Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

Protokół nr V / 2019

PROTOKÓŁ NR V / 2019

Z SESJI RADY POWIATU WRZESIŃSKIEGO

z dnia 4 kwietnia 2019 r.

 

Pkt 1 Otwarcie sesji Rady Powiatu.

Marek Przyjemski, przewodniczący Rady o godz. 16:05 otworzył V sesję Rady Powiatu Wrzesińskiego VI kadencji w Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach. Powitał radnych, starostę, pracowników Starostwa, przedstawicieli służb, inspekcji, straży, jednostek organizacyjnych powiatu i lokalnych mediów oraz zaproszonych gości. Na podstawie listy obecności stwierdził, że w posiedzeniu uczestniczyło 18 radnych, co wobec ustawowego składu Rady stanowiło quorum do podejmowania uchwał objętych porządkiem obrad. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

 

Pkt 2 Przyjęcie protokołu z IV sesji Rady Powiatu.

Przewodniczący Rady poinformował, że protokół z poprzedniej sesji Rady został sporządzony w statutowym terminie, a z jego treścią radni mogli zapoznać się w biurze Rady. Z uwagi na brak poprawek i uzupełnień, przewodniczący Rady stwierdził przyjęcie protokołu z IV sesji Rady Powiatu Wrzesińskiego.

 

Pkt 3 Przedstawienie projektu porządku obrad.

Przewodniczący Rady poinformował, że projekt porządku obrad został przedłożony z materiałami na sesję Rady. Zapytał, czy radni chcą wnieść zmiany do treści proponowanego porządku posiedzenia. Proponowany porządek obrad stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Członkowie Rady jednomyślnie przyjęli treść proponowanego porządku obrad.

 

O godzinie 16:10 do sali obrad wszedł radny Jarosław Czyż. W posiedzeniu uczestniczyło 19 radnych.

 

Pkt 4.1 Przedstawienie informacji przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w  okresie międzysesyjnym.

Przewodniczący Rady zapoznał radnych z terminami odbytych posiedzeń oraz pismami, które wpłynęły do Biura Rady w okresie międzysesyjnym od 14 lutego 2019 r. do 4 kwietnia 2019 r. Informacja stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Radni nie podjęli dyskusji nad przedstawionym sprawozdaniem.

 

Pkt 4.2 Przedstawienie sprawozdania przewodniczącego Zarządu z prac Zarządu w okresie międzysesyjnym i z wykonania uchwał podjętych na IV sesji Rady Powiatu.

Dionizy Jaśniewicz, starosta wrzesiński przedstawił sprawozdanie z prac Zarządu w okresie międzysesyjnym i z wykonania uchwał podjętych na IV sesji Rady Powiatu. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Radni nie podjęli dyskusji nad przedstawionym sprawozdaniem.

 

Pkt 4.3 Przedstawienie oceny stanu sanitarnego i sytuacji epidemiologicznej powiatu wrzesińskiego za 2018 r.

Przewodniczący Rady poprosił o przedstawienie informacji Grażynę Prokop, zastępcę Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Wrześni.

Grażyna Prokop przedstawiła w formie prezentacji multimedialnej ocenę stanu sanitarnego i sytuacji epidemiologicznej powiatu wrzesińskiego za 2018 r. Ocena stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję i oddał głos radnemu Maciejowi Handkiewiczowi.

Maciej Handkiewicz poprosił o sprostowanie informacji zawartej w ocenie stanu sanitarnego i sytuacji epidemiologicznej powiatu wrzesińskiego za 2018 r. w wykazie producentów wody zaopatrujących ludność, ponieważ wymieniony tam Zakład Gospodarki Komunalnej w Nekli został zlikwidowany w 2015 r. Poinformował, że obowiązki Zakładu przejęła Gmina, w której utworzono Referat Gospodarki Komunalnej. Zapytał o procedurę postępowania w przypadku stwierdzenia przekroczeń jakości wody na odkrytym basenie we Wrześni. Poinformował, że z przedstawionej analizy wynika, iż takie przypadki zdarzają się często, bo ogółem w 40% prób stwierdzane są różne przekroczenia m.in. w zakresie zawartości chloroformu, czy występowania bakterii. Zapytał, czy istnieje obowiązek podawania do wiadomości publicznej informacji o stwierdzeniu bakterii w wodzie i czy taka informacja jest udostępniana, jeśli tak to, w jaki sposób. Zapytał, czy do czasu usunięcia bakterii, basen powinien być wyłączony z użytkowania  i czy w takim przypadku basen we Wrześni jest zamykany.

Krzysztof Pałczyński, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Wrześni poinformował, że informacja w sprawie Zakładu Gospodarki Komunalnej w Nekli, który został ujęty w wykazie producentów wody zostanie wyjaśniona. Dodał, że wszyscy mieszkańcy są zaopatrzeni w wodę dobrej jakości i nie występują żadne zagrożenia. Poinformował, że istnieje obowiązek sprawdzania jakości wody dwa razy w miesiącu przez właściciela oraz raz w miesiącu przez Inspekcję Sanitarną we Wrześni. Dodał, że dwa razy w roku przeprowadza się całkowitą ocenę stanu pływalni, nie tylko pod względem jakości wody, ale również czystości i stanu pomieszczeń sanitarnych. Dopowiedział, że Inspekcja Sanitarna we Wrześni może sprawdzić czystość bieżącą obiektu i dokonać oceny jakości wody pod względem bakteriologicznym i chemicznym. Poinformował, że jeżeli występują jakiekolwiek przekroczenia stanu dopuszczalnego to Inspekcja Sanitarna we Wrześni podejmuje od razu działania łącznie z zamknięciem obiektu. Dodał, że dotychczasowe badania nie wykazywały żadnych przypadków przekroczenia norm. Dopowiedział, że utrzymanie stanu wody pod względem bakteriologicznym jest dość trudne, co wiąże się z odpowiednim dawkowaniem środków chemicznych, które zapobiegają rozwojowi flory bakteryjnej, a to może powodować skutki uboczne np. alergie. Poinformował, że Inspekcja Sanitarna nie może zamknąć obiektu, jeśli ten spełnia warunki określone w przepisach prawnych. Dodał, że aktualnie trwa sprawa dotycząca występowania u dzieci kurzajek i brodawki wirusowej. Dopowiedział, że Inspektor Sanitarny nie posiada uprawnień na zbadanie np. flory bakteryjnej na posadzce, bo nie istnieją takie przepisy prawne. Poinformował, że miasto Września rozwinęło się i liczba osób korzystających z obiektu jest nieporównywalna do tej sprzed 20 lat, kiedy powstał basen. Dodał, że na pewno przydałoby się otworzyć obiekt, który spełniałby warunki komfortowe, w którym wprowadzono by obowiązek noszenia odpowiedniego obuwia, korzystania z natrysków przed wejściem i po wyjściu z basenu.

Maciej Handkiewicz zapytał, jakie są podejmowane działania po stwierdzeniu, że w pobranej próbce wody występuje bakteria coli. Zapytał, czy w takiej sytuacji informacja jest podawana do wiadomości publicznej, i czy na czas poprawy warunków wody zamykany jest obiekt.

Krzysztof Pałczyński odpowiedział, że komunikat o wystąpieniu bakterii coli przekazywany jest natychmiast do publicznej wiadomości. Poinformował, że o zamknięciu obiektu decydują obowiązujące normy, czyli przy stwierdzeniu ich znacznego przekroczenia obiekt zostaje zamknięty. Dodał, że jeżeli norma jest na pograniczu to w najbliższym czasie wykonywane są kolejne kontrole i na właściciela obiektu nakłada się obowiązek, aby w jak najszybszym czasie doprowadzić basen do odpowiednich norm.

Maciej Handkiewicz zapytał, kto podejmuje decyzję o zamknięciu basenu.

Krzysztof Pałczyński odpowiedział, że Inspekcja Sanitarna podejmuje decyzję o zamknięciu obiektu.

Radny Grzegorz Trocha poinformował, że z przedstawionych danych wynika, że w wodociągu publicznym w miejscowości Bardo przeprowadzono 5 kontroli wewnętrznych, w tym 5 zostało zakwestionowanych. Zapytał, czego dotyczyło zakwestionowanie i czy związane jest to z zamknięciem ujęcia wody i zasilaniem całego terenu przez wodociąg miejski we Wrześni. Dodał, że w miejscowości Sokolniki zostały przekroczone normy ołowiu. Dopowiedział, że ołów jest bardzo szkodliwy dla zdrowia, przede wszystkim dla dzieci, powodując zaburzenia układu nerwowego, krwioobiegu, zaburzenia nerek i odporności. Poinformował, że spożywanie przez dłuższy czas wody, w której występuje ołów jest szkodliwe dla organizmu. Zapytał, czy zostały poczynione jakieś działania w związku z tym i czy jakość wody mieszkańców Sokolnik została poprawiona. Poinformował, że dzieci, jak i rodzice coraz częściej zgłaszają sprawę czystości na basenie we Wrześni. Dodał, że uważają iż poprzedni właściciel lepiej dbał o czystość obiektu niż obecny.

