Szybkie linki

Treść strony

Protokół nr 5 / 2015

PROTOKÓŁ NR 5/2015

Z POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETOWO- FINANSOWEJ

Z DNIA 19 MAJA 2015 ROKU

Przewodniczący komisji, Józef Szafarek otworzył posiedzenie komisji, stwierdzając obecność 7 członków, co stanowi quorum do podejmowania prawomocnych decyzji. - lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

W posiedzeniu uczestniczyła Beata Walkowiak - skarbnik powiatu oraz Jolanta Pielak – naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii i Nieruchomości Starostwa Powiatowego, a także zaproszony na posiedzenie Marek Dyba – dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej.

Porządek obrad przedstawiał się następująco:

1.Otwarcie.

2.Przedstawienie i omówienie porządku obrad.

3.Informacja PCEZ o realizacji projektów finansowanych ze środków zewnętrznych.

4.Zaopiniowanie projektów i tematów na VI Sesję Rady Powiatu.

5.Omówienie miany uchwały budżetowej powiatu wrzesińskiego na 2015 rok oraz zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2015-2027.

6.Wolne głosy i wnioski.

7.Zakończenie.

Ad.1:

Wszyscy zaproszeni goście oraz członkowie stawili się na posiedzeniu.

Ad.2:

Żaden z radnych nie zgłosił uwag do zaproponowanego porządku obrad, dlatego Przewodniczący oddał głos panu Markowi Dybie, celem realizacji punktu 3 porządku obrad

Ad 3.:

Pan Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej przystąpił do omówienia rozwoju szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego. Wymienił on zawody, w których w tym roku realizowane jest kształcenie, a także działające pracownie. Nadmienił, iż w ciągu ostatnich pięciu lat przeszkolono łącznie około 5,5 tysiąca osób, w tym uczniowie oraz osoby dorosłe na różnego rodzaju kursach, pozyskujących kwalifikacje zawodowe.

Następnie Pan Marek Dyba przystąpił do wyszczególnienia perspektyw rozwoju, w związku podjęciem decyzji o lokalizacji fabryki Volkswagen na terenie wrzesińskiej strefy aktywizacji gospodarczej, które to spowodują także rozszerzenie działalności PCEZ, szczególnie w branży motoryzacyjnej. Baza i liczba nowych kierunków w dużej mierze będzie zależało od tego, czy Volkswagen będzie chciał utworzyć kierunki przyzakładowe i zakres utworzenia tych kierunków. Wymienił on także potrzeby, związane z dostosowaniem szkolnictwa zawodowego do wrzesińskiej strefy aktywności gospodarczej, skupiając się głównie na budowie Centrum Treningowego w Grzymysławicach. Przedstawił plan Centrum, który stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu, a także zaplanowane wewnątrz wyposażenie. Omówił także zaplanowaną modernizację

Centrum Oświatowego, na którą składa się: modernizacja istniejących pracowni w Powiatowym Centrum Edukacji Zawodowej oraz modernizacja bazy konferencyjno-pobytowej przy ul. Słowackiego i Gnieźnieńskiej , a także budowę zaplecza sportowego przy ul. Wojska Polskiego. Dyrektor PCEZ omówił poszczególne etapy modernizacji, skupiając się na założeniach projektowych w budynkach przy ul. Słowackiego oraz przy ul. Gnieźnieńskiej, a także omówił cele i funkcje, jakie spełniać będzie zaplecze sportowe.

Pan Starosta dodał, iż projekt zakwalifikowany będzie jako projekt kluczowy w nowej perspektywie, a dofinansowanie będzie zapewnione na poziomie 95% poza częścią związaną z EFSem, gdzie dofinansowanie będzie utrzymywało się na poziomie 10%. Wskazał także kolejność planowanych prac aż do 2018 roku. Nadmienił, że PCEZ będzie głównym koordynatorem projektu, ale nad realizacją inwestycji czuwać będzie powiat wrzesiński.

Przewodniczący zadał pytanie odnośnie uregulowania stanu prawnego gruntów pod zaplanowane inwestycje.

Pan Starosta wyjaśnił, iż na dzień dzisiejszy trwają rozmowy z dzierżawcami gruntów, natomiast Agencja Nieruchomości przekazuje je, kiedy w studium znajdzie się przeznaczenie gruntów pod inwestycje celu publicznego.

Pani Jolanta Pielak doprecyzowała, iż nieruchomości obecnie są własnością Agencji Nieruchomości Rolnych, będącej obecnie w dzierżawie osoby fizycznej, jednak trwają negocjacje celem wypowiedzenia umowy dzierżawy za porozumieniem stron. Dodała także, iż gdyby do porozumienia stron nie doszło, wypowiedzenie umowy nastąpi zgodnie z umową dzierżawy.

Radny Janusz Balcerzak zadał pytanie, czy budowa centrum treningowego będzie środkiem trwałym powiatu i jak będzie finansowane funkcjonowanie oraz administracja obiektu. Poprosił także o wyjaśnienie, czy centrum będzie dostępne także dla innych podmiotów poza fabryką Volkswagen.

