Szybkie linki

Treść strony

Protokół nr 36 / 2018

PROTOKÓŁ NR 36/2018

Z POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETOWO - FINANSOWEJ

z dnia 7 lutego 2018 r.

 

Józef Szafarek, przewodniczący komisji otworzył posiedzenie i stwierdził obecność wszystkich członków komisji. W posiedzeniu, ze względu na jego tematykę uczestniczyli:

1) Anna Trubacz, główna księgowa;

2) Bartłomiej Kaczmarzewski, p. o. kierownika Referatu Dróg Powiatowych.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Przewodniczący komisji przedstawił porządek obrad, a po akceptacji przez członków komisji przystąpił do realizacji jego merytorycznych punktów:

1. Otwarcie.

2. Przedstawienie i omówienie porządku obrad.

3. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności komisji za 2017 rok.

4. Omówienie materiałów na XL sesję Rady Powiatu Wrzesińskiego.

5. Omówienie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2018 rok oraz zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2018 – 2027.

6. Wolne głosy i wnioski.

7. Zakończenie.

Członkowie komisji jednomyślnie przyjęli przedstawiony porządek obrad.

 

Pkt 3. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności komisji za 2017 rok.

Przewodniczący komisji przedstawił sprawozdanie z działalności komisji za 2017 rok, które stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Członkowie komisji zaakceptowali jednomyślnie sprawozdanie z działalności komisji za 2017 rok.

 

Pkt 4. Omówienie materiałów na XL sesję Rady Powiatu.

Przewodniczący komisji przeczytał tytuły projektów uchwał Rady objętych porządkiem obrad na XL sesję Rady Powiatu Wrzesińskiego:

1) zmieniającej uchwałę nr 252/XXXIX/2017 Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku o dofinansowanie projektu w ramach programu „Szatnia na medal” współfinansowanego przez Departament Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu z budżetu województwa wielkopolskiego;

2) w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych oraz niepublicznych placówek oświatowych, trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji oraz terminu i sposobu rozliczania wykorzystania dotacji;

3) zmieniającej uchwałę nr 29/V/2015 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych na terenie powiatu wrzesińskiego na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.

Radna Maria Taciak poinformowała, że uchwała nr 222/XXXVI/2017 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 25.09.2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych na terenie powiatu wrzesińskiego na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Wielkopolskiego została unieważniona ze względu na istotne naruszenie prawa. Dodała, że z rozstrzygnięcia wynika, iż Rada Powiatu nie ma prawa do całkowitego zwolnienia z poboru opłat za zajęcia pasa drogowego. Dopowiedziała, że w nowym projekcie uchwały została ustalona stawka w kwocie 10,00 zł za m2. Zapytała, za jaki okres czasu  ustala się tę kwotę.

Bartłomiej Kaczmarzewski, p. o. kierownika Referatu Dróg Powiatowych poinformował, że stawka w wysokości 10.00 zł za m2 ustalona jest za 1 rok umieszczenia urządzenia w pasie drogowym.

Radny Mirosław Balicki zapytał, czy za umieszczenie światłowodu w pasie drogowym dokonuje się opłaty w kwocie 10,00 zł za rok.

Bartłomiej Kaczmarzewski odpowiedział, że kwotę w wysokości 10,00 zł ustala się za 1 m2 powierzchni pasa drogowego dróg powiatowych zajętego przez rzut poziomy umieszczonych urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej za 1 rok umieszczenia na jezdni i pozostałych elementach pasa drogowego znajdujących się poza jezdnią.

Maria Taciak zapytała, czy wyżej wymieniony zapis był poddany konsultacji.

Bartłomiej Kaczmarzewski odpowiedział, że zapis był konsultowany z prawnikiem, jak i z wojewodą.

 

Pkt 5 Omówienie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2018 rok oraz zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2018 – 2027.

Przewodniczący komisji poprosił o przedstawienie zmiany do uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2018 rok oraz zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2018 – 2027 Annę Trubacz, główną księgową.

Anna Trubacz poinformowała, że projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej dotyczy zwiększenia wydatków budżetowych o kwotę 65.506,02 zł (z wolnych środków pozostających na rachunku bankowym za 2017 r.):

1) zwiększa się planowane wydatki na dotacje na zadanie pn.: „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województw” o kwotę 6.874,02 zł;

2) zwiększa się planowane wydatki na zwiększenie wkładu własnego na zadanie majątkowe pn.: „Budowa obiektu szatniowo – sanitarno – magazynowego na potrzeby funkcjonowania obiektu sportowego przy Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni o kwotę 58.632,00 zł.

Dodała, że zmniejsza się rezerwę:

1) ogólną o kwotę 10.000,00 zł i przeznacza się ją na dotację dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Andrzeja Apostoła w Nekli na „Prace konserwatorskie zespołu witraży kościoła parafialnego pw. św. Andrzeja Apostoła w Nekli”;

2) celową o kwotę 28.538,00 zł i przeznacza się ją dla:

a) Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni kwotę 13.542,00 zł na wypłatę odprawy pośmiertnej;

b) Starostwa Powiatowego we Wrześni kwotę 14.996,00 zł na wykonanie programu prac konserwatorskich w związku z planowanym ubieganiem się o dofinansowanie do robót naprawczych wieży budynku kościoła poewangelickiego w Miłosławiu (8.000,00 zł) oraz na pokrycie wkładu własnego w związku z ubieganiem się o dofinansowanie na renowację i konserwację ogrodzenia wraz z chodnikiem przy budynku kościoła poewangelickiego w Miłosławiu (6.996,00 zł).

