Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

Protokół nr 77 / 2019

PROTOKÓŁ NR 77/2019

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU WRZESIŃSKIEGO

z dnia 26 listopada 2019 r.

 

Waldemar Grzegorek, wicestarosta wrzesiński otworzył posiedzenie i stwierdził obecność czterech członków Zarządu Powiatu.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie przyjął proponowany porządek obrad.

Porządek obrad stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

 

Pkt 1.1 Rozpatrzenie wniosku w sprawie zakupu sprzętu komputerowego na potrzeby centrum zarządzania kryzysowego

Paweł Puzdrakiewicz, kierownik Referatu Bezpieczeństwa poinformował, że w celu realizacji zadań związanych z wytwarzaniem informacji niejawnych konieczne jest dokonanie zakupu komputera stacjonarnego z oprogramowaniem. Zaznaczył, że w 2020 r. będzie opracowywany plan operacyjny funkcjonowania powiatu wrzesińskiego w warunkach zewnętrznego zagrożenia w czasie wojny. Ponadto wnioskował o możliwość doposażenia centrum zarządzania kryzysowego w laptopa z oprogramowaniem i dwa radiotelefony cyfrowe. Łączny koszt zakupu ww. sprzętu wynosi około 11.600,00 zł.

Zarząd Powiatu jednomyślnie wyraził zgodę na dokonanie zakupu komputera stacjonarnego, laptopa i dwóch radiotelefonów na potrzeby centrum zarządzania kryzysowego.

 

Pkt 1.2 Rozpatrzenie wniosku w sprawie rozłożenia na raty zwrotu dofinansowania na realizację zadania publicznego pn. „Obóz piłkarski dla młodych zawodników GKS Płomień Nekla”

Joanna Musiałkiewicz, zastępca naczelnika Wydziału Promocji, Kultury i Sportu poinformowała, że wnioskujący wykorzystał dotację w kwocie 4.000,00 zł na organizację obozu, jednak z uwagi na fakt, iż pozostałe koszty wydatkował w sposób uniemożliwiający rozliczenie, nie złoży sprawozdania z wykorzystania dotacji. Zaznaczyła, że w tej sytuacji oferent musi dokonać zwrotu przyznanej dotacji. Podkreśliła, że rozłożenie płatności na raty nie jest możliwe, oferent zostanie poinformowany o terminie zwrotu dotacji wraz z naliczonymi odsetkami.

Sprawa jest prowadzona pod nr NPZ.526.4.11.2019 w Referacie Spraw Społecznych i Zdrowia.

Zarząd Powiatu przyjął ww. informację do wiadomości.

 

Pkt 1.3 Rozpatrzenie wniosku w sprawie nieodpłatnego udostępnienia sali w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni na potrzeby siedziby Fundacji Dzieci Wrzesińskich

Olga Kośmińska-Giera, naczelnik Wydziału Edukacji poinformowała, że pomieszczenie, które Fundacja Dzieci Wrzesińskich planuje wykorzystywać jako swoją nową siedzibę w godzinach zajęć lekcyjnych byłoby użytkowane przez szkołę. Zaznaczyła, że na podstawie uchwały Zarządu Powiatu stawka najmu za tego typu pomieszczenie wynosi 8,00 zł/m2 za miesiąc, jednak w tej sytuacji pomieszczenie nie będzie wykorzystywane wyłącznie przez fundację. Ponadto zauważyła, że zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami, jednostka, której oddano nieruchomość w trwały zarząd tj. Zespół Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni, może oddać część nieruchomości w najem, dzierżawę lub użyczenie na czas nie dłuższy niż został ustanowiony trwały zarząd, z równoczesnym zawiadomieniem właściwego organu.

W przedmiotowej sprawie głos zabrali: Waldemar Grzegorek i Rafał Zięty, członkowie Zarządu oraz Anna Trubacz, główna księgowa.

Z uwagi na konieczność rozważenia kwestii formalno-prawnych Zarząd Powiatu nie podjął decyzji w przedmiotowej sprawie.

