Szybkie linki

Treść strony

Protokół nr 37 / 2018

PROTOKÓŁ NR 37/2018

Z POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETOWO - FINANSOWEJ

z dnia 21 marca 2018 r.

 

Józef Szafarek, przewodniczący komisji otworzył posiedzenie i stwierdził obecność wszystkich członków komisji. W posiedzeniu, ze względu na jego tematykę uczestniczyli:

1) Anna Trubacz, główna księgowa;

2) Waldemar Grzegorek, wicestarosta wrzesiński;

3) Filip Biernat, dziennikarz „Wiadomości Wrzesińskich”.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Przewodniczący komisji przedstawił porządek obrad, a po akceptacji przez członków komisji przystąpił do realizacji jego merytorycznych punktów:

1. Otwarcie.

2. Przedstawienie i omówienie porządku obrad.

3. Omówienie materiałów na XLI sesję Rady Powiatu Wrzesińskiego.

4. Omówienie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2018 rok oraz zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2018 – 2027.

5. Wolne głosy i wnioski.

6. Zakończenie.

Członkowie komisji jednomyślnie przyjęli przedstawiony porządek obrad.

 

Pkt 3. Omówienie materiałów na XLI sesję Rady Powiatu Wrzesińskiego.

Józef Szafarek przeczytał tytuły projektów uchwał Rady objętych porządkiem obrad na XLI sesję Rady Powiatu Wrzesińskiego.

 

Pkt 4. Omówienie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2018 rok oraz zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2018 – 2027.

Przewodniczący komisji poprosił o przedstawienie zmiany do uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2018 rok oraz zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2018 – 2027 Annę Trubacz, główną księgową.

Anna Trubacz poinformowała, że projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej dotyczy zmniejszenia dochodów budżetowych o kwotę 1.500.597,00 zł z tytułu:

1) decyzji Ministra Finansów zwiększony został plan dotacji na 2018 r. o kwotę:

a) 1.505,00 zł na zadania określone w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych,

b) 12.973,00 zł na sfinansowanie dwóch przedsięwzięć pod nazwą „Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy” oraz „Zwiększenie konkurencyjności wynagrodzeń pracowników cywilnych”;

2) osiągniętych wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych o kwotę 6.738,00 zł oraz otrzymanego odszkodowania w kwocie 800,00 zł przez Dom Pomocy Społecznej we Wrześni;

3) otrzymanej darowizny na XXIII Ogólnopolski Turniej na Najlepszego Ucznia w Zawodzie Cukiernik i Piekarz w kwocie 1.650,00 zł, osiągniętych wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 1.084,00 zł oraz wpłat od WKO na nagrody dla uczniów biorących udział w turniejach na najlepszego ucznia w zawodzie cukiernik, piekarz i kucharz w kwocie 803,00 zł przez Zespół Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni;

4) zwiększenia planu o kwotę 5.173,00 zł z dofinansowania do realizacji projektu pn.: „Tworzenie, modernizacja i aktualizacja rejestrów publicznych oraz standardowych opracowań kartograficznych i tematycznych gromadzonych w powiatowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym oraz ich udostępnienie za pomocą e-usług w powiecie wrzesińskim”;

5) zmniejszenia planu o kwotę 1.497.017,00 zł z dofinansowania do realizacji projektu pn.: „Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w ramach projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”. Wynika to z przyjęcia przy realizacji inwestycji płatności częściowych oraz zaplanowanej realizacji budynku bursy przy ul. Słowackiego 11 we Wrześni w ciągu 12 miesięcy od daty zawarcia umowy;

6) zwiększenia planu o kwotę 26.159,00 zł z tytułu otrzymanego odszkodowania za szkody na mieniu powstałym w wyniku nawałnicy, która miała miejsce w sierpniu 2017 r.;

7) zawiadomienia Ministra Finansów o zmniejszeniu części oświatowej subwencji ogólnej na 2018 r. o kwotę 281.465,00 zł;

8) zwiększenia planu o kwotę 221.000,00 zł z tytułu otrzymanych dotacji celowych z Gminy Miłosław, Pyzdry, Kołaczkowo, Września i Nekla po 10.000,00 zł na realizację przedsięwzięcia pn.: „Realizacja programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu wrzesińskiego w 2018 r.”, a także środków otrzymanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 171.000,00 zł na to samo przedsięwzięcie.

