Szybkie linki

Treść strony

Protokół nr 39 / 2018

PROTOKÓŁ NR 39/2018

Z POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETOWO - FINANSOWEJ

z dnia 22 maja 2018 r.

 

Józef Szafarek, przewodniczący komisji otworzył posiedzenie i stwierdził obecność pięciu członków komisji. W posiedzeniu, ze względu na jego tematykę uczestniczyli:

1) członkowie Komisji Rozwoju Lokalnego,

2) Anna Trubacz, główna księgowa,

3) Joanna Musiałkiewicz, kierownik Referatu Promocji Zatrudnienia, Spraw Obywatelskich i Zdrowia,

4) Anna Wolska-Wróblewska, naczelnik Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

 

Przewodniczący komisji przedstawił porządek obrad, a po akceptacji przez członków komisji przystąpił do realizacji jego merytorycznych punktów:

1. Otwarcie.

2. Przedstawienie i omówienie porządku obrad.

3. Omówienie materiałów na XLIII sesję Rady Powiatu Wrzesińskiego.

4. Omówienie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2018 rok oraz zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2018 – 2027.

5. Przedstawienie sprawozdania Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z realizacji „Programu współpracy powiatu wrzesińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 r.”.

6. Przedstawienie realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”.

7. Wolne głosy i wnioski.

8. Zakończenie.

Członkowie komisji jednomyślnie przyjęli przedstawiony porządek obrad.

 

Pkt 3. Omówienie materiałów na XLIII sesję Rady Powiatu Wrzesińskiego.

Przewodniczący komisji przeczytał tytuły projektów uchwał Rady objętych porządkiem obrad na XLIII sesję Rady Powiatu Wrzesińskiego.

 

Pkt 4 Omówienie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2018 rok oraz zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2018 – 2027.

Anna Trubacz poinformowała, że projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej dotyczy zwiększenia dochodów budżetowych o kwotę 1.094.532,00 zł z tytułu:

1) decyzji Ministra Finansów o zwiększeniu planu dotacji na 2018 rok o kwotę:

a) 13.200,00 zł na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 07.09.2017 r. o Karcie Polaka,

b) 1.687,00 zł na zadania określone w art. 6ca ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych realizowane zgodnie z § 35 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 roku w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności, przez powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1 w/w ustawy;

2) Zarządzenia Wojewody Wielkopolskiego o zwiększeniu planu dotacji na 2018 r. o kwotę 5.700,00 zł na realizację zadań zleconych z zakresu gospodarki nieruchomościami;

3) środków otrzymanych z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 35.000,00 zł na zakup doposażenia przyczepy przeciwpowodziowej na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni;

4) otrzymanego odszkodowania przez Liceum Ogólnokształcące we Wrześni w kwocie 698,00 zł na pokrycie szkody poniesionej w wyniku nawałnicy, która miała miejsce w 2017 r.;

5) dofinansowania do realizacji projektu pn.: „Jesteśmy aktywni” zwiększa się plan o kwotę 938.247,00 zł;

6) otrzymanego z Województwa Wielkopolskiego dofinansowania w kwocie 100.000,00 zł na zadanie pn.: „Budowa obiektu szatniowo – sanitarno – magazynowego na potrzeby funkcjonowania obiektu sportowego przy ZSTiO we Wrześni”.

Dodała, że wydatki budżetowe zwiększa się o kwotę 1.214.637,00 zł (w tym z wolnych środków pozostających na rachunku bankowym za 2017 r. 120.105,00 zł) z tego dla:

1) Starostwa Powiatowego we Wrześni zwiększa się plan o kwotę:

a) 13.200,00 zł na realizację zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka,

b) 5.700,00 zł na realizację zadań zleconych z zakresu gospodarki nieruchomościami,

c) 44.326.00 zł na przygotowanie do sezonu i funkcjonowanie w okresie letnim Ośrodka Relax, zawarcie umowy cywilno-prawnej z inspektorem w związku z koniecznością dokonania przeglądów budynków stanowiących własność Powiatu Wrzesińskiego,

d) 3.500.00 zł na zakup niszczarki,

e) 26.000.00 zł na wykonanie materiałów promocyjnych powiatu,

f) 51.300.00 zł na pokrycie kosztów wizyty delegacji z rejonu Smolewicze, realizację projektu „Aktywny Senior” oraz organizację dożynek powiatowych;

2) Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni zwiększa się plan o kwotę:

a) 1.687,00 zł na zadania określone w art. 6ca ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych realizowane zgodnie z § 35 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 roku w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności, przez powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1 w/w ustawy,

b) 938.247,00 zł na realizacje projektu pn.: „Jesteśmy aktywni”;

3) Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni zwiększa się plan o kwotę 35.000,00 zł na zakup doposażenia przyczepy przeciwpowodziowej na potrzeby jednostki;

4) Liceum Ogólnokształcącego we Wrześni zwiększa się plan o kwotę 698,00 zł na naprawę szkód poniesionych w wyniku nawałnicy, która miała miejsce w 2017 r.;

5) Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 15.700,00 zł na nowe zadanie: „Zakup kosiarki samojezdnej do koszenia trawy”;

6) Domu Pomocy Społecznej we Wrześni zwiększa się plan wydatków o kwotę 16.000,00 zł na nowe zadanie majątkowe pn.: „Modernizacja systemu przeciwpożarowego w Domu Pomocy Społecznej we Wrześni”;

7) Gminy Września zwiększa się plan dotacji o kwotę 65.000,00 zł na prowadzenie biblioteki na opracowanie jubileuszowej publikacji historycznej o Powiecie Wrzesińskim;

8) Powiatowego Centrum Bezpieczeństwa Komendy Powiatowej Policji we Wrześni zwiększa się plan o kwotę 13.500,00 zł - wpłata na fundusz celowy na poprawę parametrów wydajności istniejącej instalacji wentylacyjnej;

9) zadania pn.: „Roboty budowlane przy kościele poewangelickim w Miłosławiu” zwiększa się plan wydatków o kwotę 615,00 zł na wykonanie szyldu na budynku;

10) zadania pn.: „Termomodernizacja i zmiana sposobu użytkowania budynku biurowego mieszczącego się we Wrześni przy ulicy Leśnej 10 na cele związane z edukacją publiczną oraz pomocą społeczną” zwiększa się plan wydatków o kwotę 300.000,00 zł na utwardzenie terenu, nasadzenia zieleni, ogrodzenie, montaż elementów małej infrastruktury oraz nadzór inwestorski;

11) zadania pn.: „Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”” zmniejsza się plan wydatków o kwotę 315.836,00 zł.

Anna Trubacz poinformowała, że zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę 14.830,00 zł i przeznacza się dla:

1) Starostwa Powiatowego kwotę 1.400,00 zł na zapłatę składek członkowskich do Związku Powiatów Polskich;

2) powiatów na dotacje na przekazanie do realizacji zadania na podstawie porozumień na utrzymanie dzieci z powiatu wrzesińskiego w rodzinach zastępczych - wychowawczych - kwotę 6.430,00 zł;

3) Gminy Pyzdry na pomoc finansową w formie dotacji celowej w kwocie 4.000,00 zł na zakup wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lisewie;

4) Gminy Kołaczkowo na pomoc finansową w formie dotacji celowej w kwocie 3.000,00 zł na zakup wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zielińcu.

Natomiast rezerwę celową zmniejsza się o kwotę 60.656,00 zł i przeznacza się dla:

1) Zespołu Szkół Politechnicznych we Wrześni kwotę 10.092,00 zł na uzupełnienie środków do realizacji zadań (należność na rzecz powoda wraz z odsetkami na niezgodne rozwiązanie umowy o pracę);

2) Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni kwotę 45.564,00 zł m.in. na wypłatę odprawy emerytalnej, ekwiwalentu za urlop, wykonanie niezbędnych prac remontowych w pomieszczeniach szkolnych;

3) Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni kwotę 5.000,00 zł na wykonanie remontu pomieszczeń przeznaczonych do spotkań rodzin biologicznych z rodzinami zastępczymi i dziećmi oraz spotkań z psychologiem.

Anna Trubacz poinformowała, że ponadto w budżecie dokonuje się poniższe zmiany:

1) w związku z otrzymaniem dofinansowania w ramach Programu „Szatnia na medal” dokonuje się zmiany nazwy zadania majątkowego z: „Budowa obiektu szatniowo - sanitarno - magazynowego na potrzeby funkcjonowania obiektu sportowego przy Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni” na: „Budowa obiektu szatniowo - sanitarno - magazynowego na potrzeby funkcjonowania obiektu sportowego przy ZSTiO we Wrześni” zgodnie z treścią Uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego przyznającej dofinansowanie;

2) zmniejsza się o kwotę 3.324.269,00 zł plan wydatków na zadanie majątkowe pn.: „Rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 2948P Września - Gozdowo - Graboszewo w m. Września” i przeznacza się te środki na zadanie majątkowe pn.: „Przebudowa drogi powiatowej 2162P Witkowo gr. powiatu - Września w m. Września”.