 

Pkt 1.4 Rozpatrzenie wniosku w sprawie przystąpienia szkół ponadpodstawowych do Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej

Olga Kośmińska-Giera poinformowała, że w  szkołach ponadpodstawowych ubiegających się o zgodę na złożenie wniosków o świadczenie usługi Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej, funkcjonują umowy na dostawę internetu, których wypowiedzenie wiąże się z koniecznością zwrotu ulgi. Zaznaczyła, że nie jest zasadne, by rozwiązywać obowiązujące umowy. Nadmieniła, że operator OSE jest zobowiązany rozpocząć świadczenie usług w terminie nie dłuższym niż 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy z organem prowadzącym szkołę albo dyrektorem szkoły, za zgodą tego organu. Dodała, że po zakończeniu obowiązujących umów, dyrektorzy szkół będą mogli wnioskować o zwiększenie zakresów umów zawartych w ramach OSE.

Zarząd Powiatu jednomyślnie wyraził zgodę na złożenie wniosków o świadczenie w szkołach ponadpodstawowych usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu o przepustowości co najmniej 100 Mb/s w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej.

 

Pkt 2 Przedstawienie planowanych działań umożliwiających użytkowanie boiska wielofunkcyjnego w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni

Olga Kośmińska-Giera wyjaśniła, że 3 października 2019 r. w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni została przeprowadzona kontrola sanitarna mająca na celu ocenę stanu realizacji zaleceń kontrolnych nałożonych wcześniej wydanymi decyzjami. Zaznaczyła, że przedstawiciele Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej nie kontrolowali bazy sportowej, jednak stwierdzili, że boisko wielofunkcyjne o betonowej nawierzchni jest wyłączone z użytkowania z uwagi na zły stan techniczny. Wyjaśniła, że zajęcia wychowania fizycznego są prowadzone w szkole na dużym, trawiastym boisku. Nadmieniła, że dyrektor szkoły przygotował koncepcję modernizacji boiska wielofunkcyjnego, której koszt oszacował w kwocie około 483.000,00 zł. Dodała, że istnieje możliwość pozyskania 33% dofinansowania z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach programu „Sportowa Polska – program rozwojowy lokalnej infrastruktury sportowej”.

Sprawa jest prowadzona pod nr. NE.4323.3.13.2019 w Wydziale Edukacji.

Olga Kośmińska-Giera przedstawiła terminy i zalecenia wynikające z decyzji dotyczących stanu sanitarno-epidemiologicznego i technicznego w szkołach ponadpodstawowych.

Rafał Ziety, członek Zarządu zauważył, że środki finansowe, które były przekazywane szkołom na modernizację budynków powinny być wykorzystywane na realizację zaleceń pokontrolnych.

Zarząd Powiatu przyjął ww. informacje do wiadomości.

Pkt 3.1 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej na stopień nauczyciela mianowanego

Olga Kośmińska-Giera poinformowała, że dyrektor Zespołu Szkół Politechnicznych we Wrześni nie będzie mógł uczestniczyć w pracach komisji egzaminacyjnej z powodu obowiązkowego udziału w szkoleniu Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Zaznaczyła, że w zastępstwie dyrektora w posiedzeniu komisji będzie uczestniczyła pani Magdalena Kostecka, wicedyrektor szkoły.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu (symbol klasyfikacyjny SOR.0024.2019).

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział czterech członków Zarządu Powiatu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie podjął uchwałę nr 431/2019 zmieniającą uchwałę w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej na stopień nauczyciela mianowanego.

 

Pkt 3.2 Podjęcie uchwały w sprawie przyznania grantu edukacyjnego na zajęcia wspierające edukację uzdolnionej młodzieży realizowane zgodnie z zainteresowaniami i potrzebami rozwojowymi

Olga Kośmińska-Giera poinformowała, że na podstawie uchwały uchwalającej powiatowy program rozwoju edukacji na wniosek starosty wrzesińskiego może być przyznany grant edukacyjny w każdej kategorii. Zaznaczyła, że z uwagi na nieobecność starosty, podejmowanie uchwały w ww. sprawie jest nieuzasadnione.

Zarząd Powiatu przyjął ww. informację do wiadomości.

 

Pkt 3.3 Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego przekazania mienia w postaci materiałów biurowych Zespołowi Szkół Specjalnych im. Janusza Korczaka we Wrześni

Olga Kośmińska-Giera wnioskowała o zdjęcie ww. uchwały z porządku obrad z uwagi na fakt, iż materiały biurowe nie stanowią środków trwałych i nie będą umieszczone w ewidencji księgowej. Dodała, że materiały będą przekazane szkole na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego.

Zarząd Powiatu przyjął ww. informację do wiadomości.

