Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

Protokół nr 75 / 2019

PROTOKÓŁ NR 75/2019

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU WRZESIŃSKIEGO

z dnia 18 listopada 2019 r.

 

Dionizy Jaśniewicz, starosta wrzesiński otworzył posiedzenie i stwierdził obecność wszystkich członków Zarządu Powiatu.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie przyjął proponowany porządek obrad.

Porządek obrad stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

 

Pkt 1 i pkt 2 Przekazanie kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu Wrzesińskiego i naczelnikom wydziałów Starostwa Powiatowego informacji niezbędnych do opracowania projektów ich planów finansowych

Zgodnie z art. 248 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w terminie 7 dni od dnia przekazania projektu uchwały budżetowej organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego Zarząd Powiatu przekazuje podległym jednostkom informacje niezbędne do opracowania projektów ich planów finansowych.

 

Pkt 3 Rozpatrzenie wniosku w sprawie wyłączenia środowiskowych domów samopomocy ze struktur Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni

Anna Kulczyńska, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie powołując się na odpowiedź Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej zaznaczyła, że istnieją podstawy prawne do wyłączenia środowiskowych domów samopomocy ze struktur PCPR-u, ale podjęcie takich działań nie jest konieczne.

Dorota Szykowna, kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Gozdowie poinformowała, że:

 1. w grudniu 2010 r. zostało wydane rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej określające dokumenty będące podstawą funkcjonowania ŚDS-ów tj. m.in statut, co znaczy, że są to odrębne jednostki organizacyjne,
 2. wyniki kontroli przeprowadzonej w 2012 r. wskazywały na konieczność podjęcia działań zmierzających do wydzielenia ŚDS-ów ze struktur PCPR-u, nie później niż do 31 grudnia 2014 r.,
 3. w październiku 2014 r. w związku ze zmianą terminu dostosowania ŚDS-ów do wymaganych standardów Zarząd Powiatu zdecydował, że pozostaną one nadal w strukturach PCPR-u,
 4. ŚDS w Gozdowie w 2010 r. spełniał wszystkie standardy określone w rozporządzeniu, poza wymogiem wskazującym na wyłączenie ze struktur PCPR-u,
 5. 17 czerwca 2019 r. odbyła się narada, na której przedstawiciele Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej potwierdzili, że ŚDS-y powinny się wydzielić do 31 grudnia 2021 r.,
 6. zgodnie z art. 112a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej powiat może połączyć powiatowe centrum pomocy rodzinie wyłącznie z ośrodkiem interwencji kryzysowej, co znaczy że inna jednostka nie może funkcjonować w strukturach PCPR-u.

Uzasadniając potrzebę wyłączenia dyrektor ŚDS-u w Gozdowie zaznaczyła, że utrudnieniem w sprawnym przepływie informacji i dokumentacji jest oddalenie od siedziby PCPR-u, znajdującej się we Wrześni. Zaznaczyła, że istnieje podległość, jednak decyzje np. dotyczące zatrudnienia są podejmowane przez kierownika ŚDS-u, który następnie informuje dyrektora PCPR-u. Dodała, że obsługi administracyjnej nie sprawują dodatkowo zatrudnieni pracownicy, większość spraw jest przygotowywana i prowadzona przez kierownika.

Jerzy Nowaczyk, kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Pietrzykowie podkreślił, że zmieniają się przepisy dotyczące funkcjonowania tego typu placówek, a do decyzji Zarządu Powiatu należy kwestia ich wyodrębnienia lub pozostania w strukturach PCPR-u. Przypomniał, że w 2014 r. Zarząd Powiatu zdecydował, że ŚDS-y nie zostaną wydzielone, a instytucja kontrolująca nie zgłosiła wówczas uwag do przesłanej w tym zakresie informacji.

Bożena Nowacka, sekretarz powiatu poinformowała, że radca prawny stoi na stanowisku, iż nie istnieje zapis mówiący wprost o konieczności wyłączenia ŚDS-ów ze struktur PCPR-u.

Rafał Zięty, członek Zarządu zapytał o obsługę administracyjno-kadrową ŚDS-ów.

Anna Kulczyńska wyjaśniła, że obsługę kadrowo-płacową PCPR-u i ŚDS-ów zapewniają pracownicy Wydziału Finansowego Starostwa Powiatowego. Dodała, że zgodnie z ustawą
o pomocy społecznej, starosta przy pomocy powiatowego centrum pomocy rodzinie sprawuje nadzór nad działalności ŚDS-ów.

Zarząd Powiatu jednomyślnie uznał, że decyzję o wyłączeniu środowiskowych domów samopomocy ze struktur Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie należy rozważyć pod kątem formalno-prawnym.