Radna Maria Taciak zapytała, czy zmniejszenie dochodów budżetowych o kwotę 1.497.017,00 zł z dofinansowania do realizacji projektu pn.: „Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w ramach projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego” spowodowane jest nierozstrzygnięciem przetargu.

Anna Trubacz odpowiedziała, że przetarg na ten moment nie został jeszcze rozstrzygnięty.

Maria Taciak zapytała, czy przetarg nie został rozstrzygnięty ze względu na to, że środki finansowe, które były przeznaczone na przebudowę bursy przy ul. Słowackiego we Wrześni nie zabezpieczają kwoty wynikającej z oferty wykonawcy.

Anna Trubacz odpowiedziała, że brakuje kwoty 1.600.000,00 zł, dlatego w Wieloletniej Prognozie Finansowej na 2019 r. zwiększono środki o w/w kwotę w celu sfinansowania procedury przetargowej.

Maria Taciak zapytała, czy w 2018 r. zostanie rozpoczęta realizacja zadania dotyczącego modernizacji budynku bursy przy ul. Słowackiego we Wrześni.

Anna Trubacz odpowiedziała, że zabezpieczenie brakującej kwoty w wysokości 1.600.000,00 zł na 2019 r. pozwoli na wyłonienie wykonawcy w procedurze przetargowej. Dodała, że realizacja robót budowlanych nastąpi w 2018 r., a znaczna część płatności częściowych przypadnie na 2019 r. pod warunkiem sfinalizowania procedury przetargowej.

Anna Trubacz poinformowała, że wydatki budżetowe zwiększa się o kwotę 3.646.457,37 zł (w tym z wolnych środków pozostających na rachunku bankowym za 2017 r. 3.174.471,37 zł) z tego dla:

1) Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni zwiększa się plan o kwotę:

a) 1.505,00 zł na zadania określone w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych,

b) 263.862,60 zł na realizację projektu pn.: „Jesteśmy aktywni”,

c) 161.259,77 zł na realizację projektu pn.: „Nie jesteśmy sami – człowiek dla człowieka”;

2) Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni zwiększa się plan o kwotę 12.973,00 zł na sfinansowanie dwóch przedsięwzięć pod nazwą „Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy” oraz „Zwiększenie konkurencyjności wynagrodzeń pracowników cywilnych”;

3) Domu Pomocy Społecznej we Wrześni zwiększa się plan o kwotę 52.538,00 zł na:

a) zakup materiałów i wyposażenia oraz prace remontowe w placówce (7.538,00 zł),

b) nowe zadanie majątkowe pn.: „Modernizacja parteru budynku Domu Pomocy Społecznej we Wrześni (45.000,00 zł);

4) Liceum Ogólnokształcącego we Wrześni zwiększa się plan o kwotę 188.721,00 zł na:

a) podwyżki dla administracji i obsługi (48.721,00 zł),

b) nowe zadania majątkowe pn.:

- „Modernizacja pomieszczeń szkolnych w Liceum Ogólnokształcącym” (125.500,00 zł),

- „Szybki internet w szkole” (14.500,00 zł);

5) Zespołu Szkół Politechnicznych we Wrześni zwiększa się plan o kwotę 237.672,00 zł na:

a) podwyżki dla administracji i obsługi (97.672,00 zł),

b) nowe zadania majątkowe pn.:

- „Modernizacja pomieszczeń szkolnych w Zespole Szkół Politechnicznych” (125.000,00 zł),

- „Zakup drukarki 3D” (15.000,00 zł);

6) Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni zwiększa się plan o kwotę 620.690,00 zł na:

a) podwyżki dla administracji i obsługi (197.290,00 zł),

b) usługi remontowe – naprawa opierzenia dachu na sali gimnastycznej oraz wymianę płyt poliwęglanowych (4.400,00 zł),

c) nowe zadania majątkowe pn.:

- „Wykonanie sieci komputerowej w budynkach Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących” (300.000,00 zł),

- „Wymiana ogrodzenia szkoły” (69.000,00 zł),

- „Zakup zestawów komputerowych do prowadzenia dziennika elektronicznego” (50.000,00 zł);

7) Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni zwiększa się plan o kwotę 231.325,00 zł na:

a) podwyżki dla administracji i obsługi (87.788,00 zł),

b) nowe zadanie majątkowe pn.: „Modernizacja pomieszczeń szkolnych w Zespole Szkół Zawodowych nr 2” (140.000,00 zł),

c) organizację XXIII Ogólnopolskiego Turnieju na Najlepszego Ucznia w Zawodzie Cukiernik i Piekarz oraz na nagrody dla uczniów biorących udział w turniejach (3.537,00 zł);

8) Zespołu Szkół Specjalnych we Wrześni zwiększa się plan o kwotę 38.300,00 zł, Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni o kwotę 22.290,00 zł i Poradni Psychologiczno Pedagogicznej we Wrześni o kwotę 17.635,00 zł na podwyżki dla administracji i obsługi;

9) Starostwa Powiatowego we Wrześni zwiększa się plan o kwotę 1.797.686,00 zł na:

a) nowe zadania majątkowe pn.:

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 2159P w m. Nowy Folwark” (150.000,00 zł),

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 2162P na odcinku Gutowo Małe - Grzybowo - Budowa ciągu pieszo - rowerowego” (215.000,00 zł),

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 2913P w m. Gorzyce” (100.000,00 zł),

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 3667P — budowa chodnika w m. Miłosław, ul. Dworcowa” - wykup gruntów (25.000,00 zł),

- „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2919P Grabowo Królewskie - Zieliniec” (250.000,00 zł),

- „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2947P w m. Marzenin” — wykonanie dokumentacji (20.000,00 zł);

b) zadania majątkowe pn.:

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 3015P w m. Pyzdry ul. Szybska” (80.000,00 zł),

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 2932P Mała Górka - Targowa Górka” (75.000,00 zł),

- „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2906P Mikuszewo - gr. powiatu - Pogorzelica” (85.000,00 zł);

c) remont chodników drogi nr 2159P, ul. Czerniejewska oraz w miejscowości Psary Polskie i remonty cząstkowe nawierzchni jezdni wszystkich dróg powiatowych (50.000,00 zł);

d) utrzymanie rowów i poboczy głównie drogi nr 2907P w m. Czeszewo, 2922P Bieganowo - Sokolniki, 2914P Gorazdowo - Borzykowo (52.588,00 zł);

e) odtworzenie mienia powiatu (26.159,00 zł);

f) realizacje projektu „Tworzenie, modernizacja i aktualizacja rejestrów publicznych oraz standardowych opracowań kartograficznych i tematycznych gromadzonych w powiatowym zasobie geodezyjnymi kartograficznym oraz ich udostępnienie za pomocą e-usług w powiecie wrzesińskim” (13.879,00 zł);

g) najem urządzeń wielofunkcyjnych z pełną obsługą serwisową wraz z papierem (81.060,00 zł);

h) zadanie majątkowe pn.: „Termomodernizacja i zmiana sposobu użytkowania budynku biurowego mieszczącego się we Wrześni przy ul. Leśnej 10 na cele związane z edukacją publiczną oraz pomocą społeczną” (253.000,00 zł);

i) uzupełnienie środków do realizacji zadań (100.000,00 zł);

j) realizację przedsięwzięcia pn.: „Realizacja programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu wrzesińskiego w 2018 roku” (221.000,00 zł).

Natomiast zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 1.497.017,00 zł w związku z realizacją projektu pn.: „Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w ramach projektu pn.: Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”.

