Szybkie linki

Treść strony

Protokół nr 43 / 2018

PROTOKÓŁ NR 43/2018

Z POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETOWO - FINANSOWEJ

z dnia 11 września 2018 r.

 

Józef Szafarek, przewodniczący komisji otworzył posiedzenie i stwierdził obecność wszystkich członków komisji. W posiedzeniu, ze względu na jego tematykę uczestniczyła Beata Matuszewska, skarbnik powiatu. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Przewodniczący komisji przedstawił porządek obrad, a po akceptacji przez członków komisji przystąpił do realizacji jego merytorycznych punktów:

1. Otwarcie.

2. Przedstawienie i omówienie porządku obrad.

3. Omówienie materiałów na XLVII sesję Rady Powiatu Wrzesińskiego.

4. Analiza wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2018 r.

5. Omówienie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2018 rok oraz zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2018 – 2027.

6. Wolne głosy i wnioski.

7. Zakończenie.

Członkowie komisji jednomyślnie przyjęli przedstawiony porządek obrad.

 

Pkt 3. Omówienie materiałów na XLVII sesję Rady Powiatu Wrzesińskiego.

Przewodniczący komisji przeczytał tytuły projektów uchwał Rady objętych porządkiem obrad na XLVII sesję Rady Powiatu Wrzesińskiego.

 

Pkt 4.Analiza wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2018 r.

Przewodniczący komisji poprosił o przedstawienie wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2018 r. Beatę Matuszewską, skarbnika powiatu.

Beata Matuszewska poinformowała, że dochody zostały wykonane w kwocie 40.599.074,93 zł, co stanowi 29,42% planu, w tym dochody bieżące zrealizowano w kwocie 37.730.051,52 zł, co stanowi 53,98% planu, natomiast dochody majątkowe zostały zrealizowane w kwocie 2.869.023,41 zł, co stanowi 4,21% planu. Dodała, że niskie wykonanie wynika z kwoty dofinansowania różnych zadań, które są w trakcie realizacji.

Poinformowała, że w ramach planowanej dotacji celowej realizowane są 4 projekty dofinansowane w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020 (WRPO 2014+):

1) „Bądź na topie - zdobądź poszukiwane kwalifikacje!”;

2) „Nie jesteśmy sami - człowiek dla człowieka”,

3) „Jesteśmy Aktywni”,

4) „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego – stawiamy na kształcenie fachowców!”.

Dodała, że dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych zaplanowane w kwocie 670.000,00 zł wpłynęły do budżetu w kwocie 280.000,00 zł, co stanowi 41,79% planu:

1) Województwo Wielkopolskie udzieliło dotacji w formie pomocy finansowej na zadanie majątkowe pn.: „Budowa obiektu szatniowo - sanitarno - magazynowego na potrzeby funkcjonowania obiektu sportowego przy ZSTiO we Wrześni” w kwocie 100.000,00 zł;

2) dotacja z Gminy Września w wysokości 230.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2162P na odcinku Gutowo Małe - Grzybowo - budowa ciągu pieszo - rowerowego”;

3) dotacja z Gminy Kołaczkowo w wysokości 50.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2918P - budowa chodnika w m. Krzywa Góra”;

4) dotacja z Gminy Pyzdry w wysokości 130.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3015P w m. Pyzdry ul. Szybska”;

5) dotacja z Gminy Nekla w wysokości 160.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2932P Mała Górka - Targowa Górka” i „Przebudowa drogi powiatowej nr 2933P - budowa chodnika w m. Stępocin”.

Dopowiedziała, że załącznik nr 5 do uchwały nr 1053/2018 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 24.08.2018 r. stanowi informację z wykonania zadań majątkowych za I półrocze 2018 r., z którego wynika, że:

1) „Przebudowa drogi powiatowej Kołaczkowo - Łagiewki” - plan w wysokości 2.850.294,00 zł został wykonany w kwocie 2.849.801,98 zł, co stanowi 99,98% planu;

2) „Rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 2948P Września - Gozdowo - Graboszewo w m. Września” - plan wydatków w wysokości 326.949.00 zł nie został wykonany. Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na wypłatę odszkodowań za przejęte grunty oraz roboty budowlane;

