Szybkie linki

Treść strony

Protokół nr 14 / 2016

PROTOKÓŁ NR 14/2016

Z POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETOWO – FINANSOWEJ

z dnia 23 lutego 2016 r.

 

Józef Szafarek, przewodniczący komisji otworzył posiedzenie i stwierdził obecność wszystkich członków komisji. W posiedzeniu uczestniczyła Beata Walkowiak, skarbnik powiatu.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Przewodniczący komisji przedstawił porządek obrad, a po akceptacji przez członków komisji przystąpił do realizacji jego merytorycznych punktów:

 1. Otwarcie.
 2. Przedstawienie i omówienie porządku obrad.
 3. Omówienie materiałów na XIV sesję Rady Powiatu.
 4. Omówienie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2016 rok oraz zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2016 – 2027.
 5. Opracowanie sprawozdania z prac komisji Budżetowo-Finansowej za 2015 rok.
 6. Wolne głosy i wnioski.
 7. Zakończenie.

Pkt 3 Omówienie materiałów na XIV sesję Rady Powiatu.

Józef Szafarek odczytał proponowany porządek obrad na XIV sesję Rady Powiatu
i przystąpił do krótkiego omówienia poszczególnych punktów.

Poinformował, że projekt Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Wrzesińskim na lata 2016 – 2020, projekt Powiatowego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2016 – 2020 oraz projekt w ramach Osi priorytetowej 7. Włączenie społeczne Działanie 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne, do którego planuje przystąpić Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zostaną szczegółowo omówione na sesji Rady.

Dionizy Jaśniewicz, starosta wrzesiński podkreślił, że Jerzy Nowaczyk, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni nie będzie obecny na sesji, a projekt Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych omówi Joanna Musiałkiewicz, kierownik Referatu Promocji Zatrudnienia, Spraw Obywatelskich i Zdrowia.

Dionizy Jaśniewicz omówił koncepcję przystąpienia i realizacji projektu „Bądź na topie – zdobądź poszukiwane kwalifikacje!” (działalnie 8.3.1) i projektu „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego – stawiamy na kształcenie fachowców!” (działalnie 8.3.2). Poinformował, że na terenie powiatu będą realizowane dwa główne projekty edukacyjne: działanie 8.3.1, które dotyczy kształcenia młodzieży oraz działanie 8.3.2 odnoszące się do podnoszenia kwalifikacji zawodowych osób dorosłych, pracujących lub bezrobotnych. Zaznaczył, że jednocześnie będzie realizowany projekt budowy bazy i zaplecza pracowni szkolnych, tj. pracowni Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej i Centrum Treningowego, które będą służyć kształceniu zawodowemu, podnoszeniu kwalifikacji i przekwalifikowywaniu zawodowemu. Dodał, że młodzież będzie kształcona w określonych zawodach, w szczególności na potrzeby przemysłu motoryzacyjnego.

Radny Janusz Balcerzak zapytał, czy szkoły ponadgimnazjalne znajdujące się na terenie powiatu wrzesińskiego współpracują z Zasadniczą Szkołą Zawodową nr 1 w Swarzędzu, która kształci pracowników firmy Volkswagen i czy możliwość takiej współpracy istnieje również dla uczniów szkół powiatu wrzesińskiego.

Dionizy Jaśniewicz odpowiedział, że wspólnie z Bogdanem Nowakiem, dyrektorem Zespołu Szkół Politechnicznych im. Bohaterów Monte Cassino we Wrześni i z Markiem Dybą, dyrektorem Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni odwiedzili szkołę w Swarzędzu. Poinformował, że szkoła w Swarzędzu kształci przede wszystkim w kierunku elektromechaniki i mechatroniki, natomiast w Zespole Szkół Politechnicznych we Wrześni młodzież będzie kształcona w zawodach, na które jest zapotrzebowanie w naszym regionie tj. w zawodach blacharskich i związanych z obróbką metali oraz na technika mechanika i mechatronika. Poinformował, że na potrzeby firmy Volkswagen, uczniowie będą szkoleni w zawodzie mechanik precyzyjny. Wytłumaczył, że powstanie klasa zawodowa, w której będą się kształcić młodociani pracownicy firmy Volkswagen.

