Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

Protokół nr 81 / 2019

PROTOKÓŁ NR 81/2019

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU WRZESIŃSKIEGO

z dnia 10 grudnia 2019 r.

 

Dionizy Jaśniewicz, starosta wrzesiński otworzył posiedzenie i stwierdził obecność wszystkich członków Zarządu Powiatu.  

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie przyjął proponowany porządek obrad.

Porządek obrad stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Pkt 1.1 Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Wrzesińskiego zmieniającej uchwałę w sprawie podziału środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

Anna Kulczyńska, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni poinformowała, że środki niewykorzystane na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej w kwocie 99,81 zł zostaną przesunięte na zadania z zakresu rehabilitacji społecznej.

Projekt uchwały Rady znajduje się w zbiorze projektów uchwał Rady Powiatu w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu (symbol klasyfikacyjny SOR.0006.2019).

W głosowaniu nad przyjęciem projektu uchwały Rady wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu Wrzesińskiego zmieniającej uchwałę w sprawie podziału środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

 

Pkt 1.2 i 1.3 Przyjęcie projektów uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawach:

 • wyodrębnienia Środowiskowego Domu Samopomocy „Na Skarpie” w Gozdowie ze struktur Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni oraz utworzenia odrębnej jednostki organizacyjnej pod nazwą Środowiskowy Dom Samopomocy „Na Skarpie” w Gozdowie i nadania statutu
 • wyodrębnienia Środowiskowego Domu Samopomocy „Jutrzenka” w Pietrzykowie ze struktur Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni oraz utworzenia odrębnej jednostki organizacyjnej pod nazwą Środowiskowy Dom Samopomocy „Jutrzenka”
  w Pietrzykowie i nadania statutu

Anna Kulczyńska poinformowała, że rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy stanowi w § 4 ust. 1 pkt 1, iż funkcjonowanie domu określa jego statut, co świadczy o samodzielności środowiskowych domów samopomocy. Dodała, że taką podstawę prawną do wyodrębnienia środowiskowych domów samopomocy ze struktur Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  wskazał Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Dodała, że usamodzielnienie się tych jednostek nastąpi od 1 lutego 2020 r.

W przedmiotowej sprawie głos zabrał Rafał Zięty, członek Zarządu pytając o obsługę administracyjną i nadzór nad wyodrębnionymi jednostkami.

Projekty uchwał Rady znajdują się w zbiorze projektów uchwał Rady Powiatu w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu (symbol klasyfikacyjny SOR.0006.2019).

W głosowaniu nad przyjęciem projektów uchwał Rady wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie przyjął projekty uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawach:

 1. wyodrębnienia Środowiskowego Domu Samopomocy „Na Skarpie” w Gozdowie ze struktur Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni oraz utworzenia odrębnej jednostki organizacyjnej pod nazwą Środowiskowy Dom Samopomocy „Na Skarpie” w Gozdowie i nadania statutu,
 2. wyodrębnienia Środowiskowego Domu Samopomocy „Jutrzenka” w Pietrzykowie ze struktur Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni oraz utworzenia odrębnej jednostki organizacyjnej pod nazwą Środowiskowy Dom Samopomocy „Jutrzenka” w Pietrzykowie i nadania statutu.

 

Pkt 1.4 - 1.6 Przyjęcie projektów uchwał Rady w sprawach:

 • zamiaru przekształcenia II Liceum Ogólnokształcącego we Wrześni wchodzącego w skład Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. gen. dr. Romana Abrahama we Wrześni poprzez likwidację internatu,
 • zamiaru przekształcenia Technikum nr 2 we Wrześni wchodzącego w skład Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. gen. dr. Romana Abrahama we Wrześni poprzez likwidację internatu,
 • zamiaru przekształcenia Bursy Międzyszkolnej we Wrześni wchodzącej w skład Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni poprzez utworzenie dodatkowej lokalizacji prowadzenia zajęć opiekuńczo-wychowawczych przy ul. Kaliskiej 2a we Wrześni

