Szybkie linki

Treść strony

Protokół nr 41 / 2018

PROTOKÓŁ NR 41/2018

Z POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETOWO - FINANSOWEJ

z dnia 20 czerwca 2018 r.

 

Józef Szafarek, przewodniczący komisji otworzył posiedzenie i stwierdził obecność czterech członków komisji. W posiedzeniu, ze względu na jego tematykę uczestniczyła Beata Matuszewska, skarbnik powiatu.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Przewodniczący komisji przedstawił porządek obrad, a po akceptacji przez członków komisji przystąpił do realizacji jego merytorycznych punktów:

1. Otwarcie.

2. Przedstawienie i omówienie porządku obrad.

3. Omówienie materiałów na XLV sesję Rady Powiatu Wrzesińskiego.

4. Omówienie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2018 rok oraz zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2018 – 2027.

5. Wolne głosy i wnioski.

6. Zakończenie.

Członkowie komisji jednomyślnie przyjęli przedstawiony porządek obrad.

 

Pkt 3. Omówienie materiałów na XLV sesję Rady Powiatu Wrzesińskiego.

Przewodniczący komisji przeczytał porządek obrad XLV sesji Rady Powiatu Wrzesińskiego.

 

Pkt 4. Omówienie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2018 rok oraz zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2018 – 2027.

Przewodniczący komisji poprosił o przedstawienie punktu Beatę Matuszewską, skarbnika powiatu.

Beata Matuszewska poinformowała, że na sesji Rady Powiatu zostaną zgłoszone autopoprawki do projektu uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2018 rok oraz zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2018 – 2027. Autopoprawki będą dotyczyć:

1) zwiększenia dochodów budżetowych o kwotę 703.000,00 zł z dofinansowania do realizacji projektu pn.: „Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w ramach projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego” na zadanie pn.: „Przebudowa budynku bursy wraz z robotami towarzyszącymi ze zmianą sposobu użytkowania poddasza na cele związane z funkcją budynku we Wrześni przy ul. Słowackiego 11”. W związku ze zmianą harmonogramu realizacji inwestycji zwiększa się plan w 2018 r., natomiast w 2019 r.  ulega zmniejszeniu o w/w kwotę;

2) przebudowy drogi powiatowej nr 3666P w m. Pałczyn. Kwota w wysokości 600.000,00 zł zostaje zniesiona, ponieważ nie uzyskano informacji od Gminy Miłosław, czy przeznacza środki własne na realizację ww. drogi powiatowej. Proponować się będzie, aby kwotę 600.000,00 zł przenieść na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2162P Witkowo gr. Powiatu - Września w m. Września”;

3) planowanego kredytu długoterminowego w kwocie 1.500.000,00 zł na zadania majątkowe z zakresu dróg powiatowych;

4) zwiększenia o kwotę 150.000,00 zł na zadanie majątkowe pn.: „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2919P Grabowo Królewskie - Zieliniec” i o 1.350.000,00 zł na zadanie pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2162P Witkowo gr. Powiatu - Września w m. Września”;

5) przeznaczenia dla Starostwa Powiatowego we Wrześni kwoty 11.094,00 zł na realizację zadania pn. „Budowa obiektu szatniowo - sanitarno - magazynowego na potrzeby funkcjonowania obiektu sportowego przy ZSTiO we Wrześni”. Środki zabezpiecza się na pełnienie funkcji inspektora nadzoru w branży budowlanej, sanitarnej, elektrycznej;

6) przeznaczenia dla Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni kwoty 5.535.00 zł na wykonanie ekspertyzy konstrukcji dachu na budynku sali gimnastycznej;

7) zwiększenia planu o kwotę 500.000,00 zł na zadanie majątkowe pn.: „Budowa i wyposażenie Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego””. Środki zostają zabezpieczone na wykonanie dokumentacji zamiennej, związanej z prowadzonymi pracami na terenie Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii, a niezbędnej do dokończenia inwestycji;

8) przeznaczenia dla Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni kwoty w wysokości 67.686,00 zł na zadanie majątkowe pn.: „Modernizacja pomieszczeń szkolnych w Zespole Szkół Zawodowych nr 2”.

