Szybkie linki

Treść strony

Protokół nr 42 / 2018

PROTOKÓŁ NR 42/2018

Z POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETOWO - FINANSOWEJ

z dnia 26 lipca 2018 r.

 

Józef Szafarek, przewodniczący komisji otworzył posiedzenie i stwierdził obecność wszystkich członków komisji. W posiedzeniu, ze względu na jego tematykę uczestniczyła Beata Matuszewska, skarbnik powiatu.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Przewodniczący komisji przedstawił porządek obrad, a po akceptacji przez członków komisji przystąpił do realizacji jego merytorycznych punktów:

1. Otwarcie.

2. Przedstawienie i omówienie porządku obrad.

3. Omówienie materiałów na XLVI sesję Rady Powiatu Wrzesińskiego.

4. Omówienie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2018 rok oraz zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2018 – 2027.

5. Wolne głosy i wnioski.

6. Zakończenie.

Członkowie komisji jednomyślnie przyjęli przedstawiony porządek obrad.

 

Pkt 3. Omówienie materiałów na XLVI sesję Rady Powiatu Wrzesińskiego.

Przewodniczący komisji przeczytał porządek obrad XLVI sesji Rady Powiatu Wrzesińskiego.

 

Pkt 4 Omówienie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2018 rok oraz zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2018 – 2027.

Przewodniczący komisji poprosił o przedstawienie punktu Beatę Matuszewską, skarbnika powiatu.

Beata Matuszewska poinformowała, że autopoprawką do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 10.687,00 zł z tytułu:

1) decyzji Ministra Finansów na zadania określone w art. 6ca ust. 1 ustawy z dnia 27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, realizowane zgodnie z § 35 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15.07.2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności, przez powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności (2.687,00 zł);

2) Zarządzenia Wojewody Wielkopolskiego na przystosowanie pomieszczeń i wyposażenia inspektoratów do wymogów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 25.05.2018 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE-RODO (8.000,00 zł).

Natomiast wydatki budżetowe autopoprawką zwiększa się o kwotę 1.288.414,00 zł, z tego dla:

1) Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni – Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności zgodnie z w/w decyzją Ministra Finansów zwiększa się o kwotę 2.687,00 zł;

2) Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego zgodnie z w/w Zarządzeniem Wojewody Wielkopolskiego zwiększa się o kwotę 8.000,00 zł;

3) Starostwa Powiatowego we Wrześni zwiększa się o kwotę:

a) 16.000,00 zł na zadanie majątkowe pn.: „Termomodernizacja i zmiana sposobu użytkowania budynku biurowego mieszczącego się we Wrześni przy ulicy Leśnej 10 na cele związane z edukacją publiczną oraz pomocą społeczną” (zakup sprzętu wymaganego do przygotowania sieci komputerowej w nowej siedzibie),

b) 128.000,00 zł na zadanie majątkowe pn.: „Zakup sprzętu komputerowego, infrastruktury serwerowej oraz oprogramowania” (zakup nowego sytemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów),

c) 555.940,00 zł na zadanie majątkowe pn.: „Przebudowa drogi powiatowej 2162P Witkowo gr. powiatu -Września w m. Września”,

d) 60,00 zł na zadanie majątkowe pn.: „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2919P Grabowo Królewskie - Zieliniec”,

e) 200.000,00 zł na nowe zadanie majątkowe „Przebudowa drogi powiatowej nr 3666P w m. Pałczyn”.

Autopoprawką zmniejsza się rezerwę celową w kwocie 31.425,00 zł na wpłatę na fundusz celowy - dofinansowanie „Budowa budynku strażnicy dla Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej i Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni”.

Beata Matuszewska dodała, że autopoprawką dokonuje się również zmian:

1) rezygnuje się z zadania majątkowego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2153P - budowa ciągu pieszo - rowerowego w m. Nekla” w kwocie 200.000,00 zł i przenosi się środki na zadanie majątkowe pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2932P Mała Górka - Targowa Górka” w kwocie 100.000,00 zł. Tworzy się nowe zadane majątkowe pn.: „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3665P w m. Targowa Górka” w kwocie 100.000,00 zł;

2) zmniejsza się plan wydatków bieżących w kwocie 17.000,00 zł na zadanie majątkowe pn.: „Zakup sprzętu komputerowego, infrastruktury serwerowej oraz oprogramowania”;

3) koryguje się zapis w projekcie uzasadnienia w pkt 2 ppkt 8) w następujący sposób:

w Starostwie Powiatowym we Wrześni zwiększa się plan o kwotę 500.000,00 zł z tego:

a) 50.000,00 zł na zadanie majątkowe pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2913P w miejscowości Gorzyce”,

b) 200.000,00 zł na bieżące utrzymanie dróg,

c) 250.000,00 zł na nowe zadanie majątkowe pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3666P w m. Pałczyn”;

4) zwiększa się kwotę planowanego kredytu długoterminowego z kwoty 2.150.000,00 zł, która zapisana była w projekcie uchwały budżetowej, na kwotę 3.050.000,00 zł z planowaną spłatą rat kapitałowych w latach 2019 - 2027. Planowane przychody na 2018 r. po zmianach wynoszą 21.251.716,86 zł, z tego:

a) przychody z tytułu kredytów i pożyczek 17.146.211,00 zł;

b) przychody z tytułu wolnych środków 4.000.000,00 zł;

c) nadwyżka z lat ubiegłych 105.505,86 zł.

