Szybkie linki

Treść strony

Protokół nr 17 / 2016

SOR.0012.2.4.2016

                                                                           

 

PROTOKÓŁ NR 17/2016

Z POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETOWO – FINANSOWEJ

z dnia 1 czerwca 2016 r.

 

Józef Szafarek, przewodniczący komisji otworzył posiedzenie i stwierdził obecność wszystkich członków komisji. W posiedzeniu uczestniczyła Beata Walkowiak, skarbnik powiatu.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1do protokołu.

Przewodniczący komisji przedstawił porządek obrad, a po akceptacji przez członków komisji przystąpił do realizacji jego merytorycznych punktów:

1. Otwarcie.

2. Przedstawienie i omówienie porządku obrad.

3. Omówienie materiałów na XIX sesję Rady Powiatu.

4. Zapoznanie się z:

1) analizą sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Wrzesińskiego za 2015 rok;

2) opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Wrzesińskiego za 2015 rok.

5. Omówienie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2016 rok oraz zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2016 – 2027.

6. Wolne głosy i wnioski.

7. Zakończenie.

 

Pkt 3 Omówienie materiałów na XIX sesję Rady Powiatu.

Józef Szafarek przeczytał treści projektów uchwałna XIX sesję Rady Powiatu Wrzesińskiego:

1) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Wrzesińskiego za 2015 rok;

2) w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z wykonania budżetu Powiatu Wrzesińskiego za 2015 rok;

3) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Września;

 

Pkt 4 Zapoznanie się z:

1) analizą sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Wrzesińskiego za 2015 rok;

2) opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Wrzesińskiego za 2015 rok.

Radna Maria Taciakpoinformowała, że ze względu na sesję absolutoryjną, która odbędzie się 02.06.2016 r. punkt 4 porządku obrad dotyczący zapoznania z wykonaniem budżetu za 2015 rok można pominąć, ponieważ będzie szczegółowo omówiony na sesji absolutoryjnej.

Dodała, że Komisja Rewizyjna opiniując ma w swoim zakresie opowiedzenie się co do rzetelności sporządzonego sprawozdania. Dopowiedziała, że każdorazowo komisja zapoznaje się w sposób szczegółowy z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej. Oznajmiła, że w opinii znajdują się dwa punkty, do których Regionalna Izba Obrachunkowa zgłosiła wątpliwości. Poinformowała, że Komisja Rewizyjna zwróciła się do skarbnika powiatu o wyjaśnienie odnotowanych nieprawidłowości. Dodała, że kwestie, o których mowa wyjaśnione zostały w pismach przekazanych przez dyrektora Zespołu Szkół Politechnicznych we Wrześni oraz dyrektora Liceum Ogólnokształcącego we Wrześni. Dopowiedziała, że dyrektor Zespołu Szkół Politechnicznych wyjaśnił, że wydatek został prawidłowo zaklasyfikowany, a błąd wynika z mylnego naniesienia treści wykonania usługi w informacji z wykonania budżetu, natomiastdyrektor Liceum Ogólnokształcącego ustosunkował się do nieprawidłowego zaklasyfikowania wydatków na naprawę sprzętu komputerowego, notebooków i alarmu. Dodała, że dyrektor Liceum Ogólnokształcącego wyjaśnił, że w każdym przypadku była wymieniana część na nową, a nie następowała wyłącznie jej naprawa.

Poinformowała, że od strony oceny dochodów i wydatków Komisja Rewizyjna podczas kontroli nie miała żadnych uwag. Dodała, że przywoływane były również kontrole realizowane w roku budżetowym w jednostkach powiatowych oraz, że Komisja Rewizyjna zapoznała się z mieniem powiatu i żadne uchybienia nie zostały stwierdzone.

Radny Mirosław Balicki przytoczył fragment z opinii Komisji Rewizyjnej o sprawozdaniu z wykonania budżetu: „w związku z niedotrzymaniem przez wykonawcę terminu umownego wykonania prac geodezyjno-kartograficznych obejmujących modernizację ewidencji gruntów i budynków na terenie Gminy Pyzdry zwrócono dotację w kwocie 157.809,71 zł”. Poprosił o wyjaśnienie w/w sprawy.

Dionizy Jaśniewicz, starosta wrzesińskipoinformował, że była to dotacja i został ogłoszony konkurs na wykonanie prac geodezyjnych. Dodał, że firma, która wygrała konkurs na sporządzenie ewidencji, nie zrealizowała w całości zadania, i w związku z tym zadanie podlegało zwrotowi. Dopowiedział, że przygotowywany jest duży program, dotyczący przygotowania map numerycznych, który będzie obejmował wszystkie jednostki powiatowe w województwie. Dodał, że może być problem z realizacją tego projektu, ponieważ wszystkie jednostki samorządowe w województwie w tym samym czasie będą realizować to zadanie, a uprawnionych geodetów może zabraknąć na rynku.