Beata Matuszewska dodała, że projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej dotyczy:

1) decyzji Ministra Finansów o zwiększeniu planu dotacji na 2018 r. o kwotę 53.454,00 zł na sfinansowanie skutków podwyższenia od 01.05.2018 r. uposażeń strażakom pełniącym służbę w komendach powiatowych (miejskich) Państwowej Straży Pożarnej;

2) decyzji Ministra Finansów o zwiększeniu planu dotacji na 2018 r. o kwotę 30.448,00 zł na realizację przez Państwową Straż Pożarną zadań wynikających z ustawy z dnia 15.12.2016 r. o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony państwa w latach 2017 - 2020”, w zakresie wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy;

3) Zarządzenia Wojewody Wielkopolskiego nr 198/18 z dnia 30.05.2018 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji na 2018 r. o kwotę 5.600,00 zł na realizację programów oddziaływań korekcyjno - edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie;

4) otrzymanej darowizny przez Ośrodek Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkowie w kwocie 250,00 zł na pokrycie kosztów związanych z wypoczynkiem letnim wychowanków;

5) dofinansowania do realizacji projektu pn.: „Bądź na topie - zdobądź poszukiwane kwalifikacje” zwiększa się plan dochodów o kwotę 257.181,00 zł;

6) udzielonej pomocy finansowej z Gminy:

a) Nekla w kwocie 160.000,00 zł,

b) Kołaczkowo w kwocie 50.000,00 zł,

c) Pyzdry w kwocie 50.000,00 zł na realizację zadań inwestycyjnych - drogi powiatowe.

 

Beata Matuszewska dopowiedziała, że zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę 107.500,00 zł i przeznacza się dla:

1) Starostwa Powiatowego we Wrześni zwiększa się plan o kwotę 23.100,00 zł na wykonanie zabudowy meblowej oraz „Zakup sprzętu komputerowego, infrastruktury serwerowej oraz oprogramowania”;

2) Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni zwiększa się plan o kwotę 13.975 00 zł na wypłatę nagrody jubileuszowej;

3) Powiatowego Urzędu Pracy we Wrześni zwiększa się plan o kwotę 1.050,00 zł na zakup poręczy oraz naprawę klimatyzacji;

4) Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni zwiększa się plan o kwotę:

a) 52.375,00 zł na uzupełnienie środków do realizacji zadań;

b) 17.000,00 zł na uzupełnienie środków do realizacji zadań Powiatowego Zespołu Orzekania o Niepełnosprawności.

 

Beata Matuszewska poinformowała, że natomiast w projekcie uchwały w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadza się poniższe zmiany:

1) w przedsięwzięciu pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2937P na odcinku Sokołowo - Słomowo” - wykonanie dokumentacji projektowej zmienia się nazwę zadania na: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2937P na odcinku Sokołowo -Słomowo” - wykonanie dokumentacji projektowej i jednocześnie zwiększa się łączne planowane nakłady finansowe w 2019 r. o kwotę 39.630,00 zł to jest do kwoty 99.630,00 zł;

2) w przedsięwzięciu pn.: „Długotrwałe zobowiązanie finansowe w związku z realizacją przez spółkę pod firmą „Szpital Powiatowy we Wrześni” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością inwestycji” zmniejsza się łączne planowane nakłady finansowe w 2018 r. o kwotę 640.000,00 zł to jest do kwoty 20.170.000,00 zł.

 

Radny Janusz Balcerzak poinformował, że po zapoznaniu się z projektami uchwał można zauważyć, iż Gmina Nekla w 100% wywiązała się, udzielając pomocy finansowej w kwocie 160.000,00 zł, czyli 30% środków w kwocie 550.000,00 zł przekazanych przez powiat dla każdej gminy na realizację inwestycji. Dodał, że Gmina Kołaczkowo i Gmina Pyzdry udzieliły pomocy finansowej w kwotach 50.000,00 zł, z czego wynika, że Gmina Nekla przekazała najwięcej środków finansowych.

 

Janusz Balcerzak zapytał, na co przeznacza się kwotę w wysokości 39.630,00 zł  przy zadaniu pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2937P na odcinku Sokołowo - Słomowo”.

 

Beata Matuszewska odpowiedziała, że kwotę 39.630,00 zł przeznacza się na wykonanie dokumentacji projektowej. Dodała, że realizacja i płatność nastąpi w 2019 r.

 

Janusz Balcerzak zapytał, czy na podstawie Wieloletniej Prognozy Finansowej można ogłosić przetarg na wykonanie dokumentacji. Dodał, że bardzo przyspiesza to realizację działań.

 

Beata Matuszewska odpowiedziała, że tak na podstawie Wieloletniej Prognozy Finansowej można ogłosić przetarg na wykonanie dokumentacji.

 

Z uwagi na wyczerpanie porządku obrad Józef Szafarek, przewodniczący komisji zamknął posiedzenie.

 

Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano.

 

Przewodniczący komisji

/-/ Józef Szafarek

 

 

Protokołowała:

Marta Maciejczak, Referent Referatu Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu

drukuj (Protokół nr 41 / 2018)

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.