Szybkie linki

Treść strony

Protokół nr 18 / 2016

 

PROTOKÓŁ NR 18/2016

Z POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETOWO – FINANSOWEJ

z dnia 7 lipca 2016 r.

 

Józef Szafarek, przewodniczący komisji otworzył posiedzenie i stwierdził obecność wszystkich członków komisji. W posiedzeniu uczestniczyła Beata Walkowiak, skarbnik powiatu. Lista obecności stanowi załącznik nr 1do protokołu.

Przewodniczący komisji przedstawił porządek obrad, a po akceptacji przez członków komisji przystąpił do realizacji jego merytorycznych punktów:

1. Otwarcie.

2. Przedstawienie i omówienie porządku obrad.

3. Omówienie materiałów na XXI sesję Rady Powiatu.

4. Omówienie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2016 rok oraz zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2016 – 2027.

5. Wolne głosy i wnioski.

6. Zakończenie.

 

Pkt 3 Omówienie materiałów na XXI sesję Rady Powiatu.

Józef Szafarek przeczytał treści projektów uchwał na XXI sesję Rady Powiatu Wrzesińskiego:

1) w sprawie wyrażenia zgody na złożenie przez Powiat Wrzesiński wniosku o dofinansowanie projektu pt.: „Tworzenie, modernizacja i aktualizacja rejestrów publicznych oraz standardowych opracowań kartograficznych i tematycznych gromadzonych w powiatowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym oraz ich udostępnianie za pomocą e-usług w powiecie wrzesińskim” w ramach „Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020” – Oś priorytetowa 2. „Społeczeństwo Informacyjne”, Działanie 2.1. „Rozwój elektronicznych usług publicznych”, Poddziałanie 2.1.2 „Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego;

Krzysztof Strużyński poinformował, że w Pyzdrach, na niektórych obszarach nie ma jeszcze elektronicznych podkładów geodezyjnych. Zapytał, czy jakieś działania będą podejmowane w tej sprawie.

Beata Walkowiak poinformowała, że Gmina Pyzdry również jest objęta projektem. Dodała, że szczegółowych informacji może udzielić Referat Geodezji i Kartografii.

2) w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni o dofinansowanie projektu w ramach Osi priorytetowej 7. Włączenie społeczne Działanie 7.1. Aktywna integracja Poddziałanie 7.1.2 Aktywna integracja – projekty konkursowe realizowane w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 (nabór NR RPWP.07.01.02-IZ-00-30-001/16);

3) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miłosław;

Radny Janusz Balcerzak zapytał, kto był inicjatorem złożenia wniosku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miłosław. Dodał, że kwota w wysokości 4.800,00 zł ma zostań przeznaczona na zagospodarowanie terenów zielonych wokół zbiornika. Poinformował, że na terenie powiatu wrzesińskiego znajduje się wiele zbiorników wodnych, jednak samorządy z własnych środków je modernizują. Stwierdził, że jeśli jednak został złożony taki wniosek przez jedną z gmin, to pozostałe również mogą zacząć składać wnioski o modernizację zbiorników wodnych.

Beata Walkowiak odpowiedziała, że wniosek został złożony przez Gminę Miłosław z prośbą o udzielenie pomocy finansowej. Dodała, że szczegółowych informacji udzieli Urszula Łabęda, naczelnik Wydziału Budownictwa, Środowiska i Rolnictwa na posiedzeniu XXI sesji Rady.

 

Pkt. 4 Omówienie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2016 rok oraz zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2016 – 2027.

Przewodniczący komisji poprosił o przedstawienie zmian do budżetu Beatę Walkowiak, skarbnika powiatu.