Anna Trubacz poinformowała, że zmienia się nazwę zadania majątkowego:

  • z „Zakup wyposażenia do placówek oświatowych w związku z realizacją projektu „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego – stawiamy na kształcenie fachowców!”
  • na „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego – stawiamy na kształcenie fachowców!” – zakup wyposażenia do placówek oświatowych.

Maria Taciak zapytała, czy Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Andrzeja Apostoła w Nekli wnioskowała o inne środki zewnętrzne oprócz dotacji przekazanej przez powiat wrzesiński w kwocie 10.000,00 zł. Zapytała, czy Gmina Nekla również udzieliła pomocy finansowej na prace konserwatorskie zespołu witraży kościoła parafialnego w Nekli.

Anna Trubacz odpowiedziała, że ogólny koszt prac objęty wnioskiem złożonym przez parafię wynosi 52.753,24 zł. Poinformowała, że parafia planuje z tej kwoty sfinansować z własnych środków 22.753,24 zł. Dodała, że nie ma informacji, czy parafia wystąpiła o inne środki zewnętrzne na realizację tego zadania.

Mirosław Balicki poinformował, że do całkowitej kwoty kosztów zadania w wysokości 52.753,24 zł brakuje 30.000,00 zł, ponieważ parafia z własnych środków przeznacza 22.753,24 zł, a 10.000,00 zł będzie pochodzić z dotacji udzielonej przez powiat. Zapytał, czy jeśli parafia nie pozyska brakującej kwoty, otrzyma dotację w wysokości 10.000,00 zł.

Anna Trubacz odpowiedziała, że parafia ma obowiązek rozliczyć się z udzielonej dotacji.

Radny Janusz Balcerzak poprosił o przedstawienie zadań, na które zostają przeznaczone dotacje w 2018 roku.

Anna Trubacz poinformowała, że dotację przeznacza się na realizacje projektu „Nie jesteśmy sami - człowiek dla człowieka” dla Gminy Miłosław, Gminy Nekla, Gminy Kołaczkowo i Gminy Pyzdry. Dodała, że kolejny projekt to „Jesteśmy aktywni”. Dopowiedziała, że są to projekty realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni. Poinformowała, że na powyższe projekty zostały zawarte umowy o dofinansowanie z Zarządem Województwa Wielkopolskiego. Dodała, że Stowarzyszeniu Pomocna Dłoń również udzielono dotacji na realizacje projektu pn.: „Nie jesteśmy sami – człowiek dla człowieka”. Dopowiedziała, że jeśli projekt jest realizowany w partnerstwie  z organizacją pozarządową, to te projekty są dodatkowo punktowane, ponieważ organizacjom pozarządowym jest łatwiej realizować projekty np. w przypadku, kiedy liderem jest jednostka wchodząca w skład sektora finansów publicznych. Poinformowała, że gminy i stowarzyszenia wnoszą w realizację projektów wkłady własne (pieniężne i niepieniężne), co też dodatkowo jest punktowane. Dodała, że są to projekty przeznaczane przede wszystkim na aktywizację osób niepełnosprawnych.

Janusz Balcerzak zapytał, dlaczego dotacja dla Gminy Września na prowadzenie biblioteki wynosi aż 135.000,00 zł. Dodał, że w zeszłym roku było około 50.000,00 zł.  

Anna Trubacz odpowiedziała, że w 2017 r. dotacja na prowadzenie biblioteki wynosiła 55.000,00 zł. Poinformowała, że w tym roku nie zmieniają się zasady finansowania biblioteki publicznej, ponieważ kwota w wysokości 55.000,00 zł przeznaczona jest na bieżące zadania związane z funkcjonowaniem biblioteki i przejęcia przez nią zadań biblioteki powiatowej. Dodała, że biblioteka publiczna otrzymała dotację o 80.000,00 zł wyższą niż w roku ubiegłym z przeznaczeniem na wydanie publikacji o charakterze historycznym. Dopowiedziała, że został sporządzony aneks do porozumienia z Gminą Września w sprawie funkcjonowania biblioteki.

Janusz Balcerzak poinformował, że z informacji o realizacji budżetu powiatu wrzesińskiego za 2017 r. wynika, iż pozostało wolnych środków w kwocie 3.480.000,00 zł. Zapytał, czy wiadomo na co te środki finansowe zostaną przeznaczone. Dodał, że Szpital Powiatowy we Wrześni sp. z o.o. przedstawia wyniki finansowe. Dopowiedział, że jeżeli szpital posiada środki własne to wykupuje obligacje, natomiast jeśli ich nie ma to powiat dokonuje wykupu obligacji. Zapytał, czy pod koniec 2017 r. nastąpił wykup obligacji.