Olga Kośmińska-Giera, naczelnik Wydziału Edukacji poinformowała, że uczniowie szkół, dla których organem prowadzącym jest powiat wrzesiński mają zapewnione miejsca pobytowe w bursie międzyszkolnej działającej w strukturach Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej i internacie Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących. Dodała, że planowane utworzenie bursy międzyszkolnej w dwóch lokalizacjach przy ul. Słowackiego 11 oraz przy ul. Kaliskiej 2a zapewni lepszą organizację i pełne wykorzystanie miejsc noclegowych. Podkreśliła, że w celu realizacji tego zamierzenia zostaną przekształcone szkoły wchodzące w skład Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących poprzez zlikwidowanie internatu i włączenie go do Bursy Międzyszkolnej. Zaznaczyła, że stosownie do art. 89 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe organ prowadzący co najmniej 6 miesięcy przed terminem dokonania zmiany musi powiadomić rodziców uczniów oraz właściwego kuratora oświaty o zamiarze przekształcenia poprzez utworzenie dodatkowej lokalizacji prowadzenia zajęć opiekuńczo-wychowawczych.

Projekty uchwał Rady znajdują się w zbiorze projektów uchwał Rady Powiatu w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu (symbol klasyfikacyjny SOR.0006.2019).

W przedmiotowej sprawie głos zabrał Rafał Zięty, członek Zarządu, który zapytał o formę i zakres rzeczowy przekazywanego mienia zlikwidowanego internatu.

 

W głosowaniu nad przyjęciem projektów uchwał Rady wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie przyjął projekty uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego
w sprawach:

 1. zamiaru przekształcenia II Liceum Ogólnokształcącego we Wrześni wchodzącego w skład Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. gen. dr. Romana Abrahama we Wrześni poprzez likwidację internatu,
 2. zamiaru przekształcenia Technikum nr 2 we Wrześni wchodzącego w skład Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. gen. dr. Romana Abrahama we Wrześni poprzez likwidację internatu,
 3. zamiaru przekształcenia Bursy Międzyszkolnej we Wrześni wchodzącej w skład Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni poprzez utworzenie dodatkowej lokalizacji prowadzenia zajęć opiekuńczo-wychowawczych przy
  ul. Kaliskiej 2a we Wrześni
  .

 

Pkt 1.7 Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie wniesienia skargi kasacyjnej na wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

Joanna Musiałkiewicz, zastępca naczelnika Wydziału Promocji, Kultury i Sportu poinformowała, że Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w dniu 29 października 2019 r. oddalił skargę na rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody wielkopolskiego z dnia 19 lipca 2019 r., stwierdzające nieważność uchwały nr 45/VII/2019 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu wrzesińskiego w 2019 r. Zaznaczyła, że Sąd uznał, że ustalony w załączniku do uchwały rozkład czasu pracy aptek stanowi naruszenie art. 94 ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne mówiącego o dostosowaniu rozkładu do potrzeb ludności i zapewnieniu dostępności świadczeń również w porze nocnej, w niedziele, święta i inne dni wolne od pracy. Podkreśliła, że w opinii Sądu apteka działająca całodobowo nie zapewnia ustawowej dostępności do usług farmaceutycznych. Dodała, że skargę kasacyjną wnosi się w terminie 30 dni od dnia otrzymania orzeczenia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego wraz z uzasadnieniem.

Projekt uchwały Rady znajduje się w zbiorze projektów uchwał Rady Powiatu w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu (symbol klasyfikacyjny SOR.0006.2019).

W głosowaniu nad przyjęciem projektu uchwały Rady wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie wniesienia skargi kasacyjnej na wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu.

 

Pkt 1.8 i pkt 1.9 Przyjęcie projektów uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego zmieniających podjęte uchwały dotyczące wdrożenia elektronicznej dokumentacji medycznej w Szpitalu Powiatowym we Wrześni

Joanna Musiałkiewicz poinformowała, że w ramach realizacji projektu mającego na celu wdrożenie e-dokumentacji i e-rejestracji w Szpitalu Powiatowym we Wrześni powstała konieczność poniesienia wydatków związanych z energią elektryczną. Zaznaczyła, że partner wiodący tj. województwo wielkopolskie wystąpił o zwiększenie środków w kwocie 3.000,00 zł na pokrycie kosztów niekwalifikowalnych utrzymania i opłaty za energię związanych z utrzymaniem tzw. „procesora”.

