Szybkie linki

Treść strony

Protokół nr 15 / 2016

PROTOKÓŁ NR 15/2016

Z POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETOWO – FINANSOWEJ

z dnia 30 marca 2016 r.

 

Józef Szafarek, przewodniczący komisji otworzył posiedzenie i stwierdził obecność wszystkich członków komisji. W posiedzeniu uczestniczyła Anna Trubacz, główna księgowa powiatu.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Przewodniczący komisji przedstawił porządek obrad, a po akceptacji przez członków komisji przystąpił do realizacji jego merytorycznych punktów:

1. Otwarcie.

2. Przedstawienie i omówienie porządku obrad.

3. Omówienie materiałów na XVI sesję Rady Powiatu.

4. Omówienie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2016 rok oraz zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2016 – 2027.

5. Wolne głosy i wnioski.

6. Zakończenie.

 

Pkt 3 Omówienie materiałów na XVI sesję Rady Powiatu.

Józef Szafarek odczytał proponowany porządek obrad na XVI sesję Rady Powiatu i przystąpił do krótkiego omówienia poszczególnych punktów.

Poinformował, że projekty uchwał na realizację projektu „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie wrzesińskim (II)” oraz projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie wrzesińskim (II)” współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego zostaną szczegółowo omówione przez Eugeniusza Wiśniewskiego, dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy we Wrześni na sesji Rady. Dodał, że na realizację pierwszego projektu zostanie przekazane 900.578,50 zł, a na drugi projekt zostanie przeznaczone 1.944. 468,30 zł.

Radna Maria Taciak zapytała czy są to nowe projekty, czy związane z poprzednimi programami. Dodała, że w ubiegłym roku podczas XII sesji Rady, która odbyła się 03.12.2015 r. zostały podjęte uchwały na realizację projektów o takich samych nazwach, które będą trwały do 30.06.2016 r.

Józef Szafarek odpowiedział, że są to nowe projekty, które realizowane będą w okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. Poinformował, że poprzednie programy, które zaczęto realizować w 2015 roku, trwają nadal i będą realizowane aż do momentu ich wygaśnięcia.

Józef Szafarek przedstawił kolejny projekt uchwały dotyczący podziału środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania realizowane w ramach rehabilitacji zawodowej i społecznej. Dodał, że ten projekt przedstawi na sesji Anna Kulczyńska, dyrektor Powiatowego Domu Pomocy Społecznej we Wrześni. Poinformował, że wysokość środków na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej jest wyższa o 1,14 % w porównaniu do roku poprzedniego. Zaznaczył, że na działalność warsztatów terapii zajęciowej przeznaczona jest kwota w wysokości 1.759.560,00 zł, a na pozostałe zadania 1.009.880,00 zł.

Józef Szafarek odczytał kolejny projekt uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych oraz niepublicznych placówek oświatowych, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania. Poinformował, że szczegółowo projekt uchwały zostanie omówiony na sesji. Zapytał, które szkoły na terenie Powiatu Wrzesińskiego zaliczają się do szkół niepublicznych.

Anna Trubacz odpowiedziała, że do ośrodków niepublicznych należą: Niepubliczny Ośrodek Rewalidacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy ARKA, Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Miłosławiu oraz Zespół Szkół Stowarzyszenia Oświatowców Polskich we Wrześni.

Józef Szafarek przedstawił następny projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny własności nieruchomości zabudowanej położonej w Miłosławiu przy ulicy Zamkowej. Dodał, że poewangelicki kościół aktualnie jest użytkowany przez Powiat  Wrzesiński na podstawie umowy użyczenia, która została zawarta 17.03.2009 r. na okres 25 lat, pomiędzy Powiatem Wrzesińskim, a Gminą Miłosław. Poinformował, że obiekt jest wykorzystywany na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, ochrony dóbr kultury oraz promocji Powiatu Wrzesińskiego i Gminy Miłosław. Dodał, że projekt ten na sesji Rady zaprezentuje Jolanta Pielak, naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii i Nieruchomości.

Józef Szafarek przeczytał następny projekt uchwały dotyczący wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie własności nieruchomości niezabudowanych położonych w Bierzglinku. Poinformował, że z wnioskiem o dokonanie darowizny wystąpił Burmistrz Miasta i Gminy Września. Dodał, że na sesji Rady projekt ten również przedstawi Jolanta Pielak.

 

Pkt 4 Omówienie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2016 rok oraz zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2016 – 2027.

Józef Szafarek o przedstawienie ostatnich dwóch projektów uchwał: zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2016 – 2027 oraz zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2016 rok poprosił Annę Trubacz.

Anna Trubacz poinformowała, że dochody budżetowe zwiększą się o 45.026,00 zł z tytułu:

1) otrzymanej dotacji celowej w łącznej kwocie 40.000,00 zł z Gminy Nekla, Gminy Września, Gminy Pyzdry i Gminy Miłosław na realizację programu usunięcia azbestu,

2) wpływów z różnych dochodów o kwotę 788,00 zł,

3) otrzymanej darowizny na zakup sprzętu biurowego w kwocie 700,00 zł oraz zasiłku pogrzebowego od ZUS na koszty pogrzebu zmarłego mieszkańca Domu Pomocy Społecznej w kwocie 3.548,00 zł.