Radny Rafał Zięty dodał, że do szkół gimnazjalnych trafił folder firmy Volkswagen dotyczący kształcenia na potrzeby firmy, w którym zostały opisane dwie szkoły: Zespół Szkół Politechnicznych we Wrześni i Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 1 w Swarzędzu.

Józef Szafarek odniósł się do koncepcji sprzedaży nieruchomości, będących własnością powiatu wrzesińskiego, położonych w Bierzglinku, gmina Września, oznaczonych geodezyjnie jako działki: nr 146/3 o powierzchni 7,7200 ha, nr 375/153 o powierzchni 1.4733 ha, nr 139/73 o powierzchni 7,6421 ha, nr 139/75 o powierzchni 11,5360 ha. Zaznaczył, że obszar działek o nr 375/153, 139/73 i 139/75 jest przedmiotem opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną, handel i usługi. Zapytał, czy działka nr 146/3, nabyta w 2013 r. będzie również przeznaczona pod zabudowę wielorodzinną.

Dionizy Jaśniewicz odpowiedział, że gospodarstwo rolne w Bierzglinku, będące niegdyś w posiadaniu powiatu, obejmowało działki, które miały uregulowany stan prawny i takie, w których księgach widniały niezgodności zapisów ze stanem faktycznym. Poinformował, że podjęto uchwały w sprawie sprzedaży działek o uregulowanym stanie prawnym, z czego 3 działki sprzedano, a działka, na której mieści się aktualnie oczyszczalnia ścieków, nie została sprzedana. Poinformował, że obszar posiadający plan zagospodarowania przestrzennego został podzielony na działki, które są objęte sprzedażą pod zabudowę jednorodzinną. Dodał, że pozostałą część terenu planuje się przeznaczyć pod zabudowę wielorodzinną z częścią handlową i usługową, jednak by móc tego dokonać konieczne jest ustanowienie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Nadmienił, że została wszczęta procedura w tej sprawie. Poinformował, że jedna z nieruchomości nie miała uregulowanego stanu prawnego, została uznana jako działka należąca do Skarbu Państwa i nie można było jej przeznaczyć na sprzedaż, gdyż nie była własnością powiatu wrzesińskiego. Podkreślił, że w 2013 roku wojewoda wyraził zgodę na komunalizację tej działki, powiat stał się jej właścicielem i stąd jest ona również objęta sprzedażą.

Radna Maria Taciak zauważyła, że działki te są wykorzystywane rolniczo w ramach umowy dzierżawy. Zapytała o okres wypowiedzenia umowy w przypadku ich sprzedaży.

Dionizy Jaśniewicz odpowiedział, że okres wypowiedzenia, zgodnie z umową dzierżawy wynosi 1 rok.  Dodał, że po uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek pod zabudowę wielorodzinną, staną się one przedmiotem obrotu, a zapotrzebowanie na taki rodzaj zabudowy wciąż rośnie.

Józef Szafarek poinformował, że plan kontroli Komisji Rewizyjnej na 2016 rok zostanie przedstawiony na sesji Rady. Dodał, że zmieni się uchwała ustalająca skład komisji Rady, gdyż w pracach Komisji Budżetowo – Finansowej nie będą uczestniczyli już Waldemar Grzegorek oraz Rafał Zięty, a nowym członkiem komisji zostanie Mirosław Balicki.

Projekty uchwał Rady znajdują się w zbiorze projektów uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego na 2016 r. pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0006.

 

Pkt 4 Omówienie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2016 rok oraz zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2016 – 2027.

Józef Szafarek poinformował, że nastąpią zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2016 – 2027 oraz w uchwale budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2016 rok. Dodał, że budżet powiatu wrzesińskiego zmieni się w wyniku realizacji zadań oświatowych m.in. przeznaczenia po 100.000,00 zł szkołom powiatu wrzesińskiego na modernizację obiektów.