Anna Trubacz poinformowała, że budżet powiatu według sprawozdań sporządzonych na koniec grudnia 2017 r. wypracował nadwyżkę. Dodała, że budżet rozlicza się metodą kasową i memoriałową. Dopowiedziała, że sprawozdanie, jak i informacja o realizacji budżetu opracowywane są według metody kasowej. Poinformowała, że Ministerstwo Finansów do dnia 10.02.2018 r. ma obowiązek opublikowania należnych udziałów powiatów, w związku z czym kwota wykonania za 2017 r., jak również sprawozdania kwartalne, końcowe i zbiorcze są gotowe dopiero pod koniec lutego w części dotyczącej wykonania. Dodała, że wykonanie budżetu jest wykonywane metodą kasową i memoriałową i w sprawozdaniu powiatu należy zawrzeć dane, które ministerstwo ujmuje w swoich sprawozdaniach w zakresie należnych udziałów. Dopowiedziała, że kompetencje do rozdysponowania wolnych środków posiada Rada Powiatu na wniosek Zarządu. Poinformowała, że kwota w wysokości 65.000,00 zł z wolnych środków jest już rozdysponowana. Dodała, że w budżecie w 2017 r. zabezpieczone były środki dla Szpitala Powiatowego we Wrześni w dwóch pozycjach: poręczenia, które nie zostały zrealizowane i dopłaty wynikające z umowy wsparcia, które zostały zrealizowane w części.

Anna Trubacz poinformowała, że do wykazu przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadza się następujące zmiany:

1) w przedsięwzięciu pn.: „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa” zwiększa się planowane wydatki w 2018 r. o kwotę 6.874,02 zł to jest do kwoty 189.035,66 zł. Łączne planowane nakłady finansowe pozostają bez zmian. Limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 6.874,02 zł to jest do kwoty 343.701,20 zł.

2) w przedsięwzięciu pn.: „Przygotowanie całodziennego wyżywienia dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej we Wrześni” zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 41.456,00 zł to jest do kwoty 615.544,00 zł (w 2018 r. zmniejsza się o kwotę 18.968,00 zł do kwoty 281.632,00 zł, w 2019 r. zmniejsza się o kwotę 20.728,00 zł do kwoty 307.772,00 zł, a w 2020 r. zmniejsza się o kwotę 41.456,00 zł do kwoty 615.544,00 zł). Limit zobowiązań zmniejsza się o kwotę 41.456,00 zł to jest do kwoty 615.544,00 zł.

 

Pkt 6 Wolne głosy i wnioski.

Przewodniczący komisji zapytał o realizację działań na drogach powiatowych.

Bartłomiej Kaczmarzewski odpowiedział, że prace na drogach powiatowych trwają cały czas. Dodał, że aktualnie można wykonywać działania masą na gorąco. Dopowiedział, że wykonano prace na drogach powiatowych w kierunku Stępocina i Stroszek oraz, iż  kończone są prace w Nekli. Poinformował, że kolejne działania zostaną przeprowadzone na drogach powiatowych  w Nowym Folwarku, Słomowie, Kołaczkowie i Pyzdrach.

Maria Taciak zapytała, do którego była aneksowana umowa na opracowanie kosztorysu na ul. Witkowską we Wrześni.

Bartłomiej Kaczmarzewski odpowiedział, że do końca lutego 2018 r.

Janusz Balcerzak zapytał, z jakich środków finansowych została przebudowana część drogi w kierunku Czerniejewa.

Bartłomiej Kaczmarzewski odpowiedział, że środki finansowe na drogę powiatową w kierunku Czerniejewa zostały przekazane z powiatu wrzesińskiego i województwa wielkopolskiego.

Maria Taciak zapytała, na jakim etapie jest przebudowa ul. Kościuszki we Wrześni.

Bartłomiej Kaczmarzewski odpowiedział, że nadal nie ma decyzji wojewody. Poinformował, że wyrok był wydany na podstawie prawa budowlanego i kodeksu postępowania administracyjnego. Dodał, że nie wzięto pod uwagę ustawy drogowej, na podstawie, której opracowano cały projekt. Dopowiedział, że do dnia 05.02.2018 r. należało złożyć wyjaśnienia, i w związku z tym wojewoda przedłużył termin załatwienia sprawy do dnia 22.02.2018 r.

Maria Taciak zapytała, czy są wszczęte jeszcze jakieś postępowania na inne zadania drogowe.

Bartłomiej Kaczmarzewski odpowiedział, że w Pyzdrach do końca marca 2018 r. ma być przygotowana dokumentacja. Dodał, że są ogłoszone przetargi na Gminę Nekla, jednak należy czekać za decyzją, ponieważ gmina zadeklarowała wkład własny.

 

Z uwagi na wyczerpanie porządku obrad Józef Szafarek, przewodniczący komisji zamknął posiedzenie.

Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano.

 

Przewodniczący komisji

/-/ Józef Szafarek

 

Protokołowała:

Marta Maciejczak, Referent Referatu Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu

drukuj (Protokół nr 36 / 2018)

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.