Szybkie linki

Treść strony

Protokół nr 19 / 2016

PROTOKÓŁ NR 19/2016

Z POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETOWO – FINANSOWEJ

z dnia 7 września 2016 r.

 

Józef Szafarek, przewodniczący komisji otworzył posiedzenie i stwierdził obecność 5 członków komisji. W posiedzeniu uczestniczyła Beata Walkowiak, skarbnik powiatu oraz Waldemar Grzegorek, wicestarosta. Lista obecności stanowi załącznik nr 1do protokołu.

Przewodniczący komisji przedstawił porządek obrad, a po akceptacji przez członków komisji przystąpił do realizacji jego merytorycznych punktów:

1. Otwarcie.

2. Przedstawienie i omówienie porządku obrad.

3. Omówienie materiałów na XXIII sesję Rady Powiatu.

4. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Wrzesińskiego za pierwsze półrocze 2016 roku oraz informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2016 – 2027.

5. Omówienie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2016 rok oraz zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2016 – 2027.

6. Wolne głosy i wnioski.

7. Zakończenie.

 

Pkt 3 Omówienie materiałów na XXIII sesję Rady Powiatu.

Józef Szafarek przeczytał treści projektów uchwał na XXI sesję Rady Powiatu Wrzesińskiego:

1) w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność Starosty Wrzesińskiego;

Józef Szafarek poprosił o przedstawienie informacji na temat skargi przewodniczącą Komisji Rewizyjnej, Marię Taciak.

Radna Maria Taciak poinformowała, że 03.04.2014 r. Starosta Wrzesiński wydał decyzję, którą odmówił zatwierdzenia statutu Spółki Wodnej Chrustowo, ponieważ nie spełniła warunków pozwalających na zatwierdzenie statutu spółki. Dodała, że spółka była wzywana do uzupełnienia dokumentacji, jednak tego nie uczyniła. Dopowiedziała, że skarżący odwołał się od decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu, które decyzją z dnia 27.05.2014 r. uchyliło zaskarżoną decyzję. Dnia 12.06.2014 r. Samorządowe Kolegium Odwoławcze wydało postanowienie, w którym uzupełniono decyzję i zawarte w niej uzasadnienie. Starosta zgodnie z zaleceniami Regionalnej Izby Obrachunkowej wydał kolejną decyzję, z dnia 03.09.2014 r., na mocy której również odmówił zatwierdzenia statutu spółki wodnej. Oznajmiła, że skarżący ponownie odwołuje się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, i że składa skargę na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 28.11.2014 r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, który wyrokiem z dnia 10.06.2015 r. oddalił skargę, tym samym podtrzymał decyzję Starosty Wrzesińskiego. Poinformowała, że Komisja Rewizyjna zapoznała się z dokumentacją w sprawie.

Maria Taciak poinformowała, że 18.04.2016 r. udzielono odpowiedzi na pismo z 29.03.2016 r. Pana .....*. Dodała, że pytania zawarte w piśmie zgodnie z ustawą o prawie wodnym nie należą do kompetencji starosty. Pan .....* twierdził, że odpowiedzi nie uzyskał. Dopowiedziała, że pismo było awizowane i powtórnie przekazane na wskazany adres, również tym razem korespondencja nie została odebrana. Oznajmiła, że powołano się na art. 44 Kodeksu postępowania administracyjnego zgodnie, z którym takie doręczenie, z zachowaniem ustawowych terminów uważa się za dokonane. Poinformowała, że do starostwa wpłynęło kolejne pismo z datą 20.06.2016 r. z prośbą o odpowiedź na pismo z 29.03.2016 r. Dodała, że po ponownym wysłaniu korespondencji na adres podany przez Pana .....* oraz na jego adres zamieszkania, pisma zostały odebrane z dniem 01.06.2016 r. Dopowiedziała, że pismo z 20.06.2016 r. było skierowane także do Wielkopolskiej Izby Rolniczej, Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Poinformowała, że pismo z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi jest z 04.07.2016 r., a do Starostwa Powiatowego we Wrześni wpłynęło 08.07.2016 r. Dodała, że kiedy to pismo zostało dostarczone do starostwa to Pan .....* zapoznał się już z odpowiedzią na swoje zapytanie z 29.03.2016 r. Poinformowała, że od momentu odebrania pism przez skarżącego, nie wpłynęło żadne nowe pismo.