Dodała, że do wykazu przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadza się następujące zmiany:

1) w przedsięwzięciu pn. „Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”” zmniejsza się łączne planowane nakłady finansowe o kwotę 315.836,00 zł do kwoty 33.147.154,00 zł (w 2018 r. zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 315.836,00 zł do kwoty 10.914.756,00 zł, w 2019 r. nie zmienia się planowanych wydatków w kwocie 21.551.546,00 zł).

2) dodaje się nowe przedsięwzięcie pn. „Budowa budynku strażnicy dla Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej i Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni” w celu poprawy bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej. Okres realizacji to lata 2015 - 2020. Łączne planowane nakłady finansowe to kwota 10.052.922,42 zł (w 2018 r. plan wydatków to kwota 3.750.000,00 zł, planowane nakłady w 2019 r. to kwota 1.200.000,00 zł, w 2020 r. to kwota 1.800.000,00 zł, limit zobowiązań to kwota 6.750.000,00 zł). W 2015 r. wydatkowano na niniejszą inwestycję kwotę 983.004,20 zł, w 2016 r. nie poniesiono nakładów, w 2017 r. wydatkowano kwotę 2.319.918,22 zł.

Anna Trubacz poinformowała, że na sesji zostanie przedstawiona autopoprawka do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej w sprawie zwiększenia dochód i wydatków budżetowych w związku z decyzją Ministra Finansów o zwiększeniu planu dotacji na 2018 r. o kwotę 32.752,00 zł na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa – uregulowanie odszkodowania. Dodała, że natomiast autopoprawka do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej dotyczyć będzie wprowadzenia nowego przedsięwzięcia pn.: „Budowa budynku strażnicy dla Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej i Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni. Dopowiedziała, że:

a) Wojewoda Wielkopolski udzielił zgody na zaciągnięcie zobowiązań w celu sfinansowania niniejszego zadania w ramach środków budżetu państwa ( w 2019 r. 1.200.000,00 zł i w 2020 r. 1.800.000,00 zł);

b) Decyzją Ministra Finansów udzielono zapewnienia finansowania wydatków i zgody na zaciągnięcie zobowiązań w latach 2019 – 2020 do łącznej kwoty 11.150.000,00 zł (w 2019 r. 7.400.000,00 zł i w 2020 r. 3.750.000,00 zł).

Radna Maria Taciak poprosiła o przedstawienie podziału kwoty w wysokości 44.326.00 zł na przygotowanie do sezonu i funkcjonowanie w okresie letnim Ośrodka Relax, zawarcie umowy cywilno - prawnej z inspektorem w związku z koniecznością dokonania przeglądów budynków stanowiących własność Powiatu Wrzesińskiego.

Anna Trubacz poinformowała, że przegląd budynków stanowiących własność Powiatu Wrzesińskiego, to przeprowadzenie kontroli wszystkich budynków stanowiących własność powiatu, nie tylko Ośrodka Relax. Dodała, że na zawarcie umowy cywilno – prawnej z inspektorem w związku z koniecznością dokonania przeglądów budynków stanowiących własność Powiatu Wrzesińskiego przeznacza się kwotę w wysokości 2.651,00 zł, natomiast pozostałe środki finansowe na przygotowanie Ośrodka Relax do sezonu.

 

Pkt 5 Przedstawienie sprawozdania Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z realizacji „Programu współpracy powiatu wrzesińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 r.”.

W związku, iż plan pracy Komisji Rozwoju Lokalnego na 2018 r. obejmuje punkt dotyczący współpracy powiatu wrzesińskiego z organizacjami pozarządowymi, Janusz Balcerzak, przewodniczący Komisji Rozwoju Lokalnego poprosił o przedstawienie sprawozdania Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z realizacji w/w Programu Joannę Musiałkiewicz, kierownika Referatu  Promocji Zatrudnienia, Spraw Obywatelskich i Zdrowia.

Joanna Musiałkiewicz poinformowała, że Program współpracy Powiatu Wrzesińskiego z organizacjami pozarządowymi na 2017 r. został przyjęty uchwałą nr 151/XXV/2016 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 07.11.2016 r. Dodała, że na dzień 31.12.2017 r. na terenie powiatu wrzesińskiego zarejestrowane były 253 organizacje pozarządowe. Ponad połowa to stowarzyszenia rejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym, 23 fundacje rejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym, a pozostałe to kluby sportowe i stowarzyszenia zwykłe wpisane do ewidencji prowadzonej przez Starostę Wrzesińskiego. Dopowiedziała, że w 2017 r. Urząd Wojewódzki nałożył obowiązek przedstawiania formularzy dotyczących organizacji pozarządowych, ponieważ około 20% zarejestrowanych podmiotów praktycznie nie prowadzi działalności. Poinformowała, że powiat zwrócił się do stowarzyszeń z takim wnioskiem.

