Szybkie linki

Treść strony

Protokół nr 16 / 2016

PROTOKÓŁ NR 16/2016

Z POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETOWO – FINANSOWEJ

z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 

Józef Szafarek, przewodniczący komisji otworzył posiedzenie i stwierdził obecność 5 członków komisji. W posiedzeniu uczestniczyła Beata Walkowiak, skarbnik powiatu, Eugenia Potęga, zastępca naczelnika Wydziału Edukacji i Kultury Fizycznej. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Przewodniczący komisji przedstawił porządek obrad, a po akceptacji przez członków komisji przystąpił do realizacji jego merytorycznych punktów:

1. Otwarcie.

2. Przedstawienie i omówienie porządku obrad.

3. Omówienie materiałów na XVII sesję Rady Powiatu.

4. Informacja Powiatowego Urzędu Pracy o realizacji projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej i środków zewnętrznych.

5. Omówienie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2016 rok oraz zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2016 – 2027.

6. Wolne głosy i wnioski.

7. Zakończenie.

 

Pkt 3 Omówienie materiałów na XVII sesję Rady Powiatu.

Józef Szafarek odczytał proponowany porządek obrad na XVII sesję Rady Powiatu i przystąpił do krótkiego omówienia poszczególnych punktów. Poinformował, że projekt uchwały w sprawie nadania statutu Domowi Pomocy Społecznej we Wrześni na sesji przedstawi Anna Kulczyńska, dyrektor Domu Pomocy Społecznej we Wrześni. Wymienił kolejne projekty uchwał Rady:

1) w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym Rady Powiatu Wrzesińskiego Józefem Szafarkiem;

Janusz Balcerzak zapytał ile takich przypadków miało miejsce na terenie województwa wielkopolskiego.

Józef Szafarek odpowiedział, że było 10 takich spraw, z czego odbyły się 3 rozprawy, jednak kierownicy nie zostali przywróceni na stanowisko kierownicze.

2) w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Starosty Wrzesińskiego;

Radna Maria Taciak zapoznała członków komisji z uzasadnieniem do uchwały, które również zostanie przedstawione na XVII sesji Rady.

3) w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych mających siedzibę na obszarze powiatu wrzesińskiego;

Maria Taciak zapytała, czy nie będzie liceum profilowanego.

Eugenia Potęga odpowiedziała, że licea profilowane zostały zlikwidowane w 2012 roku. Poinformowała, że nastąpiły zmiany w strukturze szkół ponadgimnazjalnych: likwidacja liceów profilowanych, przekształcenie uzupełniającego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych w 3 - letnie liceum ogólnokształcące dla dorosłych, utworzenie szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy.

4) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Kołaczkowo.

 

Pkt 4 Informacja Powiatowego Urzędu Pracy o realizacji projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej i środków zewnętrznych.

Józef Szafarek poprosił o przedstawienie projektów Eugeniusza Wiśniewskiego, dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy we Wrześni.

Eugeniusz Wiśniewski poinformował, że Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej decyzją z dnia 22.03.2015 r. przekazało z Funduszu Pracy 2.936.125,20 zł na finansowanie i współfinansowanie projektów w ramach:

1) Europejskiego Funduszu Społecznego z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego w wysokości 1.316.226,91 zł;

2) Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w wysokości 2.585.038,25 zł.

Dodał, że pozyskano środki z rezerwy w wysokości 190.000,00 zł na realizację programu: Powrót do pracy dla 50+. Poinformował, że na podstawie decyzji z 28.12.2015 r. Powiatowy Urząd Pracy we Wrześni otrzymał 1.685.700,00 zł na finansowanie nowego instrumentu rynku pracy – refundowanie pracodawcom. Dopowiedział, że refundacja dotyczy osób przed 30 rokiem życia i nie może przekraczać minimalnego wynagrodzenia, czyli 1.800,00 zł brutto oraz składki na ubezpieczenie społeczne. Dodał, że refundacja jest wypłacana przez 12 miesięcy przez Urząd Pracy z jednoczesnym obowiązkiem zatrudnienia bezrobotnych na dalszy okres 12 miesięcy, czyli umowa musi zostać sporządzona na 24 miesiące, z czego 12 miesięcy finansowane jest przez Urząd Pracy, a kolejne 12 miesięcy przez pracodawcę. Oznajmił, że informuje się osoby bezrobotne o tej formie pracy, jednak nie jest ona popularna. Poinformował, że Urząd Pracy we Wrześni posiada na realizację projektów 8.723.100,26 zł oraz z Krajowego Funduszu Szkoleniowego 350.400,00 zł, czyli łącznie 9.073.500,26 zł.

Janusz Balcerzak poinformował, że młodzi ludzie sami poszukują pracy, a większość wyjeżdża za granicę w poszukiwaniu zatrudnienia.