Dionizy Jaśniewicz poinformował, że w ubiegłym roku Zespół Szkół Zawodowych nr 2 otrzymał środki na remont korytarzy. Zaznaczył, że każda szkoła ponadgimnazjalna otrzyma w tym roku po 100.000,00 zł na realizację zadań remontowych i modernizacyjnych. Dodał, że w kolejnych latach kwota przeznaczana na remonty będzie zależeć od możliwości finansowych powiatu. Poinformował, że dyrektorzy szkół zostaną zobowiązani do przygotowania planu kompleksowego remontu obiektów, który następnie będą realizować etapami.

Janusz Balcerzak zapytał, czy dyrektorzy szkół będą sami decydować o zakresie prac remontowych w placówkach.

Dionizy Jaśniewicz odpowiedział, że każda ze szkół będzie sama decydować o przeznaczeniu otrzymanej puli pieniędzy. Dodał, że najważniejsze jest stworzenie planu, który będzie przewidywał konkretne etapy remontu w każdym roku.

Józef Szafarek zapytał, jaka była początkowa nadwyżka budżetu, jeśli aktualnie wynosi ona 441.048,00 zł.

Beata Walkowiak poinformowała, że nadwyżka budżetu uległa zmniejszeniu i jest niższa o 65.000,00 zł. Zaznaczyła, że rozchody w 2016 roku zmniejszą się o 500.000,00 zł, z tego tytułu, iż w 2015 roku nie został zaciągnięty planowany kredyt w tej wysokości. Dodała, że z tej kwoty 400.000,00 zł przeznaczone jest na zadania inwestycyjne i 95.434,00 zł zostanie zwrócone do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z powodu nieprawidłowości, jakie zostały wykryte podczas kontroli, obejmującej lata 2010 – 2013, przeprowadzonej przez Wydział Finansowy. Dodała, że aktualnie kontrolę wydatkowania środków w latach 2009 – 2013 w jednostce prowadzi Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Poinformowała, że kontrola Funduszu wykryła, iż pracownik udzielił dotacji, a nie refundacji na karty czytnikowe dla „Szpitala Powiatowego we Wrześni sp. z o.o.”, co skutkuje nadużyciem finansowym w kwocie 30.000,00zł. Zaznaczyła, że Zarząd zdecyduje, czy zwrotu ww. kwoty dokona Szpital czy pracownik, który nie dotrzymał obowiązków służbowych.

Maria Taciak zapytała, za jaki okres zostaną zwrócone pieniądze do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Beata Walkowiak odpowiedziała, że nadużycie finansowe, które zostało potwierdzone przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dotyczy 2011 i 2013 roku. Dodała, że w dokumentach, które aktualnie są sprawdzane z 2014 roku, nie ma żadnych nadużyć finansowych, czyli ewentualne zwroty będą za lata 2011 i 2013.

Dionizy Jaśniewicz wyjaśnił, że Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zakwestionował refundację za zakup i zainstalowanie elektronicznego systemu kontroli pracy w Szpitalu Powiatowym we Wrześni. Zaznaczył, że środki z Funduszu powinny być przekazane wnioskującemu dopiero po dokonaniu przez niego zapłaty za wykonaną usługę. Podkreślił, że zadanie zostało zrealizowane, pracownik Funduszu został poinformowany telefonicznie przez pracownika PCPR-u o dokonaniu płatności przez Szpital i na tej podstawie Wydział Finansowy Starostwa dokonał jej wypłaty. Zauważył, że kontrola PFRON wykazała, iż Szpital zapłacił za usługę dopiero dwa dni po otrzymaniu już refundacji. Dodał, że w opinii Funduszu nie nastąpiła refundacja, a dofinansowanie zadania i dlatego stwierdzono, że jest to uchybienie zawartej umowy.

Janusz Balcerzak zapytał, czy Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie prowadzi księgowość we własnym zakresie.