Radny Mirosław Balicki dodał, że skarżący nie wskazał podstawowego warunku jakim jest wskazanie obszaru, na którym będzie działać Spółka Wodna Chrustowo.

2) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Września;

3) zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2016 – 2027;

4) w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2016 rok.

 

Pkt 4 Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Wrzesińskiego za pierwsze półrocze 2016 roku oraz informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2016 – 2027.

Józef Szafarek poinformował, że informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Wrzesińskiego za pierwsze półrocze 2016 roku oraz informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2016 - 2027 została przekazana radnym w ustawowym terminie. Dodał, że dochody zostały zrealizowane na poziomie ponad 50%, a wydatki nie przekroczyły 50%. Dopowiedział, że zostały przeprowadzone przetargi na sprzedaż nieruchomości położonych w Bierzglinku będących własnością Powiatu Wrzesińskiego. Działki zostały sprzedane pod zabudowę mieszkaniową. Poinformował, że do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2016 – 2027 wprowadzono nowe przedsięwzięcie dotyczące przebudowy ul. Witkowskiej, na wykonanie dokumentacji projektowej przeznaczone zostało 50.000,00 zł.

Maria Taciak zapytała, czy 50.000,00 zł wystarczy na opracowanie dokumentacji projektowej ul. Witkowskiej.

Beata Walkowiak odpowiedziała, że po rozstrzygnięciu przetargu będzie można dołożyć środki do planowanej kwoty, ponieważ płatność nastąpi w 2017 roku. Dodała, że na podpisanie umowy jest 30 dni, a realizacja zadania przewidziana jest na 2017 rok. Dopowiedziała, że przebudowa drogi będzie obejmować odcinek długości 2 km, od ronda przy szpitalu powiatowym do przejazdu kolejowego przy Szosie Witkowskiej. Poinformowała, że najprawdopodobniej ogłoszenie i rozstrzygnięcie przetargu oraz podpisanie umowy nastąpi jeszcze w 2016 roku.

Beata Walkowiak przedstawiła informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Wrzesińskiego za pierwsze półrocze 2016 roku Beatę Walkowiak, skarbnika powiatu. Informacja znajduje się w zbiorze projektów uchwał Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0024.

Beata Walkowiak poinformowała, że dochody wykonano na poziomie 57%, wpłynęła na to sprzedaż mienia powiatu. Dodała, że w informacji o przebiegu wykonania budżetu na pierwsze półrocze nie uwzględniono sprzedaży lokalu nr 5 przy ul. 3 Maja 8 we Wrześni za 307.880,00 zł, ponieważ akt notarialny zostanie podpisany dopiero w październiku lub listopadzie. Dopowiedziała, że na dochody składają się również dotacje, subwencja ogólna, dochody od osób fizycznych i prawnych.

Maria Taciak zapytała, ile lokali zostało jeszcze do sprzedania w budynku przy ul. 3 Maja 8 we Wrześni.

Waldemar Grzegorek, wicestarosta odpowiedział, że są do sprzedaży w tym budynku jeszcze 2 lokale.

Józef Szafarek zapytał, czy odbyły się przetargi na sprzedaż pozostałych 83 działek ewidencyjnych położonych w Bierzglinku, które ogłosił Zarząd Powiatu Wrzesińskiego w terminie od 18 do 28 lipca 2016 r.

Beata Walkowiak odpowiedziała, że przetarg odbył się, jednak nie został rozstrzygnięty.

Maria Taciak zapytała, czy przy ogłaszaniu kolejnego przetargu będzie obowiązywać ta sama cena.

Waldemar Grzegorek odpowiedział, że kwota pozostaje taka sama, jak w poprzednim przetargu. Dodał, że w 2015 roku działki w Bierzglinku zostały ponownie wycenione. Dopowiedział, że lokal przy ul. 3 Maja 8 początkowo był wyceniany na 500.000,00 zł, jednak brakowało chętnych i cenę należało zmniejszyć. Poinformował, że powiat posiada również do sprzedaży nieruchomość położoną przy ul. Kościuszki we Wrześni.

Radny Krzysztof Strużyński zapytał, czy budynek przy ul. Kościuszki jest nieruchomością mieszkalną czy produkcyjną.