 

Pkt 4 Zatwierdzenie specyfikacji istotnych warunków zamówienia dotyczącego przebudowy istniejącego budynku Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni przy ul. Wojska Polskiego 1 wraz z projektem zagospodarowania terenu, infrastrukturą techniczną i wiatą na odpady stałe na działce nr 1271/13, obręb Września

Anna Wolska-Wróblewska, naczelnik Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich poinformowała, że inwestycja ta jest realizowana w ramach projektu pn.: „Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn. Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego” dofinansowanego ze środków  Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Zaznaczyła, że wykonawca musi wykazać się należytym wykonaniem jednej roboty budowlanej o wartości co najmniej 1.700.000,00 zł brutto polegającej na realizacji robót budowlanych na obiektach kubaturowych.

Sprawa jest prowadzona pod nr. NI.272.58.2019 w Wydziale Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich.

Stefan Tomczak, członek Zarządu zauważył, że w kontekście zmian organizacyjnych i sytuacji finansowej należy rozważyć przeniesienie siedziby Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej z Wrześni do Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach.

Dionizy Jaśniewicz odpowiedział, że decyzje o funkcjonowaniu PCEZ-u będą podejmowane po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego.

W głosowaniu nad zatwierdzeniem specyfikacji wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie zatwierdził specyfikację istotnych warunków zamówienia dotyczącego przebudowy istniejącego budynku Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni przy ul. Wojska Polskiego 1 wraz z projektem zagospodarowania terenu, infrastrukturą techniczną i wiatą na odpady stałe na działce nr 1271/13, obręb Września.

 

Pkt 5 Przedstawienie tematów związanych z budową zaplecza dydaktyczno-sportowego przy ul. Wojska Polskiego 1 we Wrześni

Anna Wolska-Wróblewska poinformowała, że przebudowa parkingu wraz z wykonaniem odwodnienia przy zapleczu dydaktyczno-sportowym przy ul. Wojska Polskiego 1 we Wrześni szacuje się w kwocie około 500.000,00 zł.

Rafał Zięty, członek Zarządu zauważył, że należy rozważyć możliwość wykonania przebudowy parkingu przez firmę wykonującą prace drogowe, gdyż cena tej usługi może być niższa niż oszacowana przez generalnego wykonawcę budowy.

Zarząd Powiatu wybrał II wariant malowanych boisk w sali gimnastycznej za kwotę około 29.400,00 zł brutto.

 

Pkt 6.1 Podjęcie uchwały w sprawie przekazania na rzecz Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni środka trwałego uzyskanego w ramach realizowanego zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa i wyposażenie Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w celu realizacji projektu: Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”

Anna Wolska-Wróblewska poinformowała, że na potrzeby Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach zakupiono tokarki i frezarki, które zostaną przekazane jako środki trwałe tej jednostce. Dodała, że wartość ww. sprzętu wynosi 114.882,00 zł.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu (symbol klasyfikacyjny SOR.0024.2019).

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie podjął uchwałę nr 427/2019 w sprawie przekazania na rzecz Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni środka trwałego uzyskanego w ramach realizowanego zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa i wyposażenie Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w celu realizacji projektu: Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”.

 

Pkt 6.2 Podjęcie uchwały w sprawie unieważnienia przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest budowa budynku bursy przy ul. Wojska Polskiego 1 we Wrześni w ramach „Modernizacji i rozbudowy Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”

Anna Wolska-Wróblewska poinformowała, że na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, komisja przetargowa proponuje unieważnić postępowanie z uwagi na fakt, iż cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Zaznaczyła, że na realizację przedmiotowego zamówienia przeznaczono kwotę 2.800.000,00 zł, a cena najkorzystniejszej oferty wynosiła 4.493.576,02 zł.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu (symbol klasyfikacyjny SOR.0024.2019).

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie podjął uchwałę nr 428/2019 w sprawie unieważnienia przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest budowa budynku bursy przy ul. Wojska Polskiego 1 we Wrześni w ramach „Modernizacji i rozbudowy Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”.

 

Pkt 6.3 Podjęcie uchwały w sprawie zatrudnienia dyrektora Ośrodka Wspomagania Dziecka
i Rodziny w Kołaczkowie

Maria Budzyńska, inspektor Referatu Kadr poinformowała, że konkurs na stanowisko dyrektora Ośrodka Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkowie został rozstrzygnięty, wpłynęła kandydatura pana Andrzeja Szablikowskiego, p.o. dyrektora. Zaznaczyła, że kandydat spełnił wymagania i przedstawił odpowiednie dokumenty. Dodała, że zatrudnienie następuje z dniem 18 listopada 2019 r. na czas nieokreślony.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu (symbol klasyfikacyjny SOR.0024.2019).

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie podjął uchwałę nr 429/2019 w sprawie zatrudnienia dyrektora Ośrodka Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkowie.