Krzysztof Pałczyński poinformował, że nie jest w stanie udzielić w tym momencie odpowiedzi na temat przekroczenia norm ołowiu. Dodał, że na pewno działania ze strony Inspekcji Sanitarnej zostały poczynione. Dopowiedział, że kwestia żelaza i ołowiu, wynika ze starych sieci. Poinformował, że jeśli chodzi o wodociąg w miejscowości Bardo to, gdyby występowało jakiekolwiek zagrożenie, to wodociąg przestałby funkcjonować. Dodał, że Inspekcja Sanitarna dwa razy w roku przeprowadza kontrolę globalną na basenie, natomiast raz w miesiącu sprawdzana jest czystość bieżąca. Dopowiedział, że za poprzedniego właściciela lepszy był stan obiektu, ponieważ wszystko było nowe, a z roku na rok basen się starzeje. Poinformował, że Inspekcja Sanitarna może jedynie nakładać kary za przekroczenia w zakresie, który nadzoruje, czyli jakość wody.

Grzegorz Trocha zapytał, czy o przeprowadzaniu kontroli zawiadamia się właściciela.

Krzysztof Pałczyński odpowiedział, że o przeprowadzeniu kontroli zawiadamia się właściciela obiektu. Poinformował, że jedyna kontrola, która nie musi być zapowiedziana przez Inspekcję Sanitarną to kontrola w zakresie higieny żywienia, natomiast każda inna kontrola w zakresie np. nadzoru nad zakładami opieki zdrowotnej, fryzjerskimi, czy kosmetycznymi musi być zapowiedziana. Dodał, że wynika to z ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, gdzie przedsiębiorcy muszą być uprzedzani o każdym działaniu Inspekcji Sanitarnej. Dopowiedział, że nie może dojść do sytuacji, w której będą przeprowadzane dwie kontrole w różnych branżach. Poinformował, że Inspekcja Sanitarna może przeprowadzić kontrolę bez zapowiedzi, jeżeli występuje duże zagrożenie dla życia i zdrowia.

Grzegorz Trocha poinformował, że nie było przekroczenia norm, a mimo to kontrole były zakwestionowane w wodociągu w miejscowości Bardo.

Krzysztof Pałczyński dodał, że musiałby na ten temat zasięgnąć informacji od pracowników zajmujących się higieną komunalną. Poprosił o złożenie pisemnego zapytania lub bezpośredniego kontaktu z Inspekcją Sanitarną we Wrześni, gdzie zostanie udzielona dokładna odpowiedź.

W związku z brakiem dalszych głosów, przewodniczący Rady zamknął omawiany punkt porządku obrad.

 

Pkt 4.3 Przedstawienie sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni za 2018 rok.

Przewodniczący Rady poprosił o przedstawienie sprawozdania Annę Marię Kulczyńską, dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni.

Anna Maria Kulczyńska przedstawiła w formie prezentacji multimedialnej sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni za 2018 rok. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję i oddał głos radnemu Krzysztofowi Strużyńskiemu.

Krzysztof Strużyński zapytał, ile osób uczęszczających do Warsztatów Terapii Zajęciowej podjęło pracę np. w spółdzielni inwalidów lub w innych zakładach, które potrzebują takich pracowników.

Anna Maria Kulczyńska odpowiedziała, że co roku przeprowadzana jest kontrola w Warsztatach Terapii Zajęciowej, po której przygotowywane jest zestawienie m.in. liczby osób, które podjęły pracę. Dodała, że na dziś trzy osoby z Warsztatów Terapii Zajęciowej we Wrześni  podjęły pracę w związku z realizowanym projektem.

Maciej Handkiewicz zapytał, z czego wynika różnica pomiędzy liczbą zatrudnionych osób (46 pracowników), a liczbą etatów, która wynosi 49,75.

Anna Maria Kulczyńska odpowiedziała, że etaty rozdysponowane są w następujący sposób:

a) Środowiskowy Dom Samopomocy „Na Skarpie” w Gozdowie - 9,75 etatów,

b) Środowiskowy Dom Samopomocy „Jutrzenka” w Pietrzykowie - 7,06 etatów,

c) Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności - 3,25 etatów,

d) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni – 29,69 etatów.

Maciej Handkiewicz zapytał, czy część etatów jest nieobsadzona.

Anna Maria Kulczyńska odpowiedziała, że część etatów jest nie wykorzystana. Dodała, że przedstawiona liczba etatów i osób zatrudnionych została przedstawiona zgodnie ze stanem na koniec 2018 r., a to uległo zmianie np. sekretarz Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności odeszła z pracy, a etat istnieje nadal.

Radny Przemysław Hirschfeld zapytał, na jakim etapie jest toczące się śledztwo w sprawie  defraudacji środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w latach 2009 – 2013.

Anna Maria Kulczyńska odpowiedziała, że Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni w 2016 r. otrzymało informację, że istnieje jako strona poszkodowana w postępowaniu. Poinformowała, że takie pismo zostało również przekazane do Starostwa Powiatowego we Wrześni. Dodała, że aktualnie trwają przesłuchania m.in. pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

Przemysław Hirschfeld zapytał, czy w tej sprawie prowadzone jest jedno czy dwa śledztwa.

Anna Maria Kulczyńska odpowiedziała, że z informacji, które posiada prowadzone są trzy sprawy.

W związku z brakiem dalszych głosów, przewodniczący Rady zamknął omawiany punkt porządku obrad.

 

Pkt 5.1 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie podziału środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały został  pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej, Rolnictwa i Leśnictwa i Komisję Budżetowo – Finansową, Planowania i Rozwoju Lokalnego. Poprosił o przedstawienie uzasadnienia do projektu uchwały Annę Marię Kulczyńską.

Anna Maria Kulczyńska poinformowała, że Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczył dla Powiatu Wrzesińskiego środki na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w wysokości 2.895.921,00 zł, co stanowi 4,70% więcej środków w porównaniu z rokiem ubiegłym. Dodała, że wzrost wynika z wysokości kwoty na dofinansowanie kosztów rocznego pobytu wszystkich uczestników w warsztatach terapii zajęciowej (110 osób). Przedstawiła podział środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2019 r.:

1) rehabilitacja zawodowa - 115.000,00 zł:

a) udzielanie osobom niepełnosprawnym dotacji na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej – 75.000,00 zł,

b) dokonywanie zwrotu wydatków na instrumenty i usługi rynku pracy na rzecz osób niepełnosprawnych poszukujących pracy i niepozostających w zatrudnieniu – 40.000,00 zł;

Te zadania realizuje Powiatowy Urząd Pracy we Wrześni.

2) rehabilitacja społeczna - 2.780.921,00 zł:

a) dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych - 200.000,00 zł,

b) dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych w komunikowaniu się i technicznych - 200.000,00 zł,

c) dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych - 35.000,00 zł,

d) dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów - 388.361,00 zł,

e) finansowanie w części lub w całości kosztów działania warsztatów terapii zajęciowej we Wrześni, Rudzie Komorskiej i Czeszewie - 1.957.560,00 zł.

Poinformowała, że na dziś zostało złożonych już 666 wniosków, w tym 252 na dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0006.2019.

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję i oddał głos radnemu Maciejowi Handkiewiczowi.

Maciej Handkiewicz zapytał, czym spowodowany jest wzrost środków finansowych w zakresie rehabilitacji zawodowej, i na jaki cel zostaną przeznaczone.

Anna Maria Kulczyńska odpowiedziała, że co roku Powiatowy Urząd Pracy we Wrześni wnioskuje do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni o kwotę, którą chciałby zagospodarować. Poinformowała, że różnica wynika stąd, że nigdy nie wiadomo ile osób złoży oferty, z których będzie można skorzystać. Dodała, że jeśli środki finansowe na rehabilitację zawodową nie zostaną do końca wykorzystane, to na sesji, która odbywa się w połowie roku środki zostają zwracane i przenoszone na rehabilitację społeczną. Dopowiedziała, że nie może wystąpić sytuacja, w której zabraknie środków finansowych na rehabilitację zawodową.

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad przedstawionym projektem uchwały. W głosowaniu wzięło udział 19 radnych, co stanowiło quorum do podjęcia uchwały objętej porządkiem obrad.

Uchwała nr 25/V/2019 Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie podziału środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych została podjęta jednomyślnie.

Wyniki imienne:

ZA (19) Janusz Balcerzak, Robert Balicki,Waldemar Bartkowiak, Małgorzata Cichacka, Jarosław Czyż, Waldemar Grzegorek, Maciej Handkiewicz, Przemysław Hirschfeld, Dionizy Jaśniewicz, Marek Kołodziejczyk, Wiesława Kowalska, Mikołaj Kubiaczyk, Marek Przyjemski, Paweł Skrzypczak, Krzysztof Strużyński, Stefan Tomczak, Grzegorz Trocha, Henryka Waligóra, Rafał Zięty

Uchwała znajduje się w zbiorze uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0007.2019.

 

Pkt 5.2 Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie szkoły muzycznej I stopnia we Wrześni.

Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały został  pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej, Rolnictwa i Leśnictwa, Komisję Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Komisję Budżetowo – Finansową, Planowania i Rozwoju Lokalnego. Poprosił o przedstawienie uzasadnienia do projektu uchwały Katarzynę Starzyńską, p.o. naczelnika Wydziału Edukacji i Kultury Fizycznej.

