego Gminie Miłosław.

 

Pkt 4.5 i pkt 4.6 Podjęcie uchwał w sprawach wyznaczenia nauczyciela do zastępowania dyrektora Powiatowej Szkoły Muzycznej I stopnia we Wrześni podczas jego nieobecności i udzielenia upoważnienia

Olga Kośmińska-Giera poinformowała, że dyrektor Powiatowej Szkoły Muzycznej I stopnia we Wrześni wyznaczył panią Joannę Czubaj, nauczyciela do zastępowania go podczas nieobecności w pracy. Zaznaczyła, że w szkole nie utworzono stanowiska wicedyrektora, dlatego wyznaczenie nauczyciela zastępującego dyrektora jest konieczne dla zapewnienia ciągłości realizacji zadań szkoły. Dodała, że nauczycielowi udziela się również upoważnienia do składania oświadczeń woli w zakresie bieżącej działalności.

Projekty uchwał znajdują się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu (symbol klasyfikacyjny SOR.0024.2019).

W głosowaniu nad projektami uchwał wzięło udział pięciu członków Zarządu Powiatu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie podjął uchwały:

 1. nr 420/2019 w sprawie wyznaczenia Pani Joanny Czubaj do zastępowania dyrektora Powiatowej Szkoły Muzycznej I stopnia we Wrześni podczas jego nieobecności,
 2. nr 421/2019 w sprawie udzielenia upoważnienia nauczycielowi Powiatowej Szkoły Muzycznej I stopnia we Wrześni Pani Joannie Czubaj pełniącej obowiązki dyrektora szkoły.

 

Pkt 4.7 i pkt 4.8 Podjęcie uchwał w sprawach projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2020 – 2027 i projektu uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2020 rok

Beata Matuszewska poinformowała, że:

 1. dochody budżetu ustala się w kwocie 114.814.247,95 zł, w tym dochody majątkowe w kwocie 29.646.100,00 zł,
 2. wydatki budżetu ustala się w kwocie 118.424.222,76 zł, w tym wydatki majątkowe w kwocie 36.709.030,41 zł,
 3. rezerwę ogólną tworzy się w wysokości 473.697,00 zł,
 4. rezerwę celową tworzy się w wysokości 861.863,00 zł,
 5. limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek określa się w kwocie 7.704.624,30 zł, w tym 5.000.000,00 zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu.

Zaznaczyła, że zgodnie z art. 230 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, projekty te muszą być przekazane Radzie Powiatu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

W głosowaniu nad podjęciem uchwał wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie podjął uchwały:

 1. nr 422/2019 w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2020 – 2027,
 2. nr 423/2019 w sprawie projektu uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2020 rok.

 

Pkt 5.1 Rozpatrzenie wniosków w sprawie świadczenia usług Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w szkołach ponadpodstawowych

Olga Kosmińska-Giera poinformowała, że zgodnie z ustawą z dnia 27 października 2017 r. o Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej do zadań jej operatora należy świadczenie szkołom usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu o przepustowości co najmniej 100 Mb/s. Zaznaczyła, że organ prowadzący szkołę albo dyrektor szkoły, za zgodą tego organu, może złożyć do operatora Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej wniosek o świadczenie tej usługi. Poinformowała, że dyrektorzy: Zespołu Szkół Politechnicznych, Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących, Zespołu Szkół Zawodowych nr 2, Zespół Szkół Specjalnych i Powiatowa Szkoła Muzyczna I stopnia wystąpili o zgodę organu prowadzącego na złożenie wniosków o świadczenie usług Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej.

Sprawa jest prowadzona pod nr. NE.4323.30.2019 w Wydziale Edukacji.

Zarząd Powiatu jednomyślnie uzgodnił, że należy przeanalizować okresy obowiązywania umów zawartych przez szkoły na świadczenie usług dostępu do Internetu.

 

Pkt 5.2 Rozpatrzenie wniosku w sprawie realizacji indywidualnej ścieżki kształcenia uczennicy III klasy Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących

Olga Kośmińska-Giera poinformowała, że dyrektor Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni wystąpił o zgodę na indywidualną ścieżkę kształcenia uczennicy III klasy liceum z zajęć: języka polskiego (4 godziny), matematyki (3 godziny), chemii (4 godziny). Zaznaczyła, że z powodu długoletniego pobytu poza granicami kraju i różnic programowych w nauczaniu uczennica potrzebuje dodatkowych zajęć z ww. przedmiotów.

Sprawa jest prowadzona pod nr. NE.4352.13.2019 w Wydziale Edukacji.

