Szybkie linki

Treść strony

Protokół nr 38 / 2018

PROTOKÓŁ NR 38/2018

Z POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETOWO - FINANSOWEJ

z dnia 25 kwietnia 2018 r.

 

Józef Szafarek, przewodniczący komisji otworzył posiedzenie i stwierdził obecność pięciu członków komisji. W posiedzeniu, ze względu na jego tematykę uczestniczyli:

1) Anna Trubacz, główna księgowa;

2) Eugeniusz Wiśniewski, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy we Wrześni.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

 

Józef Szafarek przedstawił porządek obrad, a po akceptacji przez członków komisji przystąpił do realizacji jego merytorycznych punktów:

1. Otwarcie.

2. Przedstawienie i omówienie porządku obrad.

3. Informacja Powiatowego Urzędu Pracy o realizacji projektów finansowych ze środków Unii Europejskiej i środków zewnętrznych.

4. Omówienie materiałów na XLII sesję Rady Powiatu Wrzesińskiego.

5. Omówienie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2018 rok oraz zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2018 – 2027.

6. Wolne głosy i wnioski.

7. Zakończenie.

Członkowie komisji jednomyślnie przyjęli przedstawiony porządek obrad.

 

Pkt 3. Informacja Powiatowego Urzędu Pracy o realizacji projektów finansowych ze środków Unii Europejskiej i środków zewnętrznych.

Przewodniczący komisji poprosił o przedstawienie informacji Eugeniusza Wiśniewskiego, dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy we Wrześni.

Eugeniusz Wiśniewski poinformował, że dnia 12.04.2018 r. wpłynęła decyzja z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej o finansowaniu programu na rzecz pomocy zatrudnienia i łagodzenia skutków bezrobocia aktywizacji zawodowej. Dodał, że środki te wynoszą 4.004.800,00 zł. Dopowiedział, że dla porównania jest to około 24% mniej niż w roku ubiegłym, z czego 1.069.506,80 zł w ramach algorytmu, 2.935.293,20 zł na finansowanie i współfinansowanie projektów realizowanych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Poinformował, że kwotę w wysokości 1.069.506,80 zł przeznacza się przede wszystkim na realizację projektów związanych z pracami interwencyjnymi, robotami publicznymi, stażami, szkoleniami, dotacjami na podjęcie działalności gospodarczej, kosztami doposażenia lub wyposażenia stanowisk pracy, na prace społeczno – użyteczne, a także na opłacenie kosztów osób uczestniczących w szkoleniach.

Poinformował, że w terminie od 01.01.2017 r. do 30.06.2018 r. realizowany jest projekt pn.: „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie wrzesińskim (III)” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020, Oś priorytetowa 6. Rynek pracy, Działanie 6.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy - projekty pozakonkursowe realizowane przez PSZ w kwocie 1.782.226,57 zł (1.394.810,94 zł na 2017 r. i 387.415,63 zł na 2018 r.). Projekt objął wsparciem 214 osób bezrobotnych powyżej 29 roku życia, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy we Wrześni należących do jednej z grup:

 • długotrwale bezrobotni,
 • kobiety,
 • osoby o niskich kwalifikacjach (do średniego wykształcenia włącznie),
 • niepełnosprawni,
 • osoby w wieku 50 lat i więcej.

W ramach projektu przewidziano następujące formy aktywizacji: staże (116 osób), szkolenia (53 osoby), udzielenie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej (45 osób).

Poinformował, że od 01.01.2018 r. do 30.06.2019 r. realizowane są projekty pn.:

1) „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie wrzesińskim (IV)” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 6. Rynek pracy, Działanie 6.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy - projekty pozakonkursowe realizowane przez PSZ na lata 2014 - 2020 w kwocie 926.126,58 zł. Projekt przeznaczony jest dla 110 osób bezrobotnych powyżej 29 roku życia, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy we Wrześni należących do jednej z grup:

 • osoby długotrwale bezrobotne,
 • kobiety,
 • osoby o niskich kwalifikacjach,
 • niepełnosprawni,
 • osoby w wieku 50 lat i więcej.