Waldemar Grzegorek odpowiedział, że jest to budynek po koszarach wojskowych, w którym znajdowały się pomieszczenia biurowe i produkcyjne.

Józef Szafarek zapytał, jakie działania zostały zrealizowane w szkołach.

Waldemar Grzegorek odpowiedział, że w ZSTiO w budynku B została wymieniona instalacja elektryczna, w ZSP wyremontowano 5 klas lekcyjnych (instalacja elektryczna, ściany i podłogi), w LO wyremontowano 5 klas lekcyjnych, 2 zaplecza lekcyjne, pomieszczenie z radiowęzłem oraz zmieniono podłogę w bibliotece i pokoju nauczycielskim, natomiast w ZSZ zostanie wybudowana sieć teleinformatyczna.

Józef Szafarek zapytał, czy odbyły się już pierwsze badania rezonansem magnetycznym w nowej pracowni.

Waldemar Grzegorek odpowiedział, że przeprowadzono pierwsze próby badania rezonansem, a oficjalne otwarcie pracowni odbędzie się 22.09.2016 r.

Józef Szafarek zapytał, czy badania będą przeprowadzane na koszt Narodowego Funduszu Zdrowia.

Maria Taciak poinformowała, że rozmawiała z prezesem szpitala, który powiedział, że badania będą przeprowadzane na potrzeby szpitala, a osoby, które będą miały potrzebę skorzystania z rezonansu, to tylko prywatnie.

Józef Szafarek poinformował, że mieszkańcy Gminy Kołaczkowo są zadowoleni z naprawy powierzchni dróg powiatowych.

Waldemar Grzegorek dodał, że aktualnie trwa koszenie, a następnie będą ścinane pobocza.

Radny Mirosław Balicki poinformował, że pobocza na ul. Szybskiej w Pyzdrach są zaniedbane oraz poprosił o wykoszenie skarpy na drodze do Tarnowej.

Waldemar Grzegorek poinformował, że przekaże informację Referatowi Dróg Powiatowych.

Krzysztof Strużyński zapytał, kto objął stanowisko dyrektora Domu Pomocy Społecznej we Wrześni.

Waldemar Grzegorek odpowiedział, że dyrektorem Domu Pomocy Społecznej została Olga Krukowska, natomiast Anna Kulczyńska objęła stanowisko dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni. Poinformował, że na stanowisko dyrektora Domu Pomocy Społecznej przeprowadzony był konkurs, do którego zgłosiło się 5 kandydatów, z których komisja konkursowa wybrała Olgę Krukowską, która uzyskała najlepsze wyniki w konkursie.

Beata Walkowiak dodała, że Olga Krukowska pracowała w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie i zajmowała się rodzinami zastępczymi.

Beata Walkowiak poinformowała, że do budżetu wpłynęła kwota 99.076,50 zł na dofinansowanie zadania pn.: „Opracowanie dokumentacji Centrum Treningowego w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”. Dodała, że powiat nie uzyskał dofinansowania na zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2159P Czerniejewo – Września” i w związku z tym zadanie to nie zostanie zrealizowane. Dopowiedziała, że dotacja z Gminy Września w wysokości 100.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa chodnika w miejscowości Sobiesiernie oraz Września” wpłynie do budżetu w II półroczu 2016 roku. Poinformowała, że dotacja w wysokości 80.939,00 zł na zadanie „Zakup sprzętu pomiarowego, informatycznego i oprogramowania do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych” wpłynie do budżetu po realizacji zadania. Oznajmiła, że przedsięwzięcie pn.: „Realizacja programu usuwania azbestu z terenu Powiatu Wrzesińskiego w 2016 roku” jest w trakcie realizacji.

Maria Taciak zapytała, jaki jest status budowy straży pożarnej przy firmie Volkswagen.

Beata Walkowiak odpowiedziała, że postawione są fundamenty i zrobiony jest monitoring terenu, w tym roku nie otrzymali żadnych środków finansowych.

Józef Szafarek zapytał, czy są informacje na temat drogi wojewódzkiej z Wrześni do Środy Wielkopolskiej.

Beata Walkowiak odpowiedziała, że zaczęto wykonywać prace związane z budową drogi w kierunku Środy Wielkopolskiej.