3) „Przebudowa drogi powiatowej nr 2933P budowa chodnika w miejscowości Stępocin” - plan wydatków w wysokości 260.000.00 zł nie został wykonany. Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2018 r. W trakcie I półrocza wykonywano pomiary celem sporządzenia przedmiarów robót budowlanych;

4) „Przebudowa drogi powiatowej nr 2932P Mała Górka - Targowa Górka” - plan wydatków w wysokości 250.000,00 zł nie został wykonany. Prace objęte umową wykonano i dokonano płatności na kwotę 239.531,71 zł;

5) „Przebudowa drogi powiatowej nr 3015P w m. Pyzdry m. Szybska” - plan wydatków w wysokości 860.000,00 zł nie został wykonany. Umowa została zawarta w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na kwotę 858.504,33 zł;

6) „Przebudowa drogi powiatowej nr 2905P - budowa chodnika w miejscowości Czeszewo” - plan wydatków w wysokości 70.000.00 zł nie został wykonany. Zadanie będzie realizowane w II połowie 2018 r. Obecnie wykonywane są pomiary celem sporządzenia przedmiarów robót budowlanych;

7) „Przebudowa drogi powiatowej 2162P Witkowo gr. powiatu - Września w m. Września” - plan wydatków w wysokości 4.674.269.00 zł nie został wykonany. Dnia 31.07.2018 r. zawarto umowę z wykonawcą na kwotę 4.908.567,00 zł. Termin zakończenia prac ustalono na dzień 30.11.2018 r. Zawarto również umowę na pełnienie nadzoru inwestorskiego na kwotę 15.000,00 zł. Plan wydatków na niniejsze zadanie został zwiększony uchwałą Rady Powiatu dnia 26.07.2018 r.;

8) „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2906P Mikuszewo - gr. Powiatu – Pogorzelica” - plan wydatków w wysokości 515.000,00 zł. nie został wykonany. Aktualnie zadanie zrealizowano na kwotę 499.629,75 zł;

9) „Przebudowa drogi powiatowej nr 2918P - budowa chodnika w m. Krzywa Góra” - plan wydatków w wysokości 150.000,00 zł, nie został wykonany. Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2018 r. Obecnie wykonywane są pomiary celem sporządzenia przedmiarów robót budowlanych;

10) „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2947P w m. Marzenin” - wykonanie dokumentacji - plan wydatków w wysokości 20.000.00 zł nie został wykonany. Umowa podpisana na kwotę 19.987,50 zł. Ostateczny termin przekazania dokumentacji przez projektanta upływa w dniu 28.09.2018 r.;

11) „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2919P Grabowo Królewskie – Zieliniec” - plan wydatków w wysokości 400.000.00 zł  nie został wykonany. Zadanie będzie realizowane w II połowie 2018 r. Dnia 30.07.2018 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych na kwotę 400.057,50 zł. Termin wykonania ustalono na 31.08.2018 r. Plan wydatków na zadanie został zwiększony uchwałą Rady Powiatu dnia 26.07.2018 r.;

12) „Przebudowa drogi powiatowej nr 2153P - budowa ciągu pieszo - rowerowego w miejscowości Nekla” - plan wydatków w wysokości 200.000,00 zł nie został wykonany. Uchwałą Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 26.07.2018 r. zrezygnowano z realizacji zadania w 2018 r.;

13) „Przebudowa drogi powiatowej nr 2159P w m. Nowy Folwark” - plan wydatków w wysokości 150.000.00 zł został wykonany w kwocie 149.700,10 zł, co stanowi 99,80% planu;

14) „Przebudowa drogi powiatowej nr 3667P - budowa chodnika w m. Miłosław, ul. Dworcowa” - wykup gruntów - plan wydatków w wysokości 25.000,00 zł nie został wykonany. Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej na kwotę 9.840,00 zł, która będzie służyła do złożenia wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej. Zadanie realizowane będzie w 2018 r. poprzez wypłatę odszkodowań;

15) „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2907P - budowa chodnika w miejscowości Orzechowo” - plan wydatków w wysokości 50.000,00 zł został wykonany w kwocie 37.976.25 zł co stanowi 75,95% planu;