Katarzyna Starzyńska poinformowała, że analizując potrzeby edukacyjne w Powiecie Wrzesińskim, biorąc równocześnie pod uwagę oczekiwania społeczne rodziców dzieci uczęszczających do przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych uzasadniona wydaje się potrzeba wypełnienia luki w postaci publicznej oferty kształcenia muzycznego. Dodała, że w tym celu poczyniono przygotowania do utworzenia powiatowej szkoły muzycznej I stopnia - szkoły o 6-letnim i 4-letnim cyklu kształcenia w zależności od wieku ucznia, realizującej wyłącznie kształcenie artystyczne, ponieważ kształcenie ogólne realizowane jest w szkołach powszechnych. Dopowiedziała, że Rada Powiatu Wrzesińskiego w 2017 r. podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie szkoły muzycznej I stopnia we Wrześni. Poinformowała, że Powiat Wrzesiński zwrócił się do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego o wyrażenie zgody na prowadzenie takiej szkoły, jednak ten wydał odpowiedź negatywną, uzasadniając, iż w najbliższej okolicy Wrześni funkcjonują dwie publiczne szkoły muzyczne w Słupcy i Gnieźnie, co zaspokaja potrzeby mieszkańców Powiatu Wrzesińskiego. Dodała, że innego zdania są rodzice, ponieważ uważają, że ze względu na to, że zajęcia w szkole muzycznej odbywają się popołudniami, wieczorami kilka razy w tygodniu, niemal niemożliwe jest pogodzenie obowiązków szkolnych, rodzinnych z dowożeniem dzieci 30 - 40 km do szkoły muzycznej. Dopowiedziała, że samorządowe szkoły artystyczne finansowane są w sposób podobny jak szkoły powszechne, tj. z subwencji oświatowej. Poinformowała, że w związku z powyższym, gdyby powiat uzyskał zgodę na prowadzenie szkoły muzycznej od dnia 1 września danego roku, to spowoduje to, że z nowym rokiem kalendarzowym powiat otrzyma zwiększoną subwencję oświatową, przeznaczoną na funkcjonowanie tej placówki. Dodała, że powiat dysponuje obiektem przy ul. Leśnej 10 we Wrześni, w którym funkcjonuje Zespół Szkół Specjalnych i Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna, w którym będą mogły również odbywać się zajęcia muzyczne. Dopowiedziała, że również istnieje kadra, która jest zainteresowana prowadzeniem zajęć w szkole artystycznej.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0006.2019.

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad przedstawionym projektem uchwały. W głosowaniu wzięło udział 19 radnych.

Uchwała nr 26/V/2019 Rady Powiatu Wrzesińskiego zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie szkoły muzycznej I stopnia we Wrześni została podjęta jednomyślnie.

Wyniki imienne:

ZA (19) Janusz Balcerzak, Robert Balicki, Waldemar Bartkowiak, Małgorzata Cichacka, Jarosław Czyż, Waldemar Grzegorek, Maciej Handkiewicz, Przemysław Hirschfeld, Dionizy Jaśniewicz, Marek Kołodziejczyk, Wiesława Kowalska, Mikołaj Kubiaczyk, Marek Przyjemski, Paweł Skrzypczak, Krzysztof Strużyński, Stefan Tomczak, Grzegorz Trocha, Henryka Waligóra, Rafał Zięty

Uchwała znajduje się w zbiorze uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0007.2019.

 

Pkt 5.3 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie w sprawie rozpatrzenia petycji mieszkańców Nowej Wsi Królewskiej.

Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały został  pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej, Rolnictwa i Leśnictwa i Komisję Budżetowo - Finansową, Planowania i Rozwoju Lokalnego. Poprosił o przedstawienie uzasadnienia do projektu uchwały Mikołaja Kubiaczyka, przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

Mikołaj Kubiaczyk poinformował, że dnia 31.01.2019 r., do Rady Powiatu Wrzesińskiego wpłynęła petycja mieszkańców Nowej Wsi Królewskiej, której przedmiotem są:

1) zły stan nawierzchni drogi powiatowej przebiegającej od Nowej Wsi Królewskiej do Gozdowa;

2) pobocza zarastające krzewami i chwastami po usunięciu drzew owocowych;

3) budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej przebiegającej przez miejscowość.

Dodał, że zgodnie z art. 16a ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym, Rada rozpatruje petycje składane przez obywateli przy pomocy Komisji Skarg Wniosków i Petycji. Dopowiedział, że w związku z powyższym, stosownie do swoich kompetencji wynikających z art. 14 ust. 3 przytoczonej ustawy, przewodniczący Rady przekazał petycję do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Poinformował, że po przeanalizowaniu petycji przez Komisję na posiedzeniu w dniu 11 lutego 2019 r. przyjęto informację Kierownika Referatu Dróg Powiatowych dotyczącą stanu drogi. Droga powiatowa nr 2926P o przebiegu Nowa Wieś Królewska – Gozdowo liczy 6.185 mb. Odcinek o najgorszym stanie technicznym ma długość 4.720 mb. Średnie dobowe natężenie ruchu według ostatnich pomiarów wynosi 494 pojazdy. Corocznie, kilka razy są wykonywane remonty cząstkowe nawierzchni z wykorzystaniem remontera drogowego będącego w zasobie Referatu Dróg Powiatowych. Dodał, że Komisja Skarg, Wniosków i Petycji uznając potrzebę podjęcia działań mających na celu poprawę stanu drogi powiatowej, w celu zwiększenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym, wystąpiła do Zarządu Powiatu Wrzesińskiego, w szczególności, o:

1) usunięcie i/lub prawidłowe oznakowanie pni usytuowanych na poboczu drogi powiatowej;

2) ujęcie w przyszłych budżetach powiatu zadania inwestycyjnego, polegającego na remoncie nawierzchni drogi (etapowanie zadania);

3) ujęcie w budżecie powiatu zadania budowy chodnika jako ostatniego etapu modernizacji drogi (po wykonaniu naprawy nawierzchni drogi).

Dopowiedział, że w odpowiedzi Zarząd Powiatu  poinformował, iż:

1) sfrezowanie pni w ilości 84 sztuk zostało już wykonane;

2) remont nakładki asfaltowej szacuje się na kwotę około 2.000.000,00 zł;

3) budowa chodnika wiąże się z koniecznością kanalizacji rowów melioracyjnych,co powoduje znaczny wzrost nakładów finansowych na realizację inwestycji.

Poinformował, że ze względu na wysoki koszt inwestycji i brak możliwości finansowych jej realizacji w roku bieżącym, remont drogi powiatowej nr 2926P Nowa Wieś Królewska – Gozdowo jest przewidziany do wykonania ze środków przyszłych budżetów powiatu. Zakres (etapowanie modernizacji drogi) i termin realizacji będą zależeć od możliwości finansowych powiatu w latach następnych. Dodał, że mając na względzie przeprowadzone w tej sprawie postępowania wyjaśniające, oraz dążenie do poprawy bezpieczeństwa obywateli w ruchu drogowym, Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Wrzesińskiego rekomenduje pozytywne rozpatrzenie petycji.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0006.2019.

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad przedstawionym projektem uchwały. W głosowaniu wzięło udział 19 radnych.

Uchwała nr 27/V/2019 Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie rozpatrzenia petycji mieszkańców Nowej Wsi Królewskiej została podjęta jednomyślnie.

Wyniki imienne:

ZA (19) Janusz Balcerzak, Robert Balicki, Waldemar Bartkowiak, Małgorzata Cichacka, Jarosław Czyż, Waldemar Grzegorek, Maciej Handkiewicz, Przemysław Hirschfeld, Dionizy Jaśniewicz, Marek Kołodziejczyk, Wiesława Kowalska, Mikołaj Kubiaczyk, Marek Przyjemski, Paweł Skrzypczak, Krzysztof Strużyński, Stefan Tomczak, Grzegorz Trocha, Henryka Waligóra, Rafał Zięty

Uchwała znajduje się w zbiorze uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0007.2019.

 

Pkt 5.4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia woli przystąpienia w 2019 roku do realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2930P Grzymysławice – Chwalibogowo – Osowo” w ramach „Funduszu Dróg Samorządowych”.

Pkt 5.5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia woli przystąpienia w 2019 roku do realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2162P na odcinku Gutowo Małe - Grzybowo - budowa ciągu pieszo-rowerowego” w ramach „Funduszu Dróg Samorządowych”.

Pkt 5.6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia woli przystąpienia w 2019 roku do realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2159P Czerniejewo – Września w m. Nowy Folwark i Psary Polskie” w ramach „Funduszu Dróg Samorządowych”.

Przewodniczący Rady poinformował, że projekty uchwał zostały pozytywnie zaopiniowane przez Komisję Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej, Rolnictwa i Leśnictwa i Komisję Budżetowo – Finansową, Planowania i Rozwoju Lokalnego. Poprosił o przedstawienie uzasadnień do projektów uchwał Izabelę Karpińską, zastępcę kierownika Referatu Dróg Powiatowych.

