Szybkie linki

Treść strony

Protokół nr 2 / 2018 (VI kadencja)

PROTOKÓŁ NR 2/2018

Z POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETOWO – FINANSOWEJ, PLANOWANIA I ROZWOJU LOKALNEGO

z dnia 12 grudnia 2018 r.

 

Krzysztof Strużyński, przewodniczący komisji otworzył posiedzenie i stwierdził obecność wszystkich członków komisji. W posiedzeniu, ze względu na jego tematykę uczestniczyła Beata Matuszewska, skarbnik powiatu.bLista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Przewodniczący komisji przedstawił porządek obrad, a po akceptacji przez członków komisji przystąpił do realizacji jego merytorycznych punktów:

1. Otwarcie.

2. Przedstawienie i omówienie porządku obrad.

3. Omówienie materiałów na III sesję Rady Powiatu Wrzesińskiego.

4. Omówienie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2018 rok oraz zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2018 – 2027.

5. Opracowanie planu pracy Komisji Budżetowo – Finansowej, Planowania i Rozwoju Lokalnego na 2019 rok.

6. Wybór zastępcy przewodniczącego komisji.

7. Wolne głosy i wnioski.

8. Zakończenie.

Członkowie komisji jednomyślnie przyjęli przedstawiony porządek obrad.

 

Pkt 3. Omówienie materiałów na III sesję Rady Powiatu Wrzesińskiego.

Przewodniczący komisji przeczytał tytuły projektów uchwał Rady objętych porządkiem obrad na III sesję Rady Powiatu Wrzesińskiego:

1) zmieniająca uchwałę w sprawie podziału środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania realizowane w ramach rehabilitacji zawodowej i społecznej;

2) w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni o dofinansowanie projektu w ramach Osi priorytetowej 7. Włączenie społeczne Działanie 7.2. Usługi społeczne i zdrowotne Poddziałanie 7.2.2. Usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe realizowane w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 (nabór NR RPWP.07.02.02-IŻ-00-30-002/18);

3) w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Powiatu Wrzesińskiego spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielania tej dotacji i sposobu jej rozliczania;

4) w sprawie: delegowania radnych Rady Powiatu Wrzesińskiego do pracy w Komisji Bezpieczeństwa i Porządku;

5) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2018 – 2027;

6) w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2018 rok.

Projekty uchwał znajdują się w zbiorze projektów uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0006.2018.

Członkowie komisji pozytywnie zaopiniowali treści ww. projektów uchwał.

 

Pkt 4 Omówienie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2018 rok oraz zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2018 – 2027.

Przewodniczący komisji poprosił o przedstawienie uzasadnień do ww. projektów uchwał Beatę Matuszewską, skarbnika powiatu.

Beata Matuszewska poinformowała, że dochody budżetowe zwiększa się o kwotę 296.053,00 zł z tytułu:

1) pisma Ministra Finansów z dnia 27 listopada 2018 roku została zwiększona część oświatowa subwencji ogólnej o kwotę 143.215,00 zł. Kwota przeznaczana jest na dofinansowanie doposażenia szkół i placówek w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku adaptacji z innych pomieszczeń szkolnych oraz pomieszczeń do nauki w nowo wybudowanych obiektach szkół (placówek) publicznych prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego;

2) pisma Ministra Finansów z dnia 30 października 2018 roku została zwiększona część oświatowa subwencji ogólnej o kwotę 15.000,00 zł. Kwota przeznaczana jest na dofinansowanie doposażenia pomieszczeń do nauki w szkołach publicznych prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego rozpoczynających kształcenie w zawodach, w których szkoły te dotychczas nie prowadziły kształcenia, w tym do przeprowadzania egzaminów praktycznych potwierdzających kwalifikacje w szkołach rozpoczynających kształcenie w roku 2018;

3) otrzymania darowizny dla Ośrodka Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkowie z przeznaczeniem na zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla podopiecznych oraz słodyczy w kwocie 7.200,00 zł;

4) Zarządzenia Wojewody Wielkopolskiego nr 478/18 z dnia 14 listopada 2018 roku zmniejszającego plan dotacji celowych na rok 2018 w rozdziale 71012 § 6259 o kwotę 22.087,00 zł. Powyższe dokonano zgodnie z wnioskiem Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego z dnia 13 sierpnia 2018 roku nr GK-I1.3146.19.2018.2 w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań;

5) zwiększenia planu dochodów o kwotę 78,00 zł z tytułu wydania większej ilości duplikatów świadectw szkolnych - Liceum Ogólnokształcące we Wrześni;