Projekty uchwał Rady znajdują się w zbiorze projektów uchwał Rady Powiatu w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu (symbol klasyfikacyjny SOR.0006.2019).

W głosowaniu nad przyjęciem projektów uchwały Rady wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie przyjął projekty uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego zmieniające podjęte uchwały dotyczące wdrożenia elektronicznej dokumentacji medycznej w Szpitalu Powiatowym we Wrześni.

 

Pkt 1.10 Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Wrzesińskiego zmieniającej uchwałę w sprawie organizacji wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych zaliczanych do sektora finansów publicznych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Wrzesiński

Beata Matuszewska, skarbnik powiatu poinformowała, że w związku z planowanym wyodrębnieniem środowiskowych domów samopomocy w Gozdowie i w Pietrzykowie ze struktur Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie należy uzupełnić wykaz jednostek obsługiwanych przez Starostwo Powiatowe w zakresie rachunkowości, sprawozdawczości i obsługi płacowej. Dodała, że zgodnie z art. 6b ust. 2 ustawy o samorządzie powiatowym do kompetencji Rady należy określenie jednostek obsługiwanych i zakresu przedmiotowego tej obsługi. Przypomniała, że uchwała określająca organizację wspólnej obsługi została podjęta
w grudniu 2016 r. i należy ją zaktualizować w związku z usamodzielnieniem tych jednostek z dniem 1 lutego 2020 r.

Projekt uchwały Rady znajduje się w zbiorze projektów uchwał Rady Powiatu w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu (symbol klasyfikacyjny SOR.0006.2019).

W głosowaniu nad przyjęciem projektu uchwały Rady wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu Wrzesińskiego zmieniającej uchwałę w sprawie organizacji wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych zaliczanych do sektora finansów publicznych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Wrzesiński.

 

Pkt 2.1 Podjęcie uchwały w sprawie przyznania środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i placówek oświatowych, dla których Powiat Wrzesiński jest organem prowadzącym

Olga Kośmińska-Giera poinformowała, że na podstawie uchwały ustalającej plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli Zarząd Powiatu przyznaje środki dwa razy w roku. Zaznaczyła, że nauczycielom przysługuje dofinansowanie form kształcenia umożliwiających zdobycie kwalifikacji do nauczania drugiego przedmiotu w specjalnościach zgodnych z potrzebami kadrowymi szkoły/placówki. Dodała, że kwota maksymalnego dofinansowania opłat pobieranych przez uczelnie i zakłady doskonalenia nauczycieli w 2019 roku jednorazowo wynosi 2.000,00 zł, ale nie więcej niż 70 % wniesionej opłaty. Nadmieniła, że wpłynęły wnioski o dofinansowanie studiów podyplomowych o specjalności pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, które nie dają kwalifikacji do nauki drugiego przedmiotu, ale stanowią poszerzenie kompetencji zawodowych nauczycieli. Podkreśliła, że do decyzji Zarządu należy, czy te formy doskonalenia zawodowego zostaną dofinansowane. Poinformowała, że przyznanie dofinansowania na realizację wszystkich wniosków, które wpłynęły szacuje się w kwocie 13.270,00 zł.

Stefan Tomczak, członek zarządu zauważył, że dofinansowanie studiów podyplomowych z zakresu pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej umożliwi nauczycielom pracę w bursie międzyszkolnej.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu (symbol klasyfikacyjny SOR.0024.2019).

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie podjął uchwałę nr 445/2019 w sprawie przyznania środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i placówek oświatowych, dla których Powiat Wrzesiński jest organem prowadzącym.

 

Pkt 2.2 Podjęcie uchwały w sprawie przyznania środków finansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli

Olga Kośmińska-Giera poinformowała, że świadczenia na pomoc zdrowotną są przyznawane zgodnie z uchwałą Rady Powiatu nr 41/V/2007 z dnia 29 marca 2007 r. określającą zasady przyznawania środków z tzw. „funduszu zdrowotnego”, który stanowi 0,2 % planowanych środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli. Zaznaczyła, że łączna wysokość przyznanych środków wynosi 16.000,00 zł.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu (symbol klasyfikacyjny SOR.0024.2019).

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie podjął uchwałę nr 446/2019 w sprawie przyznania środków finansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli.

