Szybkie linki

Treść strony

Protokół nr 20 / 2016

PROTOKÓŁ NR 20/2016

Z POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETOWO – FINANSOWEJ

z dnia 26 września 2016 r.

 

Józef Szafarek, przewodniczący komisji otworzył posiedzenie i stwierdził obecność wszystkich członków komisji. W posiedzeniu uczestniczyła Beata Walkowiak, skarbnik powiatu. Lista obecności stanowi załącznik nr 1do protokołu.

Przewodniczący komisji przedstawił porządek obrad, a po akceptacji przez członków komisji przystąpił do realizacji jego merytorycznych punktów:

1. Otwarcie.

2. Przedstawienie i omówienie porządku obrad.

3. Omówienie materiałów na XXIV sesję Rady Powiatu.

4. Omówienie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2016 rok oraz zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2016 – 2027.

5. Wolne głosy i wnioski.

6. Zakończenie.

 

Pkt 3 Omówienie materiałów na XXIV sesję Rady Powiatu.

Józef Szafarek przeczytał treści projektów uchwał na XXIV sesję Rady Powiatu Wrzesińskiego:

1) w sprawie ustalenia wysokości diet i zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych;

Radny Janusz Balcerzak poinformował, że wcześniej za  nieobecność na sesji Rady odejmowane było 60%, a teraz będzie 20%, w przypadku posiedzeń Komisji i Zarządu zabierane było 20%, teraz będzie odejmowane 10%. Dodał, że wysokość diet nie ulega zmianie.

2) zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia woli przystąpienia w 2017 roku do realizacji zadania „Przebudowa i rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 2948P Września – Gozdowo – Graboszewo w m. Września” w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019”;

Beata Walkowiak, skarbnik powiatu poinformowała, że zmieni się nazwa zadania na: „Rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 2948P Września - Gozdowo - Graboszewo w m. Września” w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 - 2019”. Dodała, że zmianie uległy również wytyczne dot. kwalifikacji kosztów zadania, w związku z czym koszty niekwalifikowane będą stanowić wkład własny. Dopowiedziała, że planowane wydatki zwiększa się o kwotę 19.523,00 zł.

3) w sprawie zaliczenia do kategorii drogi powiatowej drogi gminnej o przebiegu Pietrzyków – Ksawerów – Borkowo położonej w gminie Pyzdry;

4) w sprawie pozbawienia dotychczasowej kategorii dróg powiatowych na terenie Powiatu Wrzesińskiego;

Radny Krzysztof Strużyński poinformował, że długość drogi, która ma zostać zaliczona do kategorii drogi powiatowej Pietrzyków – Ksawerów – Borkowo wynosi 2,730 km w miejscowości Pyzdry, natomiast ulice, które mają zostać pozbawione kategorii dróg powiatowych stanowią 2,799 km.

Radna Maria Taciak zapytała, czy we wniosku burmistrza zostały również wyszczególnione wszystkie ulice, tak jak w projekcie uchwały Rady Powiatu w sprawie pozbawienia dotychczasowej kategorii dróg powiatowych na terenie Powiatu Wrzesińskiego.

Krzysztof Strużyński odpowiedział, że w projekcie uchwały gminy również zawarte są wszystkie ulice wraz z długościami, tak jak w projekcie uchwały Rady Powiatu.

 

Pkt 4 Omówienie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2016 rok oraz zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2016 – 2027.

Przewodniczący komisji poprosił o przedstawienie zmian do budżetu Beatę Walkowiak, skarbnika powiatu.

Beata Walkowiak poinformowała, że na XXIV sesji zostanie wprowadzona autopoprawka do uchwały budżetowej, która będzie dotyczyć:

1) pisma Wojewody Wielkopolskiego w sprawie zwiększenia planu dotacji celowych na 2016 rok o kwotę 43.457,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie działalności zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni;

2) zmniejszenia rezerwy celowej z przeznaczeniem:

a) na nagrody Starosty z okazji Dnia Edukacji Narodowej dla:

 • Liceum Ogólnokształcącego 3.587,00 zł;
 • Zespołu Szkół Politechnicznych 20.299,00 zł;
 • Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących 7.106,00 zł;
 • Zespołu Szkół Specjalnych 3.588,00 zł;
 • Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 5.982,00 zł;
 • Poradni Psychologiczno Pedagogicznej 5.996.00 zł;

b) na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 561,00 zł dla Zespołu Szkół Politechnicznych;

3) zmiany wpłaty na fundusz celowy Policji:

a) nazwa zadania przed zmianą „Wpłata na fundusz celowy – dofinansowanie „Modernizacja pomieszczeń biurowych i składnicy akt w komendzie Powiatowej Policji we Wrześni””;

b) nazwa zadania po zmianie „Wpłata na fundusz celowy – dofinansowanie „Zakupu radiowozu””.

Dodała, że zwiększa się dochody budżetowe z tytułu:

1) pisma Wojewody Wielkopolskiego w sprawie zmniejszenia planu dotacji celowych na rok 2016 o kwotę 5.012,00 zł w związku z korektą planu pod kątem wykorzystania miejsc finansowanych wg starych zasad za okres od stycznia do lipca 2016 roku;

2) zwiększonych wpływów z tytułu sprzedaży składników majątkowych (dotyczy sprzedaży lokalu nr 5 przy ulicy 3 Maja 8 we Wrześni) o kwotę 307.880,00 zł.

Natomiast wydatki budżetowe zwiększa się o kwotę 7.760,00 zł dla Domu Pomocy Społecznej z przeznaczeniem na wypłatę nagród jubileuszowych oraz na uzupełnienie środków na dokonanie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Beata Walkowiak poinformowała, że w wydatkach budżetowych Starostwa Powiatowego zwiększa się plan o kwotę 216.843,00 zł:

1) 100.000,00 zł z przeznaczeniem na zimowe utrzymanie dróg dla Referatu Dróg Powiatowych;

2) 25.000,00 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków do realizacji zadań dotyczących szkoleń, podróży krajowych;

3) 15.000,00 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków do realizacji zadań promocyjnych np. wydanie kalendarza powiatowego, spotkanie mikołajkowe w Ośrodku Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkowie oraz w Szpitalu Powiatowym we Wrześni, a także wystrój świąteczny;

4) 21.932,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania na podstawie porozumień z przeznaczeniem na utrzymanie dzieci z powiatu wrzesińskiego w placówkach opiekuńczo — wychowawczych;

5) 6.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania na podstawie porozumień z przeznaczeniem na utrzymanie dzieci z powiatu wrzesińskiego w rodzinach zastępczych – wychowawczych;

6) 33.911,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań przez niepubliczny Ośrodek Rewalidacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy "ARKA" we Wrześni;

7) 15.000,00 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków do realizacji zadań dotyczących kultury m.in. Nagroda Kościelskich i koncerty organizowane w Kościele Poewangelickim w Miłosławiu;

8) 73.277,00 zł na rezerwę ogólną;

9) 10.000,00 zł, z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni na dofinansowanie zadania bieżącego „Naprawę samochodu specjalnego SHD — 24”.

Janusz Balcerzak zapytał, na co przeznaczone jest wyżej wymienione 25.000,00 zł.

Beata Walkowiak odpowiedziała, że są to środki na szkolenia dla pracowników urzędu. Poinformowała, że jedno szkolenie kosztuje około 350,00 zł.

Beata Walkowiak dodała, że zmniejsza się rezerwę celową z przeznaczeniem dla:

1) Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej zwiększa się plan o kwotę 11.082.00 zł z przeznaczeniem na wypłatę nagrody jubileuszowej oraz o uzupełnienie środków na dokonanie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych;

2) Poradni Psychologiczno Pedagogicznej zwiększa się plan o kwotę 16.821.00 zł z przeznaczeniem na wypłatę nagród jubileuszowych oraz na uzupełnienie środków na dokonanie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Janusz Balcerzak zapytał, po ilu latach pracy przyznawane są nagrody jubileuszowe.

Beata Walkowiak odpowiedziała, że od przepracowanych 20 lat przysługuje nagroda jubileuszowa w wysokości 75% wynagrodzenia miesięcznego.

Beata Walkowiak poinformowała, że w budżecie dokonuje się następujących zmian:

1) zmniejsza się środki w kwocie 6.400,00 zł przeznaczone na dotacje dla organizacji pozarządowych na realizowanie zadań z zakresu ochrony zdrowia i przeznacza się je na wydatki statutowe;

2) zmniejsza się środki w kwocie 8.000,00 zł przeznaczone na dotacje dla organizacji pozarządowych na realizowanie zadań z zakresu organizacji kolonii i obozów oraz innych form wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej i przeznacza się na wydatki na zadania z zakresu oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej;

3) zmniejsza się środki w kwocie 4.470,00 zł przeznaczone na dotacje dla organizacji pozarządowych na realizowanie zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego i przeznacza się je na wydatki statutowe;

4) zmniejsza się środki w kwocie 7.650,00 zł przeznaczone na dotacje dla organizacji pozarządowych na realizowanie zadań z zakresu kultury fizycznej i przeznacza się je na wydatki bieżące związane z realizacją zadań z zakresu sportu.

Janusz Balcerzak zapytał, kto będzie dysponował środkami przeznaczonymi na zadania z zakresu sportu.

Beata Walkowiak odpowiedziała, że za środki na zadania sportowe odpowiedzialny jest Wydział Edukacji i Kultury Fizycznej.

Beata Walkowiak oznajmiła, że do Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadza się przedsięwzięcia:

1) „Ubezpieczenie Mienia Powiatu", okres realizacji to lata 2016 - 2019. Łączne planowane nakłady finansowe to kwota 450.000,00 zł, z tego w 2016 roku 0,00 zł, natomiast w 2017, 2018 i 2019 roku po 150.000,00 zł;

2) „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu wrzesińskiego w sezonie 2016/2017", okres realizacji to lata 2016-2017. Łączne planowane nakłady finansowe to kwota 900.000,00 zł, z tego w 2016 roku 100.000,00 zł, a w 2017 roku 800.000,00 zł.

Dodała, że zmienia się nazwa przedsięwzięcia z „Przebudowa i rozbudowa odcinka drogi powiatowej 2948P Września – Gozdowo - Graboszewo w m. Września" na: „Rozbudowa odcinka drogi powiatowej 2948P Września – Gozdowo - Graboszewo w m. Września" i jednocześnie zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 19.523,00 zł.

Starosta Wrzesiński, Dionizy Jaśniewicz dopowiedział, że na początku w kryteriach była przebudowa i rozbudowa, natomiast w kryteriach z sierpnia zaznaczone jest, że tylko może być przebudowa lub rozbudowa. Dodał, że dlatego też należało zmienić nazwę przedsięwzięcia.

 

Pkt 6 Wolne głosy i wnioski.

W tym punkcie członkowie komisji nie podjęli dyskusji.

Pkt 7 Zakończenie.

Z uwagi na wyczerpanie porządku obrad Józef Szafarek, przewodniczący komisji zamknął posiedzenie.

Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano.

 

Przewodniczący komisji

/-/ Józef Szafarek

 

 

Protokołowała:

Marta Maciejczak

Referat Kontroli,

Obsługi Rady i Zarządu

drukuj (Protokół nr 20 / 2016)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Józef Szafarek
 • opublikował: Marta Mittmann
  data publikacji: 2016-11-07 11:51
 • zmodyfikował: Marta Mittmann
  ostatnia modyfikacja: 2016-11-07 11:51

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.