Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

Protokół nr 82 / 2019

PROTOKÓŁ NR 82/2019

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU WRZESIŃSKIEGO

z dnia 17 grudnia 2019 r.

 

Dionizy Jaśniewicz, starosta wrzesiński otworzył posiedzenie i stwierdził obecność wszystkich członków Zarządu Powiatu.  

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Za zgodą Zarządu Powiatu do porządku obrad został wprowadzony pkt 6. Przyjęcie autopoprawki do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2019 r. Zmiana ta spowodowała zmianę kolejności następnych punktów proponowanego porządku obrad.

Zarząd Powiatu jednomyślnie przyjął proponowany porządek obrad.

Porządek obrad stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

 

Pkt 1.1 Podjęcie uchwały w sprawie przekazania na rzecz Powiatu Wrzesińskiego środków trwałych w używaniu w postaci wyposażenia meblowego, gospodarczego oraz sprzętu elektronicznego będących środkami trwałymi w używaniu Rodzinnego Domu Dziecka w Pyzdrach

Anna Kulczyńska, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie poinformowała, że na podstawie uchwały Rady wyposażenie meblowe, gospodarcze i sprzęt elektroniczny zlikwidowanego z dniem 10 września 2019 r. Rodzinnego Domu Dziecka w Pyzdrach zostaną przekazane Starostwu Powiatowemu we Wrześni. Dodała, że zgodnie z ewidencją ilościowo-wartościową środki trwałe podlegające przekazaniu stanowią wartość 39.902,87 zł.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu (symbol klasyfikacyjny SOR.0024.2019).

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie podjął uchwałę nr 453/2019 w sprawie przekazania na rzecz Powiatu Wrzesińskiego środków trwałych w używaniu w postaci wyposażenia meblowego, gospodarczego oraz sprzętu elektronicznego będących środkami trwałymi w używaniu Rodzinnego Domu Dziecka w Pyzdrach.

 

Pkt 1.2 Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Środowiskowego Domu Samopomocy „Na Skarpie” w Gozdowie na 2020 rok

Anna Kulczyńska poinformowała, że wojewoda wielkopolski zaakceptował plan pracy Środowiskowego Domu Samopomocy w Gozdowie na 2020 r.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu (symbol klasyfikacyjny SOR.0024.2019).

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie podjął uchwałę nr 454/2019 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Środowiskowego Domu Samopomocy „Na Skarpie” w Gozdowie na 2020 rok.

 

Pkt 1.3 Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia i zorganizowania III przetargów ustnych nieograniczonych oraz powołania komisji przetargowej do postępowania w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Bierzglinku, będącej własnością Powiatu Wrzesińskiego

Jolanta Pielak, naczelnik Wydziału Nieruchomości poinformowała, że II przetargi ustane nieograniczone na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych w Bierzglinku zakończyły się wynikiem negatywnym w stosunku do 36 działek. Zaznaczyła, że III przetargi planuje się przeprowadzić w terminie od 3 – 7 lutego 2020 r.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu (symbol klasyfikacyjny SOR.0024.2019).

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie podjął uchwałę nr 455/2019 w sprawie ogłoszenia i zorganizowania III przetargów ustnych nieograniczonych oraz powołania komisji przetargowej do postępowania w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Bierzglinku, będącej własnością Powiatu Wrzesińskiego.

 

Pkt 2 Wydanie decyzji w sprawie wygaszenia w części trwałego zarządu ustanowionego na rzecz Powiatowej Szkoły Muzycznej I stopnia we Wrześni

Jolanta Pielak poinformowała, że stosownie do art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami dyrektor jednostki wystąpił o wygaszenie części trwałego zarządu ustanowionego na rzecz Powiatowej Szkoły Muzycznej w związku z niewykorzystywaniem terenu. Dodała, że przedmiotowa część nieruchomości została przeznaczona pod budowę zaplecza dydaktyczno-sportowego wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Wojska Polskiego 1 we Wrześni.

Sprawa jest prowadzona pod nr. NG.6844.1.11.2019 w Wydziale Nieruchomości.

Zarząd Powiatu wydał decyzję o wygaszeniu w części trwałego zarządu ustanowionego na rzecz Powiatowej Szkoły Muzycznej I stopnia we Wrześni dla nieruchomości przy ul. Wojska Polskiego 1 we Wrześni.