Anna Trubacz dodała, że zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę 62.557,00 zł dla:

1) Powiatowego Urzędu Pracy we Wrześni zwiększa się plan o kwotę 6.180,00 zł na wypłatę nagrody jubileuszowej (5.580,00 zł) oraz na wymianę uszkodzonego grzejnika w pomieszczeniach biurowych (600,00 zł);

2) Domu Pomocy Społecznej we Wrześni zwiększa się plan o kwotę 28.632,00 zł na wypłatę nagrody jubileuszowej;

3) Starostwa Powiatowego we Wrześni zwiększa się plan o kwotę 1.845,00 zł na zadanie majątkowe pn.: „Roboty budowlane przy kościele poewangelickim w Miłosławiu” (środki na wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej podłączenia do instalacji elektrycznej szyldu promującego budynek);

4) dotację dla Gminy Pyzdry w kwocie 25.000,00 zł na „Wykonanie utwardzenia drogi gruntowej przy budynku w miejscowości Pietrzyków;

5) dotację dla Miasta Zielona Góra w kwocie 400,00 zł na kształcenie uczniów klas wielozawodowych zasadniczych szkół zawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych;

6) dotację dla Miasta Poznań w kwocie 500,00 zł na kształcenie uczniów będących członkami Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w pozaszkolnym punkcie katechetycznym.

Natomiast rezerwę celową zmniejsza się o kwotę 63.433,00 zł dla:

1) Liceum Ogólnokształcącego we Wrześni zwiększa się plan o kwotę 3.800,00 zł na zakup pomocy dydaktycznych i na indywidualne nauczanie zwiększa się plan o kwotę 17.020,00 zł;

2) Zespołu Szkół Specjalnych we Wrześni zwiększa się plan o kwotę 11.290,00 zł na indywidualne nauczanie;

3) Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni zwiększa się plan o kwotę 12.560,00 zł na indywidualne nauczanie (9.560,00 zł) oraz na wypłatę nagrody jubileuszowej (3.000,00 zł);

4) Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni zwiększa się plan o kwotę 3.000,00 zł na zawarcie umowy na dostęp do szerokopasmowego intemetu;

5) Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni zwiększa się plan o kwotę 9.330.00 zł na zakup materiałów remontowych;

6) Zespołu Szkół Specjalnych we Wrześni zwiększa się plan o kwotę 6.433,00 zł na wypłatę nagrody jubileuszowej.

Anna Trubacz poinformowała, że zmniejsza się planowane rozchody w 2018 r.o kwotę 475.566,00 zł. z uwagi na to, że w 2017 r. nie zaciągnięto kredytu długoterminowego w planowanej kwocie 475.566,00 zł. Kredyt ten planowany był do spłaty w 2018 r.

Dodała, że do wykazu przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadza się następujące zmiany:

1) w przedsięwzięciu pn.:„Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w ramach projektu pn.: Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego” zwiększa się łączne planowane nakłady finansowe o kwotę 1.980.516,00 zł to jest do kwoty 33.462.990,00 zł. Limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 1.980.516,00 zł to jest do kwoty 32.773.504,00 zł;

2) dodaje się przedsięwzięcia pn.:

a) „Najem urządzeń wielofunkcyjnych z pełną obsługą serwisową wraz z papierem”. Okres realizacji to lata 2018 – 2022, a łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 633.000,00 zł,

b) „Zakup i dostawa leków na potrzeby mieszkańców Domu Pomocy Społecznej we Wrześni”. Okres realizacji to lata 2018 – 2019, a łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 8.600,00 zł,

c) „Przebudowa drogi powiatowej nr 2937P na odcinku Sokołowo – Słomowo” – wykonanie dokumentacji projektowej. Okres realizacji to lata 2018 – 2019, a łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 60.000,00 zł.

Maria Taciak zapytała, na co dokonano zwiększenia o kwotę 65.000,00 zł, którą wykazano w załączniku nr 5 Wykaz zadań majątkowych na 2018 r. do projektu uchwały budżetowej.

Anna Trubacz odpowiedziała, że zwiększenia o kwotę 65.000,00 zł dokonano na zakupy inwestycyjne m.in. na zakup drukarki 3D i zestawów komputerowych do prowadzenie dziennika elektronicznego.

