Szybkie linki

Treść strony

Protokół nr 9/2015

 

PROTOKÓŁ NR 9/2015

Z POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETOWO- FINANSOWEJ

Z DNIA 24 września 2015 ROKU

 

Przewodniczący komisji, Józef Szafarek otworzył posiedzenie komisji, stwierdzając obecność 7 członków komisji, co stanowi quorum do podejmowania prawomocnych decyzji - lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

W posiedzeniu uczestniczyła także Beata Walkowiak - skarbnik powiatu.

 

Porządek obrad przedstawiał się następująco:

 1. Otwarcie.
 2. Przedstawienie i omówienie porządku obrad.
 3. Zaopiniowanie projektów/tematów na X sesję Rady Powiatu.
 4. Zmiany uchwały budżetowej powiatu wrzesińskiego na 2015 rok oraz zmiany
  w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2015-2027.
 5. Wolne głosy i wnioski.
 6. Zakończenie.

 

Ponieważ członkowie komisji nie wnieśli uwag do zaproponowanego porządku, Przewodniczący –Józef Szafarek, przystąpił do jego realizacji.

 

Pkt 3:

Przewodniczący Komisji Finansowo-Budżetowej, Józef Szafarek, zwrócił się z prośbą do Skarbnik Powiatu o omówienie projektów uchwał, które mają zostać podjęte podczas X sesji Rady Powiatu. Beata Walkowiak wyjaśniła, iż został złożony projekt uchwały przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, dotyczący przystąpienia do projektuw ramach Osi priorytetowej 7. Włączenie społeczne Działanie 7.1 Aktywna integracja Poddziałanie 7.1.1 Aktywna integracja – projekty pozakonkursowe realizowane przez OPS, MOPR i PCPR Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020. Dodała także, iż wkład własny zostaje wpisany na to zadanie corocznie w budżecie, ale zaistniała możliwość zwiększenia finansowania o milion trzysta tysięcy złotych. Projekt kolejnej uchwały dotyczy wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Powiatu Wrzesińskiego współwłasności nieruchomości budynkowej oraz współużytkowania wieczystego w 1426/10000 częściach w nieruchomości położonej we Wrześni, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 3893/17 o pow. 0,3843 ha. Wyjaśniła, iż wartość udziału SIWL spółka z o.o. w 1426/10000 części nieruchomości wynosi 486 409,00 zł. Podkreśliła także, iż możliwe że Powiat zostanie zwolniony z zapłaty podatku VAT. Konieczne będzie pokrycie przez Powiat kosztów sporządzenia aktu notarialnego w wysokości około 3700,00 zł. Dodała również, iż zostanie zgłoszona autopoprawka, która ma na celu rozszerzenie zapisu, dotyczącego przeznaczenia nieruchomości poza celem edukacji publicznej także na cel pomocy społecznej. Kolejny projekt uchwały dotyczy udzielenia pomocy finansowej Gminie Września w 2015 roku. Skarbnik Powiatu wyjaśniła, iż pomocą będzie objęte wykonanie dokumentacji projektowej na realizację zadania pn „Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej obręb Chocicza Mała – Grzymysławice”. Dodała, iż kwota dotacji celowej udzielanej przez Powiat Wrzesiński będzie wynosiła 12 000,00 zł. Głos zabrał Starosta Wrzesiński Dionizy Jaśniewiczwyjaśniając, iż projekt ten realizowany jest wspólnie z Wałbrzyską Strefą Ekonomiczną,  z czego udział powiatu wynosi 30%.Przyłączenie sieci wodno-kanalizacyjnej jest dla Wałbrzyskiej Strefy Ekonomicznej umożliwieniem realizacji zadania zawartego w rozporządzeniu w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz. U. z 2014 r., poz. 1140), polegającym na wspieraniu tego rodzaju szkolnictwa. Ponieważ przyłącze sieci wodno-kanalizacyjnej ma nastąpić na potrzeby Centrum Treningowego w Grzymysławicach, stąd sposób pokrywania kosztów przez te dwa podmioty.  Maria Taciak zadała pytanie o inwestycję przebudowy drogi w Grzymysławicach. Beata Walkowiak odpowiedziała, iż uzyskana kwota dofinansowania wynosiła 900 000,00 zł  i nie wystarcza  ona na pokrycie kosztów zrealizowania inwestycji.