6) otrzymania odszkodowania za szkodę poniesioną na samochodzie osobowym Fiat PUNTO w kwocie 3.200,00 zł. Odszkodowanie otrzymane przez Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni;

7) otrzymania odszkodowania w kwocie 547,00 zł za zalanie pomieszczeń biurowych w Powiatowym Urzędzie Pracy we Wrześni;

8) pisma Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zwiększa się plan o kwotę 76.400,00 zł na finansowanie w 2018 roku kosztów nagród specjalnych oraz składek na ubezpieczenia społeczne, o których mowa w art. 108a ust. 7 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;

9) zwiększonych wpływów z tytułu kosztów utrzymania mieszkańców w kwocie 8.000.00 zł osiągniętych przez Dom Pomocy Społecznej we Wrześni;

10) otrzymania dotacji z Ministerstwa Obrony Narodowej w Warszawie w kwocie 64.500,00 zł na realizację „Programu nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych przedmiotu „Edukacja wojskowa”;

11) pisma Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2018 roku, została przyznana kwota 10.979,00 zł ze środków rezerwy. Środki z rezerwy subwencji ogólnej przeznaczone dla powiatów, podzielono między powiaty, które w 2017 roku otrzymały z budżetu państwa dotacje celowe na realizację bieżących zadań własnych z zakresu prowadzenia domów pomocy społecznej, proporcjonalnie do wysokości udziału dotacji otrzymanych przez powiat, w łącznej kwocie dotacji na ten cel otrzymanych przez wszystkie powiaty.

Dodała, że natomiast wydatki budżetowe zwiększa się o kwotę 296.05300 zł, z tego dla:

1) Ośrodka Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkowie zwiększa się plan o kwotę 7.200,00 zł na zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla podopiecznych oraz słodyczy;

2) Starostwa Powiatowego we Wrześni:

a) zwiększa się plan o kwotę 1.640,00 zł na naprawę szlabanu,

b) zmniejsza się plan o kwotę 22.087,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego;

3) Zespołu Szkół Specjalnych we Wrześni zwiększa się plan o kwotę 38.230,00 zł (rozdział 80102 kwota 11.401,00 zł, rozdział 80105 kwota 2.287,00 zł, rozdział 80111 kwota 11.528,00 zł, rozdział 80134 kwota 13.014,00 z1) na uzupełnienie środków do realizacji zadań (braki wynikają z podziału oddziału łączonego 1 - 3 na dwa oddziały 1 - 2 i 3 zgodnie ze wskazaniami Kuratorium Oświaty oraz godzin nauczania indywidualnego);

4) Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni zwiększa się plan o kwotę 36.220,00 zł na zakup surowców, materiałów oraz narzędzi do prowadzenia zajęć;

5) Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni zwiększa się plan o kwotę:

a) 3.200,00 zł na naprawę uszkodzonego mienia,

b) 45.000.00 zł na zakup energii oraz na zadanie majątkowe pn.: „Modernizacja istniejącej konstrukcji stalowej dachu nad salą gimnastyczną Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących”;

6) Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni wprowadza się rozdział 75295 w kwocie 64.500,00 zł na realizację „Programu nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych przedmiotu „Edukacja wojskowa”;

7) Powiatowego Urzędu Pracy we Wrześni zwiększa się plan o kwotę:

a) 547,00 zł na remont pomieszczeń,

b) 76.400,00 zł na finansowanie w 2018 roku kosztów nagród specjalnych oraz składek na ubezpieczenia społeczne, o których mowa w art. 108a ust. 7 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;

8) Domu Pomocy Społecznej we Wrześni zwiększa się plan o kwotę 8.000,00 zł na zakup środków czystości, dezynfekcyjnych, wywozu nieczystości, usług prania;

9) Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni zwiększa się plan o kwotę 8.500,00 zł na przeprowadzanie zajęć indywidualnych oraz na wypłatę zasiłku chorobowego;

10) zwiększa się rezerwę ogólną o kwotę 39.682.00 zł.