16) „Przebudowa drogi powiatowej nr 2913P w m. Gorzyce” - plan wydatków w wysokości 100.000,00 zł nie został wykonany. Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2018 r. Obecnie wykonywane są pomiary celem sporządzenia przedmiarów robót budowlanych. Zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych na kwotę 149.903,62 zł z terminem wykonania do 31.08.2018 r. Plan wydatków na niniejsze zadanie został zwiększony uchwałą Rady Powiatu z dnia 26.07.2018 r.;

17) „Przebudowa drogi powiatowej nr 2162P na odcinku Gutowo Małe - Grzybowo - budowa ciągu pieszo – rowerowego” - plan wydatków w wysokości 445.000.00 zł nie został wykonany. Zawarto umowę na kwotę 400.572,87 zł. Termin wykonania całości przedmiotu umowy został określony do 28.09.2018 r.;

18) „Tworzenie, modernizacja i aktualizacja rejestrów publicznych standardowych opracowań kartograficznych i tematycznych gromadzonych w powiatowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym oraz ich udostępnienie za pomocą e-usług w powiecie wrzesińskim” - plan wydatków w kwocie 1.706.625,00 zł został wykonany w kwocie 460.512,00 zł, co stanowi 26,98% planu;

19) „Termomodernizacja i zmiana sposobu użytkowania budynku biurowego mieszczącego się we Wrześni przy ulicy Leśnej 10 na cele związane z edukacją publiczną oraz pomocą społeczną” w wysokości 5.873.291,00 zł został wykonany w kwocie 3.683.360.56 zł, co stanowi 62,71% planu;

20) „Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego” w wysokości 11.059.286,00 zł został wykonany w kwocie 63.222.00 zł, co stanowi 0,57% planu;

21) „Budowa i wyposażenie Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego” w wysokości 48.666.326,00 zł został wykonany w kwocie 178.322.94 zł co stanowi 0,37% planu;

22) „Modernizacja pomieszczeń szkolnych w Liceum Ogólnokształcącym” i „Szybki internet w szkole” po zmianach wynosił 140.000,00 zł i został wykonany w kwocie 13.470,96 zł, co stanowi 9,62% planu;

23) „Modernizacja pomieszczeń szkolnych w Zespole Szkól Politechnicznych” po zmianach wynosił 125.000,00 zł i został wykonany w kwocie 2.820,00 zł, co stanowi 2,26% planu;

24) „Modernizacja pomieszczeń szkolnych w Zespole Szkół Zawodowych nr 2” po zmianach wynosił 207.686,00 zł i nie został wykonany. Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu 2018 r.;

25) „Wykonanie sieci komputerowej w budynkach Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w kwocie 300.000,00 zł, nie został wykonany, a na zadanie pn.: „Wymiana ogrodzenia szkoły” zaplanowano 69.000,00 zł, plan nie został wykonany.

Beata Matuszewska poinformowała, że w trakcie I półrocza 2018 r. podpisano umowę na kredyt długoterminowy do kwoty 12.596.211,00 zł. Zgodnie z umową kredyt uruchamiany będzie w transzach na wniosek kredytobiorcy. Do dnia 30.06.2018 r. uruchomiono transze kredytu długoterminowego w ramach tej umowy w łącznej kwocie 3.031.961,81 zł. Zatem kwota długu na dzień 30.06.2018 r. wynosiła 6.031.961,81 zł. Jeśli planowana kwota rat zostanie spłacona i nie zostaną uruchomione pozostałe transze kredytu długoterminowego w II półroczu 2018 r., kwota długu na koniec roku będzie wynosiła 4.831.961,81 zł. Natomiast jeśli planowana kwota rat zostanie spłacona i zostanie zaciągnięty kredyt w całkowitej planowanej kwocie 14.096.211,00 zł, kwota długu na koniec roku będzie wynosiła 15.896.211,00 zł.

 

Pkt 5 Omówienie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2018 rok oraz zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2018 – 2027.