Beata Walkowiak poinformowała, że środki pochodzące z Państwowego Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych są środkami pozabudżetowymi, zleconymi do realizacji Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie. Dodała, że dyrektor Centrum otrzymuje upoważnienia  Zarządu do wszystkich czynności w zakresie merytorycznych zadań Funduszu, natomiast dyspozycja finansowa, która wpływa do Starostwa, polega tylko na wykonaniu przelewu przez Wydział Finansowy i starostę. Zaznaczyła, że księgowość Centrum jako jednostki organizacyjnej powiatu, jest prowadzona przez Wydział Finansowy Starostwa Powiatowe we Wrześni.

Dionizy Jaśniewicz przypomniał podjętą dyskusję na wcześniejszej sesji na temat środków pozabudżetowych pochodzących z Funduszu Pracy. Dodał, że sprawa dotyczyła kontrasygnaty skarbnika i kwestii odpowiedzialności, jaką podejmuje skarbnik za środki pozabudżetowe, które są rozliczane przez jednostkę powiatową. Poinformował, że skarbnik nie może brać odpowiedzialności za dysponowanie przez jednostkę środkami, które nie są ujęte w budżecie powiatu.

Nawiązując do „finansowych” projektów uchwał Rady, Beata Walkowiak poinformowała, że do Wieloletniej Prognozy Finansowej zostaje dołączone nowe przedsięwzięcie pn.: „Kompleksowe sprzątanie pomieszczeń Starostwa Powiatowego we Wrześni”. Dodała, że okres realizacji to lata 2016 – 2018. Poinformowała, że wpłynęła informacja wójta gminy Kołaczkowo o przekazaniu powiatowi wrzesińskiemu 10.000,00 zł na realizację zadań związanych z usuwaniem azbestu. Dodała, że powiat otrzymał na ten cel kwotę 165.000,00 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

 

Pkt 5 Opracowanie sprawozdania z prac Komisji Budżetowo – Finansowej za 2015 rok.

Józef Szafarek poinformował, że radni otrzymali sprawozdanie z prac komisji za rok 2015.

Członkowie komisji zaakceptowali jednomyślnie sprawozdanie z działalności komisji za 2015 rok.

 

Pkt 6 Wolne głosy i wnioski.

Józef Szafarek zapytał, czy ustawowo jest określona liczba osób niepełnosprawnych, którą trzeba zatrudnić w Starostwie.

Dionizy Jaśniewicz odpowiedział, że w Starostwie jest zatrudnionych kilkanaście osób niepełnosprawnych.

Maria Taciak dodała, że każdy podmiot jest zobowiązany zatrudnić określony procent osób niepełnosprawnych, gdyż za niewywiązanie się z tego obowiązku może ponieść koszty.

Beata Walkowiak poinformowała, że Starostwo nie opłaca Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, a mimo to zatrudnia osoby niepełnosprawne.

Józef Szafarek zapytał, czy są plany związane z zabytkową oficyną w Kołaczkowie.

Dionizy Jaśniewicz przypomniał, że oficyna mogłaby pełnić funkcję osobnego podmiotu. Poinformował, że odbył rozmowę z Magdaleną Zając, dyrektorem Ośrodka Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkowie w kontekście zmiany ustawy zmniejszającej liczbę wychowanków domów dziecka. Zauważył, że jeśli w budynku OWDiR nie będzie można umieścić dwóch jednostek będących domami dziecka, to na parterze budynku mógłby powstać dzienny dom pobytu, a na piętrze dom dziecka dla 15 wychowanków. Dodał, że pozostała część podopiecznych mogłaby przebywać w budynku oficyny. Zaznaczył, że Gmina Kołaczkowo jest zainteresowana otworzeniem dziennego domu pobytu.

Janusz Balcerzak zapytał, czy dzienny dom pobytu będzie przeznaczony dla seniorów.

Dionizy Jaśniewicz odpowiedział, że będzie to dom dla osób starszych, które będą przebywać w placówce przez kilka godzin w ciągu dnia i będą pod opieką pracowników dziennego domu pobytu.

Janusz Balcerzak dodał, że można uzyskać środki zewnętrzne na realizację tego przedsięwzięcia.