Dyrektor Marek Dyba wyjaśnił, iż Volkswagen nie będzie jedynym użytkownikiem centrum i będzie ono dostępne szerokiemu gronu. Dodał, iż szacunkowe koszty utrzymania będą pokrywane z projektów unijnych, min. EFS. W części, którą użytkował będzie Volkswagen, fabryka zobowiązała się partycypować w kosztach jej utrzymania. Nadmienił także, że centrum będzie użytkowane przez uczniów, osoby dorosłe oraz młodocianych, pobierających tam naukę, a także inne przedsiębiorstwa.

Przewodniczący zapytał o plan prac nad tym projektem oraz jego harmonogram czasowy.

Pan Starosta wyjaśnił, iż dokumentacja projektowa zostanie opracowana do końca roku 2015, natomiast od roku 2016 do roku 2018 nastąpi realizacja, z czego pierwszą częścią jest Centrum Treningowe, następnie bursa przy ul. Słowackiego, a na końcu zagospodarowanie internatu przy ul. Gnieźnieńskiej.

Radny Rafał Zięty zawnioskował o udostępnienie prezentacji przedstawionej członkom Komisji podczas posiedzenia przez Pana Marka Dybę. Została ona przekazana drogą mailową.

Ad. 4:

Przewodniczący Józef Szafarek przekazał głos Pani Jolancie Pielak, celem omówienia projektu uchwały na VI sesję Rady Powiatu, dotyczącej zamiany udziałów nieruchomości będącej własnością powiatu wrzesińskiego na nieruchomość stanowiącą własność Skarbu Państwa.

Pani Naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii i Nieruchomości przybliżyła zasady zamiany oraz wskazała podstawę prawną jej dokonania. Nadmieniła, iż obecny stan prawny ogranicza sprawne dysponowanie nieruchomościami. Dodała, że nieruchomość znajdująca się przy ul. Kaliskiej stanowi jednocześnie siedzibę Powiatowego Inspektoratu Weterynarii i własność Skarbu Państwa. Pani Jolanta Pielak wyjaśniła, iż po zamianie, nieruchomość ta stanowiłaby wyłączną własność Skarbu Państwa, natomiast nieruchomość przy ul. 3 Maja 3 stanowiłaby własność Powiatu.

Pan Starosta dodał także, że bezpośrednio Powiat bardziej zainteresowany jest nieruchomością znajdującą się przy ul. 3 Maja 3 ze względu na znajdujący się tam Referat Dróg Powiatowych, będący jednostką organizacyjną Starostwa Powiatowego, a także ze względu na parking, zapewniający miejsca postojowe zarówno pracownikom, jak i radnym.

Pani Maria Taciak poprosiła o doprecyzowanie lokalizacji Powiatowego Inspektoratu Weterynarii.

Pani Naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii i Nieruchomości odpowiedziała, iż miałby on swoje miejsce w całości w obiekcie będącym po zamianie własnością Skarbu Państwa, co byłoby także korzystne organizacyjnie, ze względu na fakt, iż jest to jednostka budżetowa Skarbu Państwa.

Pan Starosta zabrał głos, dodając, iż po wyłączeniu Powiatowych Inspektoratów Weterynarii spod samorządowej administracji zespolonej na mocy prawa uległy uwłaszczeniu nieruchomości przez nie zajmowane, stąd powstanie współwłasności przy ul. Kaliskiej Powiatu i Skarbu Państwa. Zamiana spowodowałaby własności wyłączne na obu nieruchomościach.

Przewodniczący Komisji zadał pytanie o sposób uregulowania prawnego z najemcami lokali w razie zamiany.

Pani Jolanta Pielak wytłumaczyła, iż Skarb Państwa wstąpiłby w prawa i obowiązki wynajmującego, a umowy nie musiałaby ulec zmianie.

Pan Józef Szafarek zapytał także o stanowisko wojewody, dotyczące wyrażenia zgody na dokonanie zamiany bez dopłaty.

Obecna na posiedzeniu Jolanta Pielak wyjaśniła, że uprawnienie to wynika bezpośrednio z ustawy o gospodarce nieruchomościami, które pozwala na dokonanie takiej zamiany między Skarbem Państwa a jednostką samorządu terytorialnego.

Po zakończeniu obrad nad uchwałą dotyczącą zamiany nieruchomości, Przewodniczący przeszedł do omówienia projektu uchwały dotyczącej przyjęcia Strategii Rozwoju Powiatu Wrzesińskiego na lata 2014-2020

Radny Janusz Balcerzak powziął wątpliwość co do zasadności uchwalania Strategii, obejmującej także rok 2014, skoro podjęcie uchwały o jej przyjęciu następuje w połowie roku 2015.

Pan Wicestarosta wyjaśnił, iż prace nad Strategią zakończyły się w ubiegłym roku, a wcześniejszy dokument obowiązywał do roku 2014, dlatego zastosowanie takiego okresu.

Pani Skarbnik zabrała także głos, tłumacząc, że uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, więc niemożliwym będzie stosowanie zapisów z dokumentu wstecz, a jedynie wskazują one kierunki rozwoju w tym czasie.