Beata Walkowiak poinformowała, że w imieniu Zarządu Powiatu zostanie rozszerzony porządek obrad XXI sesji Rady o projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Września. Dodała, że środki w kwocie 1.500,00 zł zostaną przekazane na remont mieszkania, które uległo zniszczeniu na skutek pożaru. Dopowiedziała, że wpłynęła informacja Wojewody Wielkopolskiego, że decyzją Ministra Finansów zwiększony został plan dotacji celowych na 2016 rok o kwotę 41.374,00 zł z przeznaczeniem na realizację pomocy dla repatriantów i ich rodzin (pokrycie kosztów przejazdu, bieżące zagospodarowanie, pokrycie kosztów związanych z podjęciem nauki przez małoletniego). Poinformowała, że te środki zostaną przekazane z rezerwy ogólnej.

Beata Walkowiak dodała, że zwiększa się dochody budżetowe z tytułu:

1) sprzedaży składników majątkowych (kombajn, agregat uprawowo siewny, pług obrotowy, zbieracz pokosów, przyczepa wywrotka) w kwocie 59.000,00 zł przez Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących;

2) otrzymanej darowizny na zakup produktów żywnościowych na przygotowanie obiadów dla wychowanków oraz na pokrycie wypoczynku letniego w kwocie 2.955,00 zł przez Ośrodek Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkowie.

Beata Walkowiak dopowiedziała, że zwiększa się wydatki budżetowe:

1) o kwotę 20.000,00 zł dla Zespołu Szkół Politechnicznych z przeznaczeniem na zadanie majątkowe „Modernizacja klas lekcyjnych i korytarzy w Zespole Szkół Politechnicznych we Wrześni”;

2) o kwotę 59.000,00 zł dla Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących na zakupy majątkowe „Zakup przyczepy rolniczej” i na inwestycję „Modernizacja budynku dydaktycznego w Bierzglinku”.

Beata Walkowiak poinformowała, że w wydatkach budżetowych Starostwa Powiatowego:

1) zmniejsza się o kwotę 960,00 zł z zadania majątkowego pn.: „Tworzenie, modernizacja i aktualizacja rejestrów publicznych oraz standardowych opracowań kartograficznych i tematycznych gromadzonych w powiatowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym oraz ich udostępnienie za pomocą e-usług w powiecie wrzesińskim”;

2) zwiększa się o kwotę 64.000,00 zł z przeznaczeniem na nowe zadanie majątkowe pn.: „Rozbudowa systemu sygnalizacji pożaru w budynku Starostwa Powiatowego we Wrześni”;

3) zmniejsza się o kwotę 40.887,00 zł z zadania majątkowego pn.: „Budowa i wyposażenie Centrum Treningowego w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”;

4) zwiększa się o kwotę 168.839,00 zł na zadanie majątkowe pn.: „Budowa i wyposażenie Centrum Treningowego w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego” z przeznaczeniem na wykonanie projektu aranżacji pomieszczeń, sporządzenie wykazu mebli, wyposażenia biurowego socjalnego, sprzęt AGD, sporządzenie szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia do SIWZ, sporządzenie propozycji kolorystycznej aranżowanych pomieszczeń, tablic informacyjnych, wykonanie weryfikacji opisanego przez zamawiającego sprzętu;

5) zmniejsza się o kwotę 12.392,00 zł z zadania majątkowego pn.: „Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu p.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”;

6) zmniejsza się o kwotę 8.633,00 zł z zadania majątkowego pn.: „Termomodernizacja i zmiana sposobu użytkowania budynku biurowego mieszczącego się we Wrześni przy ul. Leśnej 10 na cele związane z edukacją publiczną oraz pomocą społeczną”.

Beata Walkowiak poinformowała, że dokonuje się w projekcie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2016 r. zmiany nazw zadań majątkowych:

1) nazwa zadania przed zmianą:

„Opracowanie dokumentacji Centrum Treningowego w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego””;

nazwa zadania po zmianie:

„Budowa i wyposażenie Centrum Treningowego w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego””;

2) nazwa zadania przed zmianą:

„Opracowanie dokumentacji modernizacji Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego””;

nazwa zadania po zmianie:

„Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego””.