Eugeniusz Wiśniewski poinformował, że projekty są realizowane od stycznia 2015 r. a kończą się w czerwcu 2016 r. Dodał, że są przygotowane nowe wnioski na kolejne programy. Dopowiedział, że z Funduszu Pracy będą realizowane prace interwencyjne, bony stażowe, szkolenia, prace społecznie użyteczne, koszty badań lekarskich, koszty dojazdów. Dodał, że  Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny (WRPO) jest dla grupy osób powyżej 30 roku życia, natomiast Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) jest dla grupy osób do 39 roku życia.

Józef Szafarek zapytał, czy dla osób powyżej 50 roku życia też są przewidziane programy.

Eugeniusz Wiśniewski odpowiedział, że WRPO jest przeznaczony dla tej grupy wiekowej, ponieważ jest skierowany dla osób powyżej 30 lat. Dodał, że osób powyżej 50 roku życia jest bardzo dużo. Poinformował, że na koniec marca 2016 r. było zarejestrowanych 2 964 osób bezrobotnych.

Radna Maria Taciak zapytała, w jakiej grupie wiekowej najczęściej spada bezrobocie.

Eugeniusz Wiśniewski odpowiedział, że w grupie wiekowej między 24 – 34 rokiem życia.

Józef Szafarek zapytał, jak wygląda poziom bezrobocia.

Eugeniusz Wiśniewski poinformował, że w skali kraju bezrobocie wynosi:

1) 10% w Polsce;

2) 9,9% w powiecie wrzesińskim;

3) 6,3% w województwie wielkopolskim.

Józef Szafarek zapytał jaki procent bezrobocia jest w Poznaniu.

Eugeniusz Wiśniewski odpowiedział, że w Poznaniu wynosi 2,2%. Dodał, że w:

1) Wągrowcu – 10,9%;

2) Słupca – 11,5%;

3) Konin – 15,7%;

4) Koło – 15,7%;

5) Gniezno – 10,2%

6) Środa Wielkopolska – 10,8%.

Eugeniusz Wiśniewski poinformował, że w Powiatowym Urzędzie Pracy jest zarejestrowane około 1000 osób należących do 3 profilu. Dodał, że ta grupa musi być objęta odpowiednimi programami. Dopowiedział, że zostanie realizowany projekt związany z 3 profilem, na który umowa już została podpisana, i będzie realizowany wspólnie z Urzędem Pracy w Kole i Koninie. Oznajmił, że na projekt zostanie skierowanych 300 osób.

Eugeniusz Wiśniewski poinformował, że 42% jest osób będących powyżej 12 miesięcy na bezrobociu. Dodał, że liczba ofert pracy z rokiem ubiegłym wzrosła o 285 ofert.

Maria Taciak zapytała, czy firma Volkswagen poszukuje nadal pracowników.

Eugeniusz Wiśniewski poinformował, że w Powiatowym Urzędzie Pracy we Wrześni zatrudniony jest pracownik, który ma bezpośredni kontakt z firmą Volkswagen. Dodał, że 50 osób podjęło pracę w fabryce, jednak najpierw musieli przejść wymagane szkolenia. Dopowiedział, że wpłynęło do firmy 60 000 podań o pracę. Oznajmił, że nabór nadal trwa i pracownicy są poszukiwani, a także niektórzy będą przenoszeni z fabryki Volkswagen w Poznaniu. Poinformował, że osoba starająca się o pracę w firmie musiała przejść 3 fazy naboru, z czego po zrealizowaniu 1 i 2, na 3 fazie było szkolenie. Dodał, że minimalna płaca w firmie Volkswagen wynosi 2.800,00 brutto.

Janusz Balcerzak poinformował, że gmina Nekla ma najniższe bezrobocie w powiecie wrzesińskim.

Eugeniusz Wiśniewski dodał, że stopa bezrobocia jest określana na terenie powiatu. Dopowiedział, że główne statystyki dotyczące np. bezrobocia na terenie konkretnej gminy posiada Główny Urząd Statystyczny, ze względu na rodzaj ofert pracy i przemieszczaniem się pracowników w powiecie między miejscem zamieszkania, a miejscowością, w której pracuje.

Janusz Balcerzak zapytał, czym spowodowany jest spadek bezrobocia na terenie powiatu wrzesińskiego.

Eugeniusz Wiśniewski odpowiedział, że duży wpływ na spadek bezrobocia ma powstawanie dużych firm na terenie powiatu wrzesińskiego m.in. firma Volkswagen, a także powstaje wiele firm budowlanych. Dodał, że w Galerii Karuzela również osoby otrzymają zatrudnienie.

Janusz Balcerzak zapytał, czy na procent bezrobocia ma wpływ wyjeżdżanie mieszkańców do pracy za granicę.

Eugeniusz Wiśniewski odpowiedział, że również wyjazdy mają wpływ na poziom bezrobocia.

 

Pkt 5. Omówienie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2016 rok oraz zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2016 – 2027.

Józef Szafarek poprosił o przedstawienie punktu Beatę Walkowiak, skarbnika powiatu.