Radny Rafał Zięty dodał, iż gdyby nie problemy związane z ukończeniem prac nad dokumentem, uchwała o jego przyjęciu zostałaby podjęta już w roku ubiegłym.

W sprawie projektu uchwały, dotyczącego rozpatrzenia skargi na działanie Starosty Wrzesińskiego, oraz w sprawie zmiany uchwały dotyczącej wyrażenia zgody na przystąpienie Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni do projektu „Youth employment – Europe, get ready fot new challanges! Establishing a sustainable network for placements” („Zatrudnienie młodzieży – Europo, przygotuj się na nowe wyzwania! Tworzenie zrównoważonej sieci zatrudnienia”) w ramach akcji 2. „Partnerstwa strategiczne” Programu Erasmus+, radni nie podjęli dyskusji.

Ad 5 :

W kwestii projektu zmian uchwały budżetowej powiatu wrzesińskiego na 2015 rok głos zabrała Skarbnik Powiatu – Beata Walkowiak, omawiając rozdysponowanie środków. Stanowią one załącznik do projektu niniejszego projektu uchwały. Odnośnie Wieloletniej Prognozy Finansowej wyjaśniła, iż zmiana związana jest z wprowadzeniem wolnych środków, a co za tym idzie zmianą kwoty rachunku finansowego.

Pani Maria Taciak prosiła o wyjaśnienie w jakim stanie technicznym znajduje się samochód służbowy, ponieważ w planach zagospodarowania środków znalazł się także zakup nowego. Pani Skarbnik wyjaśniła, iż pojazd jest w złym stanie technicznym, a jego naprawy przekraczałyby wartość zakupu nowego auta.

Radna  Maria Taciak  dopytała również o to, czy budowa drogi w miejscowości Lipie, na którą również planowane jest rozdysponowanie środków, będzie obejmowała także dofinansowanie zewnętrzne. Pani Beata Walkowiak odpowiedziała, iż jest to inwestycja realizowana w stu procentach przez powiat. Pan Starosta doprecyzował także, iż niektóre z dróg nie kwalifikują się do żadnych programów, a zatem ich finansowanie jest pokrywane w całości ze środków wewnętrznych.

Radna prosiła także o poinformowanie, czy jest to droga, której stan kwalifikuje się priorytetowo do remontu.

Pan Starosta wyjaśnił, iż jest to droga polna, a zatem droga o najgorszej kategorii.

Pan Janusz Balcerzak wniósł o zapewnienie, że z planowanych w strategii 136 km dróg remontowanych i modernizowanych, znajdą się także 4 km w Miłosławiu, celem skontrolowania ilości faktycznie wykonanych prac.

Pani Skarbnik odpowiedziała, iż będą to niepełne 4 km.

Radna Maria Taciak poprosiła o udostępnienie radnym uaktualnionego dokumentu, zawierającego stan dróg powiatowych, a Pan Starosta przychylił się do prośby, zapewniając, iż zostanie on rozesłany wszystkim radnym.

Ad. 6:

W punkcie wolnych głosów i wniosków radna Maria Taciak zawnioskowała o podjęcie działań mających na celu przerwanie korespondencji między panem B.K, a Panem Starostą i udzielić mu odpowiedzi jako obywatelowi na zadane przez niego pytania.

Pan Starosta wyjaśnił, iż Szpital Powiatowy odpowiedział na pytania Pana B.K. bezpośrednio zainteresowanemu.

Radna Maria Taciak zawnioskowała w związku z powyższym o udostępnienie tejże odpowiedzi radnym. Odpowiedź została przekazana wszystkim radnym drogą mailową oraz w formie tradycyjnej – papierowej.

Dodatkowo zadała pytanie o przebieg prac budowy szpitala. Starosta udzielił odpowiedzi, wskazując termin zakończenia prac na koniec czerwca, dodając, iż prace z nowym wykonawcą przebiegają bardzo sprawnie i wyraził on także zgodę na wyposażanie w sprzęt pomieszczeń, w których prace budowlane dobiegną końca, celem usprawiedliwienia przebiegu prac.

Radny Krzysztof Strużyński zawnioskował o zwrócenie uwagi, aby służby, dokonujące odbioru miały informację o tym, iż planuje się jednoczesne wyposażanie sal.

Pan Starosta zapewnił, iż pozostaje on w stałym kontakcie z jednostkami, które będą dokonywać odbioru pomieszczeń tak, aby uniknąć zastrzeżeń.

Ad 7:

Przewodniczący zamknął posiedzenie, w związku z wyczerpaniem tematów objętych porządkiem obrad.

Przewodniczący Komisji

Józef Szarek

Protokołowała

Natalia Ratajczyk

 

drukuj (Protokół nr 5 / 2015)

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Józef Szafarek
    data wytworzenia: 2015-05-19
  • opublikował: Natalia Ratajczyk
    data publikacji: 2015-05-27 10:23
  • zmodyfikował: Natalia Ratajczyk
    ostatnia modyfikacja: 2015-06-30 11:31

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.