Szybkie linki

Treść strony

Protokół nr 21 / 2016

PROTOKÓŁ NR 21/2016

Z POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETOWO – FINANSOWEJ

z dnia 4 listopada 2016 r.

 

Józef Szafarek, przewodniczący komisji otworzył posiedzenie i stwierdził obecność wszystkich członków komisji. W posiedzeniu uczestniczyła Beata Walkowiak, skarbnik powiatu. Lista obecności stanowi załącznik nr 1do protokołu.

Przewodniczący komisji przedstawił porządek obrad, a po akceptacji przez członków komisji przystąpił do realizacji jego merytorycznych punktów:

1. Otwarcie.

2. Przedstawienie i omówienie porządku obrad.

3. Omówienie materiałów na XXV sesję Rady Powiatu.

4. Omówienie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2016 r. oraz zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2016 – 2027.

5. Wolne głosy i wnioski.

6. Zakończenie.

 

Pkt 3 Omówienie materiałów na XXV sesję Rady Powiatu.

Józef Szafarek przeczytał treść porządku obrad na XXV sesję Rady Powiatu Wrzesińskiego.

Beata Walkowiak poinformowała, że:

1) zmiana uchwały Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 24.02.2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni dotyczy projektu pn. „Nie jesteśmy sami – człowiek dla człowieka”. Dodała, że będzie realizowany w terminie od 01.01.2017 r. do 31.12.2018 r. i wartość projektu wyniesie 1.919.532,32 zł. Dopowiedziała, że do realizacji projektu wymagany jest wkład własny stanowiący 5% kosztów kwalifikowalnych, którym jest wartość świadczeń na zasiłki w rodzinach zastępczych w wysokości 86.703,02 zł oraz wkład prywatny wniesiony przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Miłosławiu w wysokości 6.854,40 zł i Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołaczkowie w wysokości 2.419,20 zł.

2) projekt pn.: „Wdrożenie kompleksowego systemu obiegu dokumentów w Starostwie Powiatowym we Wrześni w powiązaniu z platformą ePUAP” realizowany będzie w terminie od 17.10.2016 r. do 31.03.2018 r. i wyniesie 387.095,03 zł, z czego 329.030,77 zł to kwota dofinansowania, a 58.064,26 zł to wkład własny.

3) projekt „Bądź na topie – zdobądź poszukiwane kwalifikacje!” będzie realizowany przez Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni. Dodała, że jego wartość dofinansowania wynosi 1.330.684,20 zł, a wkład własny rzeczowy w postaci kosztów użytkowania części sal i pracowni wynosi 147.853,80 zł. Dopowiedziała, że projekt będzie realizowany od 01.12.2016 r. do 30.11.2018 r.

4) projekt uchwały w sprawie uchwalenia rocznego „Programu współpracy powiatu wrzesińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 r.”, będzie realizowany od 01.01. do 31.12.2017 r.

5) projekt pn. „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa” realizowany będzie w 2017 i 2018 r. Oznajmiła, że projekt wyniesie około 75.000.000,00 zł. Kwota dofinansowania w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 obejmuje maksymalnie 85% kosztów kwalifikowalnych projektu, natomiast 15% wkładu własnego zostanie wniesione solidarnie przez każdego z Partnerów projektu w wysokości 1/34 wkładu własnego, w tym przez Powiat Wrzesiński w kwocie 330.883,00 zł.

Dionizy Jaśniewicz, starosta wrzesiński dodał, że jest to system, który ma doprowadzić do ujednolicenia dokumentacji medycznej w całym Województwie Wielkopolskim. Pacjenci nie będą musieli zabierać ze sobą papierowej dokumentacji do szpitala, gdyż będzie ona w systemie elektronicznym i każdy uprawniony lekarz będzie miał do niej dostęp. Dopowiedział, że zamierza się wprowadzić system na terenie całej Polski.

6) projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Września dotyczy zadania „Monitoring wizyjny w mieście Września”. Działanie realizowane jest w  oparciu o Porozumienie w sprawie wspólnej inwestycji z dnia 21.12.2000 r. pomiędzy Powiatem Wrzesińskim i Gminą Września oraz Porozumienie z dnia 08.10.2001 r. zawarte pomiędzy Gminą Września, Powiatem Wrzesińskim oraz Komendą Powiatową Policji we Wrześni.