 

Beata Matuszewska poinformowała, że dochody budżetowe zmniejsza się o kwotę 156.186,00 zł z tytułu:

1) udzielonej dotacji z Ministerstwa Edukacji Narodowej na utworzenie ośrodka koordynacyjno - rehabilitacyjno - opiekuńczego w kwocie 51.000,00 zł. Do dotacji w 2018 r. została włączona kwota 15.000,00 zł, jako środki na doposażenie w środki dydaktyczne niezbędne do realizacji zadania. Wiodącym ośrodkiem będzie Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna we Wrześni;

2) Zarządzenia Wojewody Wielkopolskiego zwiększony został plan dotacji na 2018 r. o kwotę 31.444,00 zł na rekompensaty pieniężne na przedłużony czas służby, o którym mowa w ustawie o Państwowej Straży Pożarnej;

3) otrzymanej darowizny w kwocie 1.500,00 zł na dofinansowanie wycieczki do Karpacza przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Pietrzykowie;

4) otrzymanej pomocy finansowej z Gminy Kołaczkowo w kwocie 30.000,00 zł na zadania majątkowe pn.: „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2919P Grabowo Królewskie – Zieliniec”;

5) otrzymanego odszkodowania za zbitą szybę w budynku położonym przy ul. Kaliskiej we Wrześni w kwocie 1.586,00 zł;

6) otrzymanej darowizny w kwocie 1.794,00 zł od organizacji Polsko - Niemiecka Współpraca Młodzieży na pokrycie wydatków związanych z organizacją spotkania młodzieży polskiej i niemieckiej;

7) zwiększonych wpływów zrealizowanych przez Zespół Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni za najem pomieszczeń oraz na zakup materiałów na przeprowadzenie próbnego zastosowania wiązki zadań egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w ramach realizacji projektu pn.: „Rozwój banków zadań do egzaminu zawodowego” w kwocie 3.718,00 zł;

8) otrzymanej darowizny w kwocie 4.000.00 zł na zakup łóżka rehabilitacyjnego, zakup wyposażenia oraz na festyn dla mieszkańców na zakończenie lata. Wpływ z dokonanej sprzedaży składników majątkowych w kwocie 3.321,00 zł. Zwiększa się plan dochodów z wpływów z usług o kwotę 30.000,00 zł wynikającą ze wzrostu kosztów utrzymania mieszkańca od kwietnia 2018 r. oraz przyjęcie mieszkańca na nowych zasadach odpłatności w miejsce mieszkańca na starych zasadach odpłatności;

9) zmniejsza się plan o kwotę 587.153,00 zł z dofinansowania do realizacji projektu „Tworzenie, modernizacja i aktualizacja rejestrów publicznych oraz standardowych opracowań kartograficznych i tematycznych gromadzonych w powiatowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym oraz ich udostępnienie za pomocą e-usług w powiecie wrzesińskim”;

10) udzielonej pomocy finansowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia pn.: „Promowanie selektywnej zbiórki odpadów - Drzewko za elektrośmieci” w kwocie 11.900,00 zł;

11) otrzymanych środków od Fundacji Pracowni Badań i Innowacji Społecznych „STOCZNIA” w Warszawie w kwocie 3.000,00 zł na realizację projektu w ramach Programu „Decydujesz, pomagamy”;

12) koryguje się plany dochodów realizowanych przez Starostwo Powiatowe we Wrześni:

a) zwiększa się o kwotę 166.700,00 zł z tytułu opłaty eksploatacyjnej za wydobytą kopalinę węglowodorów ze złoża znajdującego się na terenie Powiatu Wrzesińskiego,

b) zwiększa się o kwotę 78.000,00 zł z tytułu zwiększonych wpływów za korzystanie ze środowiska,

c) zwiększą się o kwotę 15.000,00 zł z tytułu wpływów kar umownych oraz odszkodowań, sprzedaży drewna z wycinki, wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych,

13) koryguje się plan poprzez zmniejszenie o kwotę 1.996,00 zł w Powiatowym Urzędzie Pracy we Wrześni.

