Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

Protokół nr 79 / 2019

PROTOKÓŁ NR 79/2019

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU WRZESIŃSKIEGO

z dnia 3 grudnia 2019 r.

 

Dionizy Jaśniewicz, starosta wrzesiński otworzył posiedzenie i stwierdził obecność wszystkich członków Zarządu Powiatu.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie przyjął proponowany porządek obrad.

Porządek obrad stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

 

Pkt 1 Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie uchwalenia Powiatowego programu działań na rzecz osób z niepełnosprawnościami na lata 2019 – 2023

Anna Kulczyńska, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni poinformowała, że program został opracowany na podstawie art. 35a ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych i stanowi kontynuację działań podejmowanych w latach 2014 – 2018. Zaznaczyła, że celem programu jest umożliwianie osobom niepełnosprawnym pełnego uczestnictwa w życiu zawodowym i społecznym poprzez wspieranie oraz eliminowanie wszelkich przejawów dyskryminacji.

Projekt uchwały Rady znajduje się w zbiorze projektów uchwał Rady Powiatu w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu (symbol klasyfikacyjny SOR.0006.2019).

W głosowaniu nad przyjęciem projektu uchwały Rady wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie uchwalenia Powiatowego programu działań na rzecz osób z niepełnosprawnościami na lata 2019 – 2023.

 

Pkt 2.1 Przedstawienie informacji o wyborze oferty oraz unieważnieniu części 4 i 5 postępowania przetargowego w sprawie ubezpieczenia majątku i odpowiedzialności cywilnej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2020 – 2022

Elżbieta Helman, kierownik Referatu Gospodarczego poinformowała, że broker ubezpieczeniowy, działając na podstawie upoważnienia, dokonał analizy ofert, które wpłynęły na ubezpieczenie majątku powiatu wrzesińskiego i rekomenduje:

1. wybór oferty Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej ze siedzibą w Warszawie na realizację:

 • części I (ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk, ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzoną działalnością i posiadanym mieniem, ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków),
 • części II (ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej – ubezpieczenie nadwyżkowe),
 • części III (ubezpieczenie komunikacyjne),

2. przeprowadzenie konkursu brokerskiego na wybór ubezpieczyciela w zakresie:

 • części 4 (ubezpieczenie promu górnolinowego),
 • części 5 (ubezpieczenie NNW oraz kosztów leczenia w czasie zagranicznych podróży służbowych) z uwagi na fakt, iż nie złożono żadnych ofert na realizację tych części zamówienia.

Rafał Zięty, członek Zarządu zauważył, że w związku z nielicznymi wyjazdami zagranicznymi, uczesnticy mogą być ubezpieczani każdorazowo przed wyjazdem.

Zarząd Powiatu jednomyślnie wyraził zgodę na:

 1. dokonanie wyboru rekomendowanych ofert na realizację części I, II i III przedmiotowego zamówienia,
 2. dokonanie wyboru ubezpieczyciela promu górnolinowego w ramach zamówienia z wolnej ręki,
 3. ubezpieczanie uczestników podróży zagranicznych każdorazowo przed wyjazdem.

 

Pkt 2.2 Przedstawienie sprawy uchwalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu wrzesińskiego na 2020 r.

Joanna Musiałkiewicz, zastępca naczelnika Wydziału Promocji, Kultury i Sportu poinformowała, że Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu oddalił skargę na rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody wielkopolskiego dotyczące rozkładu dyżurów aptek ogólnodostępnych w powiecie wrzesińskim w 2019 r. Zaproponowała, by złożyć skargę kasacyjną, a rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych w niedziele, święta i dni wolne od pracy w 2020 r. opracować zgodnie ze schematem przyjętym na bieżący rok.

Zarząd Powiatu jednomyślnie uznał zasadność wniesienia skargi kasacyjnej na wyrok do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu.

 

Pkt 3.1 Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego polegającego na prowadzeniu punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na obszarze powiatu wrzesińskiego w roku 2020

Joanna Musiałkiewicz poinformowała, że w skład komisji konkursowej wchodzą przedstawiciele merytorycznych wydziałów Starostwa Powiatowego, radca prawny, przedstawiciele organizacji pozarządowych i przedstawiciel wojewody wielkopolskiego. Dodała, że zadaniem komisji jest ocena ofert złożonych przez podmioty znajdujące się na liście organizacji pozarządowych uprawnionych do prowadzenia punktów w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na obszarze województwa wielkopolskiego.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu (symbol klasyfikacyjny SOR.0024.2019).

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie podjął uchwałę nr 442/2019 w sprawie powołania komisji konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego polegającego na prowadzeniu punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na obszarze powiatu wrzesińskiego w roku 2020.