Izabela Karpińska poinformowała, że dnia 13 marca 2019 r. Wojewoda Wielkopolski ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie zadań drogowych w ramach „Funduszu Dróg Samorządowych”. Dodała, że Zarząd Powiatu Wrzesińskiego podjął decyzję, aby aplikować o środki finansowe na realizację zadań pn.:

1) „Przebudowa drogi powiatowej nr 2930P Grzymysławice - Chwalibogowo - Osowo”

Długość odcinka wynosi około 3 km, a kosztorys inwestorski opiewa na kwotę 4.000.000,00 zł;

2) „Przebudowa drogi powiatowej nr 2162P na odcinku Gutowo Małe - Grzybowo - budowa ciągu pieszo-rowerowego”

Długość odcinka wynosi około 1 km, a kosztorys inwestorski opiewa na kwotę 1.025.000,00 zł. Przedmiotowe zadanie znajduje się w budżecie na 2019 r. W przypadku nie otrzymania dofinansowania, zostanie zrealizowane z zaplanowanych środków budżetu powiatu w mniejszym zakresie;

3) „Przebudowa drogi powiatowej nr 2159P Czerniejewo – Września w m. Nowy Folwark i Psary Polskie”.

Długość odcinka wynosi około 2 km, a kosztorys inwestorski opiewa na kwotę 5.000.000,00 zł.

Dopowiedziała, że każde z wyżej wymienionych zadań w ramach programu może uzyskać dofinansowanie w wysokości do 60% kosztów kwalifikowalnych.

Poinformowała, że podjęcie niniejszych projektów uchwał stanowi podstawę do złożenia wniosków o dofinansowanie przedmiotowych zadań. Dodała, że termin na składanie wniosków upływa dnia 12 kwietnia 2019 r.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0006.2019.

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję i oddał głos radnemu Maciejowi Handkiewiczowi.

Maciej Handkiewicz poinformował, że maksymalne dofinansowanie zadania może wynieść 80% kosztów. Zapytał, z czego wynika, iż Powiat Wrzesiński może wnioskować tylko o dofinansowanie w wysokości 60%.

Izabela Karpińska odpowiedziała, że wysokość dofinansowania uzależniona jest od kwoty dochodu na jednego mieszkańca. Poinformowała, że Powiat Wrzesiński znajduje się w środkowej puli, w związku, z czym może ubiegać się tylko o dofinansowanie w kwocie 60% kosztów kwalifikowalnych.

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia woli przystąpienia w 2019 roku do realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2930P Grzymysławice – Chwalibogowo – Osowo” w ramach „Funduszu Dróg Samorządowych”.

Uchwała nr 28/V/2019 Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie wyrażenia woli przystąpienia w 2019 roku do realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2930P Grzymysławice – Chwalibogowo – Osowo” w ramach „Funduszu Dróg Samorządowych” została podjęta jednomyślnie.

Wyniki imienne:

ZA (19) Janusz Balcerzak, Robert Balicki, Waldemar Bartkowiak, Małgorzata Cichacka, Jarosław Czyż, Waldemar Grzegorek, Maciej Handkiewicz, Przemysław Hirschfeld, Dionizy Jaśniewicz, Marek Kołodziejczyk, Wiesława Kowalska, Mikołaj Kubiaczyk, Marek Przyjemski, Paweł Skrzypczak, Krzysztof Strużyński, Stefan Tomczak, Grzegorz Trocha, Henryka Waligóra, Rafał Zięty

Uchwała znajduje się w zbiorze uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0007.2019.

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia woli przystąpienia w 2019 roku do realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2162P na odcinku Gutowo Małe - Grzybowo - budowa ciągu pieszo-rowerowego” w ramach „Funduszu Dróg Samorządowych”.

Uchwała nr 29/V/2019 Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie wyrażenia woli przystąpienia w 2019 roku do realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2162P na odcinku Gutowo Małe - Grzybowo - budowa ciągu pieszo - rowerowego” w ramach „Funduszu Dróg Samorządowych” została podjęta jednomyślnie.

Wyniki imienne:

ZA (19) Janusz Balcerzak, Robert Balicki, Waldemar Bartkowiak, Małgorzata Cichacka, Jarosław Czyż, Waldemar Grzegorek, Maciej Handkiewicz, Przemysław Hirschfeld, Dionizy Jaśniewicz, Marek Kołodziejczyk, Wiesława Kowalska, Mikołaj Kubiaczyk, Marek Przyjemski, Paweł Skrzypczak, Krzysztof Strużyński, Stefan Tomczak, Grzegorz Trocha, Henryka Waligóra, Rafał Zięty

Uchwała znajduje się w zbiorze uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0007.2019.

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia woli przystąpienia w 2019 roku do realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2159P Czerniejewo – Września w m. Nowy Folwark i Psary Polskie” w ramach „Funduszu Dróg Samorządowych”.

Uchwała nr 30/V/2019 Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie wyrażenia woli przystąpienia w 2019 roku do realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2159P Czerniejewo – Września w m. Nowy Folwark i Psary Polskie” w ramach „Funduszu Dróg Samorządowych” została podjęta jednomyślnie.

Wyniki imienne:

ZA (19) Janusz Balcerzak, Robert Balicki, Waldemar Bartkowiak, Małgorzata Cichacka, Jarosław Czyż, Waldemar Grzegorek, Maciej Handkiewicz, Przemysław Hirschfeld, Dionizy Jaśniewicz, Marek Kołodziejczyk, Wiesława Kowalska, Mikołaj Kubiaczyk, Marek Przyjemski, Paweł Skrzypczak, Krzysztof Strużyński, Stefan Tomczak, Grzegorz Trocha, Henryka Waligóra, Rafał Zięty

Uchwała znajduje się w zbiorze uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0007.2019.

 

Pkt 5.7 Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2019 – 2027.

Pkt 5.8 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2019 rok.

Przewodniczący Rady poinformował, że projekty uchwał zostały  pozytywnie zaopiniowane przez Komisję Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej, Rolnictwa i Leśnictwa i Komisję Budżetowo – Finansową, Planowania i Rozwoju Lokalnego. Poprosił o przedstawienie uzasadnień do projektów uchwał Annę Trubacz, główną księgową.

Anna Trubacz poinformowała, że dochody budżetowe zwiększa się o kwotę 121.311,00 zł z tytułu:

1) zmniejszenia subwencji oświatowej na 2019 r. dla Powiatu Wrzesińskiego o kwotę 11.028,00 zł;

2) zmiany harmonogramu realizacji projektu zwiększa się plan dochodów o kwotę 120.518,00 zł w przedsięwzięciu pn.: „Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”;

3) otrzymania darowizny na wyposażenie dla pracowni terapeutycznej w kwocie 3.525,00 zł pozyskanej przez Ośrodek Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkowie;

4)  otrzymania darowizny i wpłat na turniej Cukierniczo – Piekarniczy w kwocie 5.041,00 zł pozyskanej przez Zespół Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni;

5) dodatkowych wpłat za nocleg w internacie Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni w kwocie 3.255,00 zł.

Natomiast wydatki budżetowe zwiększa się o kwotę 2.373.955,70 zł, z tego dla:

1) Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni zwiększa się plan o kwotę 200.269,00 zł na:

a) zawarcie umowy z agencją ochrony (2.860,00 zł),

b) malowanie sal lekcyjnych, biur oraz korytarzy szkolnych (19.300,00 zł),

c) indywidualne nauczanie ucznia (9.054,00 zł),

d) zakup sztandaru do szkoły (3.255,00 zł),

e) zabezpieczenie wkładu własnego w związku z zawartą umową MON w ramach przedmiotu Edukacja Wojskowa (15.800,00 zł),

f) zadanie majątkowe pn.: „Modernizacja pomieszczeń szkolnych w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących - wymiana oświetlenia w budynku dydaktycznym A” (150.000,00 zł);

2) Liceum Ogólnokształcącego we Wrześni zwiększa się plan o kwotę 150.000,00 zł na zadanie majątkowe pn.: „Modernizacja pomieszczeń szkolnych w Liceum Ogólnokształcącym”;

3) Zespołu Szkół Politechnicznych we Wrześni zwiększa się plan o kwotę 186.300,00 zł na:

a) zakup 32 komputerów stacjonarnych poleasingowych jako wyposażenie dwóch pracowni informatycznych (32.000,00 zł),

b) zakup układu elektronicznego dla zawodu technik elektronik (10.000,00 zł),

c) zakup szafek szatniowych 252 sztuki (63.000,00 zł),

d) realizację projektu pn.: „Europejski Dom Przyszłości Stworzony przez Uczniów” opłaty bankowe za transakcje do kontrahentów zagranicznych (1.300,00 zł),

e) zadanie majątkowe pn.: „Modernizacja pomieszczeń szkolnych w Zespole Szkół Politechnicznych” (80.000,00 zł);

4) Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni zwiększa się plan o kwotę 177.848,00 zł na:

a) naprawę dachu na budynku przy ul. Koszarowej (15.256,00 zł),

b) zakup nagród na Turniej Cukierniczo – Piekarniczy (5.041,00 zł),

c) zadanie majątkowe pn.: „Modernizacja terenu przy Zespole Szkół Zawodowych nr 2” (157.551,00 zł);