 

Pkt 2.3 Podjęcie uchwały w sprawie unieważnienia postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest przebudowa istniejącego budynku Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni przy ul. Wojska Polskiego 1 wraz z projektem zagospodarowania terenu, infrastrukturą techniczną i wiatą na odpady stałe na działce nr 1271/13 obręb Września

Grzegorz Stangreciak, zastępca naczelnika Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich poinformował, że na realizację tego zadania wpłynęły oferty wykonawców:

 1. Zakładu Budowlanego Grinbud z siedzibą w Gnieźnie w kwocie 4.666.533,90 zł,
 2. Soliddom Sp. z o.o. z siedzibą w Orzechowie w kwocie 3.743.076,16 zł.

Zaznaczył, że kwoty te przewyższają środki, które zamawiający przeznaczył na wykonanie zadania w kwocie 3.350.171,15 zł. Ponadto dodał, że wykonawca Soliddom wniósł wadium w sposób nieprawidłowy i dlatego złożona oferta zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 7b ustawy Prawo zamówień publicznych podlega odrzuceniu.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu (symbol klasyfikacyjny SOR.0024.2019).

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie podjął uchwałę nr 447/2019 w sprawie unieważnienia postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest przebudowa istniejącego budynku Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni przy ul. Wojska Polskiego 1 wraz z projektem zagospodarowania terenu, infrastrukturą techniczną i wiatą na odpady stałe na działce nr 1271/13 obręb Września.

 

Pkt 2.4 Podjęcie uchwały w sprawie przekazania na rzecz Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni środka trwałego uzyskanego w ramach realizowanego zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa i wyposażenie Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w celu realizacji projektu: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”

Grzegorz Stangreciak poinformował, że wyposażenie przekazywane Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach obejmuje wyposażenie spawalnicze o wartości 38.561,14 zł.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu (symbol klasyfikacyjny SOR.0024.2019).

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie podjął uchwałę nr 448/2019 w sprawie przekazania na rzecz Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni środka trwałego uzyskanego w ramach realizowanego zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa i wyposażenie Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w celu realizacji projektu: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”.

 

Pkt 2.5 Podjęcie uchwały w sprawie przyznania środków budżetowych na powierzenie realizacji zadania publicznego polegającego na prowadzeniu punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze powiatu wrzesińskiego w 2020 roku

Kamil Perlik, naczelnik Wydziału Organizacyjnego poinformował, że ogłoszony konkurs ofert umożliwiał złożenie oferty na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Miłosławiu (wariant nr 1) i prowadzenie punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego we Wrześni (wariant nr 2). Zaznaczył, że wpłynęły trzy oferty na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, które spełniły wymogi formalne. Dodał, że w wyniku oceny merytorycznej dokonanej przez komisję konkursową największą liczbę punktów uzyskała oferta złożona przez Fundację „Taurus” z siedzibą w Poznaniu. Podkreślił, że zgodnie z art. 11 ust. 2b ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej, gdy w otwartym konkursie ofert nie wpłynęła żadna oferta na świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, prowadzenie wszystkich punktów z przeznaczeniem na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej powierza się wyłonionej organizacji pozarządowej. Przypomniał, że na realizację zadania publicznego przeznaczono kwotę 126.060,00 zł brutto.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu (symbol klasyfikacyjny SOR.0024.2019).

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie podjął uchwałę nr 449/2019 w sprawie przyznania środków budżetowych na powierzenie realizacji zadania publicznego polegającego na prowadzeniu punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze powiatu wrzesińskiego w 2020 roku.

 

Pkt 2.6 Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego powiatu wrzesińskiego pn. „Organizacja i realizacja zawodów sportowych na szczeblu powiatowym w ramach rozgrywek szkolnych w 2020 roku”

Joanna Musiałkiewicz poinformowała, że środki przeznaczone na realizację igrzysk dzieci, igrzysk młodzieży szkolnej i licealiady w ramach dyscyplin określonych w kalendarzu szkolnego związku sportowego w 2020 r. wynosi 22.500,00 zł. Dodała, że zadanie w całości będzie finansowane z przekazanej dotacji. Nadmieniła, że maksymalna wysokość kosztów obsługi zadania tj. wynagrodzenia koordynatora, usługi księgowe i bankowe wynosi 20%, a 2 % stanowią koszty inne tj. zakup artykułów niezbędnych do organizacji zawodów.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu (symbol klasyfikacyjny SOR.0024.2019).