W ramach projektu przewidziano następujące formy aktywizacji: staże (52 osoby), szkolenia (30 osób), udzielenie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej (28 osób);

2) „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie wrzesińskim (IV)” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy - projekty pozakonkursowe Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w kwocie 1.835.472,51 zł. Projekt przeznaczony jest dla 240 młodych osób bezrobotnych do 29 roku życia, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy we Wrześni. W ramach projektu przewidziano następujące formy aktywizacji: staże (120 osób), szkolenia (60 osób), bony szkoleniowe (20 osób), bony na zasiedlenie (4 osoby), udzielenie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej (36 osób). Projekt skierowany jest głównie dla osób długotrwale bezrobotnych, o niskich kwalifikacjach i dla osób niepełnosprawnych. Te grupy bezrobotnych będą traktowane priorytetowo.

Eugeniusz Wiśniewski dodał, że Powiatowy Urząd Pracy we Wrześni realizuje program pn.: „Praca dla Młodych”. Dopowiedział, że decyzją z dnia 28.02.2018 r. powiat wrzesiński otrzymał kwotę w wysokości 1.434.700,00 zł na finansowanie i refundację pracodawców, części kosztów zatrudnienia skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia, które zostały przyznane w ramach umów podpisanych do końca ubiegłego roku i są kontynuowane w 2018 r. Poinformował, że nie ma możliwości udzielania nowych dofinansowań, gdy zgodnie z art. 150f ustawy o przeciwdziałaniu bezrobociu umowy mogły być zawierane od stycznia 2016 r. do 2017 r. i aby urząd mógł ponownie udzielić refundacji konieczna byłaby zmiana przepisów. Dodał, że nie ma szans na realizację tego programu w latach 2018 – 2019, ponieważ refundacja miała charakter czasowy i pozostała w bezpośrednim związku z sytuacją osób młodych na runku pracy, która po 2 latach od obowiązywania art. 150f znacznie się polepszyła. Dopowiedział, że z danych wynika, iż 2018 r. w powiecie wrzesińskim, jak i w kraju jest piątym z kolei, w którym odnotowuje się znacząco systematyczny spadek stopy bezrobocia.

Poinformował, że ze środków Krajowego Funduszu Pracy finansowane są koszty kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców w ramach obowiązujących na dany rok priorytetów. Dodał, że środki w wysokości 129.500,00 zł pozwolą przeszkolić 40 osób z 8 zakładów pracy. Dopowiedział, że Powiatowy Urząd Pracy we Wrześni wystąpił z 3 wnioskami na realizację programów ze środków z rezerwy Funduszu Pracy o wartości 432.300,00 zł:

1) aktywizacja bezrobotnych powyżej 35 roku życia pn. „Czas na działanie” o wartości 195.500,00 zł. W ramach tego projektu zostanie zaaktywizowanych 11 osób w ramach robót publicznych, 5 osób zostanie skierowanych do odbycia stażu i 3 osoby na refundowane stanowiska pracy;

2) „Powrót do aktywności” o wartości 213.100,00 zł. W ramach programu 5 osób zostanie skierowanych na staż, 3 osoby na refundowane stanowisko pracy i 13 osób zostanie zaaktywizowanych w ramach robót publicznych;

3) program dla Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o wartości 23.700,00 zł. W ramach tego programu 3 osoby zostaną skierowane do odbycia stażu.

Przewodniczący komisji zapytał, jak długo trwa staż odbywany w ramach programu dla Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Eugeniusz Wiśniewski odpowiedział, że staż w ramach programu dla Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa trwa od 5 do 6 miesięcy.

Radna Maria Taciak zapytała, czy na ten staż kierowane są osoby tylko np. do sektora związanego z rolnictwem.

Eugeniusz Wiśniewski odpowiedział, że nie muszą być kierowane do sektora związanego z rolnictwem.

Przewodniczący komisji zapytał, czy są chętni do odbywania takiego stażu.

Eugeniusz Wiśniewski odpowiedział, że jest bardzo dużo osób chętnych do odbywania stażu. Poinformował, że w związku, iż na rynku pracy znajduje się wiele ofert pracy, to stażyści którzy znajdą i podejmą się nowej pracy przerywają staż. Dodał, że staż nie może być krótszy niż 3 miesiące.