5) Zespołu Szkół Specjalnych we Wrześni zwiększa się plan o kwotę 28.000,00 zł na zadanie majątkowe pn.: „Zakup 21 6-modułowych szafek szkolnych dla uczniów oraz 5 szaf ubraniowych BHP dla nauczycieli wychowania fizycznego”;

6) Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej we Wrześni zwiększa się plan o kwotę 9.000,00 zł na zadanie majątkowe pn.: „Zabudowa meblowa do sekretariatu”;

7) Ośrodka Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkowie zwiększa się plan o kwotę 3.525,00 zł na zakup wyposażenia dla pracowni terapeutycznej;

8) Domu Pomocy Społecznej we Wrześni zwiększa się plan o kwotę 56.000,00 zł na zadanie majątkowe pn.: „Modernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej”;

9) zabezpieczenia środków w kwocie 400.000,00 zł na „Podwyższenie udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą „Szpital Powiatowy we Wrześni” Sp. z o.o.;

10) Starostwa Powiatowego we Wrześni zwiększa się plan o kwotę:

a) 1.196.233,00 zł na projekt pn.: „Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego””. Związane jest to ze zmiana harmonogramu realizacji projektu. Kwota dofinansowania to 120.518,00 zł, a wkład własny to 1.075.715,00 zł,

b) 17.109,00 zł na odpłatności za pobyt dziecka w placówce opiekuńczo - wychowawczej oraz umieszczenia dziecka z terenu Powiatu Wrzesińskiego w rodzinie zastępczej na terenie Powiatu Kaliskiego,

c) 16.008,00 zł na świadczenie usług pocztowych (11.507,00 zł) oraz na najem urządzeń wielofunkcyjnych (4.501,00 zł),

d) 5.794,70 zł na zadanie majątkowe pn.: „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa”. Zwiększenie związane jest ze zmianą harmonogramu płatności;

11) zmniejsza się rezerwy o kwotę 72.131,00 zł.

Anna Trubacz dodała, że zmniejsza się plan rozchodów o kwotę 825.990,00 zł. Dopowiedziała, że w 2018 r. zaciągnięto kredyt długoterminowy w kwocie 8.790.062,64 zł (kwota planowana 9.616.053,43 zł) na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa i wyposażenie Centrum Badan i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”.

Anna Trubacz poinformowała, że w projekcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2019 – 2027 w wykazie przedsięwzięć wprowadza się poniższe zmiany:

1) dodaje się przedsięwzięcie pn.: Kompleksowe sprzątanie pomieszczeń Starostwa Powiatowego we Wrześni w latach 2019 – 2020”. Okres realizacji to lata 2019 - 2020. Łączne planowane nakłady finansowe to kwota 157.800,00 zł, w tym w 2019 r.  planowane wydatki to kwota 92.050,00 zł i w 2020 r. to kwota 65.750 zł;

2) dodaje się przedsięwzięcie pn.: „Zakup i dostawa leków na potrzeby mieszkańców Domu Pomocy Społecznej we Wrześni w latach 2019 – 2020”. Okres realizacji to lata 2019 - 2020. Łączne planowane nakłady finansowe to kwota 8.600,00 zł, w tym w 2019 r. planowane wydatki to kwota 6.200,00 zł i w 2020 r. to kwota 2.400,00;

3) w przedsięwzięciu pn.: „European House Of the Future Actually Created by the Students (Europejski Dom Przyszłości Stworzony przez Uczniów)” zwiększa się łączne planowane nakłady finansowe o kwotę 1.300,00 zł;

4) w przedsięwzięciu pn.: „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa” zwiększa się łączne planowane wydatki w 2019 r. o kwotę 5.794,70 zł;

5) w przedsięwzięciu pn.: „Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”” zwiększa się łączne planowane wydatki w 2019 r. o kwotę 1.196.233,00 zł;

6) w przedsięwzięciu pn.: „Świadczenie usług pocztowych dla Starostwa Powiatowego we Wrześni” nie zmienia się łącznych planowanych nakładów finansowych, natomiast w 2019 r. zwiększa się planowane wydatki o kwotę 11.507,00 zł;

7) w przedsięwzięciu pn.: „Zakup usługi telekomunikacyjnej Neostrada dla Domu Pomocy Społecznej we Wrześni” zmniejsza się łączne planowane nakłady finansowe o kwotę 200,00 zł, z tego w 2019 r. zmniejsza się o kwotę 110,00 zł, a w 2020 r. zmniejsza się o kwotę 90,00 zł;

8) w przedsięwzięciu pn.: „Najem urządzeń wielofunkcyjnych z pełną obsługą serwisową wraz z papierem” nie zmienia się łącznych planowanych nakładów finansowych, natomiast w 2019 r. zwiększa się planowane wydatki o kwotę 4.501,00 zł.

Projekty uchwał znajdują się w zbiorze projektów uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0006.2019.

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję i oddał głos radnemu Przemysławowi Hirschfeldowi.

Przemysław Hirschfeld zapytał, na co zostaną przeznaczone zabezpieczone środki w kwocie  400.000,00 zł dla Szpitala Powiatowego we Wrześni.

Anna Trubacz odpowiedziała, że podwyższenie udziałów w sp. z o.o. Szpital Powiatowy we Wrześni wynika przede wszystkim z permanentnego niedofinansowania ze strony Narodowego Funduszu Zdrowia.

Przemysław Hirschfeld poinformował, że szpital przystępuje do kontraktu, który powinien zabezpieczyć środki finansowe na działanie szpitala a nie starostwo.

Starosta wrzesiński poinformował, że sposób finansowania szpitali powiatowych poprzez wprowadzenie tzw. sieci szpitali powiatowych doprowadza do katastrofy finansowej większość szpitali powiatowych w Polsce. Zacytował fragment artykułu ze strony internetowej Związku Powiatów Polskich: 2 kwietnia 2019 r. pod siedzibą Ministerstwa Zdrowia odbyła się pikieta w obronie szpitali powiatowych. Jej organizatorami były dwie organizacje: Ogólnopolski Związek Pracodawców Szpitali Powiatowych oraz Związek Powiatów Polskich. W spotkaniu udział brali licznie zgromadzeni pracownicy szpitali powiatowych z całej Polski, przedstawiciele organizatorów, pacjenci. Na ręce wiceministrów uczestnicy pikiety złożyli petycję w sprawie poprawy sytuacji szpitali powiatowych. Przedstawili w niej listę postulatów:

1) wzrost kwoty ryczałtu na 2019 r., która do dnia dzisiejszego wciąż nie została wyliczona, o minimum 15%;

2) wyrównanie wzrostu kosztów świadczeń szpitalnych za 2018 r.;

3) rekompensata wzrostu kosztów świadczeń medycznych spowodowanego decyzjami płacowymi Ministra Zdrowia i poziomem inflacji;

4) zmiana wyceny świadczeń medycznych z uwzględnieniem kosztów ponoszonych przez szpitale, w szczególności wynagrodzeń personelu medycznego;

5) pełne finansowanie świadczeń ratujących życie;

6) finansowanie świadczeń wykonanych przez szpitale ponad limit określony ryczałtem;

7) pokrycie finansowe na realizację pracowniczych planów kapitałowych, tj. zapewnienie finansowania 1,5% kosztów wynagrodzenia;

8) pokrycie finansowe podwyżek wynikających ze wzrostu od 01.07.2019 r. kwoty bazowej określonej w ustawie regulującej minimalne wynagrodzenie pracowników w ochronie zdrowia;

9) zabezpieczenie środków finansowych dla pozostałych grup zawodów medycznych, które nie zostały uwzględnione w dotychczasowych regulacjach podwyżkowych, w tym m.in. diagnostów laboratoryjnych, fizjoterapeutów, farmaceutów, techników laboratoryjnych, techników rtg, techników fizjoterapii i pracowników niemedycznych, z naciskiem na wyodrębnienie środków dla każdej grupy zawodowej – dopiero wówczas możemy zgodzić się na włączenie tych środków do wycen procedur medycznych.

Radny Grzegorz Trocha zapytał, czy wydatki na modernizację terenu Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni obejmują również boiska sportowe.

Anna Trubacz odpowiedziała, że zadanie majątkowe pn.: „Modernizacja terenu przy Zespole Szkół Zawodowych nr 2” obejmuje teren przyległy bezpośrednio do budynku szkoły.

Przemysław Hirschfeld zapytał, po co istnieją dwa budynki Szpitala Powiatowego we Wrześni i kto ma to finansować. Zapytał, dlaczego są tak wysokie koszty wewnętrzne szpitala.

Starosta wrzesiński odpowiedział, że stary budynek Szpitala Powiatowego we Wrześni jest użytkowany, poza oddziałem ginekologicznym i położniczym. Poinformował, że został złożony wniosek o powołanie Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego dla wentylowanych mechanicznie. Dodał, że na parterze starego budynku szpitala planuje się utworzyć oddział dziecięcy. Dopowiedział, że trwa postępowanie zmierzające do wyłonienia wykonawców w formule „zaprojektuj i wybuduj” na realizację tego zadania. Poinformował, że koszt funkcjonowania szpitala ze względu na jego powierzchnię i standardy nie jest ponad normatywny. Dodał, że realizowano zadanie  zmierzające do poprawy warunków funkcjonowania szpitala w celu osiągnięcia standardów medycznych, dlatego powstał nowy budynek szpitala. Dopowiedział, że było to zadanie w pełni racjonalne, jednak nadal nie przekłada się to na finansowanie ze strony Narodowego Funduszu Zdrowia, ponieważ nie są uwzględniane elementy modernizacyjne ponoszone przez placówki, służby zdrowia, które finansowane są głównie przez powiaty. Poinformował, że szpitale powiatowe mają najniższy poziom dofinansowania i finansowania zadań. Dodał, że 15 lat temu w Szpitalu Powiatowym we Wrześni hospitalizowanych było około 8.000 pacjentów, teraz liczba ta wzrosła do 20.000 pacjentów.