Radny Krzysztof Strużyński poinformował, że rozmawiał z geodetami, którzy nie zgłosili się do konkursu na realizację projektu, ponieważ brały w nim udział osoby niedoświadczone w sprawach geodezyjnych i obniżyły cenę za wykonanie zadania. Dodał, że mogą powstać nieporozumienia związane z niedokładnością wykonania projektu.

 

Pkt 5 Omówienie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2016 rok oraz zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2016 – 2027.

Józef Szafarek poprosił o przedstawienie projektów uchwał budżetowych Beatę Walkowiak, skarbnika powiatu.

Beata Walkowiak przedstawiła, że dochody budżetowe zwiększą się o:

1) 80.064,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi za okres od stycznia do kwietnia 2016 roku, dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Pietrzykowie i Gozdowie;

2)  150.492,00 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków na gospodarkę nieruchomościami; 

3) 10.348,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie skutków podwyższenia od 01.01.2016 r. uposażeń strażakom pełniącym służbę w komendach powiatowych Państwowej Straży Pożarnej;

4) 7.350,00 zł otrzymanej darowizny na zakup sprzętu do siłowni zewnętrznej oraz zakupu produktów żywnościowych na przygotowanie obiadów dla wychowanków przez Ośrodek Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkowie;

5) 730,00 zł otrzymanego odszkodowania za uszkodzoną lampę przez Powiatowy Urząd Pracy;

6) 100.000,00 zł udzielonej pomocy finansowej Powiatowi Wrzesińskiemu dotacji na realizację zadania „Budowa chodnika w miejscowościach Sobiesiernie oraz Września”;

7) 11.100,00 zł otrzymanej darowizny od Stowarzyszenia Samorządny Powiat z przeznaczeniem na stypendia TALENT;

8) 5.332,00 zł zwiększonych wpływów związanych z pokrywaniem kosztów uczestnictwa mieszkańców innych powiatów w warsztatach terapii zajęciowej funkcjonujących na terenie Powiatu Wrzesińskiego;

9) 132.976,00 zł otrzymanego odszkodowania z tytułu przejęcia nieruchomości położonej w miejscowości Grzymysławice;

10) 6.728,00 zł zwiększonych wpływów z tytułu najmu osiąganych przez Liceum Ogólnokształcące.

Beata Walkowiakpoinformowała, że z wolnych środków w kwocie 524.729,00 zł pozostających na rachunku bankowym za 2015 rok:

1) zwiększa się plan o kwotę 27.829,00 zł na realizację projektu „Zatrudnienie młodych – Europo, przygotuj się na nowe wyzwania! Tworzenie zrównoważonej sieci zatrudnienia” dla Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących;

2) zwiększa się plan o kwotę 59.800,00 zł i tworzy się nowe zadanie majątkowe pn.: „Budowa sieci teleinformatycznej w Zespole Szkół Zawodowych nr 2”;

3) zwiększa się plan o kwotę 77.799,00 zł z przeznaczeniem na zadanie majątkowe pn.: „Modernizacja pomieszczeń kuchennych w piwnicy budynku Domu Pomocy Społecznej we Wrześni”.

Poinformowała, że w wydatkach budżetowych Starostwa Powiatowego zwiększa się plan o kwotę:

1) 105.000,00 zł na budowę chodnika na ul. Czerniejewskiej we Wrześni;

2)  95.000,00 zł na budowę chodnika w Sobiesiernie;

3) 15.000,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy przepustu w ciągu drogi powiatowej w miejscowości Bardo;

4) 40.000,00 zł na remont chodnika w Sokolnikach;

5) 20.000,00 zł na remont chodnika w Gorazdowie;

6) 40.000,00 zł na budowę chodnika na ul. Dworcowej w Miłosławiu;

7) 30.000,00 zł na budowę chodnika w Czeszewie;

8) 55.000,00 zł na wycinkę krzewów na terenie Gminy Kołaczkowo;

9) 60.000,00 zł na zadanie majątkowe pn.: „Tworzenie, modernizacja i aktualizacja rejestrów publicznych oraz standardowych opracowań kartograficznych i tematycznych gromadzonych w powiatowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym oraz ich udostępnianie za pomocą e-usług w powiecie wrzesińskim” w celu wykonania niezbędnej dokumentacji;

10) 74.339,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie przyłącza do sieci elektroenergetycznej w ramach realizacji zadania majątkowego pn.: „Opracowanie dokumentacji Centrum Treningowego w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego””;

11) 22.844,00 zł z przeznaczeniem na zadania z zakresu kultury;

12) 21.500,00 zł z przeznaczeniem na zadania z zakresu promocji powiatu.