Dodała, że natomiast wydatki budżetowe zwiększa się o kwotę 227.228,00 zł dla:

1) Poradni Psychologiczno Pedagogicznej we Wrześni zwiększa się plan o kwotę 51.000,00 zł na utworzenie ośrodka koordynacyjno - rehabilitacyjno - opiekuńczego oraz na doposażenie w środki dydaktyczne niezbędne do realizacji zadania;

2) Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni zwiększa się plan o kwotę 31.444,00 zł na rekompensaty pieniężne za przedłużony czas służby, o których mowa w art. 35 ust. 9 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o Państwowej Straży Pożarnej;

3) Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni - Środowiskowy Dom Samopomocy w Pietrzykowie zwiększa się plan o kwotę 1.500,00 zł na transport;

4) Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni zwiększa się plan o kwotę 3.718,00 zł na zakup materiałów biurowych, środków czystości, tonerów, artykułów przemysłowych oraz materiałów do egzaminu zawodowego;

5) Domu Pomocy Społecznej we Wrześni zwiększa się plan o kwotę 31.781,00 zł:

a) na wypłatę nagrody jubileuszowej, zakup łóżka rehabilitacyjnego, materiałów przemysłowych, środków pielęgnacyjnych, zakup wyposażenia, na odpis na ZFŚS, zakup odzieży i obuwia ochronnego wynikających z przepisów BHP (28.781,00 zł),

b) na usunięcie starych i chorych drzew i krzewów oraz dokonania nowych nasadzeń - zakup jednego drzewa 800,00 zł, zakup 88 sztuk krzewów po 25,00 zł, czyli 2.200,00 zł, (koszt całkowity 3.000,00 zł);

6) Starostwa Powiatowego we Wrześni zwiększa się o kwotę:

a) 1.586,00 zł na likwidację szkody powstałej po zbiciu szyby,

b) 214.000,00 zł na planowane wypłaty nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych,

c) 11.900,00 zł na realizację przedsięwzięcia pn.: „Promowanie selektywnej zbiórki odpadów - Drzewko za elektrośmieci”,

d) 4.000,00 zł na uzupełnienie środków do realizacji zadań,

e) 100.000,00 zł na zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Wrzesińskiego w sezonie 2018/2019 kwota,

f) 3.000,00 zł zakup paliwa,

g) 30.000,00 zł na zadanie majątkowe pn.: „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2919P Grabowo Królewskie - Zieliniec”,

h) 24.950,00 zł na organizację uroczystego otwarcia budynku położonego we Wrześni przy ulicy Leśnej będącego nową siedzibą Zespołu Szkól Specjalnych i Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej, organizację Dnia Edukacji Narodowej, usługi nagłośnienia podczas uroczystości, zawarcie umów cywilno - prawnych na realizację zajęć edukacyjnych dla młodzieży,

i) 10.900 00 zł na świadczenie usług w postaci dokonania oględzin, stwierdzenia zgonu i jego przyczyny oraz wystawiania karty zgonu osobom zmarłym w granicach administracyjnych Powiatu Wrzesińskiego w przypadku niemożności ustalenia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej sprawującego opiekę medyczną nad zmarłym lub lekarza leczącego w ostatniej chorobie z wyjątkiem przypadków kiedy zachodzi podejrzenie, że przyczyną zgonu było przestępstwo, na organizację zajęć w ramach Powiatowej Akademii Ruchu oraz z przeznaczeniem na akcję „Odbierz swoje pudełko życia”,

j) 30.100,00 zł na organizację Dnia Osób Starszych,

k) 22.000,00 z1 na zakup sprzętu sportowego na organizację zajęć z zakresu piłki nożnej, piłki siatkowej, usługi transportowe i sędziowskie,

l) 8.000,00 zł na zakup materiałów i publikacji przeznaczonych na cele promocji powiatu,

m) 22.450,00 zł na organizację spektaklu teatralnego z okazji 100. Rocznicy Powstania Wielkopolskiego, organizację spotkania promującego publikacje jubileuszową z okazji 200-lecia Powiatu Wrzesińskiego, organizację spotkania z laureatami Nagrody Kościelskich,

n) 29.626,00 zł na zadanie majątkowe pn.: „Termomodernizacja i zmiana sposobu użytkowania budynku biurowego mieszczącego się we Wrześni przy ulicy Leśnej 10 na cele związane z edukacją publiczną oraz pomocą społeczną” (zakup wyposażenia),

o) 73.500,00 zł na nasadzenia na gruntach powiatowych,

p) 80.000,00 zł na zadanie „Budowa i wyposażenie Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego” na przystosowanie pomieszczeń do systemu związanego z obsługą posiedzeń sesji Rady Powiatu;