Maria Taciak poinformowała, że do projektu uchwały budżetowej wprowadzono nowe zadania inwestycyjne, którym przypisano zwiększenia kwot m.in.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3015P w m. Pyzdry ul. Szybska” zwiększenie o 80.000,00 zł i „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2906P Mikuszewo - gr. powiatu – Pogorzelica” zwiększenie o 85.000,00 zł. Zapytała, co spowodowało zwiększenie środków finansowych, i czy dokumentacja projektowa została sporządzona na w/w zadania. Dodała, że na przebudowę ul. Szybskiej w Pyzdrach, Gmina Pyzdry złożyła deklarację o sfinansowaniu wykonania dokumentacji projektowej. Zapytała, czy to zapewnienie jest nadal aktualne.

Radny Mirosław Balicki odpowiedział, że Radni Gminy Pyzdry podtrzymują swoją deklarację. Poinformował, że dokumentacja projektowa ma zostań dostarczona do burmistrza Gminy Pyzdry do końca marca. Dodał, że następnie dokumentacja zostanie przekazana do starosty. Dopowiedział, że Gmina Pyzdry na dokumentację projektową przeznaczyła 20.000,00 zł. Poinformował, że każda gmina otrzymała po 550.000,00 zł na zadania inwestycyjne. Dodał, że kosztorys inwestorski na ul. Szybską w Pyzdrach opiewa na kwotę 706.000,00 zł, czyli brakuje 100.000,00 zł. Dopowiedział, że w związku z powyższym Powiat Wrzesiński do kwoty 550.000,00 zł dokłada 80.000,00 zł, a kolejne 80.000,00 zł przeznacza Gmina Pyzdry, na co łącznie razem z kosztami dokumentacji przeznacza 100.000,00 zł.

Maria Taciak poinformowała, że w związku z powyższym Powiat Wrzesiński przeznacza łącznie 630.000,00 zł, a Gmina Pyzdry 100.000,00 zł na „Przebudowa drogi powiatowej nr 3015P w m. Pyzdry ul. Szybska”. Dodała, że wynika to z tego, że do budżetu wprowadzane są inwestycje i planowane są środki finansowe mimo, że nie ma opracowanej dokumentacji, czyli nie jest znany zakres rzeczowy, który rzutuje na środki finansowe.

Mirosław Balicki poinformował, że ul. Szybska w Pyzdrach należy do dróg powiatowych. Dodał, że Gmina Pyzdry wspomaga Powiat Wrzesiński w realizacji zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3015P w m. Pyzdry ul. Szybska” w kwocie 100.000,00 zł.

Waldemar Grzegorek, wicestarosta wrzesiński poinformował, że wszystkie gminy współpracują przy przebudowach czy modernizacjach dróg powiatowych. Dodał, że w tym roku Gmina Nekla złożyła deklarację, iż jest w stanie dołożyć po 30% na każdą inwestycję przy drogach powiatowych na terenie Gminy Nekla. Dopowiedział, że zwiększenia kosztów na inwestycje drogowe wynikają z tego, iż projekty i kosztorysy, które były wykonane w ubiegłych latach znacznie odbiegają od obecnych cen na rynku.

Przewodniczący komisji zapytał, o sytuację dotyczącą przebudowy ul. Kościuszki we Wrześni.

Waldemar Grzegorek odpowiedział, że  istnieje protest jednego z właścicieli firmy, która znajduje się przy ul. Kościuszki we Wrześni. Poinformował, że w związku z tym proces o podjęciu możliwości remontu ul. Kościuszki we Wrześni jest wydłużony i sprawa jest rozpatrywana przez Wojewodę Wielkopolskiego. Dodał, że powstała propozycja, aby środki finansowe przeznaczone na przebudowę ul. Kościuszki we Wrześni przesunąć na przebudowę odcinka ul. Witkowskiej we Wrześni.

Maria Taciak przeczytała treść obwieszczenia Wojewody Wielkopolskiego w sprawie zawiadomienia, iż dnia 02.03.2018 r. zostało wydane postanowienie Wojewody Wielkopolskiego o zawieszeniu z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie odwołania od decyzji Starosty Wrzesińskiego Nr 300/2016 z dnia 18.05.2016 r. (znak WB.6740.112.2016) o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na przebudowie i rozbudowie odcinka drogi powiatowej nr 2948P Września - Gozdowo - Graboszewo w m. Września. Zapytała, czy tylko był jeden protest dotyczący przebudowy ul. Kościuszki we Wrześni.