Dionizy Jaśniewicz poinformował, że najważniejszą kwestią jest wskazanie miejsca, w którym można otworzyć dzienny dom pobytu. Dodał, że początkowo rozważano lokalizację domu w budynku Spółdzielni Inwalidów, jednak aktualnie brany jest pod uwagę budynek szpitala i starej przychodni we Wrześni. Poinformował, że poproszono prezesa Spółki o wstępną koncepcję zagospodarowania pomieszczeń starego szpitala.

Poinformował, że Zbigniew Dworczak, dyrektor Domu Pomocy Społecznej we Wrześni przeszedł na emeryturę, a nowym dyrektorem jednostki została Anna Kulczyńska, która była wcześniej kierownikiem Środowiskowego Domu Samopomocy w Pietrzykowie. Dodał, że nastąpiło to w drodze przeniesienia między placówkami, za zgodą Zarządu.

Maria Taciak zapytała, z jakiego przepisu prawnego wynika możliwość przeniesienia, za zgodą Zarządu, kierownika jednej placówki do innej placówki.

Beata Walkowiak poinformowała, że taki zapis znajduje się w art. 22 ustawy o pracownikach samorządowych.

Maria Taciak zapytała, czy są już jakieś plany dotyczące powstania nowej kostnicy przy szpitalu. Dodała, że zrodziło się wiele nieporozumień dotyczących kontenera, który służy aktualnie jako kostnica.

Dionizy Jaśniewicz poinformował, że wcześniej kostnica znajdowała się w dobudowanych budynkach, sąsiadujących z przylegającą nieruchomością. Podkreślił, że kontener jest usytuowany w miejscu dawnej kostnicy i jest widoczny z okien szpitala, co stanowi jeden z powodów krytyki przyjętego sposobu przechowywania zwłok. Dodał, że wykluczono modernizację budynku, w którym znajdowała się wcześniej kostnica, ze względu na zły stan techniczny pomieszczenia. Poinformował, że zrodziła się propozycja utworzenia kostnicy w budynku starego szpitala. Zauważył, że ze względu na przeniesienie szpitala do nowego budynku trzeba było wyznaczyć tymczasowe miejsce i dlatego wynajęto kontener.  Poinformował, że kolejny zarzut dotyczy braku szacunku dla zwłok w kontenerze, gdyż rodzina nie ma możliwości pożegnać się ze zmarłym. Dodał, że takie miejsce musi odpowiadać wymogom sanitarnym, a kontener takie wymogi spełnia. Poinformował, że na każdym piętrze szpitala znajduje się pokój ciszy, w którym rodzina może pożegnać się ze zmarłym. Nadmienił, że następnie ciało przenoszone jest do kontenera na czas podjęcia decyzji, czy zwłoki będą poddane sekcji czy trafią bezpośrednio do zakładu pogrzebowego. Dodał, że kontener obsługiwany jest przez firmę zewnętrzną i zamieszanie powstało, gdy pracownik tej firmy wynosząc śmieci, pozostawił je przy kontenerze, w którym są przechowywane zwłoki.

Józef Szafarek zapytał o planowany termin budowy kostnicy.

Dionizy Jaśniewicz odpowiedział, że kostnica powstanie w ciągu trzech miesięcy. Poinformował, że najwięcej czasu zajęło przeniesienie szpitala ze starego budynku do nowego obiektu oraz zebranie potrzebnych dokumentów do wybudowania kostnicy w starym szpitalu.

Maria Taciak zapytała na jakim etapie jest rozliczanie realizacji działań związanych z inwestycją rozbudowy szpitala.

Dionizy Jaśniewicz poinformował, że została przeprowadzona kontrola przez Urząd Marszałkowski dotycząca dotacji, jakie zostały udzielone powiatowi wrzesińskiemu. Dodał, że Anna Wolska-Wróblewska, naczelnik Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich przekazała, że kontrola przebiegła pomyślnie. Podkreślił, że poproszono tylko o wyjaśnienia dotyczące konkurencyjności tj. kryteriów stawianych firmom, które ubiegały się o wykonanie określonych prac. Poinformował, że po otrzymaniu protokołu z kontroli i przelaniu środków zostaną przedstawione informacje dotyczące kosztów całej inwestycji, podziału środków pochodzących z dotacji, obligacji, budżetu szpitala, budżetu powiatu i z Ministerstwa Zdrowia. Dodał, że zostaną przedstawione wszystkie działania z podziałem na kwalifikowane i niekwalifikowane źródła dofinansowania. Poinformował, że wszystkie informacje dotyczące sfinansowania inwestycji zostaną przekazane do wiadomości publicznej.