Radny Maciej Handkiewicz poinformował, że dochody budżetowe zwiększa się o ponad 120.000,00 zł, a wydatki budżetowe o kwotę 2.300.000,00 zł. Zapytał, o ile zwiększa się deficyt budżetu i czy zwiększa się zadłużenie powiatu.

Anna Trubacz odpowiedziała, że różnica między dochodami, a wydatkami zostaje pokryta ze zmniejszenia planowanych rozchodów. Poinformowała, że nie są to wydatki, tylko rozchody w kwocie 826.000,00 zł, które nie są wydatkowane. Dodała, że zwiększa się deficyt budżetu o różnicę między dochodami a wydatkami. Dopowiedziała, że wolne środki pozostające na rachunku bankowym z 2018 r. pokrywają różnicę między dochodami a wydatkami, czyli zwiększeniem dochodów a zwiększeniem wydatków w 2019 r. Poinformowała, że wynik budżetu, czyli deficyt budżetu został zwiększony o kwotę 2.252.644,70 zł i zostanie pokryty wolnymi środkami, które zostają w planowanej kwocie zwiększone o 1.426.653,91 zł i pozostałej kwoty niezrealizowanego w ubiegłym roku kredytu w kwocie około 826.000,00 zł. Dodała, że z tych środków zostanie pokryta różnica pomiędzy wprowadzonymi w tej chwili zmianami po stronie dochodów i wydatków. Dopowiedziała, że zadłużenie powiatu na skutek wprowadzonych zmian w uchwale nie ulega zmianie. Poinformowała, że po zakończeniu 2018 r. nie został zrealizowany kredyt, czyli zadłużenie na koniec 2018 r. było mniejsze o kwotę 826.000,00 zł. Dodała, że jednocześnie zostały zmniejszone planowane rozchody. Dopowiedziała, że kwota długu powiatu na koniec roku pozostaje bez zmian w planowanej kwocie 29.000.000,00 zł.

Radny Marek Kołodziejczyk zapytał, kiedy zostaną wydatkowane zabezpieczone środki w kwocie 400.000,00 zł na Szpital Powiatowy we Wrześni, i na jaki okres czasu starczy ww. kwota.

Starosta wrzesiński odpowiedział, że pytanie powinno zostać skierowane do dyrektora oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia.

Marek Kołodziejczyk zapytał, czy kwota 400.000,00 zł nie zostanie zwrócona do budżetu powiatu.

Starosta wrzesiński odpowiedział, że środki finansowe w kwocie 400.000,00 zł z formalnego punktu widzenia nie mogą zostać zwrócone do budżetu powiatu, ponieważ są przeznaczone na podwyższenie kapitału.

Marek Kołodziejczyk zapytał, czy nie lepiej byłoby zainwestować w nowy sprzęt, a nie kupować komputery poleasingowe dla Zespołu Szkół Politechnicznych we Wrześni.

Starosta wrzesiński odpowiedział, że z opinii nauczycieli przedmiotów zawodowych w Zespole Szkół Politechnicznych we Wrześni, wynika, że komputery poleasingowe są wysokiej jakości i spełniają swoje zadania. Poinformował, że sprzęt zostanie zakupiony w związku z podwójnym naborem w 2019 r. Dodał, że w sprzęt komputerowy zostaną wyposażone dodatkowe pracownie.

Przewodniczący Rady w związku z brakiem kolejnych zgłoszeń zamknął dyskusję i zarządził głosowanie nad przedstawionym projektem uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2019 – 2027. W głosowaniach wzięło udział 19 radnych.

Uchwała nr 31/V/2019 Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2019 – 2027 została podjęta 14 głosami „za” i 5 głosami „wstrzymującymi się”.

Wyniki imienne:

ZA (14) Janusz Balcerzak, Robert Balicki, Waldemar Bartkowiak, Jarosław Czyż, Waldemar Grzegorek, Dionizy Jaśniewicz, Mikołaj Kubiaczyk, Marek Przyjemski, Paweł Skrzypczak, Krzysztof Strużyński, Stefan Tomczak, Grzegorz Trocha, Henryka Waligóra, Rafał Zięty

WSTRZYMUJĘ SIĘ (5) Małgorzata Cichacka, Maciej Handkiewicz, Przemysław Hirschfeld, Marek Kołodziejczyk, Wiesława Kowalska

Uchwała znajduje się w zbiorze uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0007.2019.

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad przedstawionym projektem uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2019 rok. W głosowaniu wzięło udział 19 radnych.

Uchwała nr 32/V/2019 Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2019 rok została podjęta 14 głosami „za” i 5 głosami „wstrzymującymi się”.

Wyniki imienne:

ZA (14) Janusz Balcerzak, Robert Balicki, Waldemar Bartkowiak, Jarosław Czyż, Waldemar Grzegorek, Dionizy Jaśniewicz, Mikołaj Kubiaczyk, Marek Przyjemski, Paweł Skrzypczak, Krzysztof Strużyński, Stefan Tomczak, Grzegorz Trocha, Henryka Waligóra, Rafał Zięty

WSTRZYMUJĘ SIĘ (5) Małgorzata Cichacka, Maciej Handkiewicz, Przemysław Hirschfeld, Marek Kołodziejczyk, Wiesława Kowalska

Uchwała znajduje się w zbiorze uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0007.2019.

 

Pkt 6 Interpelacje i zapytania radnych.

Przewodniczący Rady poinformował, że dnia 28 lutego 2019 r. wpłynęły odpowiedzi na złożone interpelacje przez radnego Marka Kołodziejczyka i radnych: Małgorzatę Cichacką i Przemysława Hirschfelda. Dnia 29 marca 2019 r. wpłynęło uzupełnienie odpowiedzi na interpelacje radnych: Małgorzatę Cichacką i Przemysława Hirschfelda. Dodał, że dnia 6 marca 2019 r. radny Jarosław Czyż złożył dwie interpelacje w sprawie:

1) dyżurów lekarskich podczas weekendów w Szpitalu Powiatowym we Wrześni;

2) nie wypłacenia subwencji Ośrodkowi Rewalidacyjno – Wychowawczemu „Magiczny Zakątek”.

Odpowiedzi na złożone interpelacje zostały udzielone radnemu w ustawowym terminie 14 dni.

Przeczytał treść interpelacji, którą złożyła w dniu dzisiejszym radna Małgorzata Cichacka.

Interpelacja znajduje się w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod numerem sprawy SOR.0003.5.2019.

Otworzył dyskusję i oddał głos radnemu Maciejowi Handkiewiczowi.            

Maciej Handkiewicz złożył w formie pisemnej na ręce przewodniczącego Rady interpelację w sprawie szczegółowych informacji o wysokości deficytu (niedofinansowania) w ramach poszczególnych postulatów Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Szpitali Powiatowych, przytoczonych przez Pana Starostę, w związku z planowanym przekazaniem kwoty 400.000,00 zł na podwyższenie udziałów w Spółce z o.o. pn. „Szpital Powiatowy we Wrześni”. Ponadto poprosił o wskazanie zadań, na które została przeznaczona kwota 400.000,00 zł zabezpieczona w uchwale zmieniającej budżet z dnia 14 lutego 2019 r.

Interpelacja znajduje się w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod numerem sprawy SOR.0003.6.2019.

Radna Wiesława Kowalska złożyła w formie pisemnej na ręce przewodniczącego Rady interpelacje w sprawie:

1) publikowania w widocznym miejscu na stronie internetowej Starostwa Powiatowego we Wrześni (www.wrzesnia.powiat.pl) budżetu i wieloletniej prognozy finansowej  Powiatu Wrzesińskiego;

2) wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego zadania pn.: „Budowa inkubatora przetwórstwa owoców i warzyw na kwotę 2.000.000,00 zł;

3) wcześniejszego przekazywania radnym materiałów na sesję i sposobu przygotowywania uchwał zmieniających budżet i Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Wrzesińskiego;

4) udzielenia informacji dotyczących rezygnacji przez Starostwo Powiatowe we Wrześni z ubiegania się o dotację refundowaną przez Krajową Sieć Obszarów Wiejskich na wyjazd studyjny rolników, samorządowców i liderów NGOs z Powiatu Wrzesińskiego.

Interpelacje znajdują się w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod numerami spraw SOR.0003.7.2019, SOR.0003.8.2019, SOR.0003.9.2019 i SOR.0003.10.2019.