Maria Taciak zapytała, ile Powiatowy Urząd Pracy we Wrześni pozyskał środków zewnętrznych.

Eugeniusz Wiśniewski odpowiedział, że na ten moment Powiatowy Urząd Pracy we Wrześni pozyskał ze środków zewnętrznych około 5.600.000,00 zł.

Eugeniusz Wiśniewski poinformował, że na koniec 2017 r. było zarejestrowanych 1150 osób bezrobotnych, na dziś jest ich 1262. Dodał, że stopa bezrobocia w powiecie wrzesińskim na koniec lutego 2018 r. wynosiła 4,1%. Dla porównaniu podał, że w skali kraju bezrobocie wynosi w:

 • Polsce 6,8%,
 • województwie wielkopolskim 3,9%,
 • Gnieźnie 6,5%,
 • Jarocinie 5,3%,
 • Koninie 11,4%,
 • Poznaniu 1,8%,
 • Słupcy 8,7%,
 • Środzie Wielkopolskiej 6,5%,
 • Turku 4,8%.

Radny Krzysztof Strużyński zapytał, o możliwości zatrudniania cudzoziemców. Dodał, że urzędy pracy mają możliwość wyrażenia zgody na pracę dla cudzoziemców.  

Eugeniusz Wiśniewski poinformował, że pracodawca wydaje oświadczenie o podjęciu lub nie podjęciu pracy przez cudzoziemca. Dodał, że pracodawca musi powiadomić urząd pracy o podjęciu pracy przez cudzoziemca najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy lub niepodjęciu pracy przez cudzoziemca w terminie 7 dni od dnia rozpoczęcia pracy określonego w ewidencji oświadczeń. Dopowiedział, że okres wykonywania pracy określony w złożonym oświadczeniu o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi oraz okresy pracy wykonywanej na podstawie oświadczeń wpisanych do ewidencji oświadczeń wynoszą łącznie nie dłużej niż 6 miesięcy.

Maria Taciak zapytała, czy Powiatowy Urząd Pracy we Wrześni prowadzi rejestr zatrudnionych cudzoziemców na terenie powiatu wrzesińskiego.

Eugeniusz Wiśniewski odpowiedział, że w ubiegłym roku zarejestrowaliśmy ponad 1100 oświadczeń o zamiarze zatrudnienia cudzoziemców.

 

Pkt 4 Omówienie materiałów na XLII sesję Rady Powiatu Wrzesińskiego.

Józef Szafarek przeczytał tytuły projektów uchwał Rady objętych porządkiem obrad na XLII sesję Rady Powiatu Wrzesińskiego.

 

Pkt 5 Omówienie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2018 rok oraz zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2018 – 2027.

Anna Trubacz poinformowała, że projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej dotyczy zwiększenia dochodów budżetowych o kwotę 3.900.088,80 zł z tytułu:

1) decyzji Ministra Finansów o zwiększeniu planu dotacji na 2018 rok o kwotę:

a) 3.550.000,00 zł na budowę budynku strażnicy dla Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej i Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni w ramach przedsięwzięcia „Inwestycje budowlane”,

b) 27.388,80 zł na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi dla:

 • Środowiskowego Domu Samopomocy „Jutrzenka” w Pietrzykowie (11.412,00 zł),
 • Środowiskowego Domu Samopomocy „Na Skarpie” w Gozdowie (15.976,80 zł);

2) otrzymanej przez Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni darowizny od organizacji pn. Polsko – Niemiecka Współpraca Młodzieży na dofinansowanie spotkania młodzieży z uczniami z Niemiec w kwocie 3.679,00 zł;

3) otrzymanej przez Ośrodek Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkowie darowizny na pokrycie kosztów związanych z wypoczynkiem letnim wychowanków w kwocie 3.821,00 zł;

4) zwiększonych wpływów zrealizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni o kwotę 5.200,00 zł;

5) dotacji celowej z Gminy Pyzdry w kwocie 80.000,00 zł na realizację zadania majątkowego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3015P w m. Pyzdry ul. Szybska”;

6) dotacji celowej z Gminy Września w kwocie 230.000,00 zł na realizację zadania majątkowego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2162P na odcinku Gutowo Małe – Grzybowo – Budowa ciągu pieszo – rowerowego”.