Maria Taciak zapytała, czy budynek ośrodka zdrowia będzie przeznaczony na cele lecznicze, czy zostanie przeznaczony do zbycia.

Dionizy Jaśniewicz poinformował, że na dzień dzisiejszy plan zagospodarowania budynku przychodni zdrowia nie jest jednoznacznie określony. Dodał, że są rozpatrywane różne możliwości, w tym możliwość przeniesienia siedziby Sanepidu. Poinformował, że aktualnie w budynku znajduje się część administracyjna szpitala, przychodnia zdrowia oraz poradnia specjalistyczna. Dodał, że lewe skrzydło budynku jest dzierżawione, natomiast prawe skrzydło zostało przekazane do sprzedaży stacji krwiodawstwa. Zaznaczył, że stacja oferuje 800.000,00 zł za tę część budynku. Poinformował, że planowane jest otwarcie Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego dla osób, które wymagają długotrwałego leczenia. Dodał, że nie chodzi tutaj o hospicjum, ponieważ ono znajduje się aktualnie na pierwszym piętrze starego szpitala, gdzie znajdował się oddział ortopedyczny. Nadmienił, że rozważane jest powstanie poradni specjalistycznych, które będą odpowiadać każdemu oddziałowi szpitala we Wrześni.

Maria Taciak zauważyła, że budynek przychodni nie komponuje się z nowym obiektem szpitala. Zapytała, czy są podejmowane dyskusje w sprawie jego odnowienia.

Dionizy Jaśniewicz odpowiedział, że przeprowadzane były rozmowy z Zarządem Spółki, aby ubiegać się o środki na termomodernizację obiektu. Dodał, że jest rozważana możliwość dofinansowania na ocieplenie, zainstalowanie centralnego ogrzewania i wymianę okien w budynku.

Janusz Balcerzak zapytał o skład Rady Nadzorczej Spółki.

Dionizy Jaśniewicz odpowiedział, że Tomasz Żak nie jest już jej członkiem, a w jego miejsce Zarząd powołał Kamilę Chmielarz -Suszkę, radcę prawnego.

Maria Taciak zapytała, czy w zagospodarowaniu pomieszczeń szpitala brane jest pod uwagę uruchomienie rezonansu.

Dionizy Jaśniewicz odpowiedział, że rezonans będzie znajdował się w budynku, w którym był umieszczony tomograf.  

Józef Szafarek zapytał, czy jeśli udało by się zrealizować zadanie z utworzeniem dziennego domu pobytu, to na jakiej zasadzie oficyna zostałaby odsprzedana.

Dionizy Jaśniewicz odpowiedział, że decyzję w tej sprawie podejmuje Rada Powiatu. Poinformował, że powiat, we wcześniejszych latach, występował o podział nieruchomości, gdyż budynek Ośrodka Wspomagania Dziecka i Rodziny, droga między oficyną i sam obiekt są usytuowane na jednej działce. Poinformował, że konserwator nie wyraził zgody na podział, co utrudnia zagospodarowanie tego terenu. Oświadczył, że będzie się osobiście ubiegał u konserwatora o możliwość podziału działki, na której są położone ww. obiekty.

 

Z uwagi na wyczerpanie porządku obrad Józef Szafarek, przewodniczący komisji zamknął posiedzenie.

Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano.

 

Przewodniczący komisji

 

/-/ Józef Szafarek

 

Protokołowała:

Natalia Kowalczyk

Podinspektor

Referat Kontroli,

Obsługi Rady i Zarządu

drukuj (Protokół nr 14 / 2016)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Józef Szafarek
 • opublikował: Marta Mittmann
  data publikacji: 2016-03-31 07:37

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.