 

Pkt 3.2 Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego

Anna Trubacz, główna księgowa poinformowała, że uchwałą nr 72/XIII/2019 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 26 września 2019 r. wprowadzono przychody z tytułu kredytu długoterminowego w kwocie 1.000.000,00 zł na sfinansowanie skutków finansowych podwyżek wynagrodzeń pracowników pedagogicznych i wpływu niewystarczającej części oświatowej subwencji ogólnej. Dodała, że w celu zaciągnięcia kredytu konieczne jest podjęcie uchwały przez Zarząd Powiatu, który na podstawie uchwały nr 17/III/2018 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2019 r. posiada upoważnienie do zaciągania kredytów i pożyczek. Nadmieniła, że spłata kredytu nastąpi w latach 2020 – 2027 w ratach określonych w umowie kredytowej, a koszt obsługi kredytu planowany jest na lata 2019 – 2027.

W głosowaniu nad podjęciem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie podjął uchwałę nr 443/2019 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

Uchwała znajduje się w zbiorze aktów normatywnych Zarządu Powiatu w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu (symbol klasyfikacyjny SOR.0025.2019).

 

Pkt 3.3 Podjęcie uchwały w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem jest przebudowa drogi powiatowej nr 2930P Grzymysławice – Chwalibogowo – Osowo

Anna Wolska-Wróblewska, naczelnik Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich wnioskowała o zdjęcie projektu uchwały z porządku obrad z uwagi na konieczność wyjaśnienia referencji wykonawcy.

Zarząd Powiatu przyjął informację do wiadomości.

 

Pkt 4 Zatwierdzenie specyfikacji istotnych warunków zamówienia, którego przedmiotem jest zaciągniecie kredytu długoterminowego

Anna Wolska-Wróblewska poinformowała, że w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia wykonawca zobowiązany jest posiadać dokumenty i złożyć oświadczenia określone w ustawie Prawo zamówień publicznych, w tym zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na rozpoczęcie działalności bankowej lub dokumenty równoważne potwierdzające prawo prowadzenia działalności bankowej. Dodała, że przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty będą stosowane kryteria: cena oferty (koszt kredytu), za jaką wykonawca zobowiązuje się zrealizować zamówienie – waga 95%
i czas wypłaty poszczególnych transz kredytu – waga 5%.

Sprawa jest prowadzona pod nr. NI.272.59.2019 w Wydziale Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich.

W głosowaniu nad zatwierdzeniem specyfikacji wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarządu Powiatu jednomyślnie zatwierdził specyfikację istotnych warunków zamówienia, którego przedmiotem jest zaciągniecie kredytu długoterminowego.

 

Pkt 5 Wydanie decyzji w sprawie wygaszenia trwałego zarządu ustanowionego na rzecz Powiatowego Urzędu Pracy we Wrześni dla części nieruchomości oznaczonej jako działka nr 1271/13 przy ul. Wojska Polskiego 1 we Wrześni

Jolanta Pielak, naczelnik Wydziału Nieruchomości poinformowała, że Powiatowy Urząd Pracy we Wrześni wystąpił o wygaszenie trwałego zarządu ustanowionego dla części nieruchomości nr 1271/13 o powierzchni 3,4681 ha przy ul. Wojska Polskiego 1 we Wrześni. Dodała, że jest to związane z realizowaną na tej działce inwestycją polegającą na budowie zaplecza dydaktyczno-sportowego, zagospodarowaniem terenu i przebudową parkingu znajdującego się wokół budowanego obiektu. Przypomniała, że burmistrz Wrześni dokonał zmiany decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego, w której została zmniejszona do 15% powierzchnia terenu biologicznie czynnego.

Sprawa jest prowadzona pod nr. NG.6844.1.10.2019 w Wydziale Nieruchomości.

Zarząd Powiatu jednomyślnie wydał decyzję o wygaszeniu trwałego zarządu ustanowionego na rzecz Powiatowego Urzędu Pracy we Wrześni dla części nieruchomości oznaczonej jako działka nr 1271/13 przy ul. Wojska Polskiego 1 we Wrześni.

 

Pkt 6.1 Rozpatrzenie wniosku w sprawie zmiany kosztorysu i harmonogramu realizacji zadania publicznego pn. „Teatr i taniec w jesieni życia”

Joanna Musiałkiewicz poinformowała, że Stowarzyszenie „Krąg” ze siedzibą we Wrześni wystąpiło o zmianę w harmonogramie i kosztorysie realizacji zadania publicznego w związku z brakiem możliwości realizacji zajęć teatralnych. Zaznaczyła, że wnioskujący wystąpił o zgodę na organizację spotkania o charakterze rocznicowo-andrzejkowym na kilka dni przed wyznaczonym końcem realizacji zadania, a zmiany, o które wnioskuje dotyczą kwoty 1050,00 zł stanowiącej prawie połowę wartości zadania.

Sprawa jest prowadzona pod nr. NPZ.526.5.7.2019 w Referacie Spraw Społecznych i Zdrowia.