Wiesława Kowalska „Mam przygotowanych kilka spraw, dlatego, że nie byłam na poprzedniej sesji. Pierwsza sprawa to jest petycja o zamieszczanie dokumentów budżetu i wpf powiatu w widocznym miejscu na internetowej stronie głównej starostwa www.wrzesnia.powiat.pl w taki sposób, aby przy jednym kliknięciu na wyraźnie opisanych ikonach można było odczytać te dokumenty. Jest wiele pytań dotyczących inwestycji w lokalnych środowiskach i wszyscy podkreślają, że nie wiedzą skąd można taką informację uzyskać. Inna sprawa to jest sprawa inkubatora przetwórstwa owoców i warzyw, to jest temat, który      od początku mojej kadencji jako radnej poruszam, ponieważ jest to temat bardzo ważny, bo chodzi o taki budynek, który będzie spełniał wszelkie normy sanitarne umożliwiające przetwarzanie nadwyżek produkcyjnych małym gospodarstwom szczególnie rolnym, sadowniczym. W ostatnim roku zbiory i problemy związane ze sprzedażą były tak ogromne, że wielu sadowników drobnych, nisko uposażonych musiało swoje owoce pozostawić na drzewach, albo wręcz były rozrzucane jako obornik na pola, bo nie mieli co z tym zrobić. W związku, z tym inkubator przetwórczy jest bardzo dobrym rozwiązaniem. Powstały już takie dwa, w tym w Dwikozach koło Sandomierza. Rolnik dostarcza tam surowce np. owoce, a wychodzi z produktem zapakowanym i gotowym do sprzedaży, zgodnie z przepisami do 40.000,00 zł rocznie, bez podatku rolnik może sobie dorobić, co wydłuży czas zarobkowania, w związku z tym petycja o wprowadzenie do wpf powiatu wrzesińskiego pozycji – budowa inkubatora przetwórstwa owoców i warzyw na kwotę 2.000.000,00 zł i z okresem realizacji na lata 2020 – 2021. Należy podjąć merytoryczną dyskusję i zobaczyć jak funkcjonują takie przedsięwzięcia. Na wyjazd do Inkubatora w Dwikozach były przeznaczone środki w ramach programu krajowej sieci obszarów wiejskich, w 100% było to refundowane, jeżeli samorząd zechciałby złożyć wniosek, wszystkie dane dostarczyłam osobiście do starostwa i miałam obietnice ze strony Pana Starosty, że odpowiedni wydział się tym zajmie i skutecznie złoży wniosek. Było na to kilkanaście dni, 2 dni przed końcem terminu otrzymałam telefon ze starostwa, że wniosek nie zostanie złożony, z powodu braku zabezpieczonych środków na takie cele i braku doświadczenia w pisaniu wniosków do KSOW, i że jest już za późno. Także chciałabym Państwa namówić, żeby pojechać tam, zobaczyć na czym to polega, jest to otwarty temat, szkoda tylko, że w tym roku nie możemy dostać 100% refinansowania z programu KSOW. Jako przykład podam sąsiadujące starostwo, do którego w tym samym dniu dostarczyłam tą informację i ono skorzystało z niej bardzo sprawnie, więc oni sobie pojadą, zobaczą, zbudują, ich  rolnicy będą mogli sobie ten trudny budżet podratować, a my niestety nie. Z jakiego powodu nie wiem, dlatego wnoszę o wyjaśnienie na piśmie, dlaczego urząd starostwa nie złożył wniosku do KSOW. Ostatnia sprawa dotyczy wysyłania materiałów na sesję, uważam, że termin 7 dni to zbyt mało na zapoznanie się z tak obszernym materiałem, by następnie w sposób w świadomy i odpowiedzialny podejmować decyzje, dlatego wstrzymuję się od głosu w decyzjach budżetowych, bo uważam, że jest to niepoważne podejście.”

Starosta wrzesiński „Wydatkowanie wszelkich środków przez powiat odbywa się w określonych procedurach. Zaczyna się od złożenia formalnego wniosku, natomiast każdy wydatek musi mieć swoje odzwierciedlenie w budżecie, nie jest to tak, że w ciągu 5, 7, 10 dni można po prostu podjąć decyzję o tym, że kilkanaście osób pojedzie na wyjazd studyjny na drugi koniec Polski, kiedy tego zadania w ogóle nie ma w budżecie. Natomiast chcę zwrócić uwagę, że wykazałem szczególną staranność wsparcia rolnictwa/mleczarstwa przedstawiając już istniejący obiekt, tzw. małą mleczarnię przy PCEZ, to obiekt który dysponuje wszelkimi dostępnymi certyfikatami, gdzie można by przygotowywać, pakować i sprzedawać lokalne produkty, mówimy tutaj o produktach mleczarskich. Z tego co wiem spotkała się Pani z panem dyrektorem PCEZ, gdzie na terenie powiatu wrzesińskiego jest kilkanaście osób, które mają procedury produkcji lokalnych produktów i można by z tego skorzystać. Natomiast z tego co wiem, na dzisiaj odzew jest żaden.”

Wiesława Kowalska „Co do pierwszej kwestii nie podważam staranności co do podjęcia tematu panie Starosto. Była rozmowa w „małej mleczarence”, ale to są dwie różne sprawy. Najpierw odniosę się do tego, że w budżecie nie było przewidzianych 20.000,00 zł na wyjazd studyjny dla 20 osób do Dwikoz. Zgadzam się, nie mogło być przewidziane, nie wierzę, że starostwo nie miałoby złożenia wniosku w terminie i czekać na decyzję. Uważam, że to nie jest argument, po prostu komuś nie pasowało złożyć tego wniosku i tyle. Można byłoby zrobić cokolwiek, a nie zrobiono nic. Jeśli chodzi o mleczarnię to ona ma potencjał. Jak rozumiem z odpowiedzi Pana dyrektora, to w listopadzie 2019 r. ma być gruntowna modernizacja tego obiektu, żeby włączyć ten obiekt w taką instytucję, która nazywa się inkubator przetwórczy trzeba byłoby już w tej chwili na poważnie rozmawiać jak powinna wyglądać ta modernizacja. A do tego, czy zainteresowanie jest, są takie wspólnoty, które produkują doskonałej jakości ekologiczne mleko w naszym Powiecie, głównie w Gminie Pyzdry. Dotrzeć do tych ludzi to też jest praca, którą trzeba wykonać, ale trzeba mieć wolę i ja na taką liczę, bo to są ostatnie chwile, bo to są starsi ludzie. Nie słyszałam od tych ludzi, by ktokolwiek proponował im cokolwiek. Ja nie mam zamiaru tworzyć konfliktu, tylko próbuje znaleźć sposób, żeby w racjonalnych warunkach pewne rzeczy wypracować, ale na razie nie ma takiej możliwości nie widzę.”

Marek Kołodziejczyk poinformował, że otrzymał odpowiedź na złożoną interpelację, w której udzielono informacji, iż zwrócono się do dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni celem złożenia wyjaśnień i zlecono audytorowi przeprowadzenie zewnętrznej kontroli wydatkowania środków. Zapytał, czy audyt został już przeprowadzony i czy może zapoznać się z jego wynikami. Dodał, że posiada informacje, że audyt jest przeprowadzany już od początku stycznia w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni. Dopowiedział, że zwrócił się do przewodniczącego Komisji Rewizyjnej o wstrzymanie kontroli przez komisję w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni ze względu na to, że aktualnie w jednostce trwa audyt zewnętrzny. Poinformował, że jeśli jest taka możliwość prosi o przeprowadzenie kontroli przez Komisję Rewizyjną.

Starosta wrzesiński poinformował, że w związku ze złożoną interpelacją w sprawie anonimu, poprosił najpierw dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni o złożenie wyjaśnień na piśmie, ustosunkowując się do kwestii poruszonych w anonimie. Dodał, że w związku, z tym, iż pismo zostało rozpowszechnione, podjął działania zmierzające do szczegółowego wyjaśnienia sprawy i ustosunkowania się. Dopowiedział, że pani dyrektor złożyła wyjaśnienia. Poinformował, że dnia 11 lutego 2019 r. spotkał się z koordynatorami poszczególnych działów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni, aby uzyskać wyjaśnienia dotyczące funkcjonowania jednostki, realizowania zadań i organizacji pracy. Dodał, że dnia 18 lutego 2019 r. spotkał się z pracownikami Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w sprawie poniesionych zarzutów w anonimie i dnia 11 marca 2019 r. z pracownikami Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni, z wyłączeniem pani dyrektor. Dopowiedział, że podczas tego spotkania nie zostały wskazane żadne informacje, które potwierdzałyby poniesione zarzuty, a wręcz przeciwnie, było podawanych wiele przykładów dotyczących prawidłowego funkcjonowania placówki pod kierownictwem pani dyrektor, pod której adresem zostały wskazane zarzuty. Poinformował, że zwrócił się do audytora zewnętrznego, aby przeprowadzono kontrolę wszystkich działań dotyczących funkcjonowania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni, wskazanych zarzutów i współpracy z jednostkami, przy udziale których realizowane są zadania i projekty. Dodał, że poważniejszym problemem jest  naruszenie prawa. Dopowiedział, że pismo anonimowe, które zostało przesłane na ręce radnego zostało szeroko rozpowszechnione, w tym lokalnym mediom, przed jakimkolwiek wyjaśnieniem sprawy. Poinformował, że zwrócił się do kancelarii prawnej, która odniosła się do działań podjętych przez radnego, które określono jako naruszenie przepisów prawa w zakresie rozpowszechniania informacji o niewłaściwych działaniach dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni. Odczytał stanowisko kancelarii prawnej. Poinformował, że należy teraz poczekać za wystąpieniem pokontrolnym audytu, aby móc wyjaśnić kwestie poruszone w piśmie, które są bardzo poważne, ponieważ dotyczą stosunku dyrektora do swoich pracowników, ale również wykorzystania swojego stanowiska dla osiągania celów osobistych. Dopowiedział, że chciałby, aby wszyscy uświadomili sobie, iż szczególnie od osób działających publicznie wymaga się pewnej klasy i przestrzegania zasad etyki.