Anna Trubacz dodała, że wydatki budżetowe zwiększa się o kwotę 4.094.811,27 zł (w tym z wolnych środków pozostających na rachunku bankowym za 2017 rok 194.722,47 zł) z tego dla:

1) Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni zwiększa się plan o kwotę 3.550.000,00 zł na zadanie majątkowe pn.: „Budowa budynku strażnicy dla Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej i komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni”;

2) Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni:

a) Środowiskowego Domu Samopomocy w Pietrzykowie zwiększa się plan o kwotę 11.412,00 zł,

b) Środowiskowego Domu Samopomocy w Gozdowie zwiększa się plan o kwotę 15.976,80 zł 

na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi;

3) Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni zwiększa się plan o kwotę 3.679,00 zł na dofinansowanie spotkania z młodzieży z uczniami z Niemiec;

4) Ośrodka Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkowie zwiększa się plan o kwotę 3.821,00 zł na pokrycie kosztów związanych z wypoczynkiem letnim wychowanków;

5) Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni zwiększa się plan o kwotę 5.200,00 zł na zlecenie wykonania usługi w zakresie pełnienia funkcji Administratora Bezpieczeństwa Informacji;

6) Starostwa Powiatowego we Wrześni zwiększa się plan o kwotę 504.722,47 zł na:

a) zadania majątkowe pn.:

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 3015P w m. Pyzdry ul. Szybska” (80.000,00 zł),

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 2162P na odcinku Gutowo Małe - Grzybowo - Budowa ciągu pieszo - rowerowego” (230.000,00 zł);

b) usługi pocztowe (4.667,00 zł);

c) organizację V Powiatowego Pikniku Naukowego, organizację uroczystości Dnia Edukacji Narodowej, Kino Konesera oraz Powiatowe Granty Edukacyjne na pomoc psychologiczno – pedagogiczną dla uczniów (22.000,00 zł);

d) pokrycie roszczeń generalnego wykonawcy zadania pn.: „Termomodernizacja i zmiana sposobu użytkowania budynku biurowego mieszczącego się we Wrześni przy ul. Leśnej 10 na cele związane z edukacją publiczną oraz pomocą społeczną” (29.835,00 zł);

e) pokrycie wydatków niekwalifikowanych w związku z realizacją zadania pn.: „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa” (220,47 zł);

f) organizację międzynarodowej wymiany młodzieży (15.500,00 zł);

g) stypendia edukacyjne i sportowe (10.000,00 zł);

h) uzupełnienie środków do realizacji zadań, w szczególności na Granty Edukacyjne (zajęcia rekreacyjno – sportowe) w roku szkolnym 2018/2019, organizację XX Ogólnopolskiego Wyścigu Kolarskiego o Puchar Ryszarda Szurkowskiego, organizację projektu „Lato w Relaxie” (112.500,00 zł).

Anna Trubacz poinformowała, że zmniejsza się rezerwę celową o kwotę 7.417,00 zł dla Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni na nauczanie indywidualne.

Dodała, że do wykazu przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadza się następujące zmiany:

1) w przedsięwzięciu pn.: „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa” zwiększa się planowane nakłady o kwotę 236,32 zł to jest do kwoty 343.937,52 zł (w 2018 roku wydatki zwiększa się o 220,47 zł to jest do kwoty 189.256,13 zł, a w 2019 roku zwiększa się wydatki o 15,85 zł to jest do kwoty 154.681,39 zł);

2) w przedsięwzięciu pn.: „Świadczenie usług pocztowych dla Starostwa Powiatowego we Wrześni” nie zmienia się łącznych planowanych nakładów finansowych, natomiast w 2018 roku zwiększa się planowane wydatki o kwotę 4.667,00 zł to jest do kwoty 164.267,00 zł, a w 2019 roku nie dokonuje się zmian;