Beata Walkowiak poinformowała, że wydatki w I półroczu 201 roku zostały wykonane na poziomie 46,93%, w tym wydatki bieżące 49,77%, na które składają się wypłacane wynagrodzenia roczne. Dodała, że w Niepublicznym Ośrodku Rewalidacyjno – Edukacyjno – Wychowawczym „ARKA” zwiększyła się liczba wychowanków z 28 na 30 osób. Dopowiedziała, że raty kredytów są spłacane na bieżąco i zostały wykonane w kwocie 1.550.000,00 zł, co stanowi 63,69% planu, który wynosi 2.433.823,00 zł. Oznajmiła, że kredyt na kwotę 1.800.000,00 zł nie został zaciągnięty oraz, że dopłacono 50% dopłat do spółki „Szpital Powiatowy we Wrześni”.  

Józef Szafarek zapytał, dlaczego podatek dochodowy od osób fizycznych jest na poziomie 46%, mimo tego, że wzrasta zatrudnienie. Poinformował, że podatek od osób prawnych wynosi 131,39%, a od osób fizycznych 46,12%.

Beata Walkowiak odpowiedziała, że podawany jest wskaźnik na dany rok np. w tym roku jest wskaźnik dochodów z 2014 roku, a w 2017 roku będzie brany wskaźnik z dochodów z 2015 roku. Dodała, że w zależności od tego jakie są wpływy, podatek przeliczany jest według wskaźnika. Dopowiedziała, że faktyczne kwoty od osób fizycznych, które wpłyną do budżetu będzie można oszacować w miesiącu październiku, ponieważ do lipca zwracane są środki od osób fizycznych.

Maria Taciak poinformowała, że powiat ma zagwarantowaną określoną kwotę w budżecie na poręczenie dla „Szpitala Powiatowego we Wrześni” Spółki z o.o. Zapytała, czy powiat z kwot zagwarantowanych jest zobowiązany pomóc spółce.

Beata Walkowiak odpowiedziała, że powiat zgodnie z umową jest zobowiązany do wnoszenia dopłat do spółki. Dodała, że do dnia 30.06.2016 r. dokonano płatności na kwotę 2.870.500,00 zł (w 2013 r. 208.000,00 zł, w 2014 r. 1.005.000,00 zł, w 2015 r. 640.000,00 zł i w I półroczu 2016 r 1.017.500,00 zł). Wytłumaczyła, że powiat poręczając spółce np. kwotę 30.000.000,00 zł, gwarantował, że 30.000.000,00 zł jest tylko należnością główną i od tej kwoty odprowadzane są odsetki, które były zabezpieczone w części przez szpital np. na zastawy, konta, mienie itd. Oznajmiła, że jeśli dochodzi do spłaty np. 450.000,00 zł, to w tej kwocie mieści się np. 400.000,00 zł spłaty i 50.000,00 zł odsetek. Dodała, że powiat może wypłacać środki zgodnie z podjętymi uchwałami Rady Powiatu.

 

Pkt. 5 Omówienie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2016 rok oraz zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2016 – 2027.

Przewodniczący komisji poprosił o przedstawienie zmian do budżetu Beatę Walkowiak, skarbnika powiatu.

Beata Walkowiak poinformowała, że okres realizacji zadania „Przebudowa drogi powiatowej Kołaczkowo - Łagiewki” ulega wydłużeniu z 2017 roku na 2018 rok, gdyż rzeczowa realizacja zadania planowana jest na koniec 2017 roku, zatem płatność przypadać będzie w 2018 roku. Dodała, że okres złożenia rozliczenia przypada na termin od 01.06. do 30.06.2018 r. Dopowiedziała, że w przypadku wykonania zadania w 2017 roku i zapłacenia należności wykonawcy, to i tak rozliczenie należy złożyć w w/w terminie. Poinformowała, że również taka sytuacja dotyczy realizacji zadania pn.: „Termomodernizacja i zmiana sposobu użytkowania budynku biurowego mieszczącego się we Wrześni przy ul. Leśnej 10 na cele związane z edukacją publiczną i pomocą społeczną”. Termin realizacji planowany jest na 2017 rok, natomiast spłata przewidziana jest na 2018 i 2019 rok.