 

Pkt 6.4 Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia naboru członków komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego polegającego na prowadzeniu punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na obszarze powiatu wrzesińskiego w 2020 roku wskazanych przez organizacje pozarządowe lub inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Joanna Musiałkiewicz, zastępca naczelnika Wydziału Promocji, Kultury i Sportu poinformowała, że nabór członków komisji konkursowej został opracowany zgodnie z przyjętym przez Radę Powiatu Wrzesińskiego programem współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2020 r. Zaznaczyła, że celem konkursu jest wyłonienie dwóch osób do udziału w pracach komisji opiniującej oferty złożone na powierzenie realizacji zadania publicznego polegającego na prowadzeniu punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu (symbol klasyfikacyjny SOR.0024.2019).

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie podjął uchwałę nr 430/2019 w sprawie ogłoszenia naboru członków komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego polegającego na prowadzeniu punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na obszarze powiatu wrzesińskiego w 2020 roku wskazanych przez organizacje pozarządowe lub inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Pkt 7.1 Uzgodnienie projektów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów położonych w gminie Kołaczkowo, w obrębach: Żydowo, Garbowo Królewskie, Krzywa Góra, Gałęzewice i Szamarzewo, Gorazdowo, Łagiewki, Wszembórz, Budziłowo, Borzykowo, Zieliniec i Kołaczkowo

Jerzy Kaczorowski, zastępca naczelnika Wydziału Budownictwa, Środowiska i Rolnictwa poinformował, że projektowany plan zagospodarowania przestrzennego w miejscowościach Kołaczkowo, Żydowo, Zieliniec i Gorazdowo przewiduje poszerzenie istniejącej drogi powiatowej o tereny znajdujące się w przebiegu byłej kolejki wąskotorowej. Dodał, że w tej chwili tereny te znajdują się w zasobie własności rolnej Skarbu Państwa dysponowanym przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Poznaniu. Zaznaczył, że przykładowo tereny objęte projektem planu w obrębie Żydowo stanowią tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, usługowej i zagrodowej. Nadmienił, że tereny objęte projektem planu dla każdego z ww. obrębów w gminie Kołaczkowo wprowadzają ograniczenie lokalizacji inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

Sprawy są prowadzone w Wydziale Budownictwa, Środowiska i Rolnictwa.

Zarząd Powiatu nie zgłosił uwag do projektów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów położonych w gminie Kołaczkowo, w obrębach: Żydowo, Garbowo Królewskie, Krzywa Góra, Gałęzewice i Szamarzewo, Gorazdowo, Łagiewki, Wszembórz, Budziłowo, Borzykowo, Zieliniec i Kołaczkowo.

 

Pkt 7.2 Uzgodnienie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w gminie Nekla – działka nr 199 w Starczanowie

Jerzy Kaczorowski poinformował, że teren objęty planem zagospodarowania przestrzennego w Starczanowie przewiduje zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i usługową. Dodał, że projektowany plan nie ma wpływu na cele publiczne.

Sprawa jest prowadzona pod nr. WB.6740.111.18.2019 w Wydziale Budownictwa, Środowiska i Rolnictwa.

Zarząd Powiatu nie zgłosił uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w gminie Nekla – działka nr 199 w Starczanowie.

 

Pkt 8 Udzielenie upoważnienia do wykonania czynności odbioru prac polegających na utworzeniu BDOT500 i inicjalnej bazy GESUT dla obrębów Czeszewo, Orzechowo i Lipie

Małgorzata Nowaczyk, geodeta powiatowy wyjaśniła, że BDOT500 to jest baza obiektów topograficznych, a GESUT to baza urządzeń nadziemnych i podziemnych dotyczących uzbrojenia terenów (prąd, gaz, woda, kanalizacja). Zaznaczyła, że zespół składający się z trzech pracowników Wydziału – Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej na podstawie upoważnienia dokona czynności odbioru wykonanych prac.

Upoważnienie znajduje się w zbiorze upoważnień osób do działania w imieniu Zarządu Powiatu w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod nr sprawy SOR.0027.7.2019.

 

W pkt. Sprawy bieżące, informacje, komunikaty oraz w pkt. Wolne głosy i wnioski członkowie Zarządu nie podjęli dyskusji. Z uwagi na zrealizowanie porządku obrad Dionizy Jaśniewicz zamknął posiedzenie.

 

Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano.

 1. Dionizy Jaśniewicz                   
 2. Waldemar Grzegorek                
 3. Robert Balicki                          
 4. Stefan Tomczak                         
 5. Rafał Zięty                                

 

Protokołowała:

Natalia Kowalczyk-Jakubowska, inspektor

 

drukuj (Protokół nr 75 / 2019)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dionizy Jaśniewicz
 • opublikował: Natalia Kowalczyk-Jakubowska
  data publikacji: 2019-12-11 12:38

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj oświadczenie o dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.
Zastosuj