Beata Matuszewska poinformowała, że w projekcie uchwały w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadza się poniższe zmiany:

1) w przedsięwzięciu pn.: „Budowa budynku strażnicy dla Jednostki Ratowniczo -Gaśniczej i Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni” zwiększa się łączne planowane nakłady finansowe o kwotę 118.575,00 to jest do kwoty 21.352.922,42 zł, w tym: w 2019 r. zwiększa się plan wydatków o kwotę 72.060,00 zł to jest do kwoty 8.672.060,00 zł, w 2020 r. zwiększa się plan wydatków o kwotę 46.515,00 zł to jest do kwoty 5.596.515,00 zł. Limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 118.575,00 zł, to jest do kwoty 18.050,000,00 zł;

2) dodaje się przedsięwzięcie pn.: „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2907P – budowa chodnika w m. Orzechowo”. Łączne planowane nakłady to kwota 171.737,15 zł, z tego w 2017 r. poniesiono nakłady w kwocie 83.737,15 zł, plan na 2018 r. to kwota 38.000,00 zł, plan na 2019 r. to kwota 50.000,00 zł. Limit zobowiązań to kwota 88.000,00 zł;

3) dodaje się przedsięwzięcie pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2932P Targowa Górka – Mała Górka”. Okres realizacji to lata 2007 - 2019. Łączne planowane nakłady finansowe to kwota 1.271.752,23 zł, z tego w latach 2007 - 2009 poniesiono nakłady w kwocie 421.752,23 zł, w 2018 r. plan wydatków to kwota 450.000,00 zł, w 2019 r. plan wydatków to kwota 400.000,00 zł. Limit zobowiązań to kwota 850.000,00 zł;

4) dodaje się przedsięwzięcie pn.: „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2906P Mikuszewo - gr. Powiatu – Pogorzelica”. Okres realizacji to lata 2018 - 2019. Łączne planowane nakłady finansowe to kwota 800.000,00 zł, z tego w 2018 r. plan wydatków to kwota 500.000,00 zł, w 2019 r. plan wydatków to kwota 300.000,00 zł. Limit zobowiązań to kwota 800.000,00 zł;

5) dodaje się przedsięwzięcie pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2I62P na odcinku Gutowo Małe - Grzybowo - budowa ciągu pieszo – rowerowego”. Okres realizacji to lata 2016 - 2019. Łączne planowane nakłady finansowe to kwota 594.200,00 zł, z tego w 2016 r. poniesiono nakłady w kwocie 49.200,00 zł, w 2018 r. plan wydatków to kwota 445.000,00 zł, w 2019 r. plan wydatków to kwota 100.000,00 zł. Limit zobowiązań to kwota 545.000,00 z1;

6) dodaje się przedsięwzięcie pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2159P w m. Nowy Folwark”. Okres realizacji to lata 2018 - 2019. Łączne planowane nakłady finansowe to kwota 400.000,00 zł, z tego w 2018 r. plan wydatków to kwota 150.000,00 zł, w 2019 r. plan wydatków to kwota 250.000,00 zł. Limit zobowiązań to kwota 400.000,00 zł;

7) dodaje się przedsięwzięcie pn.: „Świadczenie usług stwierdzenia zgonu na terenie Powiatu Wrzesińskiego”. Okres realizacji to lata 2018 - 2019. Łączne planowane nakłady finansowe 11.200,00 zł, z tego w 2018 r. to kwota 2.100,00 zł, w 2019 r. to kwota 9.100,00 zł. Limit zobowiązań to kwota 11.200,00 zł;

8) w przedsięwzięciu pn.: „Usługi telefonii stacjonarnej w Zespole Szkól Specjalnych w latach 2018/2021” przenosi się planowane wydatki w kwocie 278,00 zł z 2021 r. na 2018 r. Łączne planowane nakłady finansowe i limit zobowiązań pozostają bez zmian.

Projekty uchwał znajdują się w zbiorze projektów uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0006.2018.

 

Pkt 5 Opracowanie planu pracy Komisji Budżetowo – Finansowej, Planowania i Rozwoju Lokalnego na 2019 rok.

Członkowie komisji opracowali plan pracy Komisji Budżetowo – Finansowej, Planowania i Rozwoju Lokalnego. Plan pracy stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Członkowie komisji zaopiniowali pozytywnie roczny plan pracy komisji na 2019 rok.

 

Pkt 6 Wybór zastępcy przewodniczącego komisji.

Członkowie komisji jednogłośnie wybrali na zastępcę przewodniczącego komisji radnego Roberta Balickiego.

 

Pkt 7 Wolne głosy i wnioski.

Beata Matuszewska poinformowała, że do Starostwa wpłynęły uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 8 grudnia 2018 r. w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2019 rok i projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2019 – 2027. Dodała, że opinie są pozytywne. Opinie znajdują się w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod znakiem sprawy SOR.0711.37.2018.

 

Z uwagi na wyczerpanie porządku obrad Krzysztof Strużyński, przewodniczący komisji zamknął posiedzenie.

Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano.

 

Przewodniczący komisji

/-/ Krzysztof Strużyński

 

 

Protokołowała:

Marta Maciejczak, Referent Referatu Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu

drukuj (Protokół nr 2 / 2018 (VI kadencja))

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.