Dodała, że przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni od 2005 r. działa Forum Organizacji Pozarządowych Powiatu Wrzesińskiego skupiające 20 stowarzyszeń i fundacji działających przede wszystkim w sferze pomocy społecznej. Dopowiedziała, że głównym celem Forum jest aktywizacja osób starszych oraz niepełnosprawnych.

Poinformowała, że w 2017 r. Zarząd Powiatu Wrzesińskiego ogłosił 5 otwartych konkursów ofert:

  • I konkurs na powierzenie realizacji zadania publicznego polegającego na prowadzeniu punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze powiatu wrzesińskiego w 2017 r.;
  • II konkurs na powierzenie realizacji zadania publicznego powiatu wrzesińskiego pn.: „Organizacja i realizacja zawodów sportowych na szczeblu powiatowym w ramach rozgrywek szkolnych w 2017 r.”;
  • III – V konkursy na zlecenie realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w 2017 r.

Dodała, że oferty można było składać w następujących obszarach:

1) kultura, sztuka i ochrona tradycji;

2) edukacja, kultura fizyczna, sport i turystyka;

3) pomoc społeczna, w tym działalność na rzecz rodzin i osób w trudnej sytuacji życiowej, osób starszych i niepełnosprawnych;

4) ochrona i promocja zdrowia;

5) ratownictwo i ochrona ludności;

6) nieodpłatna pomoc prawna.

Dopowiedziała, że zawarto 53 umowy na kwotę 206.285,88 zł, w tym na nieodpłatną pomoc prawną 60.725,88 zł. Oznajmiła, że najwięcej ofert zostało złożonych w obszarze kultury oraz sportu.

Joanna Musiałkiewicz poinformowała, że Program przewidywał oprócz współpracy o charakterze finansowym, współpracę pozafinansową realizowaną poprzez m.in.: informowanie stowarzyszeń o zmieniających się przepisach prawnych, możliwościach otrzymania dofinansowania, stały mailing oraz publikacje na stronie internetowej powiatu wrzesińskiego, inicjowanie bądź współorganizowanie szkoleń i spotkań informacyjnych dla przedstawicieli organizacji pozarządowych. Dodała, że w 2017 r. odbyły się 3 spotkania dotyczące aspektów prawnych, działań stowarzyszeń i fundacji oraz sposobu rozliczania organizacji pozarządowych.

Maria Taciak poinformowała, że dnia 23.04.2018 r. Komisja Rewizyjna przeprowadziła kontrolę dotacji udzielonych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2017 r. Dodała, że ten sam zakres kontrolowano również w poprzedniej kadencji. Dopowiedziała, że patrząc na dokumentację i sposób ogłaszania konkursów, postępowania prowadzone są rzetelnie i merytorycznie. Poinformowała, że jedyną rzeczą, na którą zespół kontrolny zwrócił uwagę to, to, aby na etapie składanych sprawozdań przez podmioty, którym udzielono dotacje i stwierdzonych w nich uchybieniach, prowadzić postępowanie obligujące te podmioty do terminowego składania wyjaśnień do przedłożonych sprawozdań. Dodała, że zadania, które kontrolowano były w pełni udokumentowane.

Janusz Balcerzak zapytał, skąd wynika różnica między środkami w kwocie 225.725,88 zł przeznaczonymi na realizację zadań publicznych powiatu wrzesińskiego, a kwotą 206.285,88  zł, którą Zarząd Powiatu Wrzesińskiego po zapoznaniu się z opinią komisji konkursowej przyznał na zlecenie realizacji zadań publicznych. Zapytał, czy w obszarze ratownictwa i ochrony ludności wpłynęły jakieś oferty.

Maria Taciak poinformowała, że Komisja Rewizyjna kontrolowała zadanie pn.: „Mistrzostwa w ratownictwie medycznym ochotniczych straży pożarnych” w obszarze ratownictwa i ochrony ludności.