Dodała, że do Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadza się przedsięwzięcia:

1) „Przebudowa drogi powiatowej 2162P Witkowo gr. powiatu – Września w m. Września” – wykonanie dokumentacji projektowej;

2) „Przebudowa i rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 2948P Września – Gozdowo – Graboszewo – w m. Września”;

3) „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego – stawiamy na kształcenie fachowców!”;

4) „Pomoc materialna udzielana uczniom w formie stypendium o charakterze edukacyjno-socjalnym w ramach Powiatowego Programu Wspierania Edukacji oraz Wyrównywania Szans Edukacyjnych Dzieci i Młodzieży w roku szkolnym 2016/2017";

5) „Powiatowe Granty Edukacyjne w ramach Powiatowego Programu Wspierania Edukacji oraz Wyrównywania Szans Edukacyjnych Dzieci i Młodzieży w roku szkolnym 2016/2017".

Beata Walkowiak poinformowała, że zwiększa się dochody budżetowe z tytułu:

1) otrzymanych środków w kwocie 10.000,00 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia pn.: „Promowanie selektywnej zbiórki odpadów – Drzewko za elektrośmieci”;

2) otrzymanego pisma Ministra Pracy i Polityki Społecznej przyznającego środki z Funduszu Pracy przeznaczone na finansowanie w 2016 roku kosztów nagród oraz składek na ubezpieczenie społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy we Wrześni, w szczególności pełniących funkcję doradców klienta oraz zajmujących stanowiska kierownicze w kwocie 161.800,00 zł;

3) zwiększonych o kwotę 45.000,00 zł wpływów realizowanych przez Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących z tytułu wyżywienia w stołówce szkolnej;

4) zwiększonych wpływów z tytułu najmu osiąganych przez Zespół Szkół Politechnicznych w kwocie 3.500,00 zł oraz z tytułu zakończonego postępowania likwidacyjnego dotyczącego odszkodowania związanego z zalaniem sufitu w toalecie szkoły w kwocie 500,00 zł;

5) zwiększonych wpływów osiąganych przez Powiatowy Urząd Pracy za zwrot za media w kwocie 2.700,00 zł;

6) otrzymanego odszkodowania za zalanie pomieszczeń wskutek ulewnych deszczy w kwocie 2.218,00 zł przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie;

7) otrzymanego odszkodowania za zniszczenie ściany budynku w kwocie 900,00 zł przez Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej;

8) otrzymanego odszkodowania w związku ze zniszczeniem elewacji wskutek namalowania graffiti na ścianie budynku Liceum w kwocie 306,00 zł oraz z wpływów odsetek w wyższej kwocie niż planowano w kwocie 160,00 zł przez Liceum Ogólnokształcące.

Beata Walkowiak dodała, że w wydatkach budżetowych Starostwa Powiatowego zwiększa się plan o kwotę 101.200,00 zł z przeznaczeniem na:

1) realizację między innymi Powiatowych Grantów Edukacyjnych, projektów Kino Konesera, Muzyka Konesera, organizację III Powiatowego Pikniku Naukowego – zwiększa się o kwotę 46.000,00 zł;

2) stypendia edukacyjno — socjalne oraz motywacyjne – zwiększa się o kwotę 27.000,00 zł;

3) organizację sportowej konferencji szkoleniowej, usługi transportowe oraz szkoleniowe z zakresu piłki siatkowej – zwiększa się o kwotę 28.200,00 zł.

Beata Walkowiak oznajmiła, że zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę 68.680,00 zł i przeznacza się dla:

1) Powiatowego Urzędu Pracy z przeznaczeniem na wypłatę nagród jubileuszowych - zwiększa się plan o kwotę 40.380,00 zł;

2) Gminy Września udziela się dotacji w kwocie 5.500,00 zł z przeznaczeniem na pomoc dla osób poszkodowanych w wyniku nawalnego deszczu i gradu, w tym w miejscowości: Otoczna 1.500,00 zł, Gonice 4.000,00 zł;

3) Domu Pomocy Społecznej z przeznaczeniem na uzupełnienie środków do realizacji zadań - zwiększa się plan o kwotę 1.200,00 zł;

4) Starostwa Powiatowego z przeznaczeniem na uzupełnienie środków do realizacji zadań (energia elektryczna oraz naprawa bramy wjazdowej i szlabanu wjazdowego) - zwiększa się plan o kwotę 8.300,00 zł oraz z przeznaczeniem na usunięcie awarii klimatyzacji w serwerowni - zwiększa się plan o kwotę 3.300.00 zł;

5) Starostwa Powiatowego we Wrześni z przeznaczeniem na nowe zadanie majątkowe pn.: „Wdrożenie kompleksowego systemu obiegu dokumentów w Starostwie Powiatowym we Wrześni w powiązaniu z platformą ePUAP” -  zwiększa się plan o kwotę 10.000,00 zł.