Beata Walkowiak poinformowała, że dochody budżetowe zwiększa się o kwotę 463.222,00 zł. Dodała, że została zwiększona część oświatowa subwencji ogólnej o kwotę 139.760,00 zł, a zmniejszona część subwencji równoważącej o kwotę 469,00 zł oraz, że zwiększeniu uległ udział w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę 52.774,00 zł. Dopowiedziała, że powiat otrzymał wsparcie finansowe w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu rozwoju Czytelnictwa” w kwocie 48.000,00 zł, a wniosek był składany na 60.000,00 zł. Dodała, że Zespół Szkół Specjalnych nie dostał środków, ponieważ w ubiegłym roku otrzymali wsparcie na program „Książka moich marzeń”. Poinformowała, że Liceum Ogólnokształcące, Zespół Szkół Zawodowych, Zespół Szkół Politechnicznych i Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących otrzymają po 12.000,00 zł oraz powiat przekaże wkład własny po 3.000,00 zł, czyli każda z jednostek otrzyma po 15.000,00 zł. Poinformowała, że wpłynęło Zarządzenie Wojewody Wielkopolskiego o zwiększeniu planu dotacji celowej o kwotę 143.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania – pomoc państwa w wychowaniu dzieci.

Ponadto poinformowała, że dochody budżetowe zwiększą się również o kwotę:

1) 25.000,00 zł z przeznaczeniem dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego we Wrześni na sprzęt biurowy i archiwum;

2) 80.939,00 zł na zadanie „Zakup sprzętu pomiarowego, informatycznego i oprogramowania do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych”;

3) 3.500,00 zł otrzymanej darowizny na opłacenie pobytu wychowanków Ośrodka Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkowie poza placówką w czasie ferii oraz o kwotę 4.124,00 zł otrzymanego odszkodowania w związku z zalaniem szafy, w której znajdowały się książki;

4) 42.793,00 zł w związku ze zmianą liczby wychowanków w placówkach opiekuńczo – wychowawczych;

5) 8.346,00 zł w związku z przyjęciem do rodziny osoby  małoletniej.

Janusz Balcerzak zapytał, kto otrzyma 500+.

Beata Walkowiak odpowiedziała, że powiat wypłaca 500+ na dzieci, które przebywają w rodzinach zastępczych.

Beata Walkowiak opowiedziała, że wydatki budżetowe zwiększą się o kwotę:

1) 50.000,00 zł dla Zespołu Szkół Politechnicznych na wykonanie przyłączenia do węzła cieplnego jednofunkcyjnego w starym budynku szkolnym;

2) 94.170,00 zł dla Zespołu Szkół Specjalnych na uzupełnienie środków do realizacji zadań.

Poinformowała, że w wydatkach budżetowych Starostwa Powiatowego zwiększa się plan o kwotę:

1) 80.939,00 zł na zadanie „Zakup sprzętu pomiarowego, informatycznego i oprogramowania do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych”;

2) 20.800,00 zł na prace remontowe na obiektach będących własnością powiatu;

3) 6.500,00 zł na „Uruchomienie e-usług dla mieszkańców”;

4) 37.162,00 zł na opłacenie aktualizacji oprogramowani funkcjonujących w systemie informatycznym urzędu;

5) 61.227,00 zł na prace remontowe urzędu;

6) 2.808,00 zł w związku ze zwiększeniem stawki miesięcznej odpłatności za pobyt małoletniego w Placówce Opiekuńczo Wychowawczej w Szamotułach;

7) 11.261,00 zł dla Ośrodka „ARKA”;

8) 34.000,00 zł na uzupełnienie środków do realizacji zadań.

Dodała, że z rezerwy ogólnej rozdysponowano kwotę 13.054,00 zł:

1) 3.054,00 zł dla Powiatowego Urzędu Pracy na wypłatę nagrody jubileuszowej;

2) 2.000,00 zł dla Gminy Kołaczkowo dla osób poszkodowanych w wyniku pożaru;

3) 8.000,00 zł dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie na realizację zadań Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności.

Poinformowała, że w budżecie dokonuje się zmiany: z rozdziału 90095 przenosi się środki zaplanowane na wydatki statutowe do rozdziału 02002 na wydatki statutowe w wysokości 2.000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie przekwalifikowania gruntów rolnych na gruntu leśne.

Józef Szafarek zapytał, czy nadwyżka finansowa została już wykorzystana.

Beata Walkowiak poinformowała, że nadwyżka została już rozdysponowana, jednak część została i Zarząd podejmie decyzję, gdzie ulokować środki.

 

Pkt 6 Wolne głosy i wnioski.

Członkowie komisji wnieśli prośbę, aby byli informowani o dysponowanych środkach finansowych i planowanych wydatkach, którymi zarządza powiat wrzesiński.

Z uwagi na wyczerpanie porządku obrad Józef Szafarek, przewodniczący komisji zamknął posiedzenie.

Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano.

 

Przewodniczący komisji

/-/ Józef Szafarek

 

Protokołowała:

Marta Maciejczak

Referat Kontroli,

Obsługi Rady i Zarządu

drukuj (Protokół nr 16 / 2016)

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Józef Szafarek
  • opublikował: Marta Mittmann
    data publikacji: 2016-06-03 10:13

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.