Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

Protokół nr VIII / 2019

PROTOKÓŁ NR VIII / 2019

Z SESJI RADY POWIATU WRZESIŃSKIEGO

z dnia 1 lipca 2019 r.

 

Pkt 1 Otwarcie sesji Rady Powiatu i stwierdzenie prawomocności obrad.

Marek Przyjemski, przewodniczący Rady otworzył o godz. 15:00 VIII sesję Rady Powiatu Wrzesińskiego VI kadencji w Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach. Poinformował, że na podstawie art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym na wniosek zarządu lub co najmniej 1/4 ustawowego składu rady powiatu przewodniczący obowiązany jest zwołać sesję na dzień przypadający w ciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku. Powitał radnych, starostę, pracowników Starostwa, przedstawicieli służb, inspekcji, straży, jednostek organizacyjnych powiatu i lokalnych mediów oraz zaproszonych gości. Przypomniał, że zgodnie z art. 15 ust. 1a ww. ustawy obrady Rady Powiatu Wrzesińskiego VI kadencji są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Stwierdził, że na podstawie listy obecności w posiedzeniu uczestniczyło 18 radnych, co wobec ustawowego składu Rady stanowiło quorum do podejmowania uchwał objętych porządkiem obrad. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

  

Pkt 2 Przedstawienie projektu porządku obrad.

Przewodniczący Rady poinformował, że projekt porządku obrad został przedłożony z materiałami na sesję Rady. Dodał, że zgodnie z art. 15 ust. 8 ustawy o samorządzie powiatowym do zmiany porządku obrad sesji zwołanej zgodnie z art. 15 ust. 7 wyżej wymiennej uchwały wymagana jest zgoda wnioskodawcy. Zapytał, czy radni chcą wnieść zmiany do treści proponowanego porządku posiedzenia. Proponowany porządek obrad stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Członkowie Rady jednomyślnie przyjęli treść proponowanego porządku obrad.

 

Pkt 3 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie założenia publicznej szkoły muzycznej I stopnia.

Przewodniczący Rady poprosił o przedstawienie uzasadnienia do projektu uchwały Olgę Kośmińską – Gierę, naczelnika Wydziału Edukacji.

Olga Kośmińska – Giera poinformowała, że zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe jednostki samorządu terytorialnego mogą zakładać i prowadzić szkoły artystyczne po zawarciu porozumienia z ministrem właściwym do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. Dodała, że dnia 27 czerwca 2019 r. zostało zawarte porozumienie z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego na prowadzenie od 1 września 2019 r. przez Powiat Wrzesiński szkoły muzycznej I stopnia. Dopowiedziała, że zgodnie z art. 88 ww. ustawy szkołę lub placówkę publiczną zakłada się na podstawie aktu założycielskiego, który określa jej typ, nazwę i siedzibę. Poinformowała, że tym aktem jest niniejszy projekt uchwały. Dodała, że pierwszy statut nadaje organ prowadzący placówkę, który stanowi załącznik do projektu uchwały. Dopowiedziała, że Powiatowa Szkoła Muzyczna I stopnia we Wrześni będzie kształcić w dwóch cyklach: 6-letnim dla dzieci młodszych oraz 4-letnim dla dzieci starszych i młodzieży. Poinformowała, że szkoła będzie realizowała wyłącznie kształcenie artystyczne. Dodała, że taka szkoła daje podstawy wykształcenia muzycznego i umożliwia dalszą edukację artystyczną. Dodała, że w szkole będą organizowane koncerty, konkursy i warsztaty.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0006.2019.

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad przedstawionym projektem uchwały. W głosowaniu wzięło udział 18 radnych.

Uchwała nr 49/VIII/2019 Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie założenia publicznej szkoły muzycznej I stopnia została podjęta jednomyślnie.

Wyniki imienne:

ZA (18) Janusz Balcerzak, Robert Balicki, Waldemar Bartkowiak, Małgorzata Cichacka, Jarosław Czyż, Waldemar Grzegorek, Maciej Handkiewicz, Przemysław Hirschfeld, Dionizy Jaśniewicz, Marek Kołodziejczyk, Wiesława Kowalska, Mikołaj Kubiaczyk, Marek Przyjemski, Paweł Skrzypczak, Krzysztof Strużyński, Stefan Tomczak, Henryka Waligóra, Rafał Zięty

NIEOBECNI (1) Grzegorz Trocha

Uchwała znajduje się w zbiorze uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0007.2019.

 

Pkt 4 Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady o godz. 15:05 zamknął VIII sesję Rady.

Na tym protokół został zakończony. Protokół został podpisany po przyjęciu jego treści przez Radę.

 

Przewodniczący Rady

/-/ Marek Przyjemski

 

 

 

Protokołowała:

Marta Maciejczak, podinspektor Referatu Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu

drukuj (Protokół nr VIII / 2019)

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Przyjemski
  • opublikował: Marta Maciejczak
    data publikacji: 2019-09-02 10:13

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.