7) Starostwa Powiatowego we Wrześni zmniejsza się plan:

a) o kwotę 668.681,00 zł (kwota dofinansowania 587.153,00 zł, kwota wkładu własnego 81.528,00 zł) na realizację projektu „Tworzenie, modernizacja i aktualizacja rejestrów publicznych oraz standardowych opracowań kartograficznych i tematycznych gromadzonych w powiatowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym oraz ich udostępnienie za pomocą e-usług w powiecie wrzesińskim”,

b) na dotacje dla organizacji pozarządowych na realizowanie zadań z zakresu:

  • oświaty i wychowania (2.000,00 zł),
  • pomocy społecznej (2.855,00 zł),
  • polityki społecznej (1.655,00 zł),
  • kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (12.450,00 zł),
  • kultury fizycznej (1.625,00 zł),

c) o kwotę 30.000,00 zł na nasadzenia na gruntach powiatowych zaplanowanych z dochodów własnych powiatu;

 

8) Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni zwiększa się plan o kwotę:

 

a) 1.450,00 zł na konserwację dźwigu,

 

b) 600,00 zł na uzupełnienie środków do realizacji zadań Środowiskowego Domu Samopomocy w Gozdowie;

 

9) Miasta Zielona Góra udziela się dotacji na kształcenie uczniów klas wielozawodowych zasadniczych szkól zawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych w kwocie 400,00 zł;

 

10) Miasta Poznań udziela się dotacji na kształcenie uczniów będących członkami Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w pozaszkolnym punkcie katechetycznym w kwocie 800,00 zł;

 

11) organów prowadzących Warsztaty Terapii Zajęciowej Gmina Września udziela się dotacji na dofinansowanie działalności w kwocie 3.333.00 zł;

 

12) powiatów udziela się dotacji na przekazanie do realizacji zadania na podstawie porozumień z przeznaczeniem na sfinansowanie uczestnictwa mieszkańców powiatu wrzesińskiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej na terenie innych powiatów w kwocie 270,00 zł;

 

13) Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Michała Archanioła w Targowej Górce udziela się dotacji w kwocie 20.000,00 zł na dofinansowanie zadania pn.: „Remont dachu kościoła pw. Św. Michała Archanioła w Targowej Górce”;

 

14) Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni zwiększa się plan o kwotę 121.686,00 zł:

 

a) realizację pilotażowego programu wspierania szkól ponadgimnazjalnych prowadzących piony certyfikowanych klas mundurowych (2.000,00 zł),

 

b) zakup środków czystości, materiałów do napraw oraz prace remontowe (8.500,00 zł),

 

c) zakup materiałów biurowych (1.794,00 zł),

 

d) wypłatę nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych (59.319,00 zł),

 

e) wypłatę nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych (43.527,00 zł),

 

f) wypłatę nagród jubileuszowych (6.546,00 zł);

 

15) Ośrodka Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkowie zwiększa się plan o kwotę 3.000,00 zł na zakup wyposażenia i usługi z tym związane;

 

16) Gminie Miłosław udziela się dotacji w wysokości 1.500,00 zł na zarybianie zbiornika wodnego w Gorzycach;

 

17) zadania majątkowego pn.: „Budowa obiektu szatniowo - sanitarno - magazynowego na potrzeby funkcjonowania obiektu sportowego przy ZSTiO we Wrześni” na zakup wyposażenia zwiększą się plan o kwotę 8.000,00 zł.

 

Beata Matuszewska poinformowała, że natomiast w projekcie uchwały w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadza się poniższe zmiany:

1) w przedsięwzięciu pn.: „Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego” zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 22.908,43 zł, czyli do kwoty 34.550.604,57 zł;