Dodała, że wydatki budżetowe zwiększą się dla:

1) Starostwa Powiatowego we Wrześni o 40.000,00 zł na realizacje programu usunięcia azbestu,

2) Domu Pomocy Społecznej o 4.248,00 zł z przeznaczeniem kwoty na zakup materiałów biurowych i pokrycie kosztów pogrzebu,

Poinformowała, że rezerwa ogólna zmniejszy się o 24.545,00 zł i zostanie przeznaczona dla:

1) Domu Pomocy Społecznej kwotę 1.674,00 zł na wypłatę nagrody jubileuszowej,

2) Zespołu Szkół Politechnicznych kwotę 2.952,00 zł z przeznaczeniem na opłaty za korzystanie z sieci internetowej,

3) Starostwa Powiatowego kwotę 5.087,0 zł z przeznaczeniem na zapłatę opłaty z tytułu użytkowania wieczystego,

4) Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie kwotę 14.832,00 zł z przeznaczeniem na przyłączenie sieci elektroenergetycznej.

Dodała, że do Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadza się zadanie pn. „Świadczenie usług telekomunikacyjnych dla Zespołu Szkół Politechnicznych we Wrześni”.

Józef Szafarek poinformował, że dnia 29.03.2016 r. na Komisji Rozwoju Lokalnego została podjęta dyskusja dotycząca usuwania azbestu. Zapytał, dlaczego gminy Powiatu Wrzesińskiego mimo, że różnią się od siebie wielkością powierzchni, otrzymały taka samą kwotę w wysokości 10.000,00 zł na realizację tego zadania, a Gmina Kołaczkowo nie została w ogóle wymieniona w uchwale.

Anna Trubacz odpowiedziała, że Gmina Kołaczkowo wcześniej podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia do programu usuwania azbestu i przekazała powiatowi na ten cel kwotę 10.000,00 zł. Dodała, że zapis ten znajduje się w uchwale nr 92/XIV/2016 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 24 lutego 2016 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2016 rok.

Józef Szafarek zapytał czy za kwotę przeznaczoną dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie będzie wykonane przyłączenie sieci elektroenergetycznej.

Dionizy Jaśniewicz, starosta wrzesiński poinformował, że ze względu na lokalizację budowy sali konferencyjno-sportowej przy ZSP, trwa rozdzielenie zasilania ze względu na to, że sieć przebiega przez miejsce inwestycji.

Józef Szafarek zapytał czy zmienia się kwota nadwyżki budżetu.

Dionizy Jaśniewicz poinformował, że na dzień dzisiejszy jest sporządzony materiał, a nadwyżka budżetowa wynosi ponad 3.000.000,00 zł. Wyjaśnił, że została sporządzona autopoprawka, ze względu na składanie do końca marca wniosków z projektami termomodernizacyjnymi budynku przy ul. Leśnej 10 na cele związane z edukacją publiczną oraz pomocą społeczną. Dodał, że kwota dofinansowania wynosi 2.701.147,34 zł. Poinformował, że pierwszy przetarg nie został rozstrzygnięty, ponieważ nikt nie podjął się wykonania projektu. Poinformował, że procedurę należało rozpocząć od nowa.

Projekty uchwał Rady znajdują się w zbiorze projektów uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego na 2016 r. pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0006.

 

Pkt 5 Wolne głosy i wnioski.

Józef Szafarek wspomniał, że na posiedzeniu Komisji Rozwoju Lokalnego, które odbyło się 29.03.2016 r. omówiono wykaz zadań drogowych w 2014 i 2015 roku oraz powstawanie przydomowych oczyszczalni ścieków.

Dionizy Jaśniewicz poinformował, że każda gmina ma swoją strategię, w której jest określone, gdzie będzie przebiegać sieć kanalizacyjno - wodna. Dodał, że wybudowanie przydomowej oczyszczalni ścieków wymaga złożenia wniosku do gminy, a następnie jest on rozpatrywany przez kompetentne osoby, po czym burmistrz gminy podejmuje decyzję o wyrażeniu zgody na budowę. Dopowiedział, że należy dołączyć do dokumentacji rozliczenie z wykonania budowy przydomowej oczyszczalni ścieków. Dodał również, że wykonanie tej inwestycji bez żadnego wsparcia finansowego jest tańsze, niż z wykorzystaniem dotacji.

Radny Mirosław Balicki dodał, że jeśli ktoś będzie chciał skorzystać z dofinansowania na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków, to może skorzystać tylko z jednej dotacji udzielonej przez powiat lub gminę.

Dionizy Jaśniewicz dodał, że jednym z głównych przyczyn powstania przydomowych oczyszczalni ścieków jest zbyt duża odległość jednego gospodarstwa domowego do drugiego, a ciągnięcie kanalizacji przez tak długi odcinek jest nieopłacalne.

 

Z uwagi na wyczerpanie porządku obrad Józef Szafarek, przewodniczący komisji zamknął posiedzenie.

Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano.

 

Przewodniczący komisji

/-/ Józef Szafarek

 

 

Protokołowała

Marta Maciejczak

Referat Kontroli,

Obsługi Rady i Zarządu

 

drukuj (Protokół nr 15 / 2016)

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Józef Szafarek
  • opublikował: Marta Mittmann
    data publikacji: 2016-05-05 14:06
  • zmodyfikował: Marta Mittmann
    ostatnia modyfikacja: 2016-05-05 14:06

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.