Waldemar Grzegorek odpowiedział, że obwieszczenie zostało przekazane do Starostwa Powiatowego we Wrześni. Dodał, że został zgłoszony jeszcze jeden protest, jednak nie był skuteczny.

Maria Taciak poinformowała, że na zadanie pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2932P Mała Górka - Targowa Górka” była przygotowana dokumentacja projektowa, która wymaga aktualizacji. Dodała, że są takie inwestycje, na które w ogóle nie była sporządzona dokumentacja.

Waldemar Grzegorek poinformował, że na niektóre inwestycje dokumentacje projektowe były sporządzone kilka lat wstecz, w związku z czym są już przedawnione i należy je zaktualizować.

Maria Taciak dodała, że do wykazu zadań majątkowych na 2018 r. wprowadzone zostały nowe inwestycje m.in.: „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2947P w m. Marzenin” - wykonanie dokumentacji, „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2919P Grabowo Królewskie – Zieliniec” i „Przebudowa drogi powiatowej nr 3667P - budowa chodnika w m. Miłosław, ul. Dworcowa” - wykup gruntów. Zapytała, czy na przebudowę drogi wymagana jest dokumentacja.

Przewodniczący komisji odpowiedział, że dokumentacja projektowa nie jest wymagana na przebudowę drogi, tylko kosztorys inwestorski. Poinformował, że wykonano budowę drogi w Grabowie Królewskim. Dodał, że zadanie pn.: „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2919P Grabowo Królewskie – Zieliniec” dotyczy odcinka drogi między miejscowością Poręby a zakrętem w miejscowości Zieliniec, który wynosi 1 km.

Maria Taciak zapytała, czy jest to decyzja Zarządu Powiatu, czy również mieszkańców i radnych Gminy Kołaczkowo.

Waldemar Grzegorek odpowiedział, że „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2947P w m. Marzenin” została wprowadzona do budżetu na wniosek mieszkańców złożonego podczas zebrania wiejskiego w Marzeninie, w którym uczestniczył starosta wrzesiński. Poinformował, że zadania to dotyczy budowy ścieżki pieszo – rowerowej, w związku z uruchomieniem przystanku linii kolejowej w Marzeninie. Dodał, że na tą inwestycję zostanie sporządzona dokumentacja projektowa. Dopowiedział, że o zadanie pn.: „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2919P Grabowo Królewskie – Zieliniec” wnioskowali mieszkańcy już od kilku lat. Poinformował, że zadanie pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3667P - budowa chodnika w m. Miłosław, ul. Dworcowa” dotyczy wykupu gruntów, na których znajdowałby się chodnik. Dodał, że zadanie pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2913P w m. Gorzyce” będzie przedłużeniem odcinka drogi powiatowej Kołaczkowo – Łagiewki, a „Przebudowa drogi powiatowej nr 2159P w m. Nowy Folwark" będzie dotyczyła wykonania nakładki na drodze powiatowej w kierunku miejscowości Czerniejewo.

Maria Taciak zapytała, czy wnioski mieszkańców były składane w terminie wynikającym z procedury uchwalania budżetu.

Waldemar Grzegorek odpowiedział, że są to aktualne wnioski składane przez mieszkańców.

Poinformował, że realizowane będzie również zadanie pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2162P na odcinku Gutowo Małe - Grzybowo - Budowa ciągu pieszo – rowerowego”. Dodał, że zadanie to zostało wpisane do budżetu także na wniosek mieszkańców Gutowa Małego, Grzybowa i Kleparza. Dopowiedział, że Gmina Września zadeklarowała, że będzie współfinansować w/w inwestycję.