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie podjął uchwałę nr 450/2019 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego powiatu wrzesińskiego pn. „Organizacja i realizacja zawodów sportowych na szczeblu powiatowym w ramach rozgrywek szkolnych w 2020 roku”.

 

Pkt 2.7 Podjęcie uchwały w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem jest udzielenie kredytu długoterminowego do kwoty 1.000.000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w 2019 roku

Grzegorz Stangreciak poinformował, że najkorzystniejszą ofertę złożył Powiatowy Bank Spółdzielczy z siedzibą we Wrześni. Dodał, że wykonawca zaoferował wykonanie przedmiotowego zadania w kwocie 130.823,71 zł brutto uzyskując tym samym maksymalną liczbę punktów w kryterium cena. Nadmienił, że na realizację zamówienia przeznaczono kwotę 117.769,00 zł.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu (symbol klasyfikacyjny SOR.0024.2019).

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie podjął uchwałę nr 451/2019 w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem jest udzielenie kredytu długoterminowego do kwoty 1.000.000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w 2019 roku.

 

Pkt 2.8 Podjęcie uchwały w sprawie wskazania członków Zarządu do zawarcia umowy kredytu długoterminowego

Beata Matuszewska poinformowała, że zgodnie z art. 262 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych czynności prawnych polegających na zaciąganiu kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań dokonuje dwóch członków Zarządu wskazanych w uchwale przez Zarząd Powiatu.

W głosowaniu nad uchwałą wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie podjął uchwałę nr 452/2019 w sprawie wskazania członków Zarządu do zawarcia umowy kredytu długoterminowego.

Uchwała znajduje się w zbiorze aktów normatywnych Zarządu Powiatu w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu (symbol klasyfikacyjny SOR.0025.2019).

 

Pkt 3.1 Rozpatrzenie wniosku w sprawie przekazania Spółce z o.o. „Szpital Powiatowy we Wrześni” środków finansowych na zapłatę odsetek i wykup raty obligacji

Joanna Musiałkiewicz poinformowała, że Zarząd Spółki wystąpił o przekazanie kwoty 687.995,24 zł na zapłatę odsetek i wykup raty obligacji za IV kwartał 2019 r. Dodała, że umowa wsparcia przewiduje udzielenie środków w wysokości 305.000,00 zł.

Sprawa jest prowadzona pod nr NPZ.0232.20.2019 w Referacie Spraw Społecznych i Zdrowia.

Zarząd Powiatu jednomyślnie wyraził zgodę na przekazanie Spółce z o.o. „Szpital Powiatowy we Wrześni” środków finansowych w kwocie 305.000,00 zł na zapłatę odsetek i wykup raty obligacji.

 

Pkt 3.2 Rozpatrzenie wniosku w sprawie zawarcia umowy z zakładem medycyny pracy przez Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni

Olga Kośmińska-Giera poinformowała, że dyrektor Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących planuje zawrzeć umowę z nowym podmiotem świadczącym usługi z zakresu medycyny pracy. Dodała, że koszt przeprowadzenia badania z wydaniem orzeczenia zmniejszy się do kwoty 70,00 zł.

Sprawa jest prowadzona pod nr. NE.4323.10.31.2019. w Wydziale Edukacji.

Zarząd Powiatu jednomyślnie wyraził zgodę na zawarcie umowy z zakładem medycyny pracy przez Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni.

 

Pkt 4 Podjęcie decyzji w sprawie wygaszenia w części trwałego zarządu ustanowionego na rzecz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni dla nieruchomości przy ul. Wojska Polskiego 1 we Wrześni

Jolanta Pielak, naczelnik Wydziału Nieruchomości poinformowała, że Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni stosownie do art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami wystąpiło o wygaszenie części trwałego zarządu w związku jej niewykorzystywaniem. Dodała, że przedmiotowa część nieruchomości została przeznaczona pod budowę zaplecza dydaktyczno-sportowego wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Wojska Polskiego 1 we Wrześni.