Pkt 4:

W kwestii uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2015 – 2027 oraz w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2015 rok Beata Walkowiak wyjaśniła, iż zostaną zgłoszone autopoprawki. Omówiła także następujące zmiany w budżecie:

Dochody budżetu na 2015 rok zwiększa się o kwotę 166 044,00 zł z tytułu:

 • Środków otrzymanych z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowa Agencja Programu Erasmus+ w ramach sektora edukacji szkolnej na realizację projektu „youthemployment – Europe, getready for newchallenges! Estabilishing a sustainable network for placements (Zatrudnienie młodych – Europo, przygotuj się na nowe wyzwania! Tworzenie zrównoważonej sieci zatrudnienia”) w kwocie 70 749,00 zł. Całkowita wartość projektu 88 437,00 zł. Projekt realizowany będzie w latach 2015- 2027. W pierwszym roku środki jakie zostaną przekazane stanowią 8% kosztów zadania, natomiast 20% po zakończeniu realizacji projektu). W związku z powyższym dochody planowane do otrzymania w 2015 roku wynoszą 70 749,00 zł natomiast wydatki planowane są na poziomie 31 500,00 zł,
 • Otrzymanej darowizny na cel pomocy społecznej w kwocie 500,00 zł na zadania realizowane przez Dom Pomocy Społecznej zwiększa się plan w rozdziale 85202 § 0960,
 • Otrzymanego odszkodowania przez Powiatowy Urząd  Pracy w kwocie 701,00 zł za zalanie pomieszczeń biurowych, w rozdziale 85333 §0970,
 • Dokonuje się korekty planu dochodów poprzez zmniejszenie w rozdziale 71015 § 0920 o kwotę 700,00 zł na zadania realizowane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego,
 • Otrzymanych środków z Funduszu Wsparcia Państwowych straży Pożarnych w kwocie 90 000,00 zł z przeznaczeniem na zadania majątkowe pn. „Zakup lekkiego samochodu specjalnego dowódczo-operacyjnego” dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni”,
 • Informacji Wojewody Wielkopolskiego FB-I.311.299.2015.7 z dnia 10.09.2015 roku, że decyzją Ministra finansów nr MF/FS7/002952/2015 z dnia 31 sierpnia 2015 roku zwiększony został plan dotacji celowych na rok 2015 w dziale 754, rozdział 75411 § 2110 o kwotę 4 794,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie skutków finansowych zmiany zasad naliczania wzrostu uposażenia zasadniczego z tytułu wysługi lat funkcjonowania komend wojewódzkich, powiatowych i miejskich Państwowej Straży Pożarnej w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 27 maja 2015 roku o zmianie ustawy Państwowej Straży Pożarnej.

Wydatki budżetowe zwiększa się o kwotę 166 044,00 zł z tego dla:

 • Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących zwiększa się plan w rozdziale 80195 o kwotę 31 500,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektu „Youthemployment – Europe, getready for newchallanges! Estabilishing a sustainable network for placements (Zatrudnienie młodych – Europo, przygotuj się na nowe wyzwania! Tworzenie zrównoważonej sieci zatrudnienia”),
 • Domu Pomocy Społecznej zwiększa się plan w rozdziale 85202 o kwotę 500,00 zł z przeznaczeniem na zadania statutowe jednostki,
 • Owiatowego Urzędu Pracy zwięszka się plan w rozdziale 85333 o kwotę 701,00 zł z przeznaczeniem na remont pomieszczeń po zalaniu,
 • Komendy Powiatowej Straży Pożarnej we Wrześni zwiększa się plan w rozdziale 75411 o kwotę 90 000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie majątkowe pn.: „Zakup lekkiego samochodu dowódzczo-specjalnego” dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni,
 • Komendy Powiatowej Straży Pożadnej we Wrześni zwiększa się plan w rozdziale 75411 o kwotę 4 794,00 zł zgodnie z informacją Wojewody,
 • O kwotę 38 549,00 zł zwiększa się rezerwę ogólną.

