Szybkie linki

Treść strony

Protokół nr 40 / 2018

PROTOKÓŁ NR 40/2018

Z POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETOWO - FINANSOWEJ

z dnia 14 czerwca 2018 r.

 

Józef Szafarek, przewodniczący komisji otworzył posiedzenie i stwierdził obecność pięciu członków komisji. W posiedzeniu, ze względu na jego tematykę uczestniczyła Beata Matuszewska, skarbnik powiatu.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Przewodniczący komisji przedstawił porządek obrad, a po akceptacji przez członków komisji przystąpił do realizacji jego merytorycznych punktów:

1. Otwarcie.

2. Przedstawienie i omówienie porządku obrad.

3. Omówienie materiałów na XLIV sesję Rady Powiatu Wrzesińskiego.

4. Zapoznanie się z:

a) sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Wrzesińskiego za 2017 rok;

b) opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu za 2017 rok.

5. Wolne głosy i wnioski.

6. Zakończenie.

Członkowie komisji jednomyślnie przyjęli przedstawiony porządek obrad.

 

Pkt 3. Omówienie materiałów na XLIV sesję Rady Powiatu Wrzesińskiego.

Przewodniczący komisji przeczytał porządek obrad XLIV sesji Rady Powiatu Wrzesińskiego.

 

Pkt 4 a) Zapoznanie się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Wrzesińskiego za 2017 rok.

Przewodniczący komisji poprosił o przedstawienie sprawozdania Beatę Matuszewską, skarbnika powiatu.

Beata Matuszewska przedstawiła najważniejsze informacje dotyczące wykonania budżetu Powiatu Wrzesińskiego za 2017 r. Poinformowała, że na koniec 2017 r. wystąpiły nadwyżki:

a) budżetowa w kwocie 3.755.264,35 zł;

b) operacyjna w kwocie 4.944.355,81 zł.

Dodała, że nadwyżka operacyjna równa się: dochody bieżące odjąć wydatki bieżące. Dopowiedziała, że na dzień 31 grudnia 2017 r. zadłużenie powiatu wynosiło 4.000.000,00 zł.

Poinformowała, że dochody bieżące zostały wykonane na poziomie 99,69% planu, co stanowi 67.250.889,20 zł. Znaczący wpływ miały dochody z udziałów powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych, które zrealizowano na poziomie o 5,14% wyższym od planu, co stanowi kwotę 856.663,59 zł. Dodała, że dochody majątkowe wykonano w kwocie 4.688.519,99 zł, co stanowi 83,83% zakładanego planu. Dopowiedziała, że były to środki finansowe m.in. z budżetu Wojewody Wielkopolskiego w kwocie 2.573.918,22 zł na zadania pn.: „Budowa budynku strażnicy dla Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej i Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni” oraz „Zakup pompy szlamowej 11.000 dm3/ min”, które dodatkowo zostały wsparte środkami otrzymanymi z Funduszu Wsparcia Państwowych Straży Pożarnych w kwocie 53.377,00 zł. Powiat Wrzesiński pozyskał środki finansowe w kwocie 400.000,00 zł z Samorządu Województwa Wielkopolskiego na odbudowę mienia zniszczonego w skutek nawałnicy z sierpnia 2017 r. oraz z budżetu Gminy Września na zadanie pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2942P – budowa chodnika w miejscowości Otoczna” w kwocie 40.000,00 zł. Poinformowała, że do budżetu Powiatu Wrzesińskiego wpłynęły środki finansowe z budżetu  Unii Europejskiej w kwocie 364.100,13 zł, które przeznaczone zostały na zadania pn.:

1) „Tworzenie, modernizacja i aktualizacja rejestrów publicznych oraz standardowych opracowań kartograficznych i tematycznych gromadzonych w powiatowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym oraz ich udostępnienie za pomocą e-usług w powiecie wrzesińskim” (271.336,53 zł);

2) „Termomodernizacja i zmiana sposobu użytkowania budynku biurowego mieszczącego się we Wrześni przy ulicy Leśnej 10 na cele związane z edukacją publiczną oraz pomocą społeczną” (59.181,59 zł);

3) „Budowa i wyposażenie Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego” (33.582,01 zł).

Dodała, że w wyniku przeprowadzonych przetargów w 2017 r. sprzedano 17 działek położonych w Bierzglinku przeznaczonych pod tereny zabudowy mieszkaniowej jedno i wielorodzinnej oraz mieszkaniowej z usługami. Jedna działka została sprzedana na podstawie zwolnienia z obowiązku zbycia nieruchomości w drodze przetargowej określonego uchwałą Rady Powiatu Wrzesińskiego.