Natomiast  zmniejsza się rezerwę celową o kwotę 34.721,00 zł i przeznacza się dla:

1) Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących z przeznaczeniem na wykup ubezpieczenia AC - zwiększa się plan o kwotę 1.400,00 zł;

2) Liceum Ogólnokształcącego z przeznaczeniem na wypłatę odprawy emerytalnej oraz nagród jubileuszowych  (18.405,00 zł) oraz na zakup środków czystości, materiałów biurowych, artykułów higienicznych i elektrycznych (11.416,00 zł) - zwiększa się plan o kwotę 29.821,00 zł;

3) Zespołu Szkół Politechnicznych z przeznaczeniem na zakup wyposażenia - zwiększa się plan o kwotę 1.000,00 zł;

4) Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej z przeznaczeniem na zakup materiałów do remontu magazynu - zwiększa się plan o kwotę 2.500.00 zł.

Beata Walkowiak poinformowała, że Zespół Szkół Politechnicznych we Wrześni w 2014 roku złożył wniosek na realizację projektu „European House Of the Futurę Actually Created by the Students” (Europejski Dom Przyszłości Stworzony przez Uczniów) w programie Erasmus+. Dodała, że szkoła otrzymała informację o przyznaniu dofinansowania na w/w projekt. Dodała, że zmieniono nazwę - „w obszarze edukacji szkolne, partnerstwa strategiczne – współpraca szkół; akcja 2: współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk, termin realizacji projektu - 1.09.2016 - 31.08.2019 oraz kwotę dofinansowania projektu - 27 330,00 euro (około 118 601,27 zł).

Mirosław Balicki zapytał, czy Gmina Września udzieliła również pomocy finansowej poszkodowanym w Otocznej i Gonicach.

Beata Walkowiak odpowiedziała, że gmina jest zobowiązana udzielić pierwszej pomocy w momencie wystąpienia szkody.

Radny Janusz Balcerzak zapytał, na kogo wniosek zostały udzielone środki na organizację sportowej konferencji szkoleniowej w zakresie piłki siatkowej.

Beata Walkowiak odpowiedziała, że na kwotę 28.200,00 zł składa się nie tylko konferencja, ale także wszystkie zadania związane z realizacją zadań sportowych.

 

Pkt 6 Wolne głosy i wnioski.

Janusz Balcerzak oznajmił, że w uchwale nr 44/VIII/2015 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 26 czerwca 2015 roku w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej jest zapis, że kierownicy komórek organizacyjnych opracowują i przedkładają Zarządowi Powiatu w terminie do 30 września propozycje do projektów planów finansowych. Dodał, że nie ma zapisu, że wniosek z  propozycją może wpłynąć również od radnego.

Beata Walkowiak poinformowała, że jednostki organizacyjne do 2014 roku składały projekty do 15 września, po zmianie uchwały mogą składać projekty do 30 września. Natomiast zgodnie z § 3. 1, 2 „Wnioski o ujęcie zadań w budżecie składane mogą być w terminie do 15 września. Wnioski składać mogą kluby radnych, radni i mieszkańcy”. Dodała, że dokumenty trafiają do merytorycznie odpowiedniego wydziału, który musi ująć wszystkie złożone wnioski do planów finansowych.

 

Pkt 7 Zakończenie.

Z uwagi na wyczerpanie porządku obrad Józef Szafarek, przewodniczący komisji zamknął posiedzenie.

Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano.

 

Przewodniczący komisji

/-/ Józef Szafarek

 

 

Protokołowała:

Marta Maciejczak

Referat Kontroli,

Obsługi Rady i Zarządu

 

*Częściowego wyłączenia z publikacji, treści zawartych w protokole dokonano na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2015 r., poz. 2058).

drukuj (Protokół nr 19 / 2016)

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Józef Szafarek
  • opublikował: Marta Mittmann
    data publikacji: 2016-11-07 10:41

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

epuap: /pwrzesinski/skrytka

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.