Sprawa jest prowadzona pod nr. NG.6844.1.10.2019 w Wydziale Nieruchomości.

Zarząd Powiatu wydał decyzję o wygaszeniu w części trwałego zarządu ustanowionego na rzecz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni dla nieruchomości przy ul. Wojska Polskiego 1 we Wrześni.

 

Pkt 5 Przyjęcie autopoprawek do projektu uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2020 rok i projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2020 – 2027

Po przeanalizowaniu projektu budżetu na 2020 r. i projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz po zapoznaniu się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej Zarząd Powiatu przyjął autopoprawki do projektów uchwał.

Autopoprawki znajdują w zbiorze protokołów sesji Rady Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu (symbol klasyfikacyjny SOR.0002.2019).

 

Pkt 6 Rozpatrzenie wniosków/pism w sprawie zmian w budżecie powiatu oraz przyjęcie projektów uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawach:

 • zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2019 rok
 • zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2019 – 2027

Beata Matuszewska poinformowała, że:

 1. została zwiększona część oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 20.366,00 zł na dofinansowanie zadań z zakresu świadczeń na start dla nauczycieli stażystów,
 2. został zmniejszony plan dotacji o kwotę 799,00 zł w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań,
 3. wpłynęła dotacja z Ministerstwa Obrony Narodowej w kwocie 10.200,00 zł na realizację programu „Edukacja wojskowa”,
 4. Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących uzyskał dochody w kwocie 20.000,00 zł z tytułu wyżywienia mieszkańców bursy przy ul. Słowackiego 11 we Wrześni,
 5. Dom Pomocy Społecznej uzyskał wpływy w kwocie 36.529,00 zł z tytułu czynszu za wynajem kuchni, wzrost kosztu utrzymania mieszkańców i zwrot kosztów dojazdów mieszkańców na zajęcia hipoterapii,
 6. Powiatowy Urząd Pracy uzyskał dochody w kwocie 1.105,00 zł z tytułu opłat za wydawanie przez pracodawców zezwoleń na pracę sezonową lub oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi,
 7. Zespół Szkół Politechnicznych uzyskał dochody w kwocie 4.679,00 zł z tytułu odszkodowania za zalanie, wynajmu sal dydaktycznych i zwrotu kosztów zużycia energii elektrycznej.

Po przeprowadzeniu analizy wniosków Zarząd Powiatu wyraził zgodę m.in. na:

 1. zwiększenie planu wydatków Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących o kwotę 11.874,00 zł na indywidualne nauczanie uczniów i o kwotę 16.111,00 zł na zakup nowej zmywarki do naczyń w kuchni internatu,
 2. zwiększenie planu wydatków Zespołu Szkół Specjalnych o kwotę 11.861,00 zł na usunięcie awarii przepompowni ścieków i studzienek kanalizacyjno-sanitarnych,
 3. zwiększenie planu wydatków Domu Pomocy Społecznej o kwotę 49.936,00 zł na zakup odzieży i obuwia ochronnego dla pracowników, wypłatę nagrody jubileuszowej i zakup łóżek rehabilitacyjnych.

Projekty uchwał Rady znajdują się w zbiorze projektów uchwał Rady Powiatu w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu (symbol klasyfikacyjny SOR.0006.2019).

W głosowaniu nad przyjęciem projektów uchwał Rady wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie przyjął projekty uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2019 rok i zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2019 – 2027.

 

W pkt. Sprawy bieżące, informacje, komunikaty oraz w pkt. Wolne głosy i wnioski członkowie Zarządu nie podjęli dyskusji. Z uwagi na zrealizowanie porządku obrad Dionizy Jaśniewicz zamknął posiedzenie.

 

Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano.

 1. Dionizy Jaśniewicz                   
 2. Waldemar Grzegorek                
 3. Robert Balicki                           
 4. Stefan Tomczak                         
 5. Rafał Zięty                                

 

 

Protokołowała:

Natalia Kowalczyk-Jakubowska, inspektor

 

drukuj (Protokół nr 81 / 2019)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dionizy Jaśniewicz
 • opublikował: Natalia Kowalczyk-Jakubowska
  data publikacji: 2020-01-10 07:42

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj oświadczenie o dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.
Zastosuj