Beata Walkowiak dopowiedziała, że zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę 28.832,00 zł z przeznaczeniem dla:

1) Powiatowego Urzędu Pracy na wypłatę odprawy emerytalnej zwiększa się plan o kwotę 23.832,00 zł;

2) Gminy Września na pomoc dla osób poszkodowanych w wyniku pożaru mieszkania we Wrześni udziela się dotacji w kwocie 5.000,00 zł.

Dodała, że zmniejszy się rezerwa celowa o kwotę 81.269,00 zł z przeznaczeniem dla:

1) Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących 14.215,00 zł na wypłatę odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych;

2) Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących 11.740,00 zł na usługi dotyczące szkolenia uczniów w zakresie ratownictwa medycznego, zakup drzwi metalowych i rolet, wykładzin oraz materiałów budowlanych i malarskich;

3) Zespołu Szkół Politechnicznych 5.251,00 zł na zakup skrzydeł drzwiowych, klamek oraz materiałów do malowania toalet i korytarzy piwnicy;

4) Zespołu Szkół Politechnicznych 19.800,00 zł na zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzenia części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, technik budownictwa, technik architektury krajobrazu, technik elektronik, technik informatyk, technik mechanik.

Poinformowała, że po zimowym utrzymaniu dróg pozostała kwota w wysokości 515.000,00 zł, która zostanie przeznaczona na:

1) Remont chodnika na ul. Kilińskiego w Pyzdrach (130.000,00 zł);

2) Przebudowę odcinka drogi powiatowej w Targowej Górce (140.000,00 zł);

3) Wycinkę krzewów na terenie Gminy Kołaczkowo (5.000,00 zł);

4) Remonty cząstkowe nawierzchni, równanie dróg gruntowych, wycinkę krzewów, frezowanie pni, oznakowanie poziome (240.000,00 zł).

Beata Walkowiak poinformowała, że do Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadza się zmianę zwiększenia planowanych wydatków naprzedsięwzięcie Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących „Zatrudnienie młodych – Europo, przygotuj się na nowe wyzwania! Tworzenie zrównoważonej sieci zatrudnienia”. Dodała, że są wprowadzone do projektu uchwały zmieniającejuchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2016 – 2027 nowe zadania i środki finansowe.

Maria Taciak zapytała, czy na nowe zadania są zrealizowane już projekty.

Beata Walkowiak odpowiedziała, że na niektóre z zadań np. na chodniki nie trzeba tworzyć projektów, ponieważ może to być modernizacja lub remont chodnika.

Maria Taciak zapytała, o jakie uzgodnienie chodziło w momencie, kiedy pani skarbnik powiatu powiedziała, że powiat przekaże 50.000,00 zł.

Beata Walkowiak odpowiedziała, że dotyczy to budowy chodnika na ul. Czerniejewskiej we Wrześni i chodnika w Sobiesierniach. Dopowiedziała, że powiat wrzesiński na chodnik przy ul. Czerniejewskiej przekazał 55.000,00 zł, a łącznie z Gminą Września na realizację tych dwóch zadań przeznaczone zostało 100.000,00 zł.

Maria Taciak zapytała, czy w budżecie powiatu znajdą się środki na opracowanie projektu przebudowy Szosy Witkowskiej.

Dionizy Jaśniewicz dodał, że aktualnie kończona jest dokumentacja związana z modernizacją ul. Kościuszki, natomiast na ul. Czerniejewską projekt jest już opracowany, i zostaje teraz do modernizacji ul. Witkowska.

Maria Taciakpoinformowała, że w sprawozdaniu z wykonania budżetu na 2015 rok  została załączona informacja o badaniach przeprowadzonych w zakresie nasilenia ruchu na drogach. Dodała, że Szosa Witkowska jest to jedna z najbardziej natężonych dróg, a w dodatku jest w złym stanie technicznym.

 

Pkt 6 Wolne głosy i wnioski.

Maria Taciak poinformowała, że zgłosiła się z prośbą do Izabeli Karpińskiej, kierownika Referatu Dróg Powiatowych o wykoszenie poboczy przy Szosie Witkowskiej. Dodała, że zadanie zostało zrealizowane. Dopowiedziała, że pobocza przy tej drodze są zaniedbane i zaśmiecone. Zapytała, kto odpowiada za czystość poboczy przy drogach.

Dionizy Jaśniewicz odpowiedział, że za pobocza odpowiedzialny jest zarządca dróg.

Mirosław Balickiwspomniał o przebudowie ul. Kilińskiego w Pyzdrach. Poinformował, że Izabela Karpińska wyceniła realizację zadania na 130.000,00 zł, natomiast Gmina Pyzdry na 300.000,00 zł, czyli dwukrotnie więcej.