Beata Matuszewska poinformowała, że wydatki zostały zrealizowane na poziomie 90,51%, czyli wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie niższym od planowanego o 9,49%, co stanowi kwotę 6.529.677,52 zł. Dodała, że w ramach tych środków zrealizowano nakłady na świadczenia na rzecz osób fizycznych (2.291.043,26 zł), dotacje na zadania bieżące (2.506.530,88 zł), obsługę długu (116.777,42 zł), wydatki i dotacje na realizację zadań z udziałem środków z Unii Europejskiej (1.215.369,89 zł) i wydatki jednostek budżetowych (56.176.811,94 zł). W wydatkach jednostek budżetowych znaczącą grupę stanowiły nakłady na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią 73,97%. Dopowiedziała, że w ramach tych środków wypłacono wynagrodzenia dla pracowników pedagogicznych, administracyjnych i obsługi oraz należności z tytułu umów zlecenia związanych w dużej mierze z realizacją programu wspierania edukacji i sportu. Wypłacono również nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalno – rentowe. Poinformowała, że udział wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wydatkach jednostek budżetowych w stosunku do roku ubiegłego wzrósł tylko o 2,28%. Dodała, że na ten wzrost wpływ miał przede wszystkim wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę, a także wzrost wynagrodzeń nauczycieli. Poinformowała, że wydatki na zadania statutowe wyniosły 14.622.679,57 zł, co stanowi 26,03% wydatków jednostek budżetowych (udział tych wydatków jest niższy o 2,28% od roku poprzedniego). Dodała, że ze środków zewnętrznych  zrealizowano zadania pn.: „Realizacja programu usuwania azbestu z terenu Powiatu Wrzesińskiego w 2017 roku” i „Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017”. Dopowiedziała, że w zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych wydatkowano kwotę 2.291.043,26 zł, co stanowi 3,68% ogółu wydatków bieżących, które zostały przeznaczone na wypłatę różnych form pomocy dla rodzin zastępczych spokrewnionych, niezawodowych, zawodowych, rodzin zastępczych zawodowych pełniących funkcję pogotowia rodzinnego, Rodzinnego Domu Dziecka oraz wychowanków rodzin zastępczych. Poinformowała, że w ramach świadczeń wypłacono również m.in.: diety radnych, kieszonkowe dla wychowanków Ośrodka Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkowie i Rodzinnego Domu Dziecka w Pyzdrach, a także na świadczenia wynikające z przepisów prawa pracy i BHP i stypendia edukacyjno – socjalne, motywacyjne za osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe. Wypłacono również świadczenia dla posiadaczy Karty Polaka.    

Dodała, że z budżetu Powiatu Wrzesińskiego udzielono dotacje na zadania bieżące w kwocie 2.506.530,88 zł, co stanowi 4,02% ogółu wydatków bieżących budżetu. W ramach tych środków 62,11% to dotacja dla Ośrodka Rewalidacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego ARKA. Udzielono również dotacji dla kościołów na terenie Powiatu Wrzesińskiego.

Beata Matuszewska poinformowała, że wydatki majątkowe w 2017 r. stanowiły 8,62% ogółu wydatków budżetu powiatu, które przeznaczono na przebudowę dróg powiatowych, budowę Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach oraz Centrum Oświatowe. Dodała, że w trakcie 2017 r. kontynuowano realizację zadania pn.: „Tworzenie, modernizacja i aktualizacja rejestrów publicznych oraz standardowych opracowań kartograficznych i tematycznych gromadzonych w powiatowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym oraz ich udostępnienie za pomocą e-usług w powiecie wrzesińskim”. Dopowiedziała, że Powiat Wrzesiński przekazał środki finansowe w kwocie 53.377,00 zł na Fundusz Wsparcia dla Komendy Państwowej Straży Pożarnej, dla Gminy Pyzdry przeznaczył dotację na wykonanie odwodnienia drogi gruntowej i dla Gminy Września na modernizację monitoringu wizyjnego miasta oraz na budowę sieci wodnokanalizacyjnej na terenie Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej. Poinformowała, że dokonano wpłaty na Fundusz Celowy na dofinansowanie do zakupu przemiennika radiowego wraz z akcesoriami wchodzącego w system radiokomunikacji Komendy Powiatowej Policji we Wrześni.

 

Pkt 4 b) Zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu za 2017 rok.

Przewodniczący komisji odczytał uchwałę Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Wrzesińskiego za 2017 rok. Poinformował, że Regionalna Izba Obrachunkowa wydała pozytywną opinię o przedłożonym wniosku.

Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej znajduje się w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu odpowiednio pod znakiem sprawy: SOR.0711.16.2018.

 

Z uwagi na wyczerpanie porządku obrad Józef Szafarek, przewodniczący komisji zamknął posiedzenie.

Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano.

 

Przewodniczący komisji

/-/ Józef Szafarek

 

 

Protokołowała:

Marta Maciejczak, Referent Referatu Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu

drukuj (Protokół nr 40 / 2018)

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.