3) dodaje się nowe przedsięwzięcia pn.:

a) „Kompleksowe sprzątanie pomieszczeń Starostwa Powiatowego we Wrześni”. Okres realizacji to lata 2018–2019, a łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 144.000,00 zł, z tego w 2018 roku 84.000,00 zł, a w 2019 roku 60.000,00 zł,

b) „Powiatowe Granty Edukacyjne w ramach Powiatowego Programu Rozwoju Edukacji w roku szkolnym 2018/2019”. Okres realizacji to lata 2018–2019, a łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 100.000,00 zł, z tego w 2018 roku 45.000,00 zł, a w 2019 roku 55.000,00 zł,

c) „Stypendia o charakterze edukacyjnym przyznawane uczniom uzdolnionym w ramach Powiatowego Programu Wspierania Edukacji oraz Wyrównywania Szans Edukacyjnych Dzieci i Młodzieży w roku szkolnym 2018/2019. Okres realizacji to lata 2018–2019, a łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 80.000,00 zł, z tego w 2018 roku 32.000,00 zł, a w 2019 roku 48.000,00 zł,

d) „Realizacja Grantów Edukacyjnych (zajęcia rekreacyjno – sportowe) w ramach „Programu Rozwoju i Wsparcia Sportu w Powiecie Wrzesińskim”. Okres realizacji to lata 2018–2019, a łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 120.000,00 zł, z tego w 2018 roku 44.000,00 zł, a w 2019 roku 76.000,00 zł.

Radna Maria Taciak poprosiła o wyjaśnienie wydatku budżetowegow kwocie 29.835,00 zł na pokrycie roszczeń generalnego wykonawcy zadania pn.: „Termomodernizacja i zmiana sposobu użytkowania budynku biurowego mieszczącego się we Wrześni przy ul. Leśnej 10 na cele związane z edukacją publiczną oraz pomocą społeczną”.

Anna Trubacz poinformowała, że roszczenia wynikają z błędów projektowych dotyczących zamiany wymiennika ciepła i pompy obiegowej po stronie pierwotnej oraz wykonania dodatkowej izolacji rurociągów. Dodała, że w dokumentacji wystąpiły błędy projektowe.

Maria Taciak poprosiła, o podział kwoty w wysokości 112.500,00 zł na poszczególne zadania.

Anna Trubacz poinformowała, że kwotę w wysokości 112.500,00 zł przeznacza się m.in. na:

1) Granty Edukacyjne (44.000,00 zł);

2) organizację XX Ogólnopolskiego Wyścigu Kolarskiego o Puchar Ryszarda Szurkowskiego, w tym na:

a) zakup pucharów (6.000,00 zł),

b) usługi związane z organizacją wyścigu (17.500,00 zł),

c) transport (2.500,00 zł);

3) organizację projektu „Lato w Relaxie” (2.000,00 zł).

Dodatkowo zmniejsza się planowane wydatki bieżące o kwotę 41.000,00 zł w rozdziale 92605 i przenosi się te środki do rozdziału 92601 z przeznaczeniem na zadanie majątkowe pn.: „Budowa obiektu szatniowo - sanitarno - magazynowego na potrzeby funkcjonowania obiektu sportowego przy Zespole Szkól Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni”.

Maria Taciak poinformowała, że uchwałą Regionalnej Izby Obrachunkowej stwierdzono, iż uchwała nr 268/XLI/2018 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 22 marca 2018 r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2018 – 2027 została podjęta z naruszeniem przepisów prawa. Zapytała, czy w związku z tym uchybienia zostały wyprostowane.

Anna Trubacz odpowiedziała, ze uchybienia nie zostały sprostowane ponieważ uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej została podjęta z dniem 24 kwietnia 2018 r., a do starostwa wpłynęła dzisiaj. Poinformowała, że zmiany dotyczące wskazanych uchybień zostaną wprowadzone autopoprawką na sesji Rady Powiatu dnia 26 kwietnia 2018 r.  

 

Z uwagi na wyczerpanie porządku obrad Józef Szafarek, przewodniczący komisji zamknął posiedzenie.

Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano.

 

Przewodniczący komisji

/-/ Józef Szafarek

 

 

Protokołowała:

Marta Maciejczak, Referent Referatu Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu

drukuj (Protokół nr 38 / 2018)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Józef Szafarek
 • opublikował: Marta Mittmann
  data publikacji: 2018-07-27 09:07

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.