Dionizy Jaśniewicz poinformował, że środki na zadania gmin zostały przydzielone. Dodał, że Waldemar Grzegorek, wicestarosta wrzesiński otrzymał w imieniu Zarządu Powiatu zadanie dotyczące uzgodnienia zakresu zadań na drogach z poszczególnymi gminami.

Dionizy Jaśniewicz poinformował, że będzie wnioskował o powstanie projektu przebudowy Szosy Witkowskiej. Dodał, że nadszedł czas, aby na 2017 rok zlecić dokumentację dotyczącą realizacji przebudowy Szosy Witkowskiej. Dopowiedział, że są również plany powstania ścieżki rowerowej w stronę Grzybowa.

Dionizy Jaśniewiczoznajmił, że nie można rozpocząć działań związanych z ul. Kościuszki, ponieważ dokumentacja nie jest zakończona. Dopowiedział, że zgłaszane są protesty w sprawie powstania ronda na skrzyżowaniu ul. Kościuszki i ul. Kilińskiego, ponieważ pojazdy wjeżdżające na rondo będą świecić mieszkańcom kamienicyw okna.

Józef Szafarek zapytał o drogę w Łagiewkach.

Dionizy Jaśniewicz poinformował, że dokumentacja została wykonana na przebudowę drogi w Łagiewkach. Dodał, że ta inwestycja zgłoszona jest do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Dopowiedział, że należało wskazać drogi, które odpowiadałyby w/w programowi.

Krzysztof Strużyński zapytał o zmiany w Domu Pomocy Społecznej we Wrześni związane z kuchnią.

Beata Walkowiak odpowiedziała, że zadanie dotyczy remontu pomieszczeń kuchennych np. ścian, płytek, natomiast urządzenia kuchenne są sprawne.

Maria Taciak zapytała, jaka jest sytuacja dotycząca Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni na dzień dzisiejszy.

Dionizy Jaśniewicz odpowiedział, że to co dotychczas zostało skontrolowane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Poinformował, że wszystko zostało przekazane do prokuratury, która prowadzi postępowanie. Dodał, że dopóki postępowanie nie zostanie zakończone prawomocnym orzeczeniem sądu do końca nie będzie można stwierdzić na jakim etapie sprawa jest zweryfikowana. Dopowiedział, że Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uznał, że kontrola, którą przeprowadza Wydział Finansowy jest zadowalająca.

Krzysztof Strużyński poinformował, że Burmistrz Pyzdr i Wójt Kołaczkowa skierują pismo z prośbą o interwencję w sprawie flisy.

Dionizy Jaśniewicz poinformował, że ze strony powiatu w sprawie melioracji zostało wszystko zrobione. Dodał, że najwięcej czasu zajmuje procedura sprawdzania oddziaływania flisy na środowisko. Dopowiedział, że dokumentacja w tej sprawie została zamknięta w 2015 roku. Oznajmił, że KanałBiechowski i Kanał Kołaczkowski zostały zrobione, a w sprawie flisy i zbiornika w Gozdowie zakończona jest dokumentacja. Poinformował, że wzrosła grupa protestantów w Gozdowie, która kieruje pisma do premiera, prezydenta czy ministra, że mimo ich protestów władze powiatu i gmin wbrew woli mieszkańców próbują wybudować zbiornik retencyjny.

Maria Taciak zapytała, czy mieszkańcy Gozdowa w ogóle nie akceptują budowy zbiornika.

Dionizy Jaśniewicz odpowiedział, że protestujący są za powstaniem zbiornika, jednak nie w tym miejscu, w którym jest planowany. Poinformował, że odbyło się kilka spotkań z mieszkańcami Gozdowa. Dodał, że na jednym z zebrań wszyscy byli za akceptacją budowy zbiornika. Dopowiedział, że zostały przygotowane założenia projektowe, dokumentacja i plan zagospodarowania przestrzennego, jednak pojawiła się grupa protestantów i realizacja zadania została wstrzymana. Poinformował, że rozmawiał z panią sołtys Gozdowa, która przekazała, że jednak większość mieszkańców Gozdowa i pobliskich wsi jest za wybudowaniem zbiornika. Dodał, że odbędą się kolejne spotkania z mieszkańcami, aby przedstawić im funkcjonowanie zbiornika.

 

Pkt 7  Zakończenie.

Z uwagi na wyczerpanie porządku obrad Józef Szafarek, przewodniczący komisji zamknął posiedzenie.

 

Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano.

 

 

Przewodniczący komisji

/-/  Józef Szafarek

 

Protokołowała:

Marta Maciejczak

Referat Kontroli,

Obsługi Rady i Zarządu

 

drukuj (Protokół nr 17 / 2016)

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Józef Szafarek
  • opublikował: Adrianna Pawlaczyk
    data publikacji: 2016-07-12 13:06

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.