Marek Kołodziejczyk zapytał, jaka kancelaria prawna stworzyła przedstawioną opinię prawną. Poinformował, że nie ma zamiaru oskarżać kogoś niesłusznie, bo zrobienie krzywdy osobie niewinnej jest najgorszą rzeczą jaką można uczynić. Dodał, że jako radny nie mógł być obojętny na otrzymany anonim,  w którym zostały poruszone tak ważne argumenty. Dopowiedział, że dlatego złożył interpelację w sprawie otrzymanego pisma anonimowego.  Poinformował, że pierwsze spotkanie z pracownikami Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni odbyło się 11 lutego 2019 r., czyli przed dniem, w którym złożył interpelację. Zapytał, czy były zgłaszane już wcześniej jakieś sytuacje, które wskazywałyby na nieprawidłowości, skoro spotkanie odbyło się wcześniej od dnia złożenia interpelacji.

Starosta wrzesiński poinformował, że żadne z odbytych spotkań nie wskazały żadnych podstaw do tego, aby móc podważyć etyczne zachowania czy sposób kierowania przez panią dyrektor. Dodał, że dziś przedstawiła szczegółowe sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni. Dopowiedział, że działania, które podejmowane są przez panią dyrektor są ponad przeciętne, jeżeli chodzi o zaangażowanie, zakres prowadzonych działań i uruchamianie inicjatyw na rzecz osób niepełnosprawnych i osób korzystających z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni. Poinformował, że opinię  prawną sporządziła Marcelina Ostojska  z obsługującej Starostwo Powiatowe we Wrześni Kancelarii Adwokackiej M&M.

Marek Kołodziejczyk zapytał ponownie o spotkanie z pracownikami Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni, które odbyło się dnia 11 lutego 2019 r., przed złożoną interpelacją dnia 14 lutego 2019 r. Dodał, że zadał to pytanie, ponieważ obowiązuje tajność korespondencji, a on otrzymał kopertę otwartą. Zapytał, ile osób, w związku z tą sytuacją zapoznało się wcześniej z pismem anonimowym.

Starosta wrzesiński odpowiedział, że spotkania z pracownikami poszczególnych jednostek jak i pracowników starostwa są rutynowymi spotkaniami. Poinformował, że z pismem zapoznał osobiście tylko panią dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni, w obecności pani sekretarz powiatu.

Marek Kołodziejczyk zapytał, kiedy zakończy się przeprowadzanie audytu zewnętrznego w Powiatowym centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni.

Starosta wrzesiński odpowiedział, że audyt zakończy się na przełomie kwietnia - maja.

Przewodniczący Rady „Pozwolę tym razem sobie udzielić głosu ad vocem wypowiedzi radnej Wiesławy Kowalskiej. Wszedłem na stronę inkubatora przetwórstwa w Dwikozach i mam informacje na szybko - ostatnia informacja w aktualnościach jest z grudnia 2017 r. a kolejna jest, że zapraszają na spotkanie 22 stycznia 2019 r. Jest parę przepisów przetwórczych, sklep, który nie jest jeszcze uruchomiony i oczywiście informacja podstawowa, jak uruchomić taki inkubator przetwórczy. Dla ciekawości nabór na taki inkubator jest w sąsiedniej lokalnej grupie działania Unia Nadwarciańska, to dwa, a trzy, to jeżeliby chciała Pani przekonywać kogokolwiek, a w szczególności do wydatku 2.000.000,00 zł to warto byłoby rozmawiać z radnymi i zjawić się na sesjach, a nie mieć absencji, np. na dwóch ostatnich. Ten inkubator jest prowadzony przez prywatny ośrodek wsparcia przedsiębiorczości i uzyskał dofinansowanie ze szwajcarskich środków, także nie wiem, czy to tak łatwo i szybko można zdecydować o tym, że warto u nas stworzyć coś takiego. To wygląda jakby Pani wnioskowała o te 2.000.000,00 zł, kto miałby to prowadzić, powiat ?”

Wiesława Kowalska „Do mojego wniosku dołączyłam informację dokładnie z Dwikoz, bo na pewno nie jest Pan zorientowany, że ja przez 20 lat piszę wnioski projektowe i w związku z tym, wiem jak szukać informacji, trzeba zadzwonić, dopytać się. Jest to inwestycja samorządowa, a nie firmy. Samorząd występował o środki takie jakie były wówczas dostępne. Teraz też są dostępne, jest pan szefem Lokalnej Grupy Działania i wie pan że przez LGD taki projekt mógłby dostać środki. Jak się zorientowaliśmy rozmawiając LGD  w swojej strategii nie uwzględniło takiej inwestycji. Ale od czego jest zarząd LGD w każdej chwili może ją zmienić, strategia to tylko papier, dokument.  Ja nie wnioskuje o 2.000.000,00 zł dla siebie, to kwota orientacyjna dla radnych, aby zdawali sobie sprawę z jakim wyzwaniem możemy mieć do czynienia. Spodziewam się, że to nie przejdzie w powiecie wrzesińskim, tak bardzo się nie żal mi tego, że w naszym powiecie nie może tego być. Wiem, że można to postawić w ciągu dwóch lat, bo tak stało się w Dwikozach i wiem, że można znaleźć środki, tylko trzeba chcieć. Chętnie służę pomocą, bo znam się też na projektach. Taki projekt na 20.000,00 zł, do którego wszystkie dane powiatowi dostarczyłam, napisałabym bez problemu.”

 

Pkt 7 Wnioski i oświadczenia radnych.

Przewodniczący Rady oddał głos staroście wrzesińskiemu.

Starosta wrzesiński poprosił o zabranie głosu Zbigniewa Hupało, Prezesa Zarządu Szpitala Powiatowego we Wrześni.

Zbigniew Hupało poinformował, że stanowisko Prezesa Zarządu Szpitala Powiatowego we Wrześni objął z dniem 23 marca 2019 r. Podziękował, za obdarzenie go zaufaniem. Dodał, że posiada plany, które uczynią szpital we Wrześni jeszcze lepszym. Dopowiedział, że aktualnie zapoznaje się  z funkcjonowaniem i działaniem placówki. Poinformował, że trwa opracowywanie procedury wyłonienia wykonawcy projektu na modernizację oddziału dziecięcego, który jako jedyny odstaje od standardów panujących w szpitalu. Dodał, że stary budynek szpitala zostanie wykorzystany na Zakład Opiekuńczo – Leczniczy dla pacjentów wentylowanych, na który jest podpisany kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia. Dopowiedział, że zostaną poczynione działania na rozwinięcie oddziału paliatywnego. Poinformował, że zostanie złożona oferta do Narodowego Funduszu Zdrowia na kontynuację opieki długoterminowej i Zakład Opiekuńczo – Leczniczy. Dodał, że istnieją plany związane z poszerzeniem działalności komercyjnej na opiekę długoterminową i geriatryczną. Dopowiedział, że zostanie rozwinięta chemioterapia i rehabilitacja. Poinformował, że szpital będzie mógł skorzystać z dotacji Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, która zostanie przeznaczona na termomodernizację przychodni.

Marek Kołodziejczyk zapytał o doświadczenie zawodowego prezesa. Dodał, że uważa, iż szpital będzie teraz w dobrych rękach.

Zbigniew Hupało poinformował, że jego całe życie zawodowe związane jest z publiczną ochroną zdrowia. Dodał, że zaczął od pracy w Urzędzie Wojewódzkim w Wydziale Zdrowia, następnie był zastępcą dyrektora szpitala w Środzie Wielkopolskiej. Dopowiedział, że był dyrektorem ds. ekonomicznych w szpitalu klinicznym w Poznaniu, następnie dyrektorem Departamentu Ochrony Zdrowia w Urzędzie Marszałkowskim i potem prezes Zarządu Szpitala Średzkiego. Poinformował, że był Wiceprezesem do spraw rozwoju Szpitala Uniwersyteckiego w Zielonej Górze.

 

Pkt 8 Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady o godz. 19:15 zamknął V sesję Rady.

Na tym protokół został zakończony. Protokół został podpisany po przyjęciu jego treści przez Radę.

 

Przewodniczący Rady

/-/ Marek Przyjemski

 

 

Protokołowała:

Marta Maciejczak, podinspektor Referatu Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu

drukuj (Protokół nr V / 2019)

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Przyjemski
  • opublikował: Marta Maciejczak
    data publikacji: 2019-05-29 10:27

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.