 

Pkt 4 Omówienie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2016 r. oraz zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2016 – 2027.

Przewodniczący komisji poprosił o przedstawienie zmian do budżetu Beatę Walkowiak, skarbnika powiatu.

Beata Walkowiak poinformowała, że wpłynęła decyzja Ministra Pracy i Polityki Społecznej przyznającego środki z Funduszu Pracy przeznaczone na finansowanie w 2016 r. kosztów nagród oraz składek na ubezpieczenie społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy we Wrześni w kwocie 122.800,00 zł.

Dodała, że wydatki budżetowe zmniejsza się o planowany kredyt w kwocie1.800.000,00 zł na pokrycie inwestycji drogowej „Przebudowa drogi powiatowej Czerniejewo – Września”, która nie będzie realizowana w 2016 r. ze względu na brak dofinansowania.

Beata Walkowiak dopowiedziała, że zmniejsza się dochody budżetowe z tytułu:

1) otrzymanych środków z Funduszu Wsparcia Państwowych Straży Pożarnych w kwocie 10.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie naprawy samochodu specjalnego SHD-24 na potrzeby komendy do wykorzystania w 2016 r. w ramach wydatków bieżących;

2) decyzji Wojewody Wielkopolskiego o zwiększeniu planu dotacji celowych na 2016 r. o kwotę 153.272,00 zł w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań (składki na ubezpieczenia zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłków) oraz o kwotę 4.630,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z rehabilitacją zawodową i społeczną oraz zatrudnianiem osób niepełnosprawnych.

Natomiast wydatki budżetowe:

1) zwiększa się o kwotę 99.767,00 zł dla Domu Pomocy Społecznej we Wrześni na wynagrodzenia, wypłatę ekwiwalentu, nagrody z okazji Dnia Pracownika Socjalnego oraz zwiększa się środki o 865,00 zł na zadanie majątkowe pn.: „Modernizacja pomieszczeń kuchennych w piwnicy budynku Domu Pomocy Społecznej we Wrześni”;

2) zwiększa się o kwotę 227.207,00 zł dla Liceum Ogólnokształcącego we Wrześni na wynagrodzenia, nagrody jubileuszowe, odprawy, ekwiwalent oraz przeznacza się 8.800,00 zł na zadanie majątkowe pn.: „Zakup kserokopiarki dla Liceum Ogólnokształcącego we Wrześni”;

3) zwiększa się o kwotę 10.744,00 zł dla Ośrodka Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkowie na uzupełnienie środków do realizacji zadań (wydatki bieżące) oraz zmniejsza się o 1.144,00 zł na zadanie majątkowe pn.: „Modernizacja sieci kanalizacyjnej w Ośrodku Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkowie”;

4) zwiększa się o kwotę 58.000,00 zł dla Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni na wynagrodzenia, nagrody jubileuszowe, umowy zlecenia i na zakup surowców na zajęcia oraz opłaty za przeprowadzenie egzaminów;

5) zmniejsza się o kwotę 64.810,00 zł dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni;

6) zmniejsza się o kwotę 8.844,00 zł dla Poradni Psychologiczno Pedagogicznej we Wrześni;

7) zwiększa się o kwotę 36.067,00 zł dla Powiatowego Urzędu Pracy we Wrześni na wypłatę nagród jubileuszowych, odprawę emerytalną oraz na naprawę dachu;

8) zwiększa się o kwotę 7.440,00 zł dla Rodzinnego Domu Dziecka w Pyzdrach na uzupełnienie środków do realizacji zadań;

9) zwiększa się o kwotę 124.778,00 zł dla Zespołu Szkół Politechnicznych we Wrześni na uzupełnienie środków do realizacji zadań (nagrody jubileuszowe, odprawy, ekwiwalent, wynagrodzenia, zakup pomocy dydaktycznych, środków czystości i zakup energii);

10) zwiększa się o kwotę 20.279,00 zł dla Zespołu Szkół Specjalnych we Wrześni na uzupełnienie środków do realizacji zadań;

11) zwiększa się o kwotę 384.604,00 zł dla Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni na uzupełnienie środków do realizacji zadań (nagrody jubileuszowe, indywidualne nauczanie, odprawy, ekwiwalent, wynagrodzenia, zakup pomocy dydaktycznych i zakup energii);

12) zwiększa się o kwotę 286.867,00 zł dla Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni na uzupełnienie środków do realizacji zadań (nagrody jubileuszowe, indywidualne nauczanie, odprawy, ekwiwalent, wynagrodzenia, zakup pomocy dydaktycznych i zakup energii).