Maria Taciak poinformowała, że w uchwale budżetowej zmieniającej budżet na 2018 r. wprowadzono pozycję dotyczącą podwyżek dla pracowników obsługi administracyjno – biurowej w powiatowych jednostkach oświatowych. Dodała, że w 2016 r. na wniosek Komisji Budżetowo - Finansowej przygotowano zestawienie przedstawiające kształtowanie się średniego wynagrodzenia na danym stanowisku. Poprosiła, aby przewodniczący Komisji Budżetowo – Finansowej przypomniał na posiedzeniu komisji pod koniec drugiego kwartału 2018 r., aby Wydział Finansowy sporządził aktualne w/w zestawienie.

Radny Janusz Balcerzak poinformował, że około 9.700.000,00 zł przeznacza się na drogi powiatowe. Podał, ile w każdej gminie powiatu wrzesińskiego jest dróg powiatowych:

1) Gmina Miłosław - 60 km dróg powiatowych;

2) Gmina Nekla – 43 km dróg powiatowych;

3) Gmina Kołaczkowo – 64 km dróg powiatowych;

4) Gmina Pyzdry – 40 km dróg powiatowych;

5) Gmina Września – 112 km dróg powiatowych.

Dodał, że na realizację inwestycji na drogach każda z gmin otrzymała środki finansowe np. Gmina Nekla 75.000,00 zł, Gmina Pyzdry 80.000,00 zł, Gmina Miłosław 210.000,00 zł i Gmina Września 435.000,00 zł.

 

Pkt 6 Wolne głosy i wnioski.

Przewodniczący komisji zapytał, o rozstrzygniecie przetargu na salę gimnastyczną przy Zespole Szkół Politechnicznych we Wrześni.

Waldemar Grzegorek odpowiedział, że przetarg nie został rozpoczęty, ponieważ oferty były znacznie wyższe od kosztorysu inwestorskiego.

Filip Biernat, dziennikarz „Wiadomości Wrzesińskich” zapytał, jak wygląda sytuacja dotycząca modernizacji budynku internatu przy ul. Gnieźnieńskiej we Wrześni.

Waldemar Grzegorek odpowiedział, że zarówno budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Politechnicznych we Wrześni, modernizacja burs przy ul. Gnieźnieńskiej i ul. Słowackiego we Wrześni są powiązane ze sobą, ponieważ są ważnymi elementami realizacji projektu pn. „Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego””. Dodał, że państwu, którzy nadal mieszkają w budynku bursy przy ul. Gnieźnieńskiej we Wrześni zaproponowano mieszkanie zamienne, jednak nie przyjęli tej propozycji.

Maria Taciak poinformowała, że w związku z przebudową linii kolejowej Sochaczew – Swarzędz są duże zniszczenia przy przejazdach kolejowych. Zapytała, czy inwestor złożył zapewnienie zarządcy, czyli powiatowi o naprawie tych fragmentów, które uległy zniszczeniu.

Waldemar Grzegorek odpowiedział, że przejazd kolejowy jest własnością kolei. Poinformował, że droga powiatowa kończy się kilka metrów przed przejazdem kolejowym i rozpoczyna kilka metrów za przejazdem kolejowym. Dodał, że jeśli będą jakieś zniszczenia to powiat będzie egzekwował.

Maria Taciak poinformowała, że w momencie realizacji przebudowy linii kolejowej Sochaczew – Swarzędz, na drogach Słomowo – Sokołowo i na ul. Czerniejewskiej we Wrześni mieszkańcy zarzucają brak informacji o obowiązujących objazdach drogowych.

Waldemar Grzegorek dodał, że informacje o aktualnych objazdach drogowych są publikowane w internecie i umieszczane w prasie lokalnej. Dopowiedział, że umieszczanie informacji o obowiązujących objazdach na tablicach umieszczanych przy drogach jest zadaniem wykonawcy inwestycji.

 

Z uwagi na wyczerpanie porządku obrad Józef Szafarek, przewodniczący komisji zamknął posiedzenie.

Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano.

 

Przewodniczący komisji

/-/ Józef Szafarek

 

Protokołowała:

Marta Maciejczak, Referent Referatu Kontroli,Obsługi Rady i Zarządu

drukuj (Protokół nr 37 / 2018)

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.