Beata Matuszewska dopowiedziała, że w 2018 r. nie zmienia się planowanych rozchodów, natomiast w latach 2019 - 2027, przez pierwsze 3 lata (2019 - 2021) zwiększa się planowane rozchody o kwotę 250.000,00 zł, w 2022 r. o kwotę 550.000,00 zł, w 2023 r. o kwotę 650.000,00 zł, i w latach 2024 - 2027 w każdym roku o kwotę 300.000,00 zł.

Beata Matuszewska poinformowała, że projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej dotyczy zmniejszenia dochodów budżetowych o kwotę 4.349.101,00 zł z tytułu:

1) decyzji Ministra Finansów zwiększony został plan dotacji na 2018 r. o kwotę 5.670,00 zł na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 07.09.2007 r. o Karcie Polaka;

2) Zarządzenia Wojewody Wielkopolskiego zmieniony został plan dotacji na 2018 r. poprzez przeniesienie między § kwoty 104.220,00 zł na sfinansowanie części wkładu własnego projektu realizowanego w ramach WRPO 2014+, Oś priorytetowa 2 Społeczeństwo informacyjne, Działanie 2.1 Rozwój elektronicznych usług publicznych, Poddziałanie 2.1.2 Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych - finansowanie prac geodezyjnych związanych z realizacją projektu (modernizacja ewidencji gruntów i budynków, założenie baz GESUT i BDOT 500, cyfryzacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego, modernizacja osnów geodezyjnych);

3) udzielonej pomocy finansowej Gminie Miłosław w kwocie 50.000,00 zł na realizację zadań inwestycyjnych - drogi powiatowe, „Przebudowa drogi powiatowej nr 2913P w miejscowości Gorzyce”;

4) zmniejszenia planu o kwotę 4.404.771,00 zł z dofinansowania do realizacji projektu pn.: „Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego””.

Dodała, że natomiast wydatki budżetowe zmniejsza się o kwotę 2.199.101,00 zł dla:

1) Zespołu Szkół Politechnicznych we Wrześni zwiększa się plan o kwotę 12.000,00 zł na dodatkowe prace dotyczące zadania pn.: „Modernizacja pomieszczeń szkolnych w Zespole Szkół Politechnicznych”;

2) Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni zwiększa się plan o kwotę:

a) 14.900,00 zł na zakup pomocy dydaktycznych niezbędnych do prowadzenia zajęć w zawodzie technik kontroli jakości i bezpieczeństwa żywności,

b) 210.000,00 zł na nowe zadanie majątkowe pn.: „Modernizacja istniejącej konstrukcji stalowej dachu nad salą gimnastyczną Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących”;

Dionizy Jaśniewicz, Starosta Wrzesiński poinformował, że w sali gimnastycznej Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni planowano zamontować kosze do gry w koszykówkę, które zostałyby przymocowane do konstrukcji stalowej dachu. Dodał, że kiedy zlecono dokonanie zadania projektowego okazało się, iż nie można podwiesić koszy, ponieważ istniejąca konstrukcja nie spełnia norm technicznych. Dopowiedział, że rzeczoznawca nie wyraził zgody na użytkowanie obiektu dopóki nie zostaną wykonane prace polegające na umocowaniu dodatkowych wzmocnień, które podtrzymają konstrukcję stalową dachu i będą spełniać wymagane normy techniczne. Poinformował, że należy wykonać dokumentację  i zabezpieczyć środki finansowe na realizację tego zadania. 

3) Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni zwiększa się plan o kwotę 30.000,00 zł na świadczenia dla wychowanków placówek opiekuńczo -wychowawczych oraz na wynagrodzenia dla koordynatorów rodzin zastępczych;

4) Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej we Wrześni zwiększa się plan o kwotę 990,00 zł na zakup testu KOLD (Karty Oceny Logopedycznej Dziecka);

5) Rodzinnego Domu Dziecka w Pyzdrach zwiększa się plan o kwotę 917,00 zł na pokrycie zwaloryzowanych kwot świadczeń na utrzymanie dzieci;

6) Domu Pomocy Społecznej we Wrześni zwiększa się plan o kwotę 22.320,00 zł na wypłatę odprawy emerytalnej Specjaliście Pracy Socjalnej;

7) Starostwa Powiatowego we Wrześni zwiększa się plan o kwotę:

a) 50.000,00 zł na zadanie majątkowe pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2913P w miejscowości Gorzyce”,

b) 450.000,00 zł na bieżące utrzymanie dróg,

c) 144.620,00 zł na wypłatę nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych,

d) 15.800,00 zł na zakup 6 namiotów,

e) 40.000,00 zł na wykonanie kalendarzy, konkursy m.in. Lider Wolontariatu, wykonanie koszulek powiatowych i map powiatowych,

f) 1.250.000,00 zł na pokrycie ewentualnych roszczeń związanych z wykonaniem prac dodatkowych Generalnego Wykonawcy niezbędnych do prawidłowego zakończenia inwestycji. Ponadto zostanie wykonana identyfikacja wizualna obiektu. Zadanie majątkowe pn.: „Budowa i wyposażenie Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego””,

g) 10.000,00 zł na dzień Edukacji Narodowej, V Powiatowy Piknik Naukowy,

h) 101.500,00 zł na zadanie majątkowe pn.: „Termomodernizacja i zmiana sposobu użytkowania budynku biurowego mieszczącego się we Wrześni przy ul. Leśnej 10 na cele związane z edukacją publiczną oraz pomocą społeczną” (utwardzenie terenu oraz zakup wyposażenia),

i) 5.670,00 zł na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 07.09.2007 r. o Karcie Polaka,

j) 3.000,00 zł na stypendia motywacyjne,

k) 85.004,00 zł na przeprowadzenie prac związanych z naprawą elementów krenelażu kościoła w Miłosławiu,

l) 13.000,00 zł na zadanie majątkowe pn.: „Roboty budowlane przy kościele poewangelickim w Miłosławiu” (montaż i przyłączenie szyldu),

m) 45.000,00 zł na zakup wyposażenia (220 sztuk krzeseł) do kościoła poewangelickiego w Miłosławiu,

n) 34.000,00 zł na usługi trenerskie, wykonanie koszulek na Powiatową Strefę Sportu,

o) 3.000,00 zł na nagrody sportowe;

8) Starostwa Powiatowego we Wrześni zmniejsza się plan o kwotę:

a) 104.220,00 zł z zadania majątkowego pn.: „Tworzenie, modernizacja i aktualizacja rejestrów publicznych oraz standardowych opracowań kartograficznych i tematycznych gromadzonych w powiatowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym oraz ich udostępnienie za pomocą e-usług w powiecie wrzesińskim,

b) 4.636.602,00 zł z projektu pn.: „Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego””.

 

Beata Matuszewska poinformowała, że w związku z uchwałą nr 17/969/2018 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 18.07.2018 r. dokonuje się uzupełnienia w Wieloletniej Prognozie Finansowej w zakresie przeznaczenia prognozowanej nadwyżki budżetowej w 2019 r. poprzez uzupełnienie kolumny10.1 Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych.

Beata Matuszewska dodała, że natomiast w projekcie uchwały w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadza się poniższe zmiany:

1) w przedsięwzięciu pn.: „Modernizacja i Rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego” dokonano przeniesienia planowanych wydatków z 2018 r. na 2019 r. w kwocie 4.636.632,00 zł (z dofinansowania 4.404.771,00 zł, wkład własny objęty umową 231.831,00 zł) oraz dodatkowo zwiększenia planowanych nakładów na 2019 r. o kwotę 100.831,00 zł. Zatem przenosi się planowane dochody z tytułu dofinansowania w kwocie 4.404.771,00 zł z 2018 r. na 2019 r. Natomiast wkład własny objęty umową o dofinansowanie (231.831,00 zł) oraz wydatki nieobjęte umową o dofinansowanie (100.188,00 zł) planuje się 2 2019 r. sfinansować ze środków uprzednio zaplanowanych na inwestycje o charakterze jednorocznym;

2) dodaje się przedsięwzięcie pn.: „Świadczenie usług telekomunikacyjnych i Internetu dla Zespołu Szkół Politechnicznych we Wrześni”. Okres realizacji to lata 2018 - 2019. Łączne planowane nakłady finansowe to kwota 12.251,00 zł, z tego w 2018 r. 5.105,00 zł, w 2018 r. 7.146,00 zł.

Projekty uchwał znajdują się w zbiorze projektów uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0006.2018.

 

Z uwagi na wyczerpanie porządku obrad Józef Szafarek, przewodniczący komisji zamknął posiedzenie.

Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano.

 

Przewodniczący komisji

/-/ Józef Szafarek

 

 

Protokołowała:

Marta Maciejczak, Referent Referatu Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu

drukuj (Protokół nr 42 / 2018)

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.