Zarząd Powiatu jednomyślnie nie wyraził zgody na zmiany w kosztorysie i harmonogramie realizacji zadania publicznego pn. „Teatr i taniec w jesieni życia”.

 

Pkt 6.2 Rozpatrzenie wniosku w sprawie udzielenia dofinansowania na budowę sali gimnastycznej w szkole podstawowej i przedszkolu we Wszemborzu

Mateusz Maserak, zastępca naczelnika Wydziału Promocji, Kultury i Sportu poinformował, że Stowarzyszenie „Rodzice Dzieciom” z Wszemborza wystąpiło o wsparcie finansowane na ukończenie budowy sali rekreacyjnej przy szkole podstawowej. Dodał, że koszt prac wykończeniowych szacuje się w kwocie około 25.000,00 zł.

Sprawa jest prowadzona pod nr. NP.4223.2.2019 w Wydziale Promocji, Kultury i Sportu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie nie wyraził zgody na udzielenie dofinansowania na ww. cel.

 

Pkt 6.3 Rozpatrzenie wniosku w sprawie zmiany planu rzeczowo-finansowego dotacji udzielonej Gminnej Spółce Wodnej „Kołaczkowo”

Urszula Łabęda, naczelnik Wydziału Budownictwa, Środowiska i Rolnictwa poinformowała, że Gminna Spółka Wodna „Kołaczkowo” wystąpiła o rozszerzeniu zakresu robót polegających na konserwacji rowu F-4 i F-5b o dodatkowe prace w ramach przyznanej dotacji. Zaznaczyła, że wnioskujący otrzymał środki w wysokości 30% szacunkowych kosztów, ale w wyniku przeprowadzonych przetargów uzyskał niższe ceny na wykonanie tych robót. Dodała, że zgodnie z zapisami zawartej umowy, w przypadku zmniejszenia kosztów wykonanych robót o taką część, gdy partycypacja dotującego w kosztach przekroczyłaby 30% całkowitej wartości wykonanych robót, wysokość dotacji ulega zmniejszeniu do kwoty 30% wartości robót, a pozostała po zmniejszeniu dotacja stanowi dotację pobraną w nadmiernej wysokości i podlega zwrotowi.

Sprawa jest prowadzona pod nr. WBŚ.6343.13.2019 w Wydziale Budownictwa, Środowiska i Rolnictwa.

W przedmiotowej sprawie głos zabrali Robert Balicki i Rafał Zięty, członkowie Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie nie wyraził zgody na zmianę planu rzeczowo-finansowego dotacji udzielonej Gminnej Spółce Wodnej „Kołaczkowo”.

 

Pkt 7 Zaopiniowanie projektu budowy drogi gminnej na działkach nr 134/5 i 135 obręb Zieliniec oraz działek nr 10/6 i 8 obręb Żydowo

Jerzy Kaczorowski, zastępca naczelnika Wydziału Budownictwa, Środowiska i Rolnictwa poinformował, że droga gminna stanowić będzie połączenie terenów zabudowy jednorodzinnej z drogą powiatową nr 2917P o przebiegu Gozdowo – Kołaczkowo w miejscowości Zieliniec. Dodał, że przedmiotowy odciek drogi gminnej posiada powiązania z istniejącymi drogami publicznymi: skrzyżowanie z drogą powiatową nr 2917P i drogą powiatową nr 2916P o przebiegu Żydowo – Sokolniki. Podkreślił, że istnieje konieczność przejęcia części gruntów będących w dyspozycji Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

Sprawa jest prowadzona pod nr. WB.673.5.2019 w Wydziale Budownictwa, Środowiska i Rolnictwa.

Zarząd Powiatu zaopiniował pozytywnie projekt budowy drogi gminnej na działkach nr 134/5 i 135 obręb Zieliniec oraz działek nr 10/6 i 8 obręb Żydowo.

 

W pkt. Sprawy bieżące, informacje, komunikaty oraz w pkt. Wolne głosy i wnioski członkowie Zarządu nie podjęli dyskusji. Z uwagi na zrealizowanie porządku obrad Dionizy Jaśniewicz zamknął posiedzenie.

 

Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano.

 1. Dionizy Jaśniewicz                   
 2. Waldemar Grzegorek                
 3. Robert Balicki                           
 4. Stefan Tomczak                         
 5. Rafał Zięty                                

 

Protokołowała:

Natalia Kowalczyk-Jakubowska, inspektor

 

drukuj (Protokół nr 79 / 2019)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dionizy Jaśniewicz
 • opublikował: Natalia Kowalczyk-Jakubowska
  data publikacji: 2019-12-19 12:45
 • zmodyfikował: Natalia Kowalczyk-Jakubowska
  ostatnia modyfikacja: 2019-12-28 11:40

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj oświadczenie o dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.
Zastosuj