Joanna Musiałkiewicz dodała, że na ratownictwo i ochronę ludności wydatkowano kwotę w wysokości 9.750,00 zł. Dopowiedziała, że początkowo przekazano do dyspozycji organizacjom pozarządowym kwotę 5.250,00 zł, jednak nie wpłynęła żadna oferta. Wszystko odbywa się poprzez konkursy. Poinformowała, że w III konkursie wydatkowano 9.750,00 zł, a kwota w wysokości 5.250,00 zł została ogłoszona w V konkursie. Dodała, że różnica między kwotami 225.725,88 zł, a 206.285,88 zł wynika z wielu aspektów i niekoniecznie z powodu, iż przyznane dotacje są mniejsze od wnioskowanych kwot. Dopowiedziała, że kwota stanowi faktyczne wykonanie budżetu z uwzględnieniem zwrotów przez organizacje pozarządowe. Poinformowała, że zdarzały się sytuacje, w których oferenci odstępowali od realizacji zadania, mimo, że Zarząd Powiatu przyznał dofinansowanie, stąd wynika różnica między planem, a wykonaniem budżetu.

Maria Taciak poinformowała, że podczas przeprowadzonej kontroli, z dokumentacji wyniknęło, iż były takie podmioty, którym przyznano dotację, jednak były zobligowane zwrócić określoną część kwoty. Dodała, że organizacje pozarządowe zobowiązane były do przedłożenia kosztorysu, kalkulacji i sprawozdania, przy którym należy udokumentować, to co zostało wydatkowane z dotacji, a także koszty własne, osobowe i wnioskowaną kwotę dotacji.

Joanna Musiałkiewicz poinformowała, że w trakcie realizacji zadania zdarza się, iż należy sporządzić aneks do umowy czy dokonać zmian w kalkulacji.

 

Pkt 6 Przedstawienie realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”.

Anna Wolska - Wróblewska, naczelnik Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich poinformowała, że na projekt pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego składają się:

1) modernizacja Centrum Oświatowego:

a) modernizacja istniejących pracowni w Powiatowym Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni,

b) modernizacja bursy przy ul. Słowackiego 11 we Wrześni,

c) modernizacja bursy przy ul. Gnieźnieńskiej 29 we Wrześni,

d) budowa zaplecza dydaktyczno – sportowego przy ul. Wojska Polskiego we Wrześni;

2) budowa Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii.

Materiały znajdują się w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu odpowiednio pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0012.5.2.2018.

Dodała, że w momencie rozpoczęcia projektu, trwał proces wypowiadania umów w budynku bursy przy ul. Gnieźnieńskiej we Wrześni. Dopowiedziała, że prowadzone jest nadal postępowanie w tej sprawie, co wpływa na realizację projektu. Poinformowała, że zainicjowano pomysł, aby bursa powstała przy budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni przy ul. Wojska Polskiego 1 we Wrześni. Dodała, że spowoduje to, iż bursa przy ul. Wojska Polskiego we Wrześni, bursa przy ul. Słowackiego we Wrześni, zaplecze dydaktyczno – sportowe i Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej będą znajdować się w jednym miejscu, tworząc kompleks Centrum Oświatowego.    

Maria Taciak zapytała, jaki był koszt opracowania projektu zmodernizowania budynku bursy przy ul. Gnieźnieńskiej we Wrześni.

Anna Wolska -  Wróblewska odpowiedziała, że około 100.000,00 zł.

Maria Taciak zapytała, czy są jakieś plany, co do przeznaczenia w przyszłości budynku bursy przy ul. Gnieźnieńskiej we Wrześni.

Anna Wolska – Wróblewska odpowiedziała, że na ten moment nie ma żadnej zmiany dotyczącej przeznaczenia budynku bursy przy ul. Gnieźnieńskiej we Wrześni. Ostateczna decyzja zostanie podjęta na posiedzeniu Zarządu Powiatu.

Anna Wolska – Wróblewska poinformowała, że z uzyskanych informacji wynika, iż budynek Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii zostanie oddany dnia 25.08.2018 r. Dodała, że jeśli chodzi o modernizację bursy przy ul. Słowackiego we Wrześni, to umowa z wykonawcą została podpisana dnia 20.04.2018 r. na kwotę 4.889,862,02 zł. Termin realizacji zadania wynosi 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. Dopowiedziała, że na zaplecze dydaktyczno – sportowe termin otwarcia ofert nastąpił dnia 21.05.2018 r. Na ten moment wpłynęły dwie oferty.

 

Z uwagi na wyczerpanie porządku obrad Józef Szafarek, przewodniczący komisji zamknął posiedzenie.

Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano.

 

Przewodniczący komisji

/-/ Józef Szafarek

 

Protokołowała:

Marta Maciejczak, Referent Referatu Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu

drukuj (Protokół nr 39 / 2018)

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Józef Szafarek
  • opublikował: Marta Mittmann
    data publikacji: 2018-08-22 12:57

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.