 

Pkt 3.4 – 3.6 Podjęcie uchwał w sprawach nieodpłatnego przekazania mienia w postaci podręczników Zespołowi Szkół Specjalnych, Zespołowi Szkół Politechnicznych i Zespołowi Szkół Technicznych i Ogólnokształcących

Olga Kośmińska-Giera poinformowała, że podręczniki będą wykorzystywane do realizacji zajęć w ramach projektu „Nauka to lubię! – kompleksowy program rozwojowy szkół ponadgimnazjalnych oraz szkoły specjalnej na terenie powiatu wrzesińskiego”.

Projekty uchwał znajdują się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu (symbol klasyfikacyjny SOR.0024.2019).

W głosowaniu nad projektami uchwał wzięło udział czterech członków Zarządu Powiatu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie podjął uchwały:

 1. nr 432/2019 w sprawie nieodpłatnego przekazania mienia w postaci podręczników Zespołowi Szkół Specjalnych im. Janusza Korczaka we Wrześni,
 2. nr 433/2019 w sprawie nieodpłatnego przekazania mienia w postaci podręczników Zespołowi Szkół Politechnicznych im. Bohaterów Monte Cassino we Wrześni,
 3. nr 434/2019 w sprawie nieodpłatnego przekazania mienia w postaci podręczników Zespołowi Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. gen. dr Romana Abrahama we Wrześni.

Anna Trubacz, główna księgowa wnioskowała o weryfikację uchwał podjętych w podobnych sprawach w sierpniu 2019 r.

 

Pkt 3.7 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości miesięcznych limitów kwotowych na korzystanie z usług telefonii komórkowej, dostępu do Internetu w telefonach komórkowych i Internetu mobilnego oraz ustalenia zasad rozliczania opłat za korzystanie z usług telefonii komórkowej wraz z Internetem przez jednostki organizacyjne powiatu wrzesińskiego

Zmianę przedmiotowej uchwały powoduje zmiana personalna w Ośrodku Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkowie.

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział czterech członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie podjął uchwałę nr 435/2019 w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości miesięcznych limitów kwotowych na korzystanie z usług telefonii komórkowej, dostępu do Internetu w telefonach komórkowych i Internetu mobilnego oraz ustalenia zasad rozliczania opłat za korzystanie z usług telefonii komórkowej wraz z Internetem przez jednostki organizacyjne powiatu wrzesińskiego.

 

Pkt 4 Uzgodnienie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w gminie Nekla – działki nr 1245 i nr 270

Jerzy Kaczorowski, zastępca naczelnika Wydziału Budownictwa, Środowiska i Rolnictwa poinformował, że tereny objęte planem stanowią działki, na których znajduje się cmentarz i tereny w odległości około 150 m (strefy ochronne od cmentarza). Zaznaczył, że teren w większości jest niezagospodarowany, w części obejmuje tereny rolnicze i leśne oraz przebiega przez niego droga krajowa nr 92.

Sprawa jest prowadzona pod nr. WB.6740.111.17.2019 w Wydziale Budownictwa, Środowiska i Rolnictwa.

Zarząd Powiatu jednomyślnie uzgodnił projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w gminie Nekla – działki nr 1245 i nr 270.

 

Pkt 5 Sprawy bieżące, informacje, komunikaty.

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej we Wrześni

Olga Krukowska, dyrektor DPS-u poinformowała, że w związku z likwidacją stanowiska inspektora ds. księgowości i stanowiska instruktora ds. kulturalno-oświatowych konieczne jest dokonanie zmiany obowiązującego regulaminu organizacyjnego jednostki.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu (symbol klasyfikacyjny SOR.0024.2019).

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział czterech członków Zarządu Powiatu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie podjął uchwałę nr 436/2019 w sprawie zmiany Regulaminu organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej we Wrześni.

 

Wniosek Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w sprawie dodatkowych zajęć dla uczennicy I klasy II Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni

Olga Kośmińska-Giera poinformowała, że uczennica pobierała naukę w szkołach w Wielkiej Brytanii, a jej znajomość języka polskiego jest niewystarczająca do korzystania z nauki. Przypomniała, że Zarząd Powiatu przyznał dwie dodatkowe godziny zajęć z języka polskiego innej uczennicy i w tej sytuacji zajęcia te mogą być prowadzone łącznie. Ponadto dodała, że dyrektor wnioskuje o dodatkowe 2 godziny zajęć z matematyki i 1 godzinę zajęć z historii dla uczennicy. Podkreśliła, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia osób niebędących obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami polskimi, które pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw, dodatkowe zajęcia z języka polskiego są prowadzone indywidualnie lub w grupach, w formie dodatkowych zajęć lekcyjnych, w wymiarze nie niższym niż 2 godziny lekcyjne tygodniowo, a w przypadku zajęć dodatkowych z innych przedmiotów w wymiarze 1 godziny lekcyjnej tygodniowo.