Beata Walkowiak dodała, że zmniejsza się rezerwę ogólną z przeznaczeniem dla:

1) Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie na realizację zadań Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności - zwiększa się plan o kwotę 15.000,00 zł;

2) Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie na wypłatę odprawy - zwiększa się plan o kwotę 6.408,00 zł;

3) Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie na częściowe pokrycie kosztu remontu (montaż rolet zewnętrznych oraz odświeżenie ścian) – zwiększa się plan o 3.000,00 zł;

4) Ośrodka Wspomagania Dziecka i Rodziny na pokrycie kosztów transportu i na wypoczynek letni dla wychowanków – zwiększa się plan o kwotę 3.000,00 zł;

5) Starostwa Powiatowego na zakup artykułów sanitarnych i akumulatora do radiotelefonu – zwiększa się plan o kwotę 1.050,00 zł;

6) Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Narodzenie Najświętszej Maryi Panny w Pyzdrach na zadanie pn.: „Wymiana pokrycia dachowego na nawach bocznych kościoła pw. Narodzenie Najświętszej Maryi Panny w Pyzdrach – datacja w kwocie 20.000,00 zł;

7) Gminy Września na pomoc dla osób poszkodowanych w wyniku pożaru – dotacja w kwocie 1.500,00 zł.

Beata Walkowiak poinformowała, że zmniejsza się rezerwę celową o kwotę 52.867,00 zł i przeznacza się dla:

1) Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących - zwiększa się plan o kwotę 1.590,00 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków do realizacji zadań;

2) Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących - zwiększa się plan o kwotę 39.900,00 zł z przeznaczeniem na zadanie majątkowe „Modernizacja klas lekcyjnych i korytarzy w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni”;

3) Zespołu Szkół Politechnicznych - zwiększa się plan o kwotę 11.377,00 zł z przeznaczeniem na zadanie majątkowe „Wykonanie przyłącza do węzła cieplnego jednofunkcyjnego w starym budynku szkolnym”.

Beata Walkowiak dodała, że w budżecie również dokonuje się następujących zmian w Starostwie Powiatowym:

1) zmniejsza się kwota zadania majątkowego dotyczącego budowy chodnika przy ul. Czerniejewskiej we Wrześni o 1.605,00 zł z, a zwiększa się o 1.605,00 zł kwota na zadanie dotyczące wykonania dokumentacji projektowej na przebudowę przepustu w ciągu drogi powiatowej w miejscowości Bardo;

2) przenosi się środki zaplanowane na wydatki statutowe i udziela się pomocy finansowej Gminie Miłosław w formie dotacji celowej w wysokości 4.800,00 zł z przeznaczeniem na zagospodarowanie terenów zielonych wokół zbiornika wodnego w Gorzycach;

3) przenosi się środki zaplanowane na wydatki statutowe w wysokości 10.000,00 zł na zakup nagród rzeczowych dla laureatów konkursów ekologicznych;

4) przenosi się środki zaplanowane na wydatki statutowe na zadanie majątkowe „Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”” z przeznaczeniem na zagospodarowane terenów zielonych w kwocie 16.440,00 zł.

Radny Mirosław Balicki zapytał, czy składane były już wcześniej podobne wnioski, jak złożyła Gmina Pyzdry o środki na wymianę pokrycia dachowego kościoła.

Beata Walkowiak odpowiedziała, że w tym roku jest to pierwsza dotacja udzielona na remont dachu kościoła.  Dodała, że w ubiegłym roku dotację na remont dachu otrzymała Parafia pw. Wniebowzięcia NMP i św. Stanisława BM we Wrześni.

W pkt Wolne głosy i wnioski członkowie komisji nie podjęli dyskusji.

 

Pkt 6  Zakończenie.

Z uwagi na wyczerpanie porządku obrad Józef Szafarek, przewodniczący komisji zamknął posiedzenie.

Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano.

 

Przewodniczący komisji

/-/ Józef Szafarek

 

 

Protokołowała:

Marta Maciejczak

Referat Kontroli,

Obsługi Rady i Zarządu

drukuj (Protokół nr 18 / 2016)

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Józef Szafarek
  • opublikował: Marta Mittmann
    data publikacji: 2016-09-27 12:00

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.