2) dodaje się nowe przedsięwzięcia pn.:

a) „Tworzenie, modernizacja i aktualizacja rejestrów publicznych oraz standardowych opracowań kartograficznych i tematycznych gromadzonych w powiatowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym oraz ich udostępnienie za pomocą e-usług w powiecie wrzesińskim” Okres realizacji to lata 2016 - 2019. Łączne planowane nakłady finansowe to kwota 2.066.381,44 zł, z tego przed 2018 r. poniesiono nakłady w kwocie 337.669,44 zł, w 2018 r. plan wydatków to kwota 1.037.944,00 zł, a w 2019 r. planowane wydatki to kwota 690.768,00 zł. W kwocie planowanych wydatków na 2019 r. kwota 587.153,00 zł stanowi dofinansowanie, natomiast 103.615,00 zł wkład własny objęty umową. Limit zobowiązań: 577.432,00 zł,

b) „Zakup paliwa w latach 2018/2019”. Okres realizacji to lata 2018 - 2019. Łączne planowane nakłady finansowe to kwota 87.300,00 zł, z tego w 2018 r. 5.300,00 zł, w 2019 r. to kwota 82.000,00 zł. Limit zobowiązań: 87.300,00 zł,

c) „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu wrzesińskiego w sezonie 2018/2019”. Okres realizacji to lata 2018 - 2019. Łączne planowane nakłady finansowe to kwota 900.000,00 zł, z tego w 2018 r. 100.000,00 zł, w 2019 r. to kwota 800.000,00 zł. Limit zobowiązań: 900.000,00 zł,

d) „Utrzymanie sygnalizacji świetlnych w ciągach dróg powiatowych w latach 2018/2019”. Okres realizacji to lata 2018 - 2019. Łączne planowane nakłady finansowe to kwota 15.000,00 zł, z tego w 2018 r. nie planuje się wydatków z tego tytułu, w 2019 r. to kwota 15.000,00 zł. Limit zobowiązań: 15.000,00 zł,

e) „Obsługa przeprawy promowej w Nowej Wsi Podgórnej w latach 2018/2019”. Okres realizacji to lata 2018 - 2019. Łączne planowane nakłady finansowe to kwota 100.000,00 zł, z tego w 2018 r. nie planuje się wydatków z tego tytułu, w 2019 r. to kwota 100.000,00 zł. Limit zobowiązań: 100.000,00 zł,

f) „Najem dwóch zadaszonych miejsc postojowych i placu”. Okres realizacji to lata 2018 - 2019. Łączne planowane nakłady finansowe to kwota 18.000,00 zł, z tego w 2018 r. nie planuje się wydatków z tego tytułu, w 2019 r. to kwota 18.000,00 zł. Limit zobowiązań: 18.000,00 zł,

g) „Usługi telefonii stacjonarnej w Zespole Szkół Specjalnych w latach 2018/2021”. Okres realizacji to lata 2018 - 2021. Łączne planowane nakłady finansowe to kwota 10.008,00 zł, z tego w 2018 r. to kwota 834,00 zł, w 2019 r. to kwota 3.336,00 zł, w 2020 r. to kwota 3.336,00 zł, w 2021 r. to kwota 2.502,00 zł. Limit zobowiązań to kwota 10.008,00 zł,

h) „Konserwacja dźwigu w Zespole Szkół Specjalnych w latach 2018/2021”. Okres realizacji to lata 2018 - 2021. Łączne planowane nakłady finansowe to kwota 15.351,00 zł, z tego w 2018 r. to kwota 1.218,00 zł, w 2019 r. to kwota 5.117,00 zł, w 2020 r. to kwota 5.117,00 zł, w 2021 r. to kwota 3.899,00 zł. Limit zobowiązań to kwota 15.351,00 zł,

i) „Działalność Wiodącego ośrodka koordynacyjno - rehabilitacyjno - opiekuńczego”. Okres realizacji to lata 2018 - 2021. Łączne planowane nakłady finansowe to kwota 363.000,00 zł, z tego w 2018 r. to kwota 51.000,00 zł, w 2019 r. to kwota 93.600,00 zł, w 2020 r. to kwota 109.200,00 zł, w 2021 r. to kwota 109.200,00 zł. Limit zobowiązań to kwota 363.000,00 zł.

Projekty uchwał znajdują się w zbiorze projektów uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0006.2018.

Z uwagi na wyczerpanie porządku obrad Józef Szafarek, przewodniczący komisji zamknął posiedzenie.

Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano.

 

Przewodniczący komisji

/-/ Józef Szafarek

 

 

 

Protokołowała:

Marta Maciejczak, Referent Referatu Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu

 

 

drukuj (Protokół nr 43 / 2018)

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Józef Szafarek
  • opublikował: Marta Mittmann
    data publikacji: 2018-12-27 13:25

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.