Zarząd Powiatu jednomyślnie wyraził zgodę na realizację indywidualnej ścieżki kształcenia uczennicy III klasy Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we wskazanym wymiarze.

 

Pkt 5.3 Rozpatrzenie wniosku w sprawie zmiany kosztorysu i harmonogramu realizacji zadnia publicznego pn. „Modelarstwo lotnicze – sport i edukacja politechniczna” – zawody szybowcowe

Joanna Musiałkiewicz poinformowała, że Stowarzyszenie „Orzechowo 333” wnioskuje o przeniesienie środków zaoszczędzonych z dotacji uzyskanej na realizację zadania publicznego na zakup nagród oraz zmianę terminu realizacji zawodów zaplanowanych na listopad br.

Sprawa jest prowadzona pod nr. NPZ.526.4.3.2019 w Referacie Spraw Społecznych i Zdrowia.

Zarząd Powiatu jednomyślnie wyraził zgodę na zmianę kosztorysu i harmonogramu realizacji zadnia publicznego pn. „Modelarstwo lotnicze – sport i edukacja politechniczna” – zawody szybowcowe.

 

Pkt 5.4 Rozpatrzenie wniosku w sprawie dofinansowania koncertu charytatywnego organizowanego przez Fundację Chcemisie

Joanna Musiałkiewicz poinformowała, że Fundacja po raz ósmy organizuje koncert charytatywny, z którego dochód zostanie przeznaczony na potrzeby wychowanków Ośrodka Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkowie.

Sprawa jest prowadzona pod nr. NPZ.8120.24.2019 w Referacie Spraw Społecznych i Zdrowia.

Zarząd Powiatu jednomyślnie udzielił dofinansowania w kwocie 2.000,00 zł na ww. cel.

Dalsza część porządku obrad została zrealizowana po zakończeniu XIV sesji Rady Powiatu Wrzesińskiego.

 

Pkt 6.1 Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadnia publicznego polegającego na prowadzeniu punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na obszarze powiatu wrzesińskiego w 2020 roku

Joanna Musiałkiewicz poinformowała, że celem konkursu jest stworzenie poradnictwa prawnego i obywatelskiego na obszarze powiatu wrzesińskiego w 2020 r. Dodała, że środki na realizację tego zadania w wysokości 126.060,00 zł pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu (symbol klasyfikacyjny SOR.0024.2019).

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu Powiatu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie podjął uchwałę nr 424/2019 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadnia publicznego polegającego na prowadzeniu punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na obszarze powiatu wrzesińskiego w 2020 roku.

 

Pkt 6.2 i pkt 6.3 Podjęcie uchwał w sprawach planu finansowego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2019 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2019 rok

Beata Matuszewska poinformowała, że zmiany przyjęte przez Radę Powiatu w uchwale budżetowej i Wieloletniej Prognozie finansowej skutkują koniecznością dostosowania planu finansowego dochodów i wydatków oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej.

W głosowaniu nad uchwałami wzięło udział pięciu członków Zarządu Powiatu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie podjął uchwały:

 1. nr 425/2019 w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2019 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej,
 2. nr 426/2019 w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2019 rok.

 

Pkt 7 Udzielenie upoważnienia do wykonania czynności odbioru prac

Zarząd Powiatu udzielił upoważnienia do odbioru prac polegających na przetworzeniu do postaci elektronicznej dokumentów powiatowego zasobu geodezyjnego
i kartograficznego
.

Upoważnienie znajduje się w zbiorze upoważnień osób do działania w imieniu Zarządu Powiatu (symbol klasyfikacyjny SOR.0027.6.2019).

 

W pkt. Sprawy bieżące, informacje, komunikaty oraz w pkt. Wolne głosy i wnioski członkowie Zarządu nie podjęli dyskusji. Z uwagi na zrealizowanie porządku obrad Dionizy Jaśniewicz zamknął posiedzenie.

 

Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano.

 1. Dionizy Jaśniewicz                   
 2. Waldemar Grzegorek                
 3. Robert Balicki                           
 4. Stefan Tomczak                         
 5. Rafał Zięty                                

 

 

Protokołowała:

Natalia Kowalczyk-Jakubowska, inspektor

drukuj (Protokół nr 74 / 2019)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dionizy Jaśniewicz
 • opublikował: Natalia Kowalczyk-Jakubowska
  data publikacji: 2019-12-03 13:08
 • zmodyfikował: Natalia Kowalczyk-Jakubowska
  ostatnia modyfikacja: 2019-12-03 13:06

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj oświadczenie o dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.
Zastosuj