Sprawa jest prowadzona pod nr. NE.4352.16.2019 w Wydziale Edukacji.

Rafał Zięty, członek Zarządu zaznaczył, że ww. zmiany skutkują zmianami w arkuszu organizacyjnym szkoły, który powinien być zaakceptowany przez organ prowadzący.

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na dodatkowe zajęcia z języka polskiego w wymiarze 2 godzin i matematyki w wymiarze 1 godziny prowadzone w grupie oraz dodatkowe zajęcia indywidualne z historii w wymiarze 1 godziny finansowane ze środków budżetu szkoły.

 

Rozpatrzenie wniosku w sprawie przystąpienia szkół ponadpodstawowych do programu pn. Szkolny Klub Sportowy

Mateusz Maserak, zastępca naczelnika Wydziału Promocji, Kultury i Sportu poinformował, że Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni oraz Zespół Szkół Politechnicznych we Wrześni wystąpiły o zgodę na przystąpienie do realizacji programu pn. Szkolny Klub Sportowy, którego celem jest podejmowanie dodatkowej aktywności fizycznej w formie zajęć sportowych i rekreacyjnych pod opieką nauczyciela prowadzącego zajęcia wychowania fizycznego w danej szkole. Dodał, że przystępując do programu, który jest realizowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki, samorząd powiatowy musi zobowiązać się do jego współfinansowania w kwotach od 250,00 zł do 2050,00 zł jednorazowo. Dodał, że nie jest to zadanie obligatoryjne.

Sprawa jest prowadzona pod nr. NP.425.76.2019 i NP.425.77.2019 w Wydziale Promocji, Kultury i Sportu.

W przedmiotowej sprawie głos zabrali Rafał Zięty i Stefan Tomczak, członkowie Zarządu oraz Anna Trubacz, główna księgowa.

Zarząd Powiatu nie wyraził zgody na przystąpienie Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących oraz Zespołu Szkół Politechnicznych do programu pn. Szkolny Klub Sportowy. Oddano 3 głosy „przeciwko”, od głosu wstrzymał się Stefan Tomczak.

 

Podjęcie uchwał w sprawach powołania komisji przetargowej i nadania regulaminu pracy w celu zaciągnięcia kredytu długoterminowego

Anna Wolska-Wróblewska, naczelnik Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich poinformowała, że w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego na udzielenie kredytu długoterminowego konieczne jest powołanie komisji i nadanie jej regulaminu pracy. Dodała, że w skład komisji wchodzą przedstawiciele Wydziału Inwestycji i Wydziału Finansowego.

Projekty uchwał znajdują się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu (symbol klasyfikacyjny SOR.0024.2019).

W głosowaniu nad projektami uchwał wzięło udział czterech członków Zarządu Powiatu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie podjął uchwały:

 1. nr 437/2019 w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na udzielenie kredytu długoterminowego do kwoty 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion złotych zero groszy) z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w 2019,
 2. nr 438/2019 w sprawie nadania regulaminu pracy komisji przetargowej, powołanej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na udzielenie kredytu długoterminowego do kwoty 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion złotych zero groszy) z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w 2019 roku.

 

W pkt. Wolne głosy i wnioski członkowie Zarządu nie podjęli dyskusji. Z uwagi na zrealizowanie porządku obrad Waldemar Grzegorek zamknął posiedzenie.

 

Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano.

 1. Waldemar Grzegorek                
 2. Robert Balicki                           
 3. Stefan Tomczak                         
 4. Rafał Zięty                                

 

 

Protokołowała:

Natalia Kowalczyk-Jakubowska, inspektor

drukuj (Protokół nr 77 / 2019)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Waldemar Grzegorek
 • opublikował: Natalia Kowalczyk-Jakubowska
  data publikacji: 2019-12-19 09:54

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj oświadczenie o dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.
Zastosuj