Zmniejsza się rezerwę celową o kwotę 137 535,00 zł i przeznacza się dla:

 • Niepublicznego Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego „Arka” we Wrześni zwiększa się plan dotacji w rozdziale 8543 o kwotę 134 560,00 zł w związku ze zwiększoną liczbą wychowanków,
 • Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej zwiększa się plan w rozdziale 85406 o kwotę 2 975,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę nagrody jubileuszowej.

Zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę 116 000,00 zł i przeznacza się dla:

 • Starostwa Powiatowego zwiększa się plan w rozdziale 60014 o kwotę 116 00,00 zł z przeznaczeniem na zimowe utrzymanie dróg w roku 2015 (100 000,00 zł) oraz zakup emulsji asfaltowej (16 000,00 zł).

Ponadto w budżecie dokonuje się następujących zmian:

Zadania majątkowego pn „Przebudowa drogi powiatowej nr 2930 P Grzymysławice – Chwalibogowo – Osowo” zmniejsza się środki w kwocie 613 983,00 zł i przenosi się je na dwa zadania majątkowe:

 • Udziela się dotacji dla Gminy Września na zadanie pn.: „Budowa sieci wodnokanalizacyjnej na terenie Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej obręb Chocicza Mała – Grzymysławice” w kwocie 12 000,00 zł.
 • „Nabycie współwłasności nieruchomości oraz współużytkowania wieczystego udziału 1426/10000 części nieruchomości od Spółdzielni Inwalidów Wiosna Ludów Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, położonej we Wrześni, przy ul. Leśnej” w kwocie 601 983,00 zł

Środki zaplanowane na dotacje dla organizacji pozarządowych na realizowanie zadań z zakresu ochrony zdrowia w rozdziale 85195 przenosi się na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 1300,00 zł.

Środki zaplanowane na dotacje dla organizacji pozarządowych na realizowanie zadań z zakresu organizacji kolonii i obozów oraz innych form wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej zaplanowane w rozdziale 85412 przenosi się do rozdziału 92605 na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 6 740,00 zł.

Na wnioski kierowników jednostek przenosi się planowane wydatki budżetowe między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej.

 

Pkt 5:

Józef Szafarek zadał pytanie o etap, na jakim znajduje się przeniesienie Szkoły Specjalnej im. Janusza Korczaka do nowej siedziby. Dionizy Jaśniewicz zabrał głos, iż konieczne jest stworzenie warunków, dzięki którym w nowej siedzibie będzie można uzyskać dotacje dodatkowe, jak chociażby umożliwienie stworzenia przedszkola z oddziałami integracyjnymi. Rafał Zięty zwrócił uwagę, iż trzeba będzie położyć nacisk na uzupełnianie oddziałów, w taki sposób, by grupy były liczniejsze i aby jak najwięcej dzieci mogło skorzystać z budynku Spółdzielni Inwalidów. Krzysztof Strużyński zwrócił uwagę także na problem sztucznego zapełniania oddziałów i prowadzenia działalności przez nowe przedszkola w sposób niezgodny z przepisami, poprzez umieszczanie na listach dzieci, które faktycznie z usług przedszkola nie korzystają, a placówka pozyskuje w dalszym ciągu dotacje. Janusz Balcerzak zapytał, dlaczego środki na wypoczynek młodzieży nie zostały wykorzystane. Beata Walkowiak odpowiedziała, iż zadecydowano o nie przystępowaniu do konkursu, na który te środki były przeznaczone. Maria Taciak zapytała, czy udało się zakupić ścinarkę dla referatu dróg powiatowych. Wicestarosta Wrzesiński Waldemar Grzegorek odpowiedział, iż są na etapie poszukiwań sprzętu na rynku. 

Pkt 5 i 6

W związku z brakiem dalszych pytań, Przewodniczący Komisji zamnął posiedzenie. 

Przewodniczący Komisji

Budżetowo-Finansowej

 

Józef Szafarek

Protokołowała:

Natalia Ratajczyk

Referent

Referat Kancelaria Ogólna

Biuro Rady i Zarządu

 

Września, dnia 24.09.2015 r.

drukuj (Protokół nr 9/2015)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Józef Szafarek
 • opublikował: Natalia Ratajczyk
  data publikacji: 2015-10-28 11:41

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.