 

Pkt 3 Przedstawienie zawiadomienia o oddaniu w najem części nieruchomości przekazanej w trwały zarząd Zespołowi Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni

Jolanta Pielak poinformowała, że zgodnie z art. 43 ust. 2 pkt 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami dyrektor szkoły, której oddano nieruchomość w trwały zarząd informuje o zamiarze oddania w najem pomieszczeń i sali gimnastycznej innym podmiotom na jeden rok.

Sprawa jest prowadzona pod nr. NG.6844.1.12.2019 w Wydziale Nieruchomości.

Zarząd Powiatu przyjął informację do wiadomości.

 

Pkt 4 Zatwierdzenie specyfikacji istotnych warunków zamówienia dotyczącego przebudowy istniejącego budynku Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej przy ul. Wojska Polskiego 1 we Wrześni

Anna Wolska-Wróblewska, naczelnik Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i Fundusz Europejskich poinformowała, że w związku z unieważnieniem procedury przetargowej na przebudowę istniejącego budynku PCEZ-u, proponuje się ponownie ogłosić przetarg. Dodała, że treść specyfikacji została zmodyfikowana zgodnie z odpowiedziami udzielonymi wykonawcom tj. m.in. wykaz robót został określony w wysokości co najmniej 1.500.000,00 zł brutto.

Sprawa jest prowadzona pod nr. NI.272.60.2019 w Wydziale Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich.

W głosowaniu nad zatwierdzeniem specyfikacji wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie zatwierdził specyfikację istotnych warunków zamówienia dotyczącego przebudowy istniejącego budynku Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej przy ul. Wojska Polskiego 1 we Wrześni.

 

Pkt 5 Rozpatrzenie wniosku w sprawie przystąpienia Liceum Ogólnokształcącego we Wrześni do projektu „Edukacja na językach: dzisiaj uczniowie, jutro nauczyciele i liderzy” w ramach programu Erasmus+

Olga Kośmińska-Giera, naczelnik Wydziału Edukacji poinformowała, że Liceum Ogólnokształcące planuje przystąpić do projektu, który umożliwi 20 nauczycielom wyjazd do Irlandii i na Maltę w celu poprawy kwalifikacji zawodowych w zakresie kształcenia dwujęzycznego i zdobycie nowych kompetencji. Dodała, że projekt jest w całości finansowany ze środków unijnych, ale jego realizacja związana jest z prefinansowaniem 20% kosztów, które po zakończeniu projektu zostaną zwrócone. Zaznaczyła, że całkowity koszt szacuje się w kwocie 254.818,00 zł.

Sprawa jest prowadzona pod nr. NE.4323.7.10.2019 w Wydziale Edukacji.

Zarząd Powiatu jednomyślnie wyraził zgodę na przystąpienie Liceum Ogólnokształcącego we Wrześni do projektu „Edukacja na językach: dzisiaj uczniowie, jutro nauczyciele i liderzy” w ramach programu Erasmus+.

 

Dalsza część porządku obrad została zrealizowana po zakończeniu XIV sesji Rady Powiatu Wrzesińskiego.

 

Pkt 6 Przyjęcie autopoprawki ustnej do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2019 r.

Beata Matuszewska, skarbnik powiatu poinformowała, że została zwiększona subwencja ogólna w kwocie 13.951,00 zł na realizację bieżących zadań własnych z zakresu prowadzenia domów pomocy społecznej w 2018 r. Dodała, że w związku z umieszczeniem dwójki dzieci z powiatu wrzesińskiego w placówce opiekuńczo-wychowawczej w Aleksandrowie Kujawskim należy zabezpieczyć środki na odpłatność za ich pobyt od sierpnia do grudnia 2019 r.

Zarząd Powiatu jednomyślnie przyjął autopoprawkę do zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2019 r.

 

Pkt 7.1 Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat, a także specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w roku 2020

Olga Kośmińska-Giera poinformowała, że na podstawie znowelizowanej ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, nauczyciele teoretycznych przedmiotów zawodowych i praktycznej nauki zawodu są zobowiązani doskonalić umiejętności i kwalifikacje zawodowe potrzebne do wykonywania pracy poprzez uczestniczenie w szkoleniach branżowych realizowanych w trzyletnich cyklach, w łącznym wymiarze 40 godzin w cyklu. Dodała, że specjalności i formy kształcenia objęte dofinansowaniem w 2020 r. zostały ustalone w porozumieniu z dyrektorami szkół prowadzonych przez powiat wrzesiński. Dodała, że wysokość maksymalnego dofinansowania opłat pobieranych przez szkoły wyższe wynosi 2.000,00 zł. Nadmieniła, że projekt uchwały zostanie przekazany związkom zawodowym do zaopiniowania.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu (symbol klasyfikacyjny SOR.0024.2019).

Zarząd Powiatu zaopiniował pozytywnie projekt uchwały w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat, a także specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w roku 2020.

 

Pkt 7.2 Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu wrzesińskiego w 2020 roku

Joanna Musiałkiewicz, zastępca naczelnika Wydziału Promocji, Kultury i Sportu poinformowała, że na terenie powiatu wrzesińskiego w 2020 r. całodobowo usługi farmaceutyczne w porze nocnej, niedziele i święta, podobnie jak w roku poprzednim będzie świadczyła jedna apteka działająca przy ul. Chrobrego we Wrześni. Dodała, że projekt uchwały przedstawia również rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających na terenie powiatu wrzesińskiego. Nadmieniła, że projekt zostanie przekazany do zaopiniowania burmistrzom i wójtowi oraz Wielkopolskiej Izbie Aptekarskiej.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów uchwał Rady Powiatu w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu (symbol klasyfikacyjny SOR.0006.2020).

 

Pkt 7.3 Podjęcie uchwał w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2019 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2019 rok

Beata Matuszewska poinformowała, że zmiany przyjęte w uchwale budżetowej na 2019 r. skutkują koniecznością dostosowania planu finansowego dochodów i wydatków oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej.

W głosowaniu nad uchwałami wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie podjął uchwały:

 1. nr 456/2019 w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2019 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej,
 2. nr 457/2019 w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2019 rok.

 

Pkt 8 Sprawy bieżące, informacje, komunikaty.

Wniosek dyrektora Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w sprawie zindywidualizowanej ścieżki nauczania

Olga Kośmińska-Giera poinformowała, że dyrektor Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących wystąpił o zgodę na zindywidualizowaną ścieżkę nauczania dla uczennicy ze stwierdzoną depresją młodzieńczą. Zaznaczyła, że w opinii Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna sugeruje, by w kontakcie indywidualnym były realizowane zajęcia z przedmiotów, które sprawiają uczennicy najwięcej trudności. Dodała, że nauczyciele nie potrafili wskazać przedmiotów, ponieważ uczennica nie realizuje obowiązku szkolnego. Podkreśliła, że na podstawie rozporządzenia dyrektor szkoły ustalił, że uczennica powinna indywidualnie odbywać 11 godzin lekcyjnych.

Sprawa jest prowadzona pod nr. NE.4352.17.2019 w Wydziale Edukacji.

Zarząd Powiatu jednomyślnie wyraził zgodę na zindywidualizowaną ścieżkę nauczania uczennicy Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących.

 

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa naczelnikowi Wydziału Nieruchomości, pani Jolancie Pielak

Zarząd Powiatu udzielił upoważnienia naczelnikowi Wydziału Nieruchomości do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności tj. m.in. nabywania i zbywania w imieniu i na rzecz powiatu wrzesińskiego prawa własności nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu (symbol klasyfikacyjny SOR.0024.2019).

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie podjął uchwałę nr 458/2019 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa naczelnikowi Wydziału Nieruchomości, pani Jolancie Pielak.

 

Wniosek w sprawie rezygnacji z budowy i wyposażenia bursy przy ul. Wojska Polskiego 1 we Wrześni

Zarząd Powiatu jednomyślnie wyraził zgodę na wystąpienie do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego o możliwość rezygnacji z realizacji budowy i wyposażenia bursy przy ul. Wojska Polskiego 1 we Wrześni w ramach projektu pn. „Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego”.

Sprawa jest prowadzona pod nr. NI.042.6.2017 w Wydziale Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich.

 

W pkt. Wolne głosy i wnioski członkowie Zarządu nie podjęli dyskusji. Z uwagi na zrealizowanie porządku obrad Dionizy Jaśniewicz zamknął posiedzenie.

 

Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano.

 1. Dionizy Jaśniewicz                   
 2. Waldemar Grzegorek                
 3. Robert Balicki                           
 4. Stefan Tomczak                         
 5. Rafał Zięty     

                         

Protokołowała:

Natalia Kowalczyk-Jakubowska, inspektor

drukuj (Protokół nr 82 / 2019)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dionizy Jaśniewicz
 • opublikował: Natalia Kowalczyk-Jakubowska
  data publikacji: 2020-01-15 09:02
 • zmodyfikował: Natalia Kowalczyk-Jakubowska
  ostatnia modyfikacja: 2020-01-15 09:02

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj oświadczenie o dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.
Zastosuj