Poinformowała, że w Starostwie Powiatowym zmniejsza się plan o kwotę 2.850.991,00 zł, a w tym:

1) zmniejsza się plan o kwotę 1.810.823,00 zł na zadanie majątkowe pn.: „ Przebudowa drogi powiatowej nr 2159P Czerniejewo – Września”;

2) zmniejsza się plan o kwotę 222.252,00 zł z zadania majątkowego pn.: „Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”;

3) zmniejsza się plan o kwotę 29.458,00 zł z zadania majątkowego pn.: „Termomodernizacja i zmiana sposobu użytkowania budynku biurowego mieszczącego się we Wrześni przy ul. Leśnej 10 na cele związane z edukacją publiczną oraz pomocą społeczną”.

Dodała, że w budżecie dokonuje się następujących zmian:

1) przenosi się  środki zaplanowane na wydatki statutowe na dotację i udziela się pomocy finansowej Gminie Września w formie dotacji celowej w wysokości 20.000,00 zł na zadanie pn.: „Modernizacja systemu monitoringu wizyjnego miasta Września”;

2) przenosi się  środki zaplanowane na wydatki statutowe i zwiększa się plan na zadanie majątkowe pn.: „Budowa i wyposażenie Centrum Treningowego w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego” w kwocie 13.000,00 zł;

3) przenosi się środki zaplanowane na wydatki statutowe na wydatki majątkowe i tworzy się nowe zadanie pn.: „Zakup fantoma piersi” w kwocie 5.500,00 zł;

4) przenosi się środki zaplanowane na wydatki statutowe w kwocie 36.580,00 zł na wydatki majątkowe poprzez:

a) zwiększenie środków w kwocie 40.840,00 zł na zadanie majątkowe pn.: „Zakup sprzętukomputerowego oraz oprogramowania”;

b) zmniejszenie środków w kwocie 656,00 zł z zadania majątkowego pn.: “Uruchomienie e-usług dla mieszkańców”;

c) zmniejszenie środków w kwocie 3.604,00 zł z zadania majątkowego pn.: "Wdrożenie kompleksowego systemu obiegu dokumentów w Starostwie Powiatowym we Wrześniw powiązaniu z platformą ePUAP”.

Beata Walkowiak oznajmiła, że Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu Uchwałą nr 19/1035/2016 z dnia 5 października 2016 r. stwierdziło, że Uchwała nr 138/XXII/2016 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 8 września 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2016 r. została podjęta z błędną klasyfikacją budżetową. Dodała, że dokonuje się zmiany poprzez przeniesienie zaplanowanych środków w rozdziale Fundusz Pracy do rozdziału Powiatowe urzędy pracy.

Poinformowała, że złożony przez Powiat Wrzesiński wniosek o dofinansowanie termomodernizacji budynku przy ul. Leśnej 10 we Wrześni został oceniony pozytywnie. Dodała, że projekt będzie realizowany w 2017 r. Dopowiedziała, że całkowita wartość projektu wynosi 5.300.000,00 zł, w tym wartość dofinansowania to 2.600.000,00 zł.

Oznajmiła, że do Wieloletniej Prognozy Finansowej zostaną wprowadzone poniższe zmiany:

1) wprowadza się nowe przedsięwzięcie „Nie jesteśmy sami – człowiek dla człowieka”, które będzie realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w 2017 i 2018 r., a łącznie planowany nakład finansowy to kwota 1.910.259,00 zł;

2) w przedsięwzięciu pn.: „Budowa sali gimnastycznej dla Zespołu Szkół Specjalnych przy ul. Leśnej 10 we Wrześni” dokonuje się zmian wynikających z analizy przewidywanego wykonania w 2016 r. oraz konieczności zabezpieczenia środków na dodatkowe prace związane z inwestycją w latach 2017 – 2018;

3) wprowadza się nowe przedsięwzięcie „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych miedzy podmiotami leczniczymi samorządu województwa”. Jest to dotacja dla Województwa Wielkopolskiego, okres realizacji zadania to lata 2017 - 2018, a planowana kwota to 330.883,00 zł;

4) wprowadza się nowe przedsięwzięcie „Wdrożenie kompleksowego systemu obiegu dokumentów w Starostwie Powiatowym we Wrześni w powiązaniu z platformą ePUAP” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Okres realizacji to lata 2016 – 2018, a łącznie planowane nakłady finansowe to kwota 63.501,00 zł;

5) wprowadza się nowe przedsięwzięcie „Najem dwóch zadaszonych miejsc postojowych i placu”. Okres realizacji to lata 2016 – 2017 i łącznie planowany nakład finansowy to kwota 15.000,00 zł;

6) wprowadza się nowe przedsięwzięcie „Obsługa przeprawy promowej w Nowej Wsi Podgórnej w latach 2016 / 2017”. Okres realizacji to lata 2016 – 2017 i łącznie planowany nakład finansów to kwota 100.000,00 zł;

7) wprowadza się nowe przedsięwzięcie „Usługi na holowanie i parkowanie pojazdów”. Okres realizacji to lata 2016 – 2017 i łącznie planowany nakład finansowy to kwota 37.000,00 zł;

8) wprowadza się nowe przedsięwzięcie „Usługi na wykonanie i dostawę tablic rejestracyjnych”. Okres realizacji to lata 2016 – 2017 i łącznie planowany nakład finansowy to kwota 120.529,00 zł;

9) wprowadza się nowe przedsięwzięcie „Utrzymanie sygnalizacji świetlnej w ciągach dróg powiatowych”. Okres realizacji to lata 2016 – 2017 i łącznie planowany nakład finansowy to kwota 14.000,00 zł;

10) wprowadza się nowe przedsięwzięcie „Zakup paliwa na lata 2016 - 2017”. Okres realizacji to lata 2016 – 2017 i łącznie planowany nakład finansowy to kwota 92.500,00 zł, z tego w 2016 r. 4.500,00 zł, a w 2017 r. 88.000,00 zł.

Radny Janusz Balcerzak zapytał, dlaczego w wykazie zadań majątkowych na 2016 r. plan wydatków wynosił 4.995.985,00 zł, a po zmianach został zmniejszony do kwoty 2.898.677,00 zł.

Beata Walkowiak odpowiedziała, że nie zostanie realizowane zadanie przebudowy drogi powiatowej Czerniejewo – Września i przenosi się wydatki z niektórych zadań majątkowych na inne zadania, które zostały wskazane w wykazie zadań majątkowych na 2016 r.

Dionizy Jaśniewicz poinformował, że będzie mniej środków finansowych na subwencję oświatową na 2017 r. Dodał, że środki na bieżące funkcjonowanie szkół będzie trzeba pokryć z dochodów spoza subwencji oświatowej.

Janusz Balcerzak dodał, że znacznie wzrosły dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych.

Józef Szafarek zapytał, o współpracę Ośrodka Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkowie z fundacją z Niemiec w sprawie oficyny.

Dionizy Jaśniewicz poinformował, że domy dziecka nie mogą mieć więcej niż 15 dzieci i w jednym budynku nie mogą znajdować się 2 domy dziecka. Dodał, że Ośrodek Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkowie współpracuje z niemiecką fundacją, która odwiedza ośrodek, dofinansowuje placówkę i organizuje wycieczki dla dzieci. Dopowiedział, że fundacja zaproponowała wyremontowanie obiektu, który miałby stanowić dom dziecka. Poinformował, że 15 podopiecznych mogłoby znajdować się w oficynie, a kolejne 15 dzieci w ośrodku, w którym również znajdowałby się dom dziennego pobytu dla ludzi starszych. Dodał, że niemiecka fundacja wyremontuje obiekt w formie wolontariatu, bez żadnych zobowiązań.

 

Pkt 5 Wolne głosy i wnioski.

W tym punkcie członkowie komisji nie podjęli dyskusji.

 

Pkt 6 Zakończenie.

Z uwagi na wyczerpanie porządku obrad Józef Szafarek, przewodniczący komisji zamknął posiedzenie.

 

Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano.

 

Przewodniczący komisji

/-/ Józef Szafarek

 

Protokołowała:

Marta Maciejczak, Referat Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu

drukuj (Protokół nr 21 / 2016)

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Józef Szafarek
  • opublikował: Marta Mittmann
